Синтез мистецтв в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532БАСА ОрестаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета — представити модерну українську літературу кінця ХІХ — початку ХХ ст. в одній з визначальних її ознак — взаємодії мистецтв, передусім у формі синтезу їх.

Завдання:

– з’ясувати значення ключових слів курсу (взаємодія мистецтв, синтез мистецтв; красне письменство, музика, малярство; імпресіонізм, експресіонізм; карпатська мариністика);

– розглянути теоретичні питання взаємодії мистецтв і синтезу мистецтв;

– на прикладах з доробків модерних українських письменників кінця ХІХ — початку ХХ ст. встановити практичні механізми досягнення літературним твором іномистецького ефекту.

 

Результати навчання.

Студент повинен знати:

– термінологічну базу курсу;

– теоретиків і практиків взаємодії мистецтв кінця ХІХ — початку ХХ ст.;

– загальні тенденції взаємодії новітньої літератури зламу ХІХ — ХХ ст. з іншими видами мистецтва (музикою, малярством, кіно) та індивідуальні вияви їх (тенденцій) у творчості модерних письменників того часу;

– особливості синтезу мистецтв як форми їх взаємодії;

– суто літературні та власне синтетичні правила досягнення іномистецького ефекту в літературному творі;

– літературні вияви імпресіонізму й експресіонізму як малярських течій.

 

Студент повинен вміти:

– виявляти і коментувати іномистецькі риси в літературному творі;

– на основі самих творів обґрунтовувати їх прямі та непрямі музичні (фантазія, вальс, акорди; до, ре, мі, фа, соль, ля, сі; гімн, пісня, колискова, рондо, ноктюрн) і малярські (ескіз, тондо, натюрморт, пейзаж, марина, акварель, портрет) назви і підзаголовки;

– розрізняти імпресіоністичні й експресіоністичні риси літературного твору.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX – поч. XX ст. — К.: Вища школа, 1981. — 215 с.
 2. Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX – поч. XX ст. — Львів: Науково-видавниче товариство “Академічний Експрес”, 1999. — 280 с.
 3. Історія української літератури кінця XIX – початку XX ст.: Підручник / За ред. Н. Й. Жук, В. М. Лесина. — 3-тє вид., допов. і перероб. — К.: Вища школа, 1989. — 439 c.
 4. Маланюк Є. Думки про мистецтво // Маланюк Є. Книга спостережень: Статті про літературу. — К.: Дніпро, 1997. — C. 74 – 82.
 1. Мацяк О. Синтез мистецтв у прозі Ольги Кобилянської проблема самототожності письменниці: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01. – Львів, 2006. – 20 с.
 1. Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного літературознавства // Слово і Час. — 2003. — № 5 – 6. — С. 10 – 18; 7 – 19.
 2. Рисак О. Мелодії і барви слова (Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі кінця XIX – початку XX ст.). — Луцьк: Надстир’я, 1996. — 98 c.
 3. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1984. – Т. 41.
 4. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Там само. — К.: Наукова думка, 1982. — Т. 31. — С. 45 – 119.
 5. Франко І. Старе й нове в сучасній українській літературі // Там само. – К., 1982. – Т.  35. – С. 91-111.

 

Допоміжна

 1. Бабишкін О. Ольга Кобилянська: Нарис про життя і творчість. — Львів: Книжково-журнальне вид-во, 1963. — 192 c.
 2. Денисюк І. О. Про два типи новели у творчості Івана Франка // Українське літературознавство. — Львів: Світ, 1970. — Вип. 11. — C. 78 – 84.
 3. Жаборюк А. Портрет живописний і портрет літературний // Історико-літературний журнал. — 2002. — № 7. — С. 49 – 57.
 4. Жаборюк А. А. Український живопис останньої третини XIX — початку XX століття. — К. – Одеса: Либідь, 1990. — 310 c.
 5. Кияновська Л. О. Музичні жанри у прозі Ольги Кобилянської // Українське літературознавство. — Львів: Світ, 1988. —  Вип. 51. — C. 97 – 102.
 1. Кобилянська О. Про себе саму // Кобилянська О. Твори: В 5 т. – К., 1963. – Т. 5. – С. 225 — 243.
 2. Копач О. Мовостиль Ольги Кобилянської. — Торонто: Harmony Printing Ltd., 1972. —187 c.
 3. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. — К.: ВЦ “Академія”, 1997. — 752 c.
 4. Маценка С. Метамистецтво: словник досвіду термінотворення на межі літератури й музики / Світлана Маценка. – Львів: Апріорі, 2017. – 120 с.
 5. Мацяк О. Акорди як різновид фрагментарної прози Ольги Кобилянської / Ореста Мацяк  // Українське літературознавство. ¾ Львів, 2005. ¾ Вип. 67. ¾ С. 76 – 81.
 6. Мацяк О. Кобилянська і Шопен: без імітації / Ореста Мацяк // Парадигма: зб. наук. праць. ― Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. ― Вип. 7. ― С. 221 – 230.
 7. Мацяк О. «Лісова пісня» Лесі Українки — музика як онтологія / Ореста Мацяк // Музична фактура літературного тексту: інтермедіальні студії / за ред. Світлани Маценки. — Львів: Апріорі, 2017. — С. 75 – 78.
 8. Микуш С. Вивчення поетики Василя Стефаника. – Львів, 2011. – С. 82 – 102.
 9. Панчук Е. М. Гірська орлиця (Спогади). — Ужгород: Карпати, 1976. — 123 c.
 10. Пилипчук Р. Ольга Кобилянська і кіномистецтво // Мистецтво екрана. – Вінниця, 2001. – Вип. 1. – С. 21–48.
 11. Познякова Н. Музика як засіб психологічної характеристики в новелі «Вільгельм Телль» // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. 2001. Випуск 64. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. — С. 13 – 17.
 12. Франко І. Леся Українка // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1981. – Т. 31. – С. 254 – 274.
 13. Хоткевич Г. Там, де не колеться трава / Галина Хоткевич. — Львів: Апріорі, 2017. — 224 с.
 14. Чопик Р. Переступний вік (Українське письменство на зламі XIX – XX ст.). — Львів – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. — 196 с.
 15. Юцевич Ю.  Музика. Словник-довідник / Ю. Є. Юцевич. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 352 с.
 16. GłowińskiM. Literatura a muzyka // Słownik literatury polskiej XX wieku. — Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1996. — S. 548 – 551.
 17. Okoń W. Literatura a sztuki plastyczne // Słownik literatury polskiej XX wieku. — Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1996. — S. 551 – 559.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус