БАЦЕВИЧ Флорій

Посада: завідувач кафедри загального мовознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-56

Електронна пошта: floriy.batsevych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси зосереджені у сфері загального мовознавства, теоретичної семасіології та ономасіології, комунікативної лінгвістики.

Курси

Публікації

Бібліографія

2016

Бацевич Ф. С. Лінгвокомунікативні та риторико-прагматичні виміри художнього тексту (на матеріалі роману Івана Франка „Перехресні стежки”) : Монографія / Флорій Бацевич. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 204 с.

Бацевич Ф. С., Кочан І. М. Лінгвістика тексту : Підручник / Флорій Бацевич, Ірина Кочан. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 316 с.

Бацевич Ф. С. Абсурдистські художні тексти: спроба типології / Флорій Бацевич // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 3–10.

Бацевич Ф. С. Между ченнелингом, публицистикой и художественным нарративом (на материале историософского произведения Даниила Андреева «Роза Мира») / Флорий Бацевич // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. Сковороды. – 2016. – № 1 (56). – С. 11–16.

Бацевич Ф. С. „Апофатичні” прийоми абсурдизації художнього тексту (на матеріалі прози Даниїла Хармса) / Флорий Бацевич // Studia methodologica. – Issue 40, Spring 2015. – Ternopil’, 2015. – С. 90–96.

Бацевич Ф. С. Етноспецифічні мовленнєві акти: спроба окреслення проблеми / Флорій Бацевич // Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць (періодичне видання). Серія: Культура. Мовознавство. Літературознавство. Випуск 2. До 85-річчя філологічного факультету та ПДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Тирасполь, 2015. – С. 20–27.

Бацевич Ф. С. Лингвистический анализ абсурдного художественного текста: аспекты, возможности, перспективы / Флорий Бацевич // Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века / Редакторы: Дорота Шумска, Кшиштоф Озга. – Krakόw : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – S. 289–297.

Бацевич Ф. С. Риторические аспекты концептуализации в абсурдном тексте / Флорий Бацевич // Retoryka tekstu artystycznego. Gry semantyczne / Pod red. Anny Majmieskułow. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 27–36.

Бацевич Ф. С. Семантико-прагматична роль пауз хезитації в ліриці Тараса Шевченка / Флорій Бацевич // UCRAINICA VII. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sbornik přispĕvků z mіzinárodni conference VIII. Olomoucké symposium ukrajinistů středni a vychodni Evropy. Olomouc 25-27.08.2016. Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. – S. 238–245.

Бацевич Ф. С., Чернуха В. С. Елементи „тваринного наративу” в малій прозі Івана Франка: лінгвориторичні аспекти / Флорій Бацевич, Вікторія Чернуха // Дивослово. – 2016. – № 4 (709). – С. 38–41.

2015

Bacewicz F.S. Концептуализация в абсурдистском художественном тексте (концепт ВРЕМЯ в творчестве Александра Введенского) / Bacewicz Florij // Acta Universitatis Wratislaviensis № 3594 : Slavica Wratislaviensia CLX. – Wroclaw, 2015. – S. 53–63.

Бацевич Ф. С. Языковая игра и создание нового поэтического языка (абсурдный текст Александра Введенского) / Бацевич Флорий С. // Rosja w dialogu kultur. T. 1. – Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2015. – S. 509–522.

Бацевич Ф. С. Порушення норм породження спонтанного мовлення (на матеріалі футбольних репортажів українською мовою) / Флорій Бацевич // Wiener Slawistischer Almanach. – Band 72, 2013. – S. 251–268.

Bacewicz F. S. Елементи комунікативного абсурду в п’єсах Миколи Куліша / Bacewicz Florij // Slavia Orientalis, 2015. – S. 551–565.

Бацевич Ф. С. Пам’яті вчителя і колеги. Іраїда Георгіївна Галенко : Некролог / Флорій Бацевич // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 63. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 249–250.

Бацевич Ф. С. Номінативні й комунікативні функції полонізмів у сімейному спілкуванні україномовної особистості / Флорій Бацевич // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 63. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 123–134.

Бацевич Ф. С. „Апофатичні” прийоми абсурдизації художнього тексту (на матеріалі прози Даніела Хармса) / Флорій Бацевич // Studia Methodologica. Issue 40, Spring 2015. – Тернопіль, 2015. – С. 89–96.

Бацевич Ф. С. Комунікативність поезії Тараса Шевченка : семантика і прагматика паузування / Флорій Бацевич // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Том CCLXVI. Праці Філологічної секції. – Львів, 2014. – С. 246–269.

2014

Частки української мови як дискурсивні слова : монографія. – Львів : ПАІС, 2014. – 288 с.

Мовна особистість у сімейному спілкуванні: лексико-семантичні виміри : монографія. – Львів : ПАІС, 2014. – 182 с. (у співавторстві з Чернухою В.)

Лінгвістична прагматика як навчальна дисципліна: формування проблемного поля // Лексичні студії: на пошану корифею : Збірник наукових праць і вітань з нагоди 90-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Івановича Дорошенка. – Харків : ХНУ ім. Г.С.Сковороди, 2014. – С. 23-31.

2013

Концептосфера // Культурологія: енциклопедичний словник / [М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 189-190.

Лінгвокультурологія // Культурологія: енциклопедичний словник / [М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 225-226.

Міжкультурна комунікація // Культурологія: енциклопедичний словник / [М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 257-260.

Прагматика асемантичных реплик в пьесах А.Чехова // Slavia Orientalis Т. LXII, № 4. – 2013. – S. 543-556.

Фразеологизмы в абсурдном художественном тексте: семантика и прагматика употребления, механизмы деформации / Bacevič Florij // Wort – Text – Zeit. XII. Die Phraseologie im Idiolekt und im System der slawistichen Sprachen. – Szczecin – Greifswald, 14-17. 11. 2013 / Hrsg. v. Harry Walter und Miroslawa Hordy. – Greifswald, 2013. – S. 15-16.

Функції запозичень у сімейному спілкуванні україномовної особистості / Флорій Бацевич, Вікторія Чернуха // Мова і суспільство. – Вип. 4. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 167-173 (у співавторстві з Чернухою В.)

Непряма комунікація в художньому тексті (на матеріалі роману Івана Франка „Перехресні стежки” / Бацевич Флорій // Стежками Франкового тексту (комунікативні, лінгвосеміотичні, когнітивні та лінгвостатистичні виміри прози) / Ф.С.Бацевич (наук. ред.), С.Н.Бук, Л.М.Процак, Л.Ю.Сваричевська, О.В.Ясіновська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 6-42.

Асемантичные речевые акты в художественном тексте (прагматический аспект) // Человек. Язык. Культура. Серия «Концептуальные и лингвальные миры». Вып. 2. Ч. 2. Сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика. – К. : Издательский дом Д.Бураго, 2013. – С. 236-242.

Елементи психотичного дискурсу як прийом абсурдизації художнього тексту / Флорій Бацевич // Не йти вперед – це йти назад : Зб.на пошану д-ра філол.н., професора Паславської А.Й. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 17-27.

Частки як прагматичні складники комунікативного смислу / Флорій Бацевич // Мова у дзеркалі особистості. Філологічні дослідження, присвячені ювілею доктора філологічних наук, професора, академіка НАПН України Кононенка Віталія Івановича. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. університету ім. Василя Стефаника, 2013. – С. 181-195.

Языки воплощения художественного абсурда : Александр Введенский // Jazyk a kultura. – Ročnik 4. – čislo 14. – 2013. – S. 3-14.

Языковая игра или создание нового поэтического языка (абсурдный текст Александра Введенского) / Бацевич Флорий // Rosja w dialogu kultur. Literatura. Język. Folklor. Idee: Abstrakty Wystąpień na międzynarodonej konferencji naukowej 19-20 września 2013. – Toruń, 2013. – S. 11-12.

 

2012

Коммуникативные девиации и условия успешности речевого жанра // Жанры речи № 1-2 (9-10). – 2012. – С. 17-23.

Лінгвістична концепція О. О. Потебні в навчальному курсі „Теорія мовознавства / Флорій Бацевич // Наукова спадщина О. О. Потебні у слов’янському культурному просторі : Зб. наук. праць. – К. : Видавничий дім Дмитра Бурого, 2012. – С. 180-184.

Абсурдний художній текст у вимірах лінгвістичної прагматики // Мовознавство. – 2012. – № 1. – С.18-30.

Мовні й комунікативно-прагматичні засоби формування онтологічних аспектів художнього абсурду // Лінгвістичні дослідження. Вип.. 33. Харків: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2012. – С. 147-154.

Синергетика спілкування і нетрадиційні типи художнього письма: спроба типології // Нова філологія. Вип.50. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С. 16-22.

Учений: наукова доля і обшири лінгвістичних досліджень // Космеда Тетяна Анатоліївна. Біобібліографічний покажчик. – Дрогобич: Коло, 2012. – С. 9-11.

Комунікативні аспекти художнього абсурду і семантична організація інформації в спілкуванні // Мова. Культура. Взаєморозуміння. Вип.. II. – Дрогобич: Коло, 2012. – С. 22-34.

Лексико-семантичні прийоми створення комунікативного абсурду в художньому тексті //  Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2012. – Випуск 36-37. – С. 126-130.

Риторичні аспекти абсурдизації художнього тексту // И слово Ваше отзовется. – К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012.– С.21-32.

Про один тип непрямого спілкування у „Перехресних стежках” Івана Франка // Таємниця слова: збірник наукових праць / д-р філол. наук, проф. Тарас Салила [відп. ред.] та ін. Львів: ДНУ імені Івана Франка, 2012. – С.290-295.

Рецензія на: Андрейчук Н.І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVII століття. – Львів: Видавництво Львів. Політехніки, 2011. – 280 с. // Мовознавство. – 2012. – № 4. – С. 88-91.

Ментальний абсурд у художньому тексті: лінгвістичні аспекти // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві”, 2012. – Вип.. 2. – С.24-31.

Абсурдний художній текст як об’єкт лінгвістики: аспекти ненормативного вживання мовленнєвих актів // Slowo. Text. Czas. ХI. Frazeologia slowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym p frazeograficznym/ Pod red. M.Hordy, W.Mokijenki, H.Waltera. – Szczecin; Greifswald, 2012. – S. 630-638.

Наука і пристрасть: на пошану доктора філологічних наук, професора Романа Семеновича Помірка // Іноземна філологія. Вип.. 124. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – С. 3-6. (у співавторстві з Паславською А.)

Містичні тексти як лінгвістична проблема: аспект типології // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Загальне мовознавство. – Вип. 52. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 171-184.

 

2011

Вступ до лінгвістичної прагматики. Підручник. – К.: ВЦ „Академія”, 2011. – 304 с. – (Серія „Альма-матер”).

Рец.: Загнітко А., Гнатюк Л., Михальченко М. Новітні виміри лінгвістичної прагматики // Лінгвістичні студії. Вип.. 23. Донецьк: ДонНУ, 2011. – С.298-333.

Українсько-російський словник термінів міжкультурної комунікації. – Саки: ПП. „Підприємство” Фенікс”, 2011. – 284 с.

Природність спілкування як лінгвопрагматична категорія // Мовознавство. – 2011. – № 1. – С. 3-12. (у співавторстві з Богданович Г.Ю.)

Трансформація форми текстотипів у творчості Д.Хармса // Ювілейний збірник на пошану професора Богдана Васильовича Максимчука. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 29-42.

Художественный абсурд и форма текстотипа (на материале малой прозы Д.Хармса) // Наукові записки Луганського національного університету. Серія „Філологічні науки”. Науковий простір дискурсології: ретроспективно-проспективний вимір: Зб. наукових праць. – № 1 (33). – Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – С. 227-243.

Пресупозиції і частки // Studia Linguistica. – Т.5, вип. 2. – К.: Вид-во КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2011. – С. 388-394.

Модус і модальність як типологічні параметри містичного тексту // Незгасимий Слово світ: Збірник наукових праць. На пошану професора В.С.Калашника. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. – С. 527-538.

Пресупозиції і абсурдний художній текст // Мова. Культура. Взаєморозуміння: Зб. наук. праць. – Дрогобич: Коло, 2011. – Вип.. 1. – С. 146-160.

Між девіацією і комунікативним конфліктом // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. Лінгвістичні науки: Збірник наукових праць. № 13. – Одеса: „Астропринт”, 2011. – С. 20-28.

Образ России в современной украинской газетной периодике (контент-анализ текстовых пресуппозиций) // Образ России и россиянина в словаре и дискурсе: Тезисы докладов и сообщений Междунар. научн. конф., посвящ. Юбилею проф. Л.Г.Бабенко, 29 сентября – 1 октября 2011 г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. – С. 10-12.

Бук Соломія Несторівна // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. – Т.1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.250.

Возний Теодозій Михайлович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. – Т.1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.298.

Галенко Іраїда Георгіївна // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. – Т.1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 319.

Грицютенко Іван Єфремович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. – Т.1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.387.

Загального мовознавства кафедра // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. – Т.1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.509 (у співавторстві з І.Г.Галенко).

Кшановський Олег Чеславович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. – Т.1: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 703-704.

Частки сучасної української мови і лексикографічна практика: семасіологічний та ономасіологічний аспекти // Ономасіологія, мотивологія: сучасні парадигми дослідження. Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару 24-25 березня 2011 року. – Умань, 2011. – С. 11-17.

Абсурдний художній текст і пресупозиції // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики. Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції 23-24 червня 2011 року. – Умань, 2011. – С. 6-10.

 

2010

Нариси з лінгвістичної прагматики: Монографія. – Львів: ПАІС, 2010. – 336 с.

Прагматика виділення очікуваного: частка ХОЧ (ХОЧА) в художньому мовленні // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць; наук. ред. А.П.Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – Вип. 20: На честь 55-річчя професора А.П.Загнітка. – С. 202-205.

Непрямий комунікативний смисл у конфліктних дискурсах (на матеріалі роману Івана Франка „Перехресні стежки”) // Іван Франко: Дух, наука, думка, воля. / Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 року). Том 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 194-203.

Феномен міждискурсивності (на матеріалі історіософського твору Д.Андрєєва „Троянда світу” // Наукові записки Луганського національного університету. Збірник наукових праць. Вип.. IX. Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття. – Луганськ: ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2010. – С. 20-30.

Ненормативное употребление устойчивых словосочетаний в прямом футбольном телерепортаже: действие лексических параметров magn и oper (на материале украинского языка) // Slowo. Text. Czas. Х. Jednostka fgazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych. Pod red. M.Aleksienki i H.Waltera. – Szczecin; Greifswald, 2010. – S. 127-136.

Прагматичні пресупозиції: спроба типології // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2010. – С.8-10.

Загальний дейксис фізичного і психологічного відсторонення (на матеріалі часток ОН, ОСЬ, ОТО) // Мовознавчий вісник. Збірник наукових праць. Вип.. 11. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2010. – С. 190-194.

Рідна мова в наукових концепціях Івана Огієнка // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 7 (227). – С. 16-18.

Міжкультурна комунікація: проблемне поле, презентативна одиниця, дискурсивні й мовленнєвожанрові аспекти // Мовленнєві жанри в між культурній комунікації: монографія / авт. кол. : Р.Помірко, Ф.Бацевич, А.Паславська та ін. – Львів: ПАІС, 2010. – С. 7-50.

Прагматика загального дейксису (частки о, то, от у сучасній українській мові) // Українська мова. – 2010. – № 2. – С. 15-24.

Поняття „мовної катастрофи” в деяких лінгвофілософських концепціях // Філософія науки. Збірник наукових праць Львівсько-Варшавського семінару „Філософія науки”. – 14-21 листопада 2004 р. – Львів; Warszawa, 2010. – С. 164-160.

 

2009

Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси. Монографія. — К.: Видавничий центр «Академія», 2009. — 192 с.; Рец. Богданович Г.Ю., Егорова Л.Г. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Т.22 (61), № 2. Симферополь, 2009. – С. 681-682; Рец. Корольова А.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Сер. 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Вип.. 4.К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – С. 278-280; Рец. Мізін К. // Мовознавство. – 2009. – № 6. – С.81-84; Рец. Бук С. // Критика. – Листопад, грудень 2009.

Ad profundos – до глибин // Ірина Кочан. Біобібліографічний покажчик. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 16-20.

Духовно-синергетична сутність мови: огляд деяких сучасних лінгвофілософських концепцій // Теле- та радіожурналістика. Вип. 8. Збірник науково-методичних праць на пошану Олександри Антонівни Сербенської. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 266-272.

Емпатія як категорія тексту (дискурсу) // Лінгвістична палітра: Збірник наукових праць з актуальних проблем лінгвістики / За заг. ред. проф. Л.А.Лисиченко. – Харків, 2009. – 112-128.

Лінгвістична прагматика: спроба обґрунтування проблемного поля і дослідницької одиниці // Мовознавство. – 2009. – № 1. – С. 29-37.

Пролегомени до теорії дослідницької одиниці та метамови лінгвістичної прагматики // Актуальні проблеми металінгвістики: Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Ант, 2009. – С. 226-228.

Символическая интеракция с подсознанием: специфика информационно-текстовой организации сонника // Наукові записки Луганського національного університету. Вип.8. Т.1. Серія „Філологічні науки”. – Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ ім. Т.ШевченкА”. 2009. – С. 14-27.

Прагматика винятковості: комунікативні смисли частки АЖ у сучасній українській мові // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 2. – С. 51-54.

Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С.Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К.: ВЦ „Академія”, 2009. – 376 с. (Серія „Альма-матер”).

Прагматичний фокус емпатії як лінгвістична проблема // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – К.: Видавництво Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, 2009. – С. 31-43.

Лінгвістична прагматика: спроба обґрунтування методологічних засад // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (Мовознавство). Вип.. XXI – XXII. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 118-120.

Ненормативное употребление устойчивых словосочетаний в прямом футбольном телерепортаже: действие лексических параметров MAGN и OPER (на материале украинского языка) // «Wort – Text – Zeit». Phraseologiche Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen. – Greifswalder Beiträge zur Slawistik IX. – Greifswald, 2009/ – S. 17-18.

Художній текст VS ченнелінг-текст: виявлення мовленнєво-жанрової специфіки // Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Вип.. 27. – Харків, 2009. – С. 103-111.

Наукові й педагогічні обшири Іраїди Галенко // Каменяр. – № 8 (грудень 2009). – С. 5 (співавтор Т.Космеда).

Прагматика комунікативно асемантичних мовленнєвих актів // Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність: Збірник наукових доповідей. – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2009. – С.489-499.

Прагматика винятковості: частки лише (лиш) і тільки в сучасному українському мовленні // Дивослово. – 2009. – № 9. – С.32-35.

 

2008

Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень. Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2008. — 240 с.; Рец. Т.А.Космеда // Мовознавство. – 2008. – № 6.

Семантико-прагматичні особливості дискурсивного слова НАВІТЬ у сучасній українській мові // Слово. Думка. Людина. Збірник наукових праць із актуальних проблем лінгвістики. До 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Л. А. Лисиченко. — Харків, 2008. — С. 29-36.

Проблеми сучасної лінгвістичної генології: спроба аналітичного огляду // Од слова путь верстаючи до слова… Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — С. 447-475.

Прагматика дискурсу: проблемне поле, дослідницька одиниця // Людина. Комп’ютер. Комунікація. Збірник наукових праць. — Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2008. — С. 10-12.

Природа мови у філософській концепції Павла Флоренського // Філософська думка. — 2008. — № 1. — С. 101-113.

Прагматичні перформативи: спроба обґрунтування комунікативного статусу // Мовознавство. — 2008. — № 1. — С. 31-36.

Теорія міжкультурної комунікації: сутність, презентативна одиниця, специфіка термінології // Культура народов Причерноморья. — Симферополь, 2008. — № 137. — Т. 1. — С. 11-14.

Семантика і прагматика очікуваних і неочікуваних змін: функції та комунікативні смисли частки І (Й) у сучасному українському мовленні // Українська мова і література в школі. — 2008. — № 1. — С. 41-44.

Рідна мова: об’єктивність існування чи суб’єктивність вибору? // Світогляд. — 2008. — № 2 (10). — С. 47-50.

Комунікативні особливості вигуку НУ в сучасному українському мовленні // Дивослово. — 2008. — № 6. — С. 31-33.

Філософія мови очима лінгвіста: сутність і предмет дослідження // Філософські проблеми науки. Filozoficzne problemy nauki: Львівсько-Варшавський семінар. Seminarium Lwowsko-Warszawskie. — Львів — Warszawa: Semper, 2008. — С. 224-233.

Філософсько-методологічні засади сучасної лінгвістики: спроба обґрунтування // Філософські проблеми науки. Filozoficzne problemy nauki: Львівсько-Варшавський семінар. Seminarium Lwowsko-Warszawskie. — Львів — Warszawa: Semper, 2008. — С. 379-387.

Демагогія як лінгвістичне явище // Філософські проблеми науки. Filozoficzne problemy nauki: Львівсько-Варшавський семінар. Seminarium Lwowsko-Warszawskie. — Львів — Warszawa: Semper, 2008. — С. 405-410.

Проблеми і термінологічний апарат сучасної лінгвістичної прагматики // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 620. Проблеми української термінології. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — С. 250-253.

Між відчуженням і зацікавленням: семантико-прагматичні особливості й парадигматичні зв’язки часток ТАМ і ТУТ у сучасному українському мовленні // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології. Megaling-2007. Збірник наукових праць. — Київ: Видавництво «Довіра», 2008. — С. 55-60.

Прагматические перформативы: попытка обоснования коммуникативного статуса // Горизонти прикладної лінгвістики. Доповіді міжнародної наукової конференції. Партеніт 22–28 вересня 2008. — Сімферополь: ДиАйПи, 2008. – С. 141-142.

Дискурсивна прагматика: проблемне поле, дослідницька одиниця // Studia Linguistica. Збірник наукових праць кафедри загального мовознавства КНУ ім. Т.Г.Шевченка. — Вип.1. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — С. 4-10.

Умови успішності мовленнєвого жанру: спроба типології // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. — Сер. Філологія. — 2008. — Т. 11. — № 1. — С. 26-33.

Синергетика рідної мови // Урок української. — 2008. — № 5/6. — С. 63-66.

Прагматика природності спілкування: комунікативні смисли і парадигматичні зв’язки частки та в сучасному українському мовленні // Українська мова. — 2008. — № 4. — С. 15-23.

Робоча програма курсу «Лінгвістична прагматика» / Уклав докт. філол. наук, проф. Ф. С. Бацевич. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — 19 с.

Дискурсивні слова: аспекти виявлення прагматичних смислів і парадигмальної організації // Проблеми прикладної лінгвістики: Науковий збірник за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Р.О.Якобсона. Одеса 28 квітня – 1 травня 2008 р. / Гол. ред. Н.В.Бардіна. – Одеса: Астропринт. 2008. – С. 51-59.

Рец. на: Мова і мовознавство в духовному житті суспільства: Монографія. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2007. – 352 с. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. – Т.11, – №2, 2008. – С. 169-175. (у співавторстві з Т.А.Космедою).

 

2007

Словник термінів міжкультурної комунікації. — Київ: «Довіра», 2007. — 205 с.; Рец.: Космеда Т.А. // Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць. — Вип. 24. — Харків: ХНУ, 2008. — С. 163-168; Бук С. // Критика. — 2008 (червень). — С. 3.

Вірність темі, або Людський чинник у мові й житті вченого // Тетяна Космеда. Біобібліографічний покажчик. — Львів: Паїс, 2007. — С. 3-6.

Мова в деяких концепціях «людини цілісної»: теоантропокосмізм і нагуалізм // Нова філологія. — Вип. 27. — Запоріжжя, 2007. — С. 72-78.

Сучасна риторика, прагматика спілкування і категорія точки зору // Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв’язки. — Львів: ПАЇС, 2007. — С. 13-21.

«Капсула сприйняття», або Мова в концепції Карлоса Кастанеди // Ритми сучасної філології. До 50-річчя професора Т. А. Космеди. — Львів: ПАЇС, 2007. — С. 16-28.

«І нам, мовознавцям, потрібно наздоганяти зарубіжних колег» // Урок української. — 2007. — № 5 (99). — С. 62-63.

Сутність та предмет дослідження філософії мови (погляд лінгвіста) // Філософська думка. — 2007. — № 2. — С. 112-124.

Когнітивно-прагматична категорія «точка зору» в поточному мисленні й мовленні // Актуальні проблеми менталінгвістики. Збірник статей за матеріалами V Міжнародної наукової конференції. — Черкаси, 2007. — С. 8-10.

Теорія міжкультурної комунікації: дослідницька одиниця, специфіка термінології // Українська термінологія і сучасність. Збірник наукових праць. — Вип. VII. — К., 2007. — С. 41-43.

Когнитивно-прагматическая категория «точка зрения» в процессах коммуникации // MegaLing’2007. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій // Доповіді міжнародної конференції 24-28 вересня 2007, Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарєва. — Сімферополь: Вид-во «ДиАйПи», 2007. — С. 33-34.

Когнітивно-прагматична категорія «точка зору» та її роль у процесах породження мовлення й комунікації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір». — Умань, 2007. — С. 103-105.

Точка зору і прагматика політичного тексту // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. — Вип. 22. — Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2007. — С. 53-62.

Когнітивно-прагматична категорія «точка зору» в поточному мисленні носіїв української мови // Филология в пространстве культуры. — Донецк: Юго-Восток, 2007. — С. 24-34.

Комунікативні перемоги і поразки Євгена Рафаловича. Комплексний аналіз комунікативних ситуацій // Стежками Франкового тексту. Комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману «Перехресні стежки» / Ф. С. Бацевич (відповідальний редактор), С. Н. Бук та ін. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — С. 11-59; Рец.: Шевченко Л.І. Франковий текст у варіативності лінгвістичних інтерпретацій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — Вип. XVII. — К.: Київський університет, 2008. — С. 154-161.

Семантико-прагматичний портрет частки НУ в сучасному українському мовленні // Język. Człowiek. Dyskurs. Księga dedykowana prof. zw. hab. Michaiłowi Aleksiejence z okazji Jubileuszu 65-lecia urodzin. — Szcecin: Wyd-wo Un-tu Szcecińskiego, 2007. — S. 247-256.

Лінгвістична генологія в Україні: стан і перспективи // Матеріали VI Міжнародного конгресу україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей. — К., 2007. — Кн. 5. — С. 41-47.

Герменевтика // Українська мова. Енциклопедія. — Вид. 3-є, доповнене. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. — С. 97.

Лінгвофілософія // Українська мова. Енциклопедія. — Вид. 3-є, доповнене. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. — С. 329-330.

Комунікативна лінгвістика // Українська мова. Енциклопедія. — Вид. 3-є, доповнене. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. — С. 275-276.

Концепт // Українська мова. Енциклопедія. — Вид. 3-є, доповнене. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. — С. 285.

Мацюк Галина Петрівна // Українська мова. Енциклопедія. — Вид. 3-є, доповнене. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. — С. 346.

Мовленнєвий акт // Українська мова. Енциклопедія. — Вид. 3-є, доповнене. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. — С. 373-374.

Селіванова Олена Олександрівна // Українська мова. Енциклопедія. — Вид. 3-є, доповнене. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. — С. 597.

Функціональна лінгвістика // Українська мова. Енциклопедія. — Вид. 3-є, доповнене. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. — С. 809-810.

 

2006

Вступ до лінгвістичної генології: Навчальний посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2006. — 248 с. — Сер. «Альма-матер».

Робоча програма курсу «Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень». — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 32 с.

Філософсько-методологічні засади сучасної теоретичної та прикладної лінгвістики: спроба обгрунтування // MegaLing’2006. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій. Доповіді міжнародної конференції. 20-27 вересня 2006, Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарєва. — Сімферополь: Вид-во «ДиАйПи», 2006. — С. 22-23.

Іронія як стратегія спілкування: переваги і ризики // Іронія. Збірник наукових статей / Упорядники О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська. — Львів: Літопис; Київ: Смолоскип, 2006. — С. 93-99.

Іронічний есей про іронію // Іронія. Збірник наукових статей / Упорядники О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська. — Львів: Літопис; Київ: Смолоскип, 2006. — С. 99-100.

[Рец. на:] Punkt widzenia w tekscie i w dyskursie / Pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej–Bartmińskiej, R. Nycza. «Czerwona seria». — T. 19. — Lublin: W-wo Uniwersytetu im. M. Curie–Skłodowskiej, 2004. — 361 s. // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 55. — Львів, 2006. — С. 294-298.

Філософська критика природної мови: чому і за що? // Мова. Людина. Світ: До 70-річчя проф. М. Кочергана. Збірник наукових статей / Відп. ред Тараненко О. О. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. — С. 38-45.

Семантика обманутого ожидания: слово даже у Достоевского // Язык, текст, словарь: Сб. науч. тр.: Посвящается юбилею Л. Г. Бабенко. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. — С. 239–248.

«Сім гріхів», або За що філософи критикують природну мову? // Філософська думка. — 2006. — № 5. — С. 110-126.

Мовленнєвий жанр і регістр дискурсу // Вісник Львівського університету. — Сер. філолог. — Вип. 38. — Ч. 2. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — С. 86-96.

Філософсько-методологічні засади сучасної лінгвістики: спроба обґрунтування // Мовознавство. — 2006. — № 6. — С. 33-40.

Лінгвалізація світу: гуманітарні переваги та онтологічні загрози // Мовознавчий вісник. Збірник наукових праць. — Вип. 3. — Черкаси: Брама-Україна, 2006. — С. 7-16.

Семантика обманутого ожидания: слово даже у Ф. М. Достоевского // VERBUM: язык, текст, словарь. Посвящается юбилею Л. Г. Бабенко. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2006. — С. 239-247.

Potebnia and Twardowski: an Attempt at Comparing Their Linguistic-Philosophical Theories // Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. —Warszawa: Semper, 2006. — S. 75-80.

 

2005

Ідеї О. Потебні у творчій спадщині Л. С. Виготського // Наукова спадщина О. О. Потебні в контексті сучасності. — К., 2005. — С. 37-42.

Комплексний аналіз комунікативних ситуацій: визначення основних понять // Львівський юридичний інститут МВС України: Науковий вісник. Додаток 1 (4). — Львів, 2005. — С. 136-140.

Лінгвістична генологія в структурі сучасної лінгвістики // Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць. — Вип 16. — Харків: ХНПУ, 2005. — С. 72-76.

Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи. Монографія. — Львів: ПАЇС, 2005. — 264 с. (Монографія).

[Рец. на:] Shumarowa N. Podstawy socjolingwistyki // Мовознавство. – 2005. — № 3-4. — С. 159-160. (Співавтор: О. Палінська).

Мовленнєвий жанр у дискурсі: проблеми виділення і комунікативного аналізу // Мовознавство. — 2005. — № 2. — С. 41-50.

Мовленнєвий жанр як соціальний знак // Актуальні проблеми менталінгвістики: Збірник статей за матеріалами IV Міжнародної наукової конференції. — Черкаси, 2005. — С. 217-220.

Смисл: сутність і сфери вияву в мові // Національні інтереси. — Серія «Національна безпека української державної мови». — Вип. 14. — Львів, 2005. — С. 18-28 (Стаття передрукована із видання: Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. 2004. Вип. 34. Ч.1. — С. 346-353).

Типи зв’язків мовленнєвих жанрів у дискурсі // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. — Серия «Филология». — Т. 18 (57). — № 2. — Симферополь, 2005. — С. 325-328.

 

2004

Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004. — 344 с. (Серія «Альма-матер»); Рец.: Бук С. // Український гуманітарний огляд. — Вип. 11. — К.: «Критика», 2005. — С. 193-196; Шумарова Н. // Стиль і текст. — Вип. 6. — К.: Видавничий центр КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2005. — С. 168-173.

Тестові завдання зі вступу до мовознавства / Уклали Ф. С. Бацевич, Л. Ю. Сваричевська. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. — 126 с.

Пролегомены к теории коммуникативного смысла // Культура народов Причерноморья. — № 49. — Т. 1. — Симферополь, 2004. — С. 77-79.

Мовленнєвий жанр як складова комунікативної компетенції носія літературної мови // Літературна мова у просторі національної культури. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. — С. 96-106.

Виступи на круглому столі «Літературна мова у просторі національної культури» // Літературна мова у просторі національної культури. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. — С. 13-15, 16, 17, 24.

Социальный статус и уровни воплощения коммуникативного смысла // Образ человека и человеческий фактор в языке: словарь, грамматика, текст. XIV Кузнецовские чтения. — Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2004. — С. 21-23.

Демагогія: спроба лінгвістичного аналізу // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Вип. 12: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького. — Львів, 2004. — С. 577-590.

Смисл: сутність і сфери вияву в мові // Вісник Львівського університету. Сер. філолог. — 2004. — Вип. 34. — Ч. 1. — С. 346-353.

О. О. Потебня і К. Твардовський: спроба порівняння лінгвофілософських концепцій // О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури. — К., 2004. — С. 128-133.

Лексемы молва, слухи, сплетни: особенности семантики слов, обозначающих движение неофициальной информации // Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. — Серія «Філологічні науки». — Вип. V. Поліетнічне середовище: культура, політика, освіта. — Т. 3. — Луганськ, 2004. — С. 185-195.

Лексемы молва, слухи, сплетни: опыт семантизации для словаря активного типа // Lexikologie und Lexikographie slawisher Sprachen. Festschrift für Prof. Dr. phil. habil. Ursula Kantorczyk. — Oskar Müller (Hrsg.). — Rostok: Univ., 2004. — P. 43-52.

Дискурсивна природа мовленнєвого жанру // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту / Збірник наукових праць, присвячений ювілею доктора філологічних наук, професора А. П. Загнітка. — Донецьк, 2004. — С. 16-23.

Категории коммуникативной лингвистики: попытка обоснования // Актуальные проблемы вербальной коммуникации: язык и общество: Сб. научн. трудов. — К.: ВГЦ «Київський університет», 2004. — С. 124-128.

 

2003

Нариси з комунікативної лінгвістики. Монографія. — Львів: Видавничий центр при ЛНУ ім. І.Франка, 2003. — 281 с.; Рец.: Помірко Р., Паславська А. // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. — № 11. — Львів, 2003. — С. 439-442; Бук С. Комунікативна лінгвістика від Флорія Бацевича // Каменяр. — 2005. — № 4.

Категорії комунікативної лінгвістики // Комунікативна компетентність правників і їх зв’язки з громадськістю. — Львів. 2003. — С. 73-75.

Этнокультурные аспекты коммуникативного кодекса или о «русских» максимах общения // Культура народов Причерноморья. — Симферополь, 2003. — № 37. — С. 20-23.

«Русские» максимы общения: к постановке проблемы // Русское слово в мировой культуре. Круглые столы: Сб. докладов и сообщений. Х Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. — СПб, 2003. — С. 337-341.

Семантика обманутого ожидания: слово даже у Достоевского // Studia rusystyczne Akademii Święntokrzyskiej. — Том 12. — Kielce, 2003. — S. 97-107.

Демагогія як елемент маніпулятивного дискурсу: лінгвістичні аспекти // Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. Сер. «Філол. науки». — Вип. IV. Структура представлення знань про світ, суспільство, людину: у пошуках нових змістів. — Луганськ: Альма-матер, 2003. — С. 9–25.

Комунікативна лінгвістика: спроба обґрунтування деяких категорій // Семантика мови і тексту. Збірник статей VIII Міжнародної наукової конференції. 22-24 жовтня 2003 року. — Івано-Франківськ, 2003. — С. 37-42.

Категорії комунікативної лінгвістики: спроба визначення // Мовознавство. — 2003. — № 6. — С. 25-32.

Комунікативні девіації, викликані порушеннями тональності спілкування // Вісник Львівського ун-ту. — Сер. філолог. — 2003. — Вип.

«Русские» максимы общения: к постановке проблемы // Русистика. — Вып. 3. — К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2003. — С. 17-19.

 

2002

Термінологія комунікативної лінгвістики: аспекти дискурсивного підходу // Вісник національного університету «Львівська політехніка». — № 453. Проблеми української термінології. — Львів, 2002. — С. 30-34.

Регістр як текстова категорія: аспекти ідіостилю // Культура народов Причерноморья. — № 32. — Симферополь, 2002. — С. 320-324.

Лексичні параметри у спонтанному мовленні: спроба типології // Слово. Фраза. Текст. Сборник научных статей к 60-летию проф. М. А. Алексеенко. — Москва, Азбуковник, 2002. — С. 351-358.

Семантика і прагматика ментальних перформативів української мови // Мовознавчі студії: НТШ у Львові. Філологічна секція. — Львів, 2002. — С. 28-38.

Атмосфера спілкування: спроба психолінгвістичного дослідження // Мовознавство. — 2002. — № 4-5. — С. 26-32.

Професор Роман Помірко: штрихи до портрета вченого // Вісник Львівського університету. — Серія іноземні мови. — 2002. — № 10. — С. 3-9.

Сучасна українська філософія мови: міф чи реальність // Вісник Львівського університету. — Серія іноземні мови. — 2002. — № 10. — С. 26-35.

Когнитивно-риторические модели адресата в современной украинской газетной публицистике: опыт типологии // Научные Записки Луганского гос. пед. ун-та: Структура и содержание связей с общественностью в современном мире. — Луганск, 2002. — С. 17-28.

[Рец. на:] Hanna Jadacka. System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000). — Warszawa: PWN, 2001. — 203 s. // Проблеми слов’янознавства. — 2002. — Т. 52. — С. 200-203. (Співавтор: А. Кравчук).

 

2001

Теоретические аспекты коммуникативной девиатологии (на материале русского языка) // Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс исследователей русского языка. — Москва, 13-16 марта 2001 года: Труды и материалы. — Москва, Изд-во Моск. ун-та, 2001. — С. 7.

Текст, дискурс, речевой жанр: соотношение понятий // Вісник Харківського університету. — № 520. — Серія Філологія. — Вип. 33. Філологічні аспекти дослідження дискурсу. — Харків, 2001. — С. 3–6.

Тоталітарний політичний дискурс: когнітивно-риторичні та комунікативно-мовні ознаки // Вісник Черкаського університету. Сер. Філологічні науки. — Вип. 24. — Черкаси, 2001. — С. 110-113.

Посткомуністичний тоталітарний дискурс в Україні (про один тип політичних текстів) // Динамизм социальных процессов в постсоветском обществе: Материалы международного семинара. — Вып. ІІ. — Часть І. — Луганск — Цюрих — Женева, 2001. — С. 75-85.

Когнітивне і лінгвальне в процесах вербалізації крізь призму мовленнєвих девіацій (етап пропозиціювання) // «З його духа печаттю…» Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. — Т. 2. — Львів, 2001. — С. 172-178.

[Рец. на:] H. Jadacka. System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000). — Warszawa: PWN, 2001. — 203 s. // Мовознавство. — 2001. — № 6. — С. 93-94.

Тональність як складова мовленнєвого спілкування // Наукова спадщина проф. С. В. Семчинського і сучасна філологія: Збірник наукових праць. — Частина 1. — Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. — С. 91-98.

 

2000

Основи комунікативної девіатології. — Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2000. — 236 с. (Монографія); Рец.: Феллер Мартен. Українська мова та література. Вересень 2000, число 35 (195). — С. 2-3; Загнітко А., Ситар Г. Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць. Вид. 10. — Донецьк: ДонНУ, 2002. — С. 215-218; Огуй О. Проблеми мовних помилок та їх типологія // Науковий вісник Чернівецького університету. — Вип. 155. Германська філологія. — Чернівці: «Рута», 2003. — С. 202-204.

Процесс вербализации: факторы выбора лексем (на материале девиативных высказываний) // Вісник Львівського університету. — Сер. філолог. — Вип. 28. — Львів, 2000. — С. 96-101.

Факторы, влияющие на выбор лексемы в процессе вербализации (на материале девиаций) // Słowo. Tekst. Czas. Materiały IV Międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin 21-22 października 1999 r.). — Szczecin, 2000. — S. 59-64.

Шляхи розвитку філософії мови у східних слов’ян: теоантропологічна парадигма (загальний нарис) // Мова і культура. — Вип. 1. — Т. 1. — Київ, 2000. — С. 10-15.

«Роздуми про мову» Ноама Хомського // Ноам Хомський. Роздуми про мову / Пер. з англ. — Львів: Ініціатива, 2000. — С. 9-24.

Коментарі // Ноам Хомський. Роздуми про мову / Пер. з англ. — Львів: Ініціатива, 2000. — С. 323-334.

Передмова // Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. — Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2000. — С. 3-5.

Про один тип прагматичних аномалій, або Чим можна зіпсувати натяк? // Мовознавство. — 2000. — № 2-3. — С. 16-23.

[Рец. на:] Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. — К.: Видавничий центр «Академія», 1999. — 288 с. // Мовознавство. — 2000. — № 2-3. — С. 77-79.

Ментальные предикаты понимания и осознания: соотношение чувственного, духовного и рационального // Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. — Tom 2. — Katowice, Wyd-wo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. — S. 126-134.

 

1999

Прагматичні аномалії: спроба типології // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Львів: Літопис, 1999. — С. 15-26.

Про один тип полісемії ментальних дієслівних предикатів української мови // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Львів: Літопис, 1999. — С. 261-266. (Співавтор: Г. С. Стадник).

Від упорядників // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Львів, 1999. — С. 3-4. (Співавтор: Р. С. Помірко).

Рефреймінговий дискурс: шляхи руйнування картини світу // Актуальні проблеми менталінгвістики. — Київ-Черкаси: Брама, 1999. — С. 8-11.

Принципы функционально-ономасиологического исследования лексики (на материале русского глагола) // IХ Международный конгресс МАПРЯЛ. Русский язык, литература и культура на рубеже веков: Тезисы докладов и сообщений. — Т. 1. — Братислава, 1999. — С. 23-24.

Програма до вивчення курсу «Основи комунікативної лінгвістики». — Львів: ЛДУ. — 28 с.

Некоторые семантические закономерности процесса вербализации (на материале аномальных высказываний русского языка) // Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich. — T. 1. — Katowice, 1999. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śłąskego, № 1765). — S. 153-163.

Філософія мови в Україні // Философия языка: в границах и вне границ. — Вып. 3-4. — Харьков: Око, 1999. — С. 284-292. (Передрук статті № 96).

Філософія мови в Україні: дві парадигми розвитку // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.). — Ч. 1. — Львів: Світ, 1999. — С. 34-40.

[Рец. на]: Hanna Jadacka. Rzeczownik polski jako baza derywacyjna. Opis gniazdowy / Warszawa: PWN, 1995 // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 50. — Львів, 1999. — С. 228-231. (Співавтор:  С. Парфьонова).

 

1998

Робоча програма курсу «Загальне мовознавство». — Львів: ЛДУ, 1998. — 15 с.

Імпліцитні текстові засоби в повістях І. Франка // Іван Франко: письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25-27 вересня 1996 р.). — Львів: Світ, 1998. — С. 662-666.

[Хронікальне повідомлення]. Про Міжнародний колоквіум, присвячений 100-річчю романістики у Львівському університеті // Мовознавство. — 1998. — № 1. — С. 79-80. (Співавтор: Р. С. Помірко).

[Рец. на:] Кочерган М. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов. — К.: Академия, 1997. — 400 с. // Известия АН России. Серия литературы и языка. — 1998. — № 1. — Т. 57. — С. 78-79.

Аномальная сочетаемость в предложении с точки зрения процесса речепорождения (на материале рассказов И. Бабеля) // Acta Universitatis Vratislaviensis. — № 2039. — Wrocław, 1998. — С. 115-123.

 

1997

Очерки по функциональной лексикологии. — Львов: Світ, 1997. — 391 с. (Монографія). (Співавтор: Т. А. Космеда); Рец.: Кочерган М. // Мовознавство. — 1999. — № 1. — С. 71-73: Миронюк Л. // Opera Slavica: Slavistické rozhledy. — Ročnik IX. — 1999. — № 4. — S. 54-55.

Аномальне высказывания с ментальными предикатами в свете процесса речепорождения (на материале «Одесских рассказов» И. Бабеля) // Язык. Культура. Взаимопонимание: Материалы Международной конференции. — Львов, 1997. — С. 170-174.

Аномальное высказывания: конфликт когнитивного и лингвистического в процессе речепорождения // Когнитивная лингвистика конца ХХ века: Материалы Международной научной конференции 7-9 октября 1997 г. — Ч. 1. — Минск, 1997. — С. 8-12.

Мовознавство у Львівському університеті (1661-1939) // Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи (до 100-річчя романістики у Львівському університеті). — Львів, 1997. — С. 42-56. (Співавтор: І. Галенко).

Комунікативний статус дієслів, що позначають мимовільні дії (на матеріалі російської мови) // Вісник Львівського університету. — Сер. філолог. — Вип. 26. — Львів, 1997. — С. 50-53.

Когнітивне і лінгвальне в процесах вербалізації (на матеріалі аномальних висловлювань) // Мовознавство. — 1997. — № 6. — С. 30-36.

Божественно-людська природа мови в концепції Олександра Потебні // Записки Наукового Товариства імені Т. Г. Шевченка. Праці філологічної секції. — Т. 234. — Львів, 1997. — С. 297-303.

Філософія мови в Україні кінця ХХ століття (Критичний огляд літератури 90-х років) // Записки Наукового Товариства імені Т. Г. Шевченка. Праці філологічної секції. — Т. 234. — Львів, 1997. — С. 625-634.

[Рец. на:] М. Кочерган. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов. — Киев: Академия, 1997. // НДВШ: Филологические науки. — 1997. — № 5. — С. 108-110.

 

1996

Процес породження мовлення в концепції О. О. Потебні // Наследие А. А. Потебни и развитие современной филологической и исторической науки: Материалы научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения проф. О. П. Преснякова. — Черкассы, 1996. — С. 20-22.

Теоантропологізм філософії мови східних слов’ян // Міжнародна наукова конференція пам’яті проф. А. О. Білецького «Актуальні питання сучасної філології»: Тези доповідей. — Київ, 1996. — С. 6.

Співвідношення значення та інтерпретаційного смислу слова // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Семантика мови і тексту». — Івано-Франківськ, 1996. — С. 22-23.

Образ языка в науке конца ХХ века [Рец. на кн.: Язык и наука конца ХХ века. — М.: РАН, 1995.] // Вестник Московского ун-та. — Серия 9. Филология. — 1996. — № 4. — С. 175-181. (Співавтор: Р. С. Помірко).

Языковая ситуация в западных областях Украины (сопоставительный анализ данных социолингвистических исследований 1989 и 1995 гг.) // Социолингвистические проблемы в разных регионах мира: Материалы Международной конференции. — Москва, 1996. — С. 65-68. (Співавтор: Т. А. Космеда).

Єдність мовної системи в концепції Є. Куриловича // Мовознавство. — 1996. — № 1. — С. 3-7.

Тенденції розвитку мовознавства в Україні в кінці ХХ ст. (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції) // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття: Тези Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26-27 листопада 1996 р.). — Львів, 1996. — С. 3-11. (Співавтор: Р. С. Помірко).

Шляхи розвитку філософії мови в Україні: теоантропологічний напрямок // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ ст.: Тези Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26-27 листопада 1996 р.). — Львів, 1996. — С. 19-21.

Комп’ютерний словник-мінімум української мови // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття: Тези Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26-27 листопада 1996 р.). — Львів, 1996. — С. 17-18. (Співавтори: Р. В. Ардан, І. Я. Кінах, З. В. Партико).

Про один тип мовних аномалій (на матеріалі оповідань І. Бабеля) // Знак. Символ. Образ: Тезисы докладов и сообщений научного семинара по проблемам современной семиотики (ноябрь 1996 г.). — Вып. 1. — Черкассы, 1996. — С. 40.

Когнітивний аспект зіставного аналізу мовного образу реалії (на матеріалі англійської та української мов) // Іноземна філологія. — Вип. 109. — Львів, 1996. — С. 74-80. (Співавтор: Р. А. Пітковська).

Функционально-ономасиологическая лексикология: сущность, основные понятия, перспективы // Studia Slaviсa Savariensia. — 1996. — № 1-2. — S. 57-68.

О. О. Потебня і лінгвофілософські ідеї східних слов’ян // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: Збірник наукових праць, присвячених пам’яті проф. С. П. Cамійленка. — Ч. 1. — Запоріжжя: ЗДУ, 1996. — С. 18-20.

[Некролог] Т. И. Панько // Съпоставително езикознание. — Год. ХХI. —

Комп’ютерний словник-мінімум української мови // Мовознавство. – 1996. — № 4-5. — С. 34-40. (Співавтори: Р. В Ардан, З. В. Партико).

 

1995

Російське дієслово в функціонально-ономасіологічному аспекті вивчення: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. — Київ, 1995. — 48 с.

Аспекты сопоставительного исследования языковых картин мира (на материале русского, украинского и польского языков) // Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie. — Rzeszόw, 1995. — S. 13-22.

Лексическое значение слова в когнитивном аспекте рассмотрения // Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвистики: Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции 12-14 мая 1995 г. — Екатеринбург: Изд-во Уральського ун-та, 1995. — С. 56-57.

Олександр Потебня і Казимеж Твардовський: спроба порівняння лінгвофілософських концепцій // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 47. — Львів, 1995. — С. 142-144.

Єдність мовної системи в концепції Ю. Р. Куриловича // Міжнародна наукова конференція до 100-річчя Ю. Р. Куриловича: Збірник тез. — Львів. 1995. — С. 8-9.

Слово в етнокультурно орієнтованому словнику (синхронний та діахронний аспекти) // Міжнародна наукова конференція до 100-річчя Ю. Р. Куриловича: Збірник тез. — Львів, 1995. — С. 25-26. (Співавтор: О. Свідзинська).

Arutjunova, N. D. [red.], Logičeskij analiz jazyka. Protivorečivost’ I anomal’nost, teksta / Moskva: Nauka 1990: 280 ss. // Sygnały semiotyczne. — 1995. — № 3. — S. 3.

Avetjan, E.G., Semiotika I lingvistika. Erevan: Izdatelstvo Erevanskogo Universiteta 1989; 188 ss. // Sygnały semiotyczne. — 1995. — № 3. — S. 3-4.

Krivonosov, A.T. Myšlenie bez jazyka? Voprosy jazykoznanija 1992, 2; s. 69-83. /ROS/ // Sygnały semiotyczne. — 1995. — № 3. — S. 6.

Materna, P., Pala, K., Zlatuska, J., Logicka analiza prirogenego jazyka. Praha: Academia 1990; 144 ss. // Sygnały semiotyczne. — 1995. — № 3. — S. 8-9.

Rudenko, D.I., Lingvo-filosofskie paradigmy: granicy jazyka I granicy kul’tury. [W:] Filosofija jazyka: v granicach i vne granic: Meżdunarodnaja serija monografij. T. 1. Char’kov: Oko 1993; s. 101-173. // Sygnały semiotyczne. – 1995. — № 3. — S. 12.

Kobozeva, I.V., Laufer, N.I., Semantika modal’nych predikatov dolżestvovanija. [W:]Logičtskij analiz jazyka. Kul’turnyje koncepty. Moskva: Nauka, 1991; s. 169-175 // Sygnały semiotyczne. — 1995. — № 3. — S. 19.

Šatunovskij I. B., Semantičeskaja structura predlożenija, „svjazka” I nereferentnye slova. Voprosy jazykoznanija 1993, 3; s. 76-85 /ROS/ // Sygnały semiotyczne. — 1995. — № 3. — S. 24-25.

Avetjan, E.G., Semiotika I lingvistika. Erevan: Izdatel’stvo Erevanskogo Universiteta 1989; 288 ss. // Sygnały semiotyczne. — 1995. — № 3. — S. 38.

Mejzerskij, V.M., Filosofija I neoretorika. Kijev: Lybid’ 1991; 191 ss. // Sygnały semiotyczne. — 1995. — № 3. — S. 44-45.

Melničuk, A.S. [red.], Metodologičeskije osnovy novych napravlenij v mirovom jazykoznanii. Kijev: Naukova Dumka 1992; 380 ss. // Sygnały semiotyczne. — 1995. — № 3. — S. 45-46.

Parachonskij, B. A. [red], Logika, filosofija I semiotika. Kijev: Naukova Dumka 1991; 160 ss. // Sygnały semiotyczne. — 1995. — № 3. — S. 68-69.

Poljakov, I. [red.], Znakovye sistemy v social’nych I kognitivnych processach. Novosibirsk: Nauka 1990; 158 ss. // Sygnały semiotyczne. — 1995. — № 3. — S. 70-71.

Viatkina, N.B., Smysl I ontologija v logike. Kijev: Naukova Dumka 1991; 124 ss. // Sygnały semiotyczne. — 1995. — № 3. — S. 81-82.

Когнітивний аспект зіставного аналізу «мовного образу» реалії // Проблеми зіставної семантики: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Київ, 1995. — С. 17-18.

Співвідношення значення та інтерпретаційного смислу слова у світлі когнітивного підходу до мови // Мова та її функціонування: Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів, 1995. — Вип. 25. — С. 30-33.

 

1994

Функціонально-ономасіологічна лексикологія: сутність і основні поняття // Функціональна граматика: Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції. — Донецьк, 1994. — С. 7-8.

Дієслівні предикати у висловлюваннях з іменами суб’єктів одного відображувального класу (на матеріалі російської та польської мов) // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 46. — Львів. 1994. — С. 77-83.

Референциальная вариативность семантики существительного: опыт функционально-ономасиологической типологии // Принципы функционального описания языка: Тезисы Всероссийской научной конференции. — Ч. 1. — Екатеринбург, 1994. — С. 10-11.

Studium językoznawcze fragmentów językowego obrazu świata w języku rosyjskim i polskim: na materiale leksemów czasownikowych // Granice i pogranicza. Język i historia. — Warszawa, 1994. — S. 183-187.

Філософія мови в Україні // Українська філологія досягнення і перспективи. До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. — Львів, 1994. — С. 71-75.

 

1993

Функционально-отражательное изучение лексики: теоретические и практические аспекты (на материале русского глагола): Текст лекций по спецкурсу. — Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1993. — 170 с. (Монографія); Рец.: Панько Т.І. // Мовознавство. — 1994. — № 2-3. — С. 73-74.

Співвідношення типів смислової імпліцитності в мові (на матеріалі російської мови) // Мовознавство. — 1993. — № 1. — С. 54-59.

Деякі аспекти функціонально-ономасіологічних українсько-іншомовних контрастивних досліджень // Проблеми контрастивної лінгвістики: Тези міжвузівської наукової конференції 18-20 травня 1993 р. — Кіровоград, 1993. — С. 19-20.

Функціонально-відображувальний потенціал українського дієслова // Другий Міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р.: Доповіді і повідомлення. Мовознавство. — Львів, 1993. — С. 162-165.

Слово в функціонально-ономасіологічному аспекті вивчення // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Семантика мови і тексту» 13-15 жовтня 1993 р. — Івано-Франківськ, 1993. — Ч. 2. — С. 12-13.

Функционирование как тип глагольного предикатного значения // Вісник Львівського університету. — Сер. філолог. — Вип. 24. Мова та її функціонування. — Львів, 1993. — С. 110-114.

Типы вариативности лексических единиц в аспекте речепорождения // Вариантные отношения в языке и тексте. — Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1993. — С. 96-103.

Референциально обусловленная многозначность имен («предметность /процессуальность») // Имя: слово, словосочетание, предложение, текст (именование на различных уровнях языка). — Киев, 1993. — С. 144-150.

 

1992

Функционально-отражательное изучение лексики (на материале русского глагола): Учебное пособие по спецкурсу. — Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1992. — 71 с.

Глагольные предикаты в предложениях с именами субъектов-психофактов: опыт функционально-ономасиологической классификации // Русский язык: вопросы функционирования и методики преподавания. — Львов, 1992. — С. 144-153. (Співавтор: О. А. Бешкарева).

Функционально-отражательные типы глагольных предикатов и ономасиологические статусы имен субъектов // Мова та її функціонування: Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Вип. 23. — Львів, 1992. — С. 11-16.

Функционально-ономасиологические группы слов как типы языковых парадигм (на материале глагольной лексики) // Исследования по семантике. Семантические единицы и их парадигмы. — Уфа, 1992. — С. 33-41.

 

1991

Лексическая системность: аспект говорящего и слушающего // Актуальные проблемы лексикологии: Тезисы докладов научно-методической конференции. — Ч. 1. — Даугавпилс, 1991. — С. 14-15.

Типы смислового варьирования глагольных предикатов в неизосемичных высказываниях (лингвометодический аспект) // Материалы Республиканской научно-методической конференции «Вопросы совершенствования обучения иностранному языку как средству межнационального общения», 14-16 мая 1991 г. — Ч. 1. — Харьков, 1991. — С. 8-10.

Глагол в «межпарадигматическом» аспекте изучения // Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм: Материалы межведомственной научно-теоретической конференции (Харьков–Сочи, 1991). — Вып. 1. — Харьков, 1991. — С. 170-173.

Скрытые семантические категории в деривационном синтаксическом процессе // Принцип деривации в истории языкознания и современной лингвистике: Тезисы докладов. — Пермь, 1991. — С. 60-62.

Диахронная подвижность словаря языка в функционально-ономасиологическом аспекте (на материале глагольной лексики) // Соотношение синхронии и диахронии в языковой эволюции: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции (Ужгород, 23-25 октября 1991 г.). — Москва; Ужгород, 1991. — С. 87-88.

Субъектно-предикатные связи в функционально-отражательном аспекте // Профессор Е. В. Кротевич и современное языкознание (к 90-летию со дня рождения): Тезисы докладов региональной научной конференции. — Львов, 1991. — С. 80-81.

Дієслівні речення із суб’єктами-натурфактами у російській і польській мовах (функціонально-ономасіологічний аспект) // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 43. — Львів, 1991. — С. 97-101.

Референтная отнесенность имен субъектов и некоторые функциональные типы глагольного действия // Проблемы теоретического языкознания: Тезисы докладов научных чтений памяти Е. Куриловича. — Вып. 1. — Львов, 1991. — С. 8-10.

Функционально-отражательный потенциал русских глагольных предикатов (субъектные связи) // Материалы 2-го Международного семинара «Славянская культура в современном мире (изучение и преподавание в иноязычной аудитории)». — Киев, 1991. — С. 183-184.

Дієслівна метонімія в російській, українській і болгарській мовах (функціонально-типологічний аспект) // Вісник Львівського університету. Сер. філолог. — Вип. 22. Мова і соціальне відродження. — Львів, 1991. — С. 23-30. (Співавтор: І. Є. Грицютенко).

Дієслівна лексика поетичної збірки І. Франка «Зів’яле листя» (функціонально-відображувальний аспект) // Іван Франко і національне відродження: Тези Республіканської наукової конференції (Криворівня, 23-24 вересня 1991 р.). — Львів, 1991. — С. 172-174.

Системна організація лексичного компонента мовленнєвої діяльності (до питання про природу функціонально-ономасіологічних груп) // Мовознавство. — 1991. — № 6. — С. 36-40.

Функционально-ономасиологическая типология русских глагольных предикатов // Русское языкознание. — Вып. 22. — Киев, 1991. — С. 9-16.

Функциональная ономасиология как составная часть «грамматики говорящего»: некоторые методологические принципы построения // Методологія культурного процесу. Проблеми міфології, фольклористики, літературознавства, мовознавства: До 135-річчя Олександра Брюкнера. — Тернопіль, 1991. — С. 1-2.

Обстоятельственная глагольная метонимия в русском языке // Исследования по семантике: Семантика языка и речи. — Уфа, 1991. — С. 80-87.

Предложения с глагольными предикатами одного функционально-ономасиологического класса в русском, украинском и болгарском языках // Съпоставително езикознание. — Год. ХVI. — София. — 1991. — № 3. — С. 5-10.

 

1990

Предложения с субъектами-натурфактами в письмах В. И. Ленина к родным (функционально-ономасиологический аспект) // Творческое наследие В. И. Ленина и развитие восточнословянских языков: Тезисы докладов республиканской научной конференции 19-21 апреля 1990 г. — Львов, 1990. — С. 63-65.

Семантика граминальных глаголов // Вісник Львівського університету. — Сер. лінгв. — Вип. 21. Мова і сучасність. — Львів, 1990. — С. 50-54.

Національно-культурний аспект семантики одиниць мови і деякі проблеми теорії мовленнєвої діяльності // Мова і культура нації: Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції. — Львів, 1990. — С. 62-63.

Языковые средства изображения внутреннего состояния человека в рассказах А. И. Куприна // Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции «Купринские чтения», посвященной 120-летию со дня рождения А. И. Куприна». — Каменец-Подольский, 1990. — С. 112-113.

К основам функционально-ономасиологической комбинаторики (в свете пропозициональной теории предложения К. Айдукевича) // 100-річчя К. Айдукевича: Тези доповідей та повідомлень обласної конференції. — Тернопіль, 1990. — Т. 1. — С. 15-18. (Резюме доповіді див.: Ruch Filozoficzny. — T. XLV111. — № 3-4. — Wrocław — Warszawa — Krakόw, 1991. — S. 229).

Функционально-отражательный неизосемизм: опыт семантической типологии // Матеріали міжвузівської наукової конференції «Семантика мови і тексту» 23-25 жовтня 1990 р. — Івано-Франківськ, 1990. — Ч. 1. — С. 15-16.

Ономасиологическая информация в толковом словаре (на материале глагольной лексики) // Актуальные проблемы разработки нового академического словаря русcкого языка: Тезисы Всесоюзной конференции. — Ленинград: АН СССР, 1990. — С. 13-14.

Функціональна типологія прихованих семантичних категорій дієслівної дії // Мовознавство. — 1990. — № 5. — С. 24-29.

Дієслівна гіпонімія в сучасних російській, болгарській та верхньолужицькій мовах // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 41. — Львів: Світ, 1990. — С. 157-158. (Співавтор: М. О Ярмолюк).

Референтная отнесенность имен субъектов и специфика проявления глагольного действия // НДВШ: Филологические науки. — 1990. — № 5. — С. 67-74.

Имя и глагол в высказывании: функционально-отражательная связь и коммуникативное варьирование // Проблемы функционального описания языковых единиц: Тезисы межвузовской конференции 24-26 октября 1990 г. — Свердловск, 1990. — С. 3-4.

Проспекция русского глагольного слова (функционально-ономасиологический аспект) // Русское языкознание. — Вып. 21. — Киев: Лыбидь, 1990. — С. 49-55.

Скрытые семантические категории в смысловой структуре текстов различной функционально-стилевой организации // Статус стилистики в современном языкознании: Тезисы докладов координационного совещания 13-17 ноября 1990 г. — Пермь, 1990. — С. 15.

Глагольное действие в функционально-ономасиологическом аспекте // Глагол в системе языка и речевой деятельности: Материалы научной лингвистической конференции. — Свердловск, 1990. — С. 49-51.

Референтная отнесенность имен субъектов и некоторые функциональные типы глагольного действия // Типы языковых парадигм. — Свердловск, 1990. — С. 54-58.

 

1989

Субъектно-предикатные связи в неизосемичных высказываниях: функционально-ономасиологический аспект // Изучение теоретического наследия академика В. В. Виноградова: Методические рекомендации. — Львов, 1989. — С. 23-24.

Глагольное действие в функционально-ономасиологическом освещении (лингвистический аспект) // Актуальные проблемы описания и преподавания русского языка и общенаучных дисциплин на начальном этапе обучения иностранных учащихся. — Харьков: ХПИ, 1988. — С. 11-13.

Субстантно-отражательные аспекты глагольного слова (в свете теории частей речи академика А. А. Шахматова) // Изучение теоретического наследия академика А. А. Шахматова (методические рекомендации). — Львов, 1989. — С. 6-7.

Функционально-ономасиологическое изучение лексики (в трудах украинских ученых) // 50 років возз’єднання Західної України з УРСР у складі Союзу РСР: Тези доповідей та повідомлень республіканської конференції 27-29 вересня 1989 року. — Львів, 1989. — С. 330-331.

Организация самостоятельной работы студентов-иностранцев подготовительного факультета в аспекте межпредметной координации // Интенсификация учебного процесса и интенсивные курсы обучения русскому языку иностранных студентов подготовительных факультетов: Тезисы докладов Всесоюзной научно-методической конференции. — Одесса, 1989. — С. 89. (Співавтори: В. Е. Кревс, Л. Г. Новицкая).

Антропоцентризм лексичної системи як один із способів вияву людського фактора в мові (на матеріалі російського дієслова) // Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції 14-15 листопада 1989 року. — Львів, 1989. — С. 84-85.

Референтная отнесенность имен субъектов и анализ скрытых семантических категорий глагольного действия // Семантика в преподавании русского языка как иностранного. — Вып. 3. — Ч. 1. — Харьков, 1989. — С. 161-163.

Разработка учебного синонимо-антонимического словаря // Учебная лексикография и текстология: Методическое руководство для преподавателей. — Ч.1. — Краснодар, 1989. — С. 28-29. (Співавтор: Л. Г. Новицкая).

 

1988

Соотношение функционально-ономасиологических и лексико-семантических групп как типов языковых парадигм (на материале глагольной лексики) // Типы языковых парадигм: Тезисы докладов и сообщений конференции кафедр русского языка вузов Урала. 2-5 февраля 1988 г. — Свердловск, 1987. — С. 5-6.

Дієслівна метонімія в сучасній болгарській мові (функціонально-типологічний аспект) // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 37. — Львів, 1988. — С. 55-58. (Співавтор: М. О. Ярмолюк).

Функционально-ономасиологическое описание глагольной лексики (в аспекте преподавания русского языка иностранцам) // Семантика в преподавании русского языка как иностранного. — Вып. 2. — Харьков, 1988. — С. 152-153.

Функционально-ономасиологические группы смыслов как деривационная база порождения высказывания // Деривация в речевой деятельности (Общие вопросы. Текст. Семантика): Тезисы научно-теоретической конференции 3-6 октября 1988 г. — Пермь, 1988. — С. 4-5.

Диахронная подвижность функционально-ономасиологических типов лексических значений слов // Актуальные проблемы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков: Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференциию 12-14 октября 1988 г. — Ч. 1. — Днепропетровск, 1988. — С. 211-212.

Семантико-синтаксический характер глагольной метонимии // Классы слов в синтагматическом аспекте. — Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1988. — С. 114-122.

Семантика бестиальных глаголов (функционально-ономасиологический аспект) // Вестник Львовского университета. — Сер. филолог. — Вып. 19. Развитие восточнославянских языков и общественные процессы. — Львов, 1988. — С. 22-25.

 

1987

О глаголах с противоположным значением // Русский язык в школе. — 1987. — № 4. — С. 86-89.

Учет специфики функционально-системной организации лексики в целях преподавания русского языка как иностранного // Семантика в преподавании русского языка как иностранного. — Харьков, 1987. — С. 60-61.

Функционально-ономасиологическая типология лексических значений русского глагола // Вісник Львівського університету. — Сер. філолог. — Вип. 18. Порівняльно-типологічне вивчення східнослов’янських мов. — 1987. — С. 37-41.

Ретроспекция и проспекция глагольного слова // Семантика языка и текста (К проблеме изучения русского языка в союзных республиках). Вторые Кировоградские семантические чтения: Тезисы межвузовской научной конференции 28-30 октября 1987 г. — Кировоград, 1987. — С. 244-246.

Методы изучения лексики / Отв. ред. проф. А. Д. Зверев. — Черновицкий университет, 1987. — 208 с. Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР от 11.09.1987 г., № 31140 (авторская часть с. 48-51). (Співавтор: А. С. Белая).

 

1986

Системные связи в семантике и их функциональная динамика // Системные исследования по семантике. — Кировоград, 1985. Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР № 27010 от 03.10.1986 г. — 12 с.

Изучение коммуникативных потребностей в целях достижения преемственности контроля умений иностранных студентов начального и продвинутого этапов в учебно-профессиональной сфере общения // Межвузовская научно-методическая конференция «Содержание и формы контроля в обучении иностранных студентов на подготовительных факультетах: Материалы конференции. — Баку, 1986. — С. 4-5. (Співавтори: С. Г. Борзенко, Ж. В. Бутенко, Е. О. Булычова, И. М. Устименко, Е. П. Тимощук, В.В. Шикула).

Некоторые общие явления в сфере общественно-политической лексики русского и болгарского языков на современном этапе развития // Славянская филология. — Вып.V. — Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1986. — С. 6-13. (Співавтор: І. Є. Грицютенко).

Типология энантиосемичных значений глаголов в современном русском языке // Исследования по семантике. Семантика слова и фразеологизма. — Уфа, 1986. — С. 33-40.

 

1985

Функциональная динамика внешних связей лексических системных образований // Вестник Львовского университета. — Сер. филолог. — Вып. 16. Русский язык: вопросы типологии и функционального развития в условиях билингвизма: — Львов, 1985. — С. 11-17. (Співавтор: І. Є. Грицютенко).

Некоторые общие процессы номинации новых общественно-политических явлений в русской и украинской газетно-публицистической речи // Русский язык — язык межнационального общения, дружбы и сотрудничества народов СССР: Тезисы Республиканской научно-практической конференции 24-26 октября 1985 г. — Кировоград, 1985. — С. 58-59.

 

1984

Развитие энантиосемичных значений глаголов в современном русском языке // Вестник Львовского университета. — Сер. филолог. — Вып. 14. Русский язык: вопросы типологии и функционального развития. — Львов, 1984. — С. 50-56.

Системные связи в семантике и их функциональная динамика // Семантика языка и текста (К проблеме изучения русского языка в союзных республиках): Тезисы межвузовской научной конференции. — Кировоград, 1984. — С. 27-28.

Основные лексико-семантические процессы в сфере общественно-политической терминологии // Соотношение интернационального и национального в общественно-политической терминологии восточнославянских языков. — Львов: Вища школа, 1984. — С. 107-145. (Співавтор: І. Г. Галенко).

Активные процессы в лексике и словообразовании русского языка // Русский язык в национальной школе. — 1984. — № 6. — С. 16-20.

О типах синонимизации глагольных неологизмов в современном русском языке (50-70-е годы ХХ века) // Русское языкознание. — Вып. 9. — Киев: Вища школа, 1984. — С. 47-53.

 

1983

Семантика конверсії // Мовознавство. — 1983. — № 1. — С. 39-43.

Некоторые общие явления в лексике русского, украинского и болгарского языков на современном этапе их развития // Историко-филологически изследвания. — Велико-Търново (Болгария), 1983. — С. 259-268. (Співавтор: І. Є. Грицютенко).

Константа функционального стиля языка в синхронии и диахронии (на материале газетной публицистики) // Краткое содержание докладов и сообщений на Всесоюзном координационном совещании «Стили языка и стили речи как явления функционально-речевой дифференциации» (Орджоникидзе, 19-21 октября 1983 г.). — Орджоникидзе, 1983. — С. 104.

 

1982

Деякі спільні тенденції розвитку суспільно-політичної лексики української, російської та болгарської мов на сучасному етапі // Лексика українськоъ мови у її зв’язках з сусідніми слов’янськими та неслов’янськими мовами: Тези доповідей. — Ужгород, 1982. — С. 41-42. (У співавторстві з І. Є. Грицютенком).

Внутриструктурное развитие общественно-политической глагольной лексики // Вестник Львовского университета. — Сер. филолог. — Вып. 12. Развитие современного русского языка в условиях сближения социалистических наций. — 1982. — С. 17-21. (Співавтор: А. Н. Тихомиров).

Семантическое варьирование исходных глаголов при конверсных преобразованиях // Исследования по семантике. — Вып. 8. — Уфа, 1982. — С. 48-53.

 

1981

[Реферат] М. П. Кочерган. Слово і контекст // Реферативный журнал «Общественные науки в СССР». — Серия 6. «Языкознание». — 1981. — № 4. — С. 157-160.

[Реферат] Сопоставительная стилистика русского и украинского языков // Реферативный журнал «Общественные науки в СССР». — Серия 6. «Языкознание». — 1981. — № 5. — С. 185-189.

Процесс неологизации и его влияние на системные отношения в лексике // Русский язык в школе. — 1981. — № 3. — С. 87-91.

[Рец. на:] Ж. П. Соколовская. Система в лексической семантике // Мовознавство. — 1981. — № 5. — С. 90-91. (Співавтор: Т. Панько).

 

1980

Особенности функционирования и развития общественно-политической глагольной терминологии в эпоху НТР // Научно-технический прогресс и проблемы терминологии: Тезисы докладов Республиканской конференции (Львов, май 1980). — Киев: Наукова думка, 1980. — С. 14-15.

О внутриструктурном развитии глагольной лексики современного русского языка (50-70-е годы) // Русское языкознание. — 1980. — Вып. 1. — С. 41-48. (Співавтор: І. Є. Грицютенко).

Процес неологізації й динаміка структури семантичного поля // Мовознавство. — 1980. — № 3. — С. 54-59.

Внутриструктурное развитие глаголов социальных отношений в современном русском языке (50-70-е годы ХХ века): Автореф. дис. … канд. филол. наук. — Днепропетровск, 1980. — 24 с.

[Рец. на:] Л. А. Введенская, Т. М. Баранов, Ю. А. Гвоздарев. Методические указания к факультативному курсу «Лексика и фразеология русского языка (VII-VIII классы)» // Русский язык и литература в школах УССР. — 1980. — № 6. — С. 73-74.

 

1979

Процеси лексико-синтаксичної аналогії та включення і динаміка структури лексичної групи // Мовознавство. — 1979. — № 4. — С. 14-19. (Співавтор: І. Є. Грицютенко).

 

1977

[Рец. на:] Современный русский язык. Сборник программированных заданий. — Часть 1: Морфология. — Часть 2: Лексикология и семасиология. — Часть 3: Синтаксис. — Львов, 1976 // Русский язык и литература в школах УССР. —1977. — № 1. – С.74-76.

 

Про професора Флорія Бацевича

 1. Бацевич Флорій Сергійович // Українська мова. Енциклопедія // Вид. 3-є, доповнене. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М.Бажана», 2007. — С. 43.
 2. Космеда Т.А. Вступ. Майстер “гри у бісер” // Майстер гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича / Уклали Оксана Ясіновська, Лідія Сваричевська / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Луцьк: ПВД „Твердиня”, 2009. – С. 9-17.
 3. Кочан Ірина. Слово про Вченого // Там само. – С. 197-201.
 4. Кшановський Олег. Функціонально-структурний підхід у працях професора Ф.С.Бацевича // Там само. – С. 235-249.
 5. Бібліографія праць Бацевича Ф.С. // Там само. – С. 439-469.
 6. Привітання редколегії журналу „Мовознавство” проф. Ф.С.Бацевичу до його 60-ліття: // Мовознавство. – 2009. – № 1. – С. 29-37. – С. 29.
 7. Магістр гри слова // Каменяр. Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. – № 4-5, квітень-травень 2009 р. – С. 3.
 8. Шевченко Л.І. Український мовознавець Флорій Сергійович Бацевич: пошанування з нагоди ювілею // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Вип. XVIII. – К.: Видавництво Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, 2009. – С. 3-5.

Наукова біографія

Народився 4 травня 1949 року у смт. Летичів Хмельницької області.

У 1977 році закінчив філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Кандидатська дисертація “Внутрішньоструктурний розвиток дієслів, що позначають соціальні стосунки в сучасній російській мові” (1981 рік). Докторська дисертація “Функціонально-ономасіологічні аспекти дієслівної лексики” (шифр 10.02.02 – російська мова, 10.02.15 – загальне мовознавство, квітень 1995 року).

Наукові інтереси зосереджені у сфері загального мовознавства, теоретичної семасіології та ономасіології, комунікативної лінгвістики.

Автор понад 300 наукових праць.

Проекти

Редактор наукових і методичних видань

 1. Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття: Тези Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26-27 листопада 1996 р.). — Львів, 1996. — 292 с. (спільно з Р. С. Помірком).
 2. Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи (До 100-річчя романістики у Львівському університеті). — Львів, 1997. — 238 с. (спільно з Р. Помірком та А. Семівим).
 3. Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Львів: Літопис, 1999. — 405 с. (спільно з Р. С. Помірком).
 4. Робоча програма курсу «Вступ до мовознавства» / Упорядник доц. Л. Ю. Сваричевська. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. — 16 с.
 5. Хомський Ноам. Роздуми про мову / Переклад з англійської. — Львів: Ініціатива, 2000. — 352 с.
 6. Проблеми загального мовознавства. Збірник матеріалів студентської наукової конференції. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. — 52с.
 7. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 524. Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 112с.
 8. Бук Соломія. 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. — 180 с.
 9. Бук Соломія. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф.С.Бацевич. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 192 с.
 10. Ритми сучасної філології. До 50-річчя професора Т.А.Космеди. Упорядник Ф. С. Бацевич. — Львів: ПАЇС, 2007. — 362 с.
 11. Стежками Франкового тексту. Комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману «Перехресні стежки» / Ф. С. Бацевич (відповідальний редактор), С. Н. Бук та ін. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — 376 с.
 12. Людина. Комп’ютер. Комунікація. Збірник наукових праць / За ред. Ф. С. Бацевича. — Львів: Нац. Ун-т «Львівська політехніка», 2008. — 224 с.
 13. Бук Соломія. Основи статистичної лінгвістики. Навчально-методичний посібник / Відп. ред. проф. Ф. С. Бацевич. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — 124 с.
 14. Стежками Франкового тексту (комунікативні, лінгвосеміотичні, когнітивні та лінгвостатистичні виміри прози) / Ф.С. Бацевич (наук. ред.), С.Н. Бук, Л.М. Процак, Л.Ю. Сваричевська, О.В. Ясіновська.  – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 504 с.

 

Керівництво дисертаціями

 1. Мартинек Світлана. Концептуальна організація та семантична структура іменників зі значенням «водний об’єкт» у свідомості носія російської мови ‑ 1998 р.
 2. Кшановський Олег. Прикметники з просторово-кількісною семантикою в сучасних українській та перській мовах (зіставно-типологічний аналіз лексичних значень) ‑ 2001 р.
 3. Забуранна Ореста. Антропоцентризм фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологічних одиниць української, перської, японської мов зі значенням відносного часу). – 2003 р.
 4. Палінська Олеся. Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської) ‑ 2004 р.
 5. Бук Соломія. Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація ‑ 2005 р.
 6. Парасюк (Мацієвська) Тетяна. Функціонально-ономасіологічний аналіз дієслів на позначення емоційних станів у сучасній українській літературній мові. – 2005 р.
 7. Дерпак Олена. Конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативно прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов) ‑ 2005 р.
 8. Гонтарук Л. В. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень (у контексті творів Д. Наливайка та пам’яток XI — першої половини XVII ст.) – 2008 р.
 9. Заза Ю.Я. Регістрові характеристики ситуації початку комунікативного контакту (на матеріалі української, чеської й арабської мов) – 2010 р.

 

Член редакційних колегій, періодичних і неперіодичних видань

 1. Вісник Львівського університету. Серія філологічна (з 1993 року).
 2. Проблеми слов’янознавства (з 2000 року).
 3. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології (з 2000 року).
 4. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Прикладна лінгвістика (з 2004 року).
 5. «Поліграфія і видавнича справа». Науково-технічний збірник. Українська академія друкарства (з 1999 р.).
 6. Вісник Уманського педагогічного університету ім. П. Тичини. Філологічні науки (з 2004 р.).
 7. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка (з 2006 р.).
 8. Studia Linguistica. Збірник наукових праць кафедри загального мовознавства КНУ ім. Т. Г. Шевчека (з 2008 р.).
 9. Наукові записки Луганського національного університету. Серія „Філологічні науки” (з 2003 р.).
 10. Іноземна філологія. Науковий збіркик Львівського національного університету ім. Івана Франка (з 2006 р.).

 

Участь у роботі наукових, науково-методичних і спеціалізованих рад

 1. Член експертної ради з мовознавства ВАК України (листопад 2001 р. — жовтень 2006 р.).
 2. Член спеціалізованої ради Д.35.051.02 із філософії у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (вересень 2005 р. — даний час).
 3. Член спеціалізованої ради К.26.053.10 із загального мовознавства і германських мов в Одеському національному університеті ім. І. Мечнікова (жовтень 2004 р. — жовтень 2006 р.).
 4. Член спеціалізованої ради К.26.053.15 із порівняльно-історичного і типологічного мовознавства в Київському національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова (лютий 2008 — даний час).

Нагороди

Урядові відзнаки

 1. 9 липня 2009 р. нагороджений знаком Міністерства науки і освіти України «Петро Могила».
 2. 15 травня 2020 р. Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Відзнаки обласного рівня

У 2021 р. з нагоди 360-річчя ЛНУ нагороджений грамотою Львівської обласної Ради.

Університетські відзнаки

У 2012 р. присвоєно звання «Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка».

Наукові відзнаки

14 грудня 2020 р. обраний академіком (дійсним членом) Академії Наук Вищої Школи України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!