Теоретичне і прикладне мовознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор БАЦЕВИЧ ФлорійФЛт-11м, ФЛф-11м, ФЛу-11м, ФЛчес-11м, ФЛслц-11м, ФЛсрб-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛт-11мпрофесор БАЦЕВИЧ Флорій
ФЛф-11мпрофесор БАЦЕВИЧ Флорій
ФЛу-11мпрофесор БАЦЕВИЧ Флорій
ФЛчес-11мпрофесор БАЦЕВИЧ Флорій
ФЛслц-11мпрофесор БАЦЕВИЧ Флорій
ФЛсрб-11мпрофесор БАЦЕВИЧ Флорій

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з 1) основними положеннями організації теоретичних форм існування мовного коду: Мови, Мовлення і Мовленнєвої діяльності, зокрема з (а) системно-структурною організацією Мови, її знаковою природою, зв’язками з мисленням та зовнішніми чинниками (суспільством, історією та ін.); (б) специфікою функційно-комунікативної організації Мовленнєвої діяльності (зокрема поняттями мовленнєвих актів, мовленнєвих жанрів, дискурсів та ін.); 2) основними напрямами і категорійним апаратом сучасної прикладної лінгвістики, зокрема проблемами текстотворення і текстосприйняття.

Основні завдання дисципліни:
1. Розглянути сутність, природу, внутрішню організацію та зовнішні зв’язки основних теоретичних форм (модусів) існування живої людської мови: Мови, Мовлення, Мовленнєвої діяльності.
2. Познайомити студентів з системно-структурною організацією Мови, її знаковою природою, зв’язками з мисленням та зовнішніми чинниками (суспільством, історією та ін.).
3. Визначити специфіку функційно-комунікативної організації Мовленнєвої діяльності (зокрема розглянути поняття мовленнєвих актів, мовленнєвих жанрів, дискурсів, наративів та ін.) у їхніх зв’язках з основними напрямами прикладної лінгвістики.
4. Показати нерозривний зв’язок науки про мову з філософією, когнітивістикою, семіотикою, соціологією, іншими науками, що формують світогляд людини, лежать в основі парадигмального (епістемного) розвитку лінгвістики.
5. Обґрунтувати основні напрями і категорійний апарат сучасних напрямів прикладної лінгвістики, зокрема напрямами, пов’язаними з процесами текстотворення і текстосприйняття.
6. Пізнати основні етапи розвитку знань про мову в історії гуманітаристики, зрозуміти їх значення для розвитку сучасної науки про мову в цілому і вітчизняного мовознавства – зокрема.
Теоретичні положення курсу ґрунтуються на історичних коментарях щодо часу й авторів відповідних теорій та концепцій.

Рекомендована література

Базова
1. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології. – К., 2006.
2. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної прагматики. – К., 2011.
3. Бацевич Ф.С. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи. – Львів, 2005.
4. Бацевич Ф. Нариси з теорії тексту. – Львів, 2019.
5. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К., 2009.
6. Бацевич Ф.С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень. – Вид. перше. – К., 2008; 2-ге вид. – К., 2023.
7. Бацевич Ф., Кочан І. Лінгвістика тексту. – Львів, 2016; 2-ге вид. – Львів, 2022.
8. Голубовська І.О., Корольов І.Р. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. – К., 2011.
9. Іванова Л.П. Курс лекцій із загального мовознавства. – К., 2006.
10. Корольов І.Р., Письменна Ю.О., Рожченко З.В. Основи лінгвістичних знань: Навчальний посібник. – К., 2013.
11. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Академія, 2008.
12. Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики. Соціологічний напрям у мовознавстві. – Львів, 2008.
13. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика. Напрями та проблеми. – Полтава, 2008.
14. Семчинський С.В. Загальне мовознавство: Підручник. – К., 1996.
15. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики. – К., 1998.

Допоміжна
1. Бацевич Ф. Смисл: сутність і сфери вияву в мові // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 34. Ч.1. 2004. – С. 246−353.
2. Бацевич Ф. Що досліджує сучасна лінгвістика? // Парадигма. – 2022. – Вип. 43. – С. 21-34.
3. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.
4. Бук С. Основи статистичної лінгвістики. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2008.
5. Бук С. Велика проза Івана Франка: електронний корпус, частотні словники та інші міждисциплінарні контексти. –Львів, 2021.
6. Домброван Т. Мова в контексті синергетики. – Одеса, 2013.
7. Загнітко А., Михальченко М. Основи психолінгвістики. – Донецьк, 2008.
8. Заоборна М. Лінгвістична генологія: Навчально-методичний комплекс. – Тернопіль, 2018.
9. Куранова С.І. Основи психолінгвістики: Навчальний посібник. – К., 2012; 2-ге вид. – К., 2022.
10. Мацюк Г. Сучасна соціолінгвістика: тенденції в розвитку теорії та завдання // Мова і суспільство. Вип. 10. – Львів, 2010. – С. 5-20.
11. Пінкер С. Мова як інстинкт: Пер. з англ. – Харків, 2021.
12. Прикладна лінгвістика: навчальний посібник/ МОН України, Уманський держ. пед. ун.-т. імені Павла Тичини/; упорядник: Н. А. Цимбал. – Умань, 2019.
13. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 2010.
14. Філософські питання мовознавства. – К., 1972.
15. Хомський Н. Роздуми про мову. – Львів, 2000.
16. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації. – К., 2010.
17. Asher R. The Encyclopedia of Language and Linguistics. – Oxford, N. Y.: Pergamon Press, 1994. – Vol. 1–10.
18. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. – Wrocław; Warszawa; Kraków.–1993.
19. Leech G.N. Principles of pragmatics. – L.-N.J., 1983.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус