Сучасні принципи архівування фольклорної традиції

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор ДОВГАЛЮК ІринаФЛф-11м, ФЛт-11м, ФЛу-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛф-11мпрофесор ДОВГАЛЮК Ірина
ФЛт-11мпрофесор ДОВГАЛЮК Ірина
ФЛу-11мпрофесор ДОВГАЛЮК Ірина

Опис курсу

Курс “Сучасні принципи архівування фольклорної традиції” покликаний ознайомлення студентів з основними тенденціями та проблемами сучасної фольклористичної архівістики в Україні та за кордоном. Оскільки важливим чинником фахового архівування фольклорної традиції є передусім її якісне документування, відповідно коротко будуть розглянуті проблеми, пов’язані із збором матеріалу та дотичні базові питання. Домінуючими ж питаннями, які будуть обговорені на лекціях і практичних заняттях стануть проблеми, які розв’язують сучасні фольклористи-архівісти, зокрема: шляхи здобуття колекцій, їх копіювання, опис, вибір критеріїв при укладанні документів в архів, сучасне технічне обладнання, правові аспекти оприлюднення архівних документів тощо.

Мета курсу – ознайомлення магістрів із здобутками сучасної фольклористичної архівістики.

Цілі курсу – формування цілісного уявлення про діяльність сучасних архівних інституцій в Україні та за кордоном, ознайомлення з досягнення в архівуванні фольклорної традиції, сучасними методиками опрацювання фольклорних матеріалів, їх зберігання та умови їх оприлюднення а також підготовка до самостійної аналітичної та наукової роботи під час написання магістерського дослідження.

Рекомендована література

Основна

 1. Бріцина Олександра. Сучасні аспекти методики збирання народної прози // Народна творчість та етнографія. Київ, 2003. № 3. С. 24–34.
 2. Бріцина Олександра. Текстологічні аспекти методики фіксації народної прози // Бріцина Олександра. Українська усна традиційна проза: питання текстології та виконавства. Київ, 2006. С. 146–180.
 3. Вовчак Андрій. Організація електронних фольклорних документів під час польового дослідження // Актуальні питання Східноєвропейської етномузикології: Збірник наукових статей / Редактори-упорядники Галина Пшенічкіна, Рімантас Слюжинскас. Дніпро, 2018. Вип. 1. С. 61–90.
 4. Вовчак Андрій, Ірина Довгалюк. Фольклористична практика. Навчально-методичний посібник. Львів, 2023. 200 с.
 5. Глушко Михайло. Методика польового етнографічного дослідження: Навчальний посібник. Львів, 2008. 288 с., іл.
 6. Давидюк Віктор, Гром Олена, Гунчик Ігор, Завітій Богдан. Автентика фольклору: традиція і сучасність: Питальник для польових експедицій. Луцьк, 1996. 30 с.
 7. Добрянська Ліна. Музично-етнографічний архів ПНДЛМЕ. Спроба комп’ютерної систематизації // Восьма конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель / Редактор-упорядник Богдан Луканюк. Львів, 1997. С. 35–48.
 8. Довгалюк Ірина. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: Монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. 650 с.
 9. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G). Схвалено Комітетом з дескриптивних стандартів, Стокгольм, Швеція, 19–22 вересня 1999 року. Друге видання / Державний комітет архівів України. Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; українська версія Георгія Папакіна. Київ, 2001. 47 с.
 10. Клименко Ірина. Аудіофонд українського фольклору 1982–2008: Засади устрою і перспективи електронної архівації // Клименко Ірина, Мурзина Олена. Київська лабораторія етномузикології 1992–2007. Київ, 2008. С. 53–105.
 11. Коробов Олег. Аудіовізуальна фіксація традиційної музики в сучасних польових умовах (практичні рекомендації) // Проблеми етномузикології. Київ, 2015. Вип. 10. С. 183–197.
 12. Луканюк Богдан. Музично-етнографічна практика: Методичні рекомендації для теоретико-композиторського факультету. – Київ: МКНЗМК, 1995. 22 с.
 13. Луканюк Богдан. Пам’ятка студента-практиканта і збирача-початківця: Методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.020205 “Музичне мистецтво” спеціалізації “Викладач, артист, керівник фольклорного ансамблю”. Рівне: РДГУ, 2001. 24 с.
 14. Луканюк Богдан. Типові форми музично-етнографічної документації. Львів, 1981. 24 с.
 15. Маховська Світлана. “Науковий False Start” чи вимога воєнного часу: (не)новий досвід документування свідчень українців // Україна Модерна. URL: https://uamoderna.com/war/naukovyy-false-start-chy-vymoha-voiennoho-chasu-ne-novyy-dosvid-dokumentuvannia-svidchen-ukraintsiv/ (дата публікації – 24.04.2023).
 16. Мишанич Михайло. Архівне опрацювання народновокальних творів: Методичні рекомендації з музично-етнографічної транскрипції. Львів, 1995. 20 с.
 17. Мишанич Михайло. Гаївки: Сюжетно-тематичний польовий питальник. Львів, 1996. 16 с.
 18. Програма, запитальники та методичні поради дослідникам народної культури України / Упорядники Лідія Орел, Катерина Міщенко. – Київ: ІСДО, Музей народної архітектури та побуту України, 1995. 231 с.
 19. Рибак Юрій. Народновокальна творчість Середнього Полісся (розширений питальник): Методичні рекомендації для студентів кафедри музичного фольклору / Видання друге, доповнене. Рівне, РДГУ, 2010. 26 с.
 20. Створення та ведення каталогів у державних архівах України: Методичні рекомендації / Укладач Наталія Христова. Державна архівна служба України, УНДІАСД. Київ, 2014. 87 с.
 21. Фондування документів НАФ: Методичні рекомендації / Схвалено Нормативно-методичною комісією Держкомархіву України від 22 грудня 2009 р., протокол № 5. Київ, 2009. 39 с.
 22. Шуллєр Дітріх. Збирання – зберігання – поширення: традиційні завдання у технічному контексті початку ХХІ століття / переклад з німецької А. Вовчака //Вісник Львівського університету. Львів, 2017. С.9– (Серія філологічна; вип. 66).
 23. Edmondson Ray. Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles / Third Edition. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Paris, 2016. 90 pp.
 24. IASA-TC03. The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy / Co-Edited by Will Prentice and Lars Gaustad. 4th Edition. International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA). Technical Committee. 2017.
 25. IASA-TC04. Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects / Edited by Kevin Bradley. Second Edition. International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA). Technical Committee. 2009. (= Standards, Recommended Practices and Strategies, IASA-TC04). URL: iasa-web.org/tc04/audio-preservation.
 26. INFOLK – Informationssystem für Volksliedarchive in Österreich. Sonderdruck aus Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes. – Wien, 1990/1991. Band 39/40. S. 81–216.
 27. Joudrey Daniel N., Taylor Arlene G., Wisser Katherine M. The Organization of Information / Daniel N. Joudrey and Arlene G. Taylor; with the assistance of Katherine M. Wisser. Fourth edition. – Santa Barbara, California: Libraries Unlimited, [2018]. (Series: Library and information science text series).
 28. Wylegała Anna. Metodologia, etyka i bezpieczeństwo w projektach dokumentujących doświadczenie wojenne i uchodźcze po inwazji Rosji na Ukrainę z dn. 24 lutego 2022 r. // Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. Wrocław, 2022. Rocznik S. 324–331. URL: https://doi.org/10.26774/wrhm.363.

 

Додаткова література

 1. Актуальні питання методики фіксації та транскрипції творів народної музики: Збірник наукових праць / Редактор і упорядник Богдан Луканюк. Київ, 1989. 101 с.
 2. Боряк Олена. Матеріали з історії народознавства в Україні: Каталог етнографічних програм (друга половина ХVІІІ – ХХ ст.). Київ: Українознавство, 1994. 124 с. (Науково-довідкові видання з історії України. Етнографічно-фольклорна спадщина. Вип. 28).
 3. Гнатюк Володимир. Українська народна словесність (в справі записів українського етнографічного матеріалу) // Гнатюк Володимир. Вибрані статті про народну творчість. Київ, 1966. С.37–77.
 4. Гордійчук Микола. Як записувати народну музику. Київ, 1960. 35 с.
 5. Данилюк Архип, Купчинський Олег. Методичні поради та питальник для збирачів пам’яток етнографії, фольклору і топонімії. Львів, 1989.
 6. Довгалюк Ірина. Початки народномузичної фонограмархівістики у Європі // Музикознавча думка Дніпропетровщини: збірник наукових статей. Дніпро, 2021. Вип.21 (2). С.32–48.
 7. Довгалюк Ірина. Початки народномузичної фонограмархівістики у Європі // Музикознавча думка Дніпропетровщини: збірник наукових статей. Дніпро, 2021. Вип. 21 (2). С.32–48.
 8. Коваль Василь. Із досвіду проведення фольклорних експедицій // Музичний фольклор в системі навчання та виховання молоді. Тернопіль, 2000. С. 85–89.
 9. Колесса Філарет. Кілька слів про збирання і гармонізування українських народних пісень // Колесса Філарет. Музикознавчі праці. Київ, 1970. С. 444–455.
 10. Клименко Ірина, Мурзина Олена. Київська лабораторія етномузикології. 1992– 2008 // Проблеми етномузикології, вип.3. Київ, 2008.
 11. Луканюк Богдан. Найперші фонографічні записи в Україні: Городоцький музей // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. – Рівне, 2003. Вип. IV. С. 19–45.
 12. Луканюк Богдан. Курс музичного фольклору: у 3 кн. Львів, 2023.
 13. Лукашенко Лариса. Методика польової роботи в американській етномузикології другої половини ХХ століття // Вісник Львівського університету. Львів, 2017. С.276-290. (Серія філологічна; вип. 66).
 14. Максимюк Степан. З історії українського звукозапису та дискографії. Львів; Вашингтон, 2003. 288 с.
 15. Кузеля Зенон. Про потребу і техніку збирання етнографічних матеріалів // Діло. Львів, 1909. Ч. 155.
 16. Мацієвський Ігор. Питання документації народної інструментальної музики // Актуальні питання методики фіксації та транскрипції творів народної музики: Збірник наукових праць / Редактор-упорядник Богдан Луканюк. Київ, 1989. С. 5–24.
 17. Правдюк Олександр. Методика записування музичного фольклору. Київ, 1981. 55 с.
 18. Супруненко Володимир. Народознавчий запитальник. Культура, побут, звичаї. Мелітополь, 1994. 2 с.
 19. Танцюра Гнат. Записки збирача фольклору. Київ, 1958. 101 с.
 20. Українська фольклористика: Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. 448с.
 21. Фольклористика: Програма та методичні рекомендації до проведення фольклорної практики студентів філологічного факультету / Уклали Лідія Дунаєвська, Леонід Шурко. Київ, 2000. 40 с.
 22. Фольклорна збирацька практика з курсу “Українська народна музична творчість”: Методичні рекомендації / Уклали Михайло Мишанич, Ірина Довгалюк. Київ: РУМК, 1992. 12 с.
 23. Фурдичко Андрій. Сучасний стан зберігання музичної фольклорної спадщини України (1991-2017 рр.) // Мистецтвознавчі записки. Вип. 32. Київ, 2017. С. 304–315.
 24. Czekanowska A Główne kierunki i orientacje etnomuzykologii współczesnej. Refleksje metodologiczne; Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1983.
 25. Czekanowska Anna. Etnografia muzyczna: Metodologia i metodyka. Warszawa, 1971.
 26. Schüller Dietrich. Sammeln – Bewahren – Verbreiten. Traditionelle Anliegen im technischen Umfeld des jungen 21. Jahrhunderts // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. Львів, 2017. Випуск 66. С. 3–17.
 27. Wskazówki zbierania melodyj ludowych // Przegląd muzyczny. Poznań, 1925. № 2. S. 1–9.
 28. Jackowski Jacek Piotr. Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych (przełom XIX i XX w. – do drugiej wojny światowej). Warszawa, 2014. Cz. 1. 288 s.
 29. Jackowski Jacek Piotr. Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN. Archiwum muzyki tradycyjnej w dobie cyfryzacji i Internetu // Folklor w dobie Internetu. Toruń, 2009. S. 211–222.
 30. Janczewska-Sołomko K. Dyskopedia poloników do roku 1918: w 3 t. / Katarzyna Janczewska-Sołomko. Warszawa, 2002. T. I. CXII + 494 s.
 31. Stumpf Carl. Das Berliner Phonogrammarchiv // Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik. Berlin, 1908.22.02. S. 225–246.
 32. Ziegler S. Die Wachszylinder des Berliner Phonogramm-Archivs / Susanne Ziegler. – Berlin, 2006. – 512 p. + CD-ROM.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус