БАЦЕВИЧ Флорій

Посада: завідувач кафедри загального мовознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-56

Електронна пошта: floriy.batsevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси зосереджені у сфері загального мовознавства, теоретичної семасіології та ономасіології, комунікативної лінгвістики.

Курси

Публікації

Монографії

 1. Бацевич Флорій. Нариси з теорії тексту: монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. 280 с.
 2. Бацевич Флорій, Чернуха Вікторія. Комунікативна особистість у сімейному спілкуванні. Львів: ПАІС, 2018. 260 с.
 3. Бацевич Флорій. Український одивнений художній текст: лінгвістичні виміри. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 336 с.
 4. Бацевич Флорій. Лінгвокомунікативні та риторико-прагматичні виміри художнього тексту (на матеріалі роману Івана Франка «Перехресні стежки»). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 204 с.
 5. Бацевич Флорій. Частки української мови як дискурсивні слова. Львів: ПАІС, 2014. 288 с.
 6. Бацевич Флорій, Чернуха Вікторія. Мовна особистість у сімейному спілкуванні: лексико-семантичні виміри. Львів: ПАШС, 2014. 182 с.
 7. Бацевич Флорій. Нариси з лінгвістичної прагматики. Львів: ПАІС, 2010. 336 с.
 8. Бацевич Флорій. Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси. К.: Видавничий центр «Академія», 2009. 192 с.
 9. Бацевич Флорій. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи. Львів: ПАЇС, 2005. 264 с.
 10. Бацевич Флорій. Нариси з комунікативної лінгвістики. Львів: Видавничий центр при ЛНУ ім. І. Франка, 2003. 281 с.
 11. Бацевич Флорій. Основи комунікативної девіатології. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2000. 236 с.
 12. Бацевич Флорій, Космеда Тетяна. Очерки по функциональной лексикологии. Львів: Світ, 1997. 391 с.
 13. Бацевич Флорий.Функционально-отражательное изучение лексики: теоретические и практические аспекты (на материале русского глагола). Львов: Вид-во Львівського університету, 1993. 170 с.

Підручники та посібники

 1. Бацевич Флорій, Кочан Ірина. Лінгвістика тексту: Підручник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 316 с.
 2. Бацевич Флорій. Вступ до лінгвістичної прагматики. Підручник. К.: ВЦ «Академія», 2011. 304 с. (Серія «Альма-матер»).
 3. Бацевич Флорій. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень. Підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2008. 240 с.
 4. Бацевич Флорій. Вступ до лінгвістичної генології: Навчальний посібник. К.: Видавничий центр «Академія», 2006. 248 с. (Альма-матер).
 5. Бацевич Флорій. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2004. 344 с. (Альма-матер). Видання 2-ге К., 2009.
 6. Бацевич Флорій. Функционально-отражательное изучение лексики (на материале русского глагола): Учебное пособие по спецкурсу. Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1992. 71 с.

Словники

 1. Бацевич Ф., Богданович Г. Українсько-російський словник термінів міжкультурної комунікації. Саки: ПП. Підприємство «Фенікс», 2011. 284 с.
 2. Бацевич Флорій. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: «Довіра», 2007. 205 с.

Статті

2016

 • Бацевич Флорій. С. Лінгвокомунікативні та риторико-прагматичні виміри художнього тексту (на матеріалі роману Івана Франка „Перехресні стежки”): Монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016.  204 с.
 • Бацевич Ф. С., Кочан І. М. Лінгвістика тексту: Підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 316 с.
 • Бацевич Флорій. Абсурдистські художні тексти: спроба типології // Мовознавство. 2016. № 1. С. 3–10.
 • Бацевич Флорий. Между ченнелингом, публицистикой и художественным нарративом (на материале историософского произведения Даниила Андреева «Роза Мира») // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г. Сковороды. 2016.  № 1 (56). С. 11–16.
 • Бацевич Флорій. „Апофатичні” прийоми абсурдизації художнього тексту (на матеріалі прози Даниїла Хармса) // Studia methodologica. Issue 40, Spring 2015. Ternopil’, 2015. С. 90–96.
 • Бацевич Флорій. Етноспецифічні мовленнєві акти: спроба окреслення проблеми // Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць (періодичне видання). Серія: Культура. Мовознавство. Літературознавство. Випуск 2. До 85-річчя філологічного факультету та ПДУ ім. Т.Г. Шевченка. Тирасполь, 2015. С. 20–27.
 • Бацевич Флорій. Лингвистический анализ абсурдного художественного текста: аспекты, возможности, перспективы  // Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века / Редакторы: Дорота Шумска, Кшиштоф Озга. Krakόw: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. S. 289–297.
 • Бацевич Ф. С. Риторические аспекты концептуализации в абсурдном тексте  // Retoryka tekstu artystycznego. Gry semantyczne / Pod red. Anny Majmieskułow. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.  S. 27–36.
 • Бацевич Флорій. Семантико-прагматична роль пауз хезитації в ліриці Тараса Шевченка // UCRAINICA VII. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sbornik přispĕvků z mіzinárodni conference VIII. Olomoucké symposium ukrajinistů středni a vychodni Evropy. Olomouc 25-27.08.2016. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. S. 238–245.
 • Бацевич Ф. С., Чернуха В. С. Елементи „тваринного наративу” в малій прозі Івана Франка: лінгвориторичні аспекти // Дивослово. 2016. № 4 (709). С. 38–41.

2015

 • Bacewicz F.S. Концептуализация в абсурдистском художественном тексте (концепт ВРЕМЯ в творчестве Александра Введенского) // Acta Universitatis Wratislaviensis № 3594 : Slavica Wratislaviensia CLX. Wroclaw, 2015. S. 53–63.
 • Бацевич Ф. С. Языковая игра и создание нового поэтического языка (абсурдный текст Александра Введенского) // Rosja w dialogu kultur. T. 1. Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2015. S. 509–522.
 • Бацевич Флорій. Порушення норм породження спонтанного мовлення (на матеріалі футбольних репортажів українською мовою) // Wiener Slawistischer Almanach. Band 72, 2013. S. 251–268.
 • Bacewicz F. S. Елементи комунікативного абсурду в п’єсах Миколи Куліша // Slavia Orientalis, 2015. S. 551–565.
 • Бацевич Флорій.  Пам’яті вчителя і колеги. Іраїда Георгіївна Галенко: Некролог // Проблеми слов’янознавства. Вип. 63. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. С. 249–250.
 • Бацевич Флорій. Номінативні й комунікативні функції полонізмів у сімейному спілкуванні україномовної особистості // Проблеми слов’янознавства.Вип. 63. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. С. 123–134.
 • Бацевич Флорій. „Апофатичні” прийоми абсурдизації художнього тексту (на матеріалі прози Даніела Хармса) // Studia Methodologica. Issue 40, Spring 2015. Тернопіль, 2015. С. 89–96.
 • Бацевич Флорій. Комунікативність поезії Тараса Шевченка : семантика і прагматика паузування // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Том CCLXVI. Праці Філологічної секції. Львів, 2014. С. 246–269.

2014

 • Бацевич Флорій. Частки української мови як дискурсивні слова: монографія. Львів : ПАІС, 2014. 288 с.
 • Бацевич Флорій. Мовна особистість у сімейному спілкуванні: лексико-семантичні виміри : монографія. Львів : ПАІС, 2014. 182 с. (у співавторстві з Чернухою В.)
 • Бацевич Флорій. Лінгвістична прагматика як навчальна дисципліна: формування проблемного поля // Лексичні студії: на пошану корифею : Збірник наукових праць і вітань з нагоди 90-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Івановича Дорошенка. Харків: ХНУ ім. Г.С.Сковороди, 2014. С. 23-31.

2013

 • Бацевич Флорій. Концептосфера // Культурологія: енциклопедичний словник / [М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 189-190.
 • Бацевич Флорій. Лінгвокультурологія // Культурологія: енциклопедичний словник / [М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 225-226.
 • Бацевич Флорій. Міжкультурна комунікація // Культурологія: енциклопедичний словник / [М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 257-260.
 • Бацевич Флорій. Прагматика асемантичных реплик в пьесах А.Чехова // Slavia Orientalis Т. LXII, № 4. 2013. S. 543-556.
 • Бацевич Флорій. Фразеологизмы в абсурдном художественном тексте: семантика и прагматика употребления, механизмы деформации // Wort – Text – Zeit. XII. Die Phraseologie im Idiolekt und im System der slawistichen Sprachen. –Szczecin – Greifswald, 14-17. 11. 2013 / Hrsg. v. Harry Walter und Miroslawa Hordy. – Greifswald, 2013. – S. 15-16.
 • Бацевич Флорій. Функції запозичень у сімейному спілкуванні україномовної особистості / Флорій Бацевич, Вікторія Чернуха // Мова і суспільство. Вип. 4. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013.  С. 167-173 (у співавторстві з Чернухою В.)
 • Бацевич Флорій. Непряма комунікація в художньому тексті (на матеріалі роману Івана Франка „Перехресні стежки”  // Стежками Франкового тексту (комунікативні, лінгвосеміотичні, когнітивні та лінгвостатистичні виміри прози) / Ф.С.Бацевич (наук. ред.), С.Н.Бук, Л.М.Процак, Л.Ю.Сваричевська, О.В.Ясіновська.Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 6-42.
 • Бацевич Флорій. Асемантичные речевые акты в художественном тексте (прагматический аспект) // Человек. Язык. Культура. Серия «Концептуальные и лингвальные миры». Вып. 2. Ч. 2. Сборник научных статей, посвященных 60-летнему юбилею проф. В.И. Карасика. К. : Издательский дом Д.Бураго, 2013. С. 236-242.
 • Бацевич Флорій. Елементи психотичного дискурсу як прийом абсурдизації художнього тексту // Не йти вперед – це йти назад: Зб.на пошану д-ра філол.н., професора Паславської А.Й. Львів : ПАІС, 2013. С. 17-27.
 • Бацевич Флорій. Частки як прагматичні складники комунікативного смислу // Мова у дзеркалі особистості. Філологічні дослідження, присвячені ювілею доктора філологічних наук, професора, академіка НАПН України Кононенка Віталія Івановича. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. університету ім. Василя Стефаника, 2013. С. 181-195.
 • Бацевич Флорий. Языки воплощения художественного абсурда: Александр Введенский // Jazyk a kultura. Ročnik 4. čislo 14. 2013. S. 3-14.
 • Бацевич Флорий. Языковая игра или создание нового поэтического языка (абсурдный текст Александра Введенского) // Rosja w dialogu kultur. Literatura. Język. Folklor. Idee: Abstrakty Wystąpień na międzynarodonej konferencji naukowej 19-20 września 2013. Toruń, 2013. S. 11-12.

2012

 • Бацевич Флорій. Коммуникативные девиации и условия успешности речевого жанра // Жанры речи № 1-2 (9-10). 2012. С. 17-23.
 • Бацевич Флорій. Лінгвістична концепція О. О. Потебні в навчальному курсі „Теорія мовознавства // Наукова спадщина О. О. Потебні у слов’янському культурному просторі : Зб. наук. праць. К. : Видавничий дім Дмитра Бурого, 2012. С. 180-184.
 • Бацевич Флорій. Абсурдний художній текст у вимірах лінгвістичної прагматики // Мовознавство. 2012. № 1. С.18-30.
 • Бацевич Флорій. Мовні й комунікативно-прагматичні засоби формування онтологічних аспектів художнього абсурду // Лінгвістичні дослідження. Вип. 33. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2012. С. 147-154.
 • Бацевич Флорій. Синергетика спілкування і нетрадиційні типи художнього письма: спроба типології // Нова філологія. Вип.50. Запоріжжя: ЗНУ, 2012. С. 16-22.
 • Бацевич Флорій. Учений: наукова доля і обшири лінгвістичних досліджень // Космеда Тетяна Анатоліївна. Біобібліографічний покажчик. Дрогобич: Коло, 2012. С. 9-11.
 • Бацевич Флорій. Комунікативні аспекти художнього абсурду і семантична організація інформації в спілкуванні // Мова. Культура. Взаєморозуміння. Вип. II. Дрогобич: Коло, 2012. С. 22-34.
 • Бацевич Флорій. Лексико-семантичні прийоми створення комунікативного абсурду в художньому тексті //  Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2012. Випуск 36-37. С. 126-130.
 • Бацевич Флорій. Риторичні аспекти абсурдизації художнього тексту // И слово Ваше отзовется. К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2012.С.21-32.
 • Бацевич Флорій. Про один тип непрямого спілкування у „Перехресних стежках” Івана Франка // Таємниця слова: збірник наукових праць / д-р філол. наук, проф. Тарас Салила [відп. ред.] та ін. Львів: ДНУ імені Івана Франка, 2012. С.290-295.
 • Бацевич Флорій. Рецензія на: Андрейчук Н.І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVII століття. Львів: Видавництво Львів. Політехніки, 2011. 280 с. // Мовознавство. 2012. № 4. С. 88-91.
 • Бацевич Флорій. Ментальний абсурд у художньому тексті: лінгвістичні аспекти // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві”, 2012. Вип.. 2. С.24-31.
 • Бацевич Флорій. Абсурдний художній текст як об’єкт лінгвістики: аспекти ненормативного вживання мовленнєвих актів // Slowo. Text. Czas. ХI. Frazeologia slowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym p frazeograficznym/ Pod red. M.Hordy, W.Mokijenki, H.Waltera. Szczecin; Greifswald, 2012. S. 630-638.
 • Бацевич Флорій. Наука і пристрасть: на пошану доктора філологічних наук, професора Романа Семеновича Помірка // Іноземна філологія. Вип.. 124. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2012. С. 3-6. (у співавторстві з Паславською А.)
 • Бацевич Флорій. Містичні тексти як лінгвістична проблема: аспект типології // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Загальне мовознавство.  Вип. 52. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. С. 171-184.

2011

 • Бацевич Флорій. Вступ до лінгвістичної прагматики. Підручник. К.: ВЦ „Академія”, 2011. 304 с. (Серія „Альма-матер”).
 • Бацевич Флорій. Рец.: Загнітко А., Гнатюк Л., Михальченко М. Новітні виміри лінгвістичної прагматики // Лінгвістичні студії. Вип. 23. Донецьк: ДонНУ, 2011. С.298-333.
 • Бацевич Флорій. Українсько-російський словник термінів міжкультурної комунікації. Саки: ПП. „Підприємство” Фенікс”, 2011. 284 с.
 • Бацевич Флорій. Природність спілкування як лінгвопрагматична категорія // Мовознавство. 2011. № 1. С. 3-12. (у співавторстві з Богданович Г.Ю.)
 • Бацевич Флорій. Трансформація форми текстотипів у творчості Д.Хармса // Ювілейний збірник на пошану професора Богдана Васильовича Максимчука. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 29-42.
 • Бацевич Флорій. Художественный абсурд и форма текстотипа (на материале малой прозы Д. Хармса) // Наукові записки Луганського національного університету. Серія „Філологічні науки”. Науковий простір дискурсології: ретроспективно-проспективний вимір: Зб. наукових праць. № 1 (33). – Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. С. 227-243.
 • Бацевич Флорій. Пресупозиції і частки // Studia Linguistica. Т.5, вип. 2. К.: Вид-во КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2011. С. 388-394.
 • Бацевич Флорій. Модус і модальність як типологічні параметри містичного тексту // Незгасимий Слово світ: Збірник наукових праць. На пошану професора В.С. Калашника. Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. С. 527-538.
 • Бацевич Флорій. Пресупозиції і абсурдний художній текст // Мова. Культура. Взаєморозуміння: Зб. наук. праць. Дрогобич: Коло, 2011. Вип. 1. С. 146-160.
 • Бацевич Флорій. Між девіацією і комунікативним конфліктом // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки: Збірник наукових праць. № 13. Одеса: „Астропринт”, 2011. С. 20-28.
 • Бацевич Флорій. Образ России в современной украинской газетной периодике (контент-анализ текстовых пресуппозиций) // Образ России и россиянина в словаре и дискурсе: Тезисы докладов и сообщений Междунар. научн. конф., посвящ. Юбилею проф. Л.Г.Бабенко, 29 сентября – 1 октября 2011 г. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. С. 10-12.
 • Бацевич Флорій. Бук Соломія Несторівна // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. Т.1: А-К. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 250.
 • Бацевич Флорій. Возний Теодозій Михайлович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. Т.1: А-К. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С.298.
 • Бацевич Флорій. Галенко Іраїда Георгіївна // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. Т.1: А-К. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 319.
 • Бацевич Флорій. Грицютенко Іван Єфремович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. Т.1: А-К. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С.387.
 • Бацевич Флорій. Загального мовознавства кафедра // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. Т. 1: А-К. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С.509 (у співавторстві з І.Г.Галенко).
 • Бацевич Флорій. Кшановський Олег Чеславович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2-х томах. Т.1: А-К. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 703-704.
 • Бацевич Флорій. Частки сучасної української мови і лексикографічна практика: семасіологічний та ономасіологічний аспекти // Ономасіологія, мотивологія: сучасні парадигми дослідження. Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару 24-25 березня 2011 року. Умань, 2011. С. 11-17.
 • Бацевич Флорій. Абсурдний художній текст і пресупозиції // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики. Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції 23-24 червня 2011 року. Умань, 2011. С. 6-10.

2010

 • Бацевич Флорій. Нариси з лінгвістичної прагматики: Монографія. Львів: ПАІС, 2010. 336 с.
 • Бацевич Флорій. Прагматика виділення очікуваного: частка ХОЧ (ХОЧА) в художньому мовленні // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць; наук. ред. А.П.Загнітко. Донецьк: ДонНУ, 2010. Вип. 20: На честь 55-річчя професора А.П.Загнітка. С. 202-205.
 • Бацевич Флорій. Непрямий комунікативний смисл у конфліктних дискурсах (на матеріалі роману Івана Франка „Перехресні стежки”) // Іван Франко: Дух, наука, думка, воля. / Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 року). Том 2. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. С. 194-203.
 • Бацевич Флорій. Феномен міждискурсивності (на матеріалі історіософського твору Д.Андрєєва „Троянда світу” // Наукові записки Луганського національного університету. Збірник наукових праць. Вип.. IX. Пред’явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття. Луганськ: ЛНУ ім. Т.Шевченка, 2010. С. 20-30.
 • Бацевич Флорій. Ненормативное употребление устойчивых словосочетаний в прямом футбольном телерепортаже: действие лексических параметров magn и oper (на материале украинского языка) // Slowo. Text. Czas. Х. Jednostka fgazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych. Pod red. M.Aleksienki i H.Waltera. Szczecin; Greifswald, 2010. S. 127-136.
 • Бацевич Флорій. Прагматичні пресупозиції: спроба типології // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць. Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2010. С.8-10.
 • Бацевич Флорій. Загальний дейксис фізичного і психологічного відсторонення (на матеріалі часток ОН, ОСЬ, ОТО) // Мовознавчий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 11. Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2010. С. 190-194.
 • Бацевич Флорій. Рідна мова в наукових концепціях Івана Огієнка // Вивчаємо українську мову та літературу. 2010. № 7 (227). С. 16-18.
 • Бацевич Флорій. Міжкультурна комунікація: проблемне поле, презентативна одиниця, дискурсивні й мовленнєвожанрові аспекти // Мовленнєві жанри в між культурній комунікації: монографія / авт. кол.: Р.Помірко, Ф.Бацевич, А.Паславська та ін. Львів: ПАІС, 2010. С. 7-50.
 • Бацевич Флорій. Прагматика загального дейксису (частки о, то, от у сучасній українській мові) // Українська мова. 2010. № 2. С. 15-24.
 • Бацевич Флорій. Поняття „мовної катастрофи” в деяких лінгвофілософських концепціях // Філософія науки. Збірник наукових праць Львівсько-Варшавського семінару „Філософія науки”. 14-21 листопада 2004 р. Львів; Warszawa, 2010. С. 164-160.

2009

 • Бацевич Флорій. Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси. Монографія. К.: Видавничий центр «Академія», 2009. 192 с.; Рец. Богданович Г.Ю., Егорова Л.Г. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Т.22 (61), № 2. Симферополь, 2009. С. 681-682; Рец. Корольова А.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Сер. 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Вип.. 4.К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. С. 278-280; Рец. Мізін К. // Мовознавство. 2009. № 6. С.81-84; Рец. Бук С. // Критика. Листопад, грудень 2009.
 • Бацевич Флорій. Ad profundos – до глибин // Ірина Кочан. Біобібліографічний покажчик. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. С. 16-20.
 • Бацевич Флорій. Духовно-синергетична сутність мови: огляд деяких сучасних лінгвофілософських концепцій // Теле- та радіожурналістика. Вип. 8. Збірник науково-методичних праць на пошану Олександри Антонівни Сербенської. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 266-272.
 • Бацевич Флорій. Емпатія як категорія тексту (дискурсу) // Лінгвістична палітра: Збірник наукових праць з актуальних проблем лінгвістики / За заг. ред. проф. Л.А.Лисиченко. – Харків, 2009. – 112-128.
 • Бацевич Флорій. Лінгвістична прагматика: спроба обґрунтування проблемного поля і дослідницької одиниці // Мовознавство. – 2009. – № 1. – С. 29-37.
 • Бацевич Флорій. Пролегомени до теорії дослідницької одиниці та метамови лінгвістичної прагматики // Актуальні проблеми металінгвістики: Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Ант, 2009. – С. 226-228.
 • Бацевич Флорій. Символическая интеракция с подсознанием: специфика информационно-текстовой организации сонника // Наукові записки Луганського національного університету. Вип. 8. Т. 1. Серія „Філологічні науки”. Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ ім. Т.ШевченкА”. 2009. С. 14-27.
 • Бацевич Флорій. Прагматика винятковості: комунікативні смисли частки АЖ у сучасній українській мові // Українська мова і література в школі. 2009. № 2. С. 51-54.
 • Бацевич Флорій. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С.Бацевич. 2-ге вид., доп. К.: ВЦ „Академія”, 2009. 376 с. (Серія „Альма-матер”).
 • Бацевич Флорій. Прагматичний фокус емпатії як лінгвістична проблема // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. К.: Видавництво Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, 2009. С. 31-43.
 • Бацевич Флорій. Лінгвістична прагматика: спроба обґрунтування методологічних засад // Вісник Прикарпатського університету. Філологія (Мовознавство). Вип. XXI – XXII. Івано-Франківськ, 2009. С. 118-120.
 • Бацевич Флорій. Ненормативное употребление устойчивых словосочетаний в прямом футбольном телерепортаже: действие лексических параметров MAGN и OPER (на материале украинского языка) // «Wort – Text – Zeit». Phraseologiche Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen.  Greifswalder Beiträge zur Slawistik IX. Greifswald, 2009. S. 17-18.
 • Бацевич Флорій. Художній текст VS ченнелінг-текст: виявлення мовленнєво-жанрової специфіки // Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Вип. 27. Харків, 2009. С. 103-111.
 • Бацевич Флорій. Наукові й педагогічні обшири Іраїди Галенко // Каменяр. № 8 (грудень 2009). С. 5 (співавтор Т. Космеда).
 • Бацевич Флорій. Прагматика комунікативно асемантичних мовленнєвих актів // Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність: Збірник наукових доповідей. К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2009. С. 489-499.
 • Бацевич Флорій. Прагматика винятковості: частки лише (лиш) і тільки в сучасному українському мовленні // Дивослово. 2009. № 9. С. 32-35.

2008

 • Бацевич Флорій. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень. Підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2008. 240 с.; Рец. Т.А.Космеда // Мовознавство. 2008. № 6.
 • Бацевич Флорій. Семантико-прагматичні особливості дискурсивного слова НАВІТЬ у сучасній українській мові // Слово. Думка. Людина. Збірник наукових праць із актуальних проблем лінгвістики. До 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Л. А. Лисиченко. Харків, 2008. С. 29-36.
 • Бацевич Флорій. Проблеми сучасної лінгвістичної генології: спроба аналітичного огляду // Од слова путь верстаючи до слова… Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. С. 447-475.
 • Бацевич Флорій. Прагматика дискурсу: проблемне поле, дослідницька одиниця // Людина. Комп’ютер. Комунікація. Збірник наукових праць. Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2008. С. 10-12.
 • Бацевич Флорій. Природа мови у філософській концепції Павла Флоренського // Філософська думка. 2008. № 1. С. 101-113.
 • Бацевич Флорій. Прагматичні перформативи: спроба обґрунтування комунікативного статусу // Мовознавство. 2008. № 1. С. 31-36.
 • Бацевич Флорій. Теорія міжкультурної комунікації: сутність, презентативна одиниця, специфіка термінології // Культура народов Причерноморья. — Симферополь, 2008. № 137. Т. 1. С. 11-14.
 • Бацевич Флорій. Семантика і прагматика очікуваних і неочікуваних змін: функції та комунікативні смисли частки І (Й) у сучасному українському мовленні // Українська мова і література в школі. 2008. № 1. С. 41-44.
 • Бацевич Флорій. Рідна мова: об’єктивність існування чи суб’єктивність вибору? // Світогляд. 2008. № 2 (10). С. 47-50.
 • Бацевич Флорій. Комунікативні особливості вигуку НУ в сучасному українському мовленні // Дивослово. 2008. № 6. С. 31-33.
 • Бацевич Флорій. Філософія мови очима лінгвіста: сутність і предмет дослідження // Філософські проблеми науки. Filozoficzne problemy nauki: Львівсько-Варшавський семінар. Seminarium Lwowsko-Warszawskie. Львів — Warszawa: Semper, 2008. С. 224-233.
 • Бацевич Флорій. Філософсько-методологічні засади сучасної лінгвістики: спроба обґрунтування // Філософські проблеми науки. Filozoficzne problemy nauki: Львівсько-Варшавський семінар. Seminarium Lwowsko-Warszawskie. Львів — Warszawa: Semper, 2008. С. 379-387.
 • Бацевич Флорій. Демагогія як лінгвістичне явище // Філософські проблеми науки. Filozoficzne problemy nauki: Львівсько-Варшавський семінар. Seminarium Lwowsko-Warszawskie. Львів — Warszawa: Semper, 2008. С. 405-410.
 • Бацевич Флорій. Проблеми і термінологічний апарат сучасної лінгвістичної прагматики // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 620. Проблеми української термінології. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. С. 250-253.
 • Бацевич Флорій. Між відчуженням і зацікавленням: семантико-прагматичні особливості й парадигматичні зв’язки часток ТАМ і ТУТ у сучасному українському мовленні // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології. Megaling-2007. Збірник наукових праць. — Київ: Видавництво «Довіра», 2008. С. 55-60.
 • Бацевич Флорій. Прагматические перформативы: попытка обоснования коммуникативного статуса // Горизонти прикладної лінгвістики. Доповіді міжнародної наукової конференції. Партеніт 22–28 вересня 2008. Сімферополь: ДиАйПи, 2008. С. 141-142.
 • Бацевич Флорій. Дискурсивна прагматика: проблемне поле, дослідницька одиниця // Studia Linguistica. Збірник наукових праць кафедри загального мовознавства КНУ ім. Т.Г.Шевченка. Вип.1. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. С. 4-10.
 • Бацевич Флорій. Умови успішності мовленнєвого жанру: спроба типології // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія. 2008. Т. 11. № 1. С. 26-33.
 • Бацевич Флорій. Синергетика рідної мови // Урок української. 2008. № 5/6. С. 63-66.
 • Бацевич Флорій. Прагматика природності спілкування: комунікативні смисли і парадигматичні зв’язки частки та в сучасному українському мовленні // Українська мова. 2008. № 4. С. 15-23.
 • Бацевич Флорій. Робоча програма курсу «Лінгвістична прагматика» / Уклав докт. філол. наук, проф. Ф. С. Бацевич. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 19 с.
 • Бацевич Флорій. Дискурсивні слова: аспекти виявлення прагматичних смислів і парадигмальної організації // Проблеми прикладної лінгвістики: Науковий збірник за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Р.О. Якобсона. Одеса 28 квітня – 1 травня 2008 р. / Гол. ред. Н.В.Бардіна. Одеса: Астропринт. 2008. С. 51-59.
 • Бацевич Флорій. Рец. на: Мова і мовознавство в духовному житті суспільства: Монографія.  К.: Видавничий Дім Дмитра Бурого, 2007. 352 с. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Т. 11, №2, 2008. С. 169-175. (у співавторстві з Т. А. Космедою).

2007

 • Бацевич Флорій. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: «Довіра», 2007. 205 с.; Рец.: Космеда Т.А. // Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць. Вип. 24. Харків: ХНУ, 2008. С. 163-168; Бук С. // Критика. — 008 (червень). С. 3.
 • Бацевич Флорій. Вірність темі, або Людський чинник у мові й житті вченого // Тетяна Космеда. Біобібліографічний покажчик. Львів: Паїс, 2007. С. 3-6.
 • Бацевич Флорій. Мова в деяких концепціях «людини цілісної»: теоантропокосмізм і нагуалізм // Нова філологія. Вип. 27. Запоріжжя, 2007. С. 72-78.
 • Бацевич Флорій. Сучасна риторика, прагматика спілкування і категорія точки зору // Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв’язки. Львів: ПАЇС, 2007. С. 13-21.
 • Бацевич Флорій.«Капсула сприйняття», або Мова в концепції Карлоса Кастанеди // Ритми сучасної філології. До 50-річчя професора Т. А. Космеди. Львів: ПАЇС, 2007. С. 16-28.
 • Бацевич Флорій.«І нам, мовознавцям, потрібно наздоганяти зарубіжних колег» // Урок української. 2007. № 5 (99). С. 62-63.
 • Бацевич Флорій. Сутність та предмет дослідження філософії мови (погляд лінгвіста) // Філософська думка.  2007. № 2. С. 112-124.
 • Бацевич Флорій. Когнітивно-прагматична категорія «точка зору» в поточному мисленні й мовленні // Актуальні проблеми менталінгвістики. Збірник статей за матеріалами V Міжнародної наукової конференції. Черкаси, 2007. С. 8-10.
 • Бацевич Флорій. Теорія міжкультурної комунікації: дослідницька одиниця, специфіка термінології // Українська термінологія і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. VII. К., 2007. С. 41-43.
 • Бацевич Флорій. Когнитивно-прагматическая категория «точка зрения» в процессах коммуникации // MegaLing’2007. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій // Доповіді міжнародної конференції 24-28 вересня 2007, Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарєва. Сімферополь: Вид-во «ДиАйПи», 2007. С. 33-34.
 • Бацевич Флорій. Когнітивно-прагматична категорія «точка зору» та її роль у процесах породження мовлення й комунікації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір». Умань, 2007. С. 103-105.
 • Бацевич Флорій. Точка зору і прагматика політичного тексту // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. Вип. 22. Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2007. С. 53-62.
 • Бацевич Флорій. Когнітивно-прагматична категорія «точка зору» в поточному мисленні носіїв української мови // Филология в пространстве культуры. Донецк: Юго-Восток, 2007. С. 24-34.
 • Бацевич Флорій. Комунікативні перемоги і поразки Євгена Рафаловича. Комплексний аналіз комунікативних ситуацій // Стежками Франкового тексту. Комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману «Перехресні стежки» / Ф. С. Бацевич (відповідальний редактор), С. Н. Бук та ін. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. С. 11-59; Рец.: Шевченко Л.І. Франковий текст у варіативності лінгвістичних інтерпретацій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Вип. XVII. К.: Київський університет, 2008. С. 154-161.
 • Бацевич Флорій. Семантико-прагматичний портрет частки НУ в сучасному українському мовленні // Język. Człowiek. Dyskurs. Księga dedykowana prof. zw. hab. Michaiłowi Aleksiejence z okazji Jubileuszu 65-lecia urodzin. Szcecin: Wyd-wo Un-tu Szcecińskiego, 2007.  S. 247-256.
 • Бацевич Флорій. Лінгвістична генологія в Україні: стан і перспективи // Матеріали VI Міжнародного конгресу україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей. К., 2007. Кн. 5. С. 41-47.
 • Бацевич Флорій. Герменевтика // Українська мова. Енциклопедія. Вид. 3-є, доповнене. К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. С. 97.
 • Бацевич Флорій. Лінгвофілософія // Українська мова. Енциклопедія. Вид. 3-є, доповнене.  К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. С. 329-330.
 • Бацевич Флорій. Комунікативна лінгвістика // Українська мова. Енциклопедія.  Вид. 3-є, доповнене.  К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. С. 275-276.
 • Бацевич Флорій. Концепт // Українська мова. Енциклопедія. Вид. 3-є, доповнене. К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. С. 285.
 • Бацевич Флорій. Мацюк Галина Петрівна // Українська мова. Енциклопедія. Вид. 3-є, доповнене. К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. С. 346.
 • Бацевич Флорій. Мовленнєвий акт // Українська мова. Енциклопедія. Вид. 3-є, доповнене. К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. С. 373-374.
 • Бацевич Флорій. Селіванова Олена Олександрівна // Українська мова. Енциклопедія. Вид. 3-є, доповнене. К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. С. 597.
 • Бацевич Флорій. Функціональна лінгвістика // Українська мова. Енциклопедія. — Вид. 3-є, доповнене. К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М. Бажана», 2007. — С. 809-810.

2006

 • Бацевич Флорій. Вступ до лінгвістичної генології: Навчальний посібник. К.: Видавничий центр «Академія», 2006. 248 с. Сер. «Альма-матер».
 • Бацевич Флорій. Робоча програма курсу «Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 32 с.
 • Бацевич Флорій. Філософсько-методологічні засади сучасної теоретичної та прикладної лінгвістики: спроба обгрунтування // MegaLing’2006. Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій. Доповіді міжнародної конференції. 20-27 вересня 2006, Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарєва. Сімферополь: Вид-во «ДиАйПи», 2006. С. 22-23.
 • Бацевич Флорій. Іронія як стратегія спілкування: переваги і ризики // Іронія. Збірник наукових статей / Упорядники О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська. Львів: Літопис; Київ: Смолоскип, 2006. С. 93-99.
 • Бацевич Флорій. Іронічний есей про іронію // Іронія. Збірник наукових статей / Упорядники О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська. Львів: Літопис; Київ: Смолоскип, 2006. С. 99-100.
 • Бацевич Флорій. [Рец. на:] Punkt widzenia w tekscie i w dyskursie / Pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej–Bartmińskiej, R. Nycza. «Czerwona seria». T. 19. Lublin: W-wo Uniwersytetu im. M. Curie–Skłodowskiej, 2004. 361 s. // Проблеми слов’янознавства.Вип. 55. Львів, 2006. С. 294-298.
 • Бацевич Флорій. Філософська критика природної мови: чому і за що? // Мова. Людина. Світ: До 70-річчя проф. М. Кочергана. Збірник наукових статей / Відп. ред Тараненко О. О. К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. С. 38-45.
 • Бацевич Флорій. Семантика обманутого ожидания: слово даже у Достоевского // Язык, текст, словарь: Сб. науч. тр.: Посвящается юбилею Л. Г. Бабенко. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006. С. 239–248.
 • Бацевич Флорій. «Сім гріхів», або За що філософи критикують природну мову? // Філософська думка. 2006. № 5. С. 110-126.
 • Бацевич Флорій. Мовленнєвий жанр і регістр дискурсу // Вісник Львівського університету. Сер. філолог. Вип. 38.  Ч. 2. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. С. 86-96.
 • Бацевич Флорій. Філософсько-методологічні засади сучасної лінгвістики: спроба обґрунтування // Мовознавство. 2006. № 6. С. 33-40.
 • Бацевич Флорій. Лінгвалізація світу: гуманітарні переваги та онтологічні загрози // Мовознавчий вісник. Збірник наукових праць. Вип. 3. Черкаси: Брама-Україна, 2006. С. 7-16.
 • Бацевич Флорій. Семантика обманутого ожидания: слово даже у Ф. М. Достоевского // VERBUM: язык, текст, словарь. Посвящается юбилею Л. Г. Бабенко. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2006. С. 239-247.
 • Potebnia and Twardowski: an Attempt at Comparing Their Linguistic-Philosophical Theories // Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa: Semper, 2006. S. 75-80.

2005

 • Бацевич Флорій. Ідеї О. Потебні у творчій спадщині Л. С. Виготського // Наукова спадщина О. О. Потебні в контексті сучасності.  К., 2005.  С. 37-42.
 • Бацевич Флорій. Комплексний аналіз комунікативних ситуацій: визначення основних понять // Львівський юридичний інститут МВС України: Науковий вісник. Додаток 1 (4). Львів, 2005. С. 136-140.
 • Бацевич Флорій. Лінгвістична генологія в структурі сучасної лінгвістики // Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць. Вип 16. Харків: ХНПУ, 2005. С. 72-76.
 • Бацевич Флорій. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи. Монографія. Львів: ПАЇС, 2005. 264 с. (Монографія).
 • Бацевич Флорій. [Рец. на:] Shumarowa N. Podstawy socjolingwistyki // Мовознавство. 2005. № 3-4.  С. 159-160. (Співавтор: О. Палінська).
 • Бацевич Флорій. Мовленнєвий жанр у дискурсі: проблеми виділення і комунікативного аналізу // Мовознавство. 2005. № 2. С. 41-50.
 • Бацевич Флорій. Мовленнєвий жанр як соціальний знак // Актуальні проблеми менталінгвістики: Збірник статей за матеріалами IV Міжнародної наукової конференції. Черкаси, 2005. С. 217-220.
 • Бацевич Флорій. Смисл: сутність і сфери вияву в мові // Національні інтереси. Серія «Національна безпека української державної мови». Вип. 14. Львів, 2005. С. 18-28 (Стаття передрукована із видання: Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. 2004. Вип. 34. Ч.1. С. 346-353).
 • Бацевич Флорій. Типи зв’язків мовленнєвих жанрів у дискурсі // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского.  Серия «Филология». Т. 18 (57). № 2. Симферополь, 2005. С. 325-328.
 • 2004
 • Бацевич Флорій. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2004. — 344 с. (Серія «Альма-матер»); Рец.: Бук С. // Український гуманітарний огляд. Вип. 11. К.: «Критика», 2005. С. 193-196; Шумарова Н. // Стиль і текст. Вип. 6. К.: Видавничий центр КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2005. С. 168-173.
 • Бацевич Флорій. Тестові завдання зі вступу до мовознавства / Уклали Ф. С. Бацевич, Л. Ю. Сваричевська. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. 126 с.
 • Бацевич Флорій. Пролегомены к теории коммуникативного смысла // Культура народов Причерноморья.  № 49.  Т. 1.  Симферополь, 2004. С. 77-79.
 • Бацевич Флорій. Мовленнєвий жанр як складова комунікативної компетенції носія літературної мови // Літературна мова у просторі національної культури. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. С. 96-106.
 • Бацевич Флорій. Виступи на круглому столі «Літературна мова у просторі національної культури» // Літературна мова у просторі національної культури. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004.  С. 13-15, 16, 17, 24.
 • Бацевич Флорій. Социальный статус и уровни воплощения коммуникативного смысла // Образ человека и человеческий фактор в языке: словарь, грамматика, текст. XIV Кузнецовские чтения.  Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2004.  С. 21-23.
 • Бацевич Флорій. Демагогія: спроба лінгвістичного аналізу // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність.  Вип. 12: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького. Львів, 2004. С. 577-590.
 • Бацевич Флорій. Смисл: сутність і сфери вияву в мові // Вісник Львівського університету. Сер. філолог. 2004. Вип. 34. Ч. 1. С. 346-353.
 • Бацевич Флорій. О. О. Потебня і К. Твардовський: спроба порівняння лінгвофілософських концепцій // О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури. К., 2004. С. 128-133.
 • Бацевич Флорій. Лексемы молва, слухи, сплетни: особенности семантики слов, обозначающих движение неофициальной информации // Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. Серія «Філологічні науки» Вип. V. Поліетнічне середовище: культура, політика, освіта.  Т. 3.  Луганськ, 2004.  С. 185-195.
 • Бацевич Флорій. Лексемы молва, слухи, сплетни: опыт семантизации для словаря активного типа // Lexikologie und Lexikographie slawisher Sprachen. Festschrift für Prof. Dr. phil. habil. Ursula Kantorczyk.  Oskar Müller (Hrsg.). Rostok: Univ., 2004. P. 43-52.
 • Бацевич Флорій. Дискурсивна природа мовленнєвого жанру // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту / Збірник наукових праць, присвячений ювілею доктора філологічних наук, професора А. П. Загнітка.  Донецьк, 2004. С. 16-23.
 • Бацевич Флорій. Категории коммуникативной лингвистики: попытка обоснования // Актуальные проблемы вербальной коммуникации: язык и общество: Сб. научн. трудов. К.: ВГЦ «Київський університет», 2004. С. 124-128.

2003

 • Бацевич Флорій. Нариси з комунікативної лінгвістики. Монографія. Львів: Видавничий центр при ЛНУ ім. І.Франка, 2003. 281 с.; Рец.: Помірко Р., Паславська А. // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. № 11.  Львів, 2003. С. 439-442; Бук С. Комунікативна лінгвістика від Флорія Бацевича // Каменяр. —2005.  № 4.
 • Бацевич Флорій. Категорії комунікативної лінгвістики // Комунікативна компетентність правників і їх зв’язки з громадськістю.  Львів. 2003.  С. 73-75.
 • Бацевич Флорій. Этнокультурные аспекты коммуникативного кодекса или о «русских» максимах общения // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 2003. № 37. С. 20-23.
 • Бацевич Флорій. «Русские» максимы общения: к постановке проблемы // Русское слово в мировой культуре. Круглые столы: Сб. докладов и сообщений. Х Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. СПб, 2003. С. 337-341.
 • Бацевич Флорій. Семантика обманутого ожидания: слово даже у Достоевского // Studia rusystyczne Akademii Święntokrzyskiej. Том 12. Kielce, 2003. S. 97-107.
 • Бацевич Флорій. Демагогія як елемент маніпулятивного дискурсу: лінгвістичні аспекти // Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. Сер. «Філол. науки». Вип. IV. Структура представлення знань про світ, суспільство, людину: у пошуках нових змістів. Луганськ: Альма-матер, 2003. С. 9–25.
 • Бацевич Флорій. Комунікативна лінгвістика: спроба обґрунтування деяких категорій // Семантика мови і тексту. Збірник статей VIII Міжнародної наукової конференції. 22-24 жовтня 2003 року. Івано-Франківськ, 2003. С. 37-42.
 • Бацевич Флорій. Категорії комунікативної лінгвістики: спроба визначення // Мовознавство. 2003. № 6. С. 25-32.
 • Бацевич Флорій. Комунікативні девіації, викликані порушеннями тональності спілкування // Вісник Львівського ун-ту. Сер. філолог. 2003. Вип.
 • Бацевич Флорій. «Русские» максимы общения: к постановке проблемы // Русистика.  Вып. 3. К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2003.  С. 17-19.
 • 2002
 • Бацевич Флорій. Термінологія комунікативної лінгвістики: аспекти дискурсивного підходу // Вісник національного університету «Львівська політехніка».  № 453. Проблеми української термінології. Львів, 2002. С. 30-34.
 • Бацевич Флорій. Регістр як текстова категорія: аспекти ідіостилю // Культура народов Причерноморья.  № 32.  Симферополь, 2002. С. 320-324.
 • Бацевич Флорій. Лексичні параметри у спонтанному мовленні: спроба типології // Слово. Фраза. Текст. Сборник научных статей к 60-летию проф. М. А. Алексеенко. Москва, Азбуковник, 2002. С. 351-358.
 • Бацевич Флорій. Семантика і прагматика ментальних перформативів української мови // Мовознавчі студії: НТШ у Львові. Філологічна секція. Львів, 2002. С. 28-38.
 • Бацевич Флорій. Атмосфера спілкування: спроба психолінгвістичного дослідження // Мовознавство. 2002. № 4-5. С. 26-32.
 • Бацевич Флорій. Професор Роман Помірко: штрихи до портрета вченого // Вісник Львівського університету.  Серія іноземні мови. 2002. № 10. С. 3-9.
 • Бацевич Флорій. Сучасна українська філософія мови: міф чи реальність // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2002. № 10. С. 26-35.
 • Бацевич Флорій. Когнитивно-риторические модели адресата в современной украинской газетной публицистике: опыт типологии // Научные Записки Луганского гос. пед. ун-та: Структура и содержание связей с общественностью в современном мире. Луганск, 2002. С. 17-28.
 • Бацевич Флорій. [Рец. на:] Hanna Jadacka. System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000). Warszawa: PWN, 2001. 203 s. // Проблеми слов’янознавства.  2002.  Т. 52. С. 200-203. (Співавтор: А. Кравчук).

2001

 • Бацевич Флорій. Теоретические аспекты коммуникативной девиатологии (на материале русского языка) // Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс исследователей русского языка. Москва, 13-16 марта 2001 года: Труды и материалы. Москва, Изд-во Моск. ун-та, 2001. С. 7.
 • Бацевич Флорій. Текст, дискурс, речевой жанр: соотношение понятий // Вісник Харківського університету. № 520.  Серія Філологія. Вип. 33. Філологічні аспекти дослідження дискурсу. Харків, 2001. С. 3–6.
 • Бацевич Флорій. Тоталітарний політичний дискурс: когнітивно-риторичні та комунікативно-мовні ознаки // Вісник Черкаського університету. Сер. Філологічні науки. Вип. 24. Черкаси, 2001. С. 110-113.
 • Бацевич Флорій. Посткомуністичний тоталітарний дискурс в Україні (про один тип політичних текстів) // Динамизм социальных процессов в постсоветском обществе: Материалы международного семинара.  Вып. ІІ. Часть І. Луганск — Цюрих — Женева, 2001. С. 75-85.
 • Бацевич Флорій. Когнітивне і лінгвальне в процесах вербалізації крізь призму мовленнєвих девіацій (етап пропозиціювання) // «З його духа печаттю…» Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. Т. 2. Львів, 2001. С. 172-178.
 • Бацевич Флорій. [Рец. на:] H. Jadacka. System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000). Warszawa: PWN, 2001. 203 s. // Мовознавство. 2001. № 6. С. 93-94.
 • Бацевич Флорій. Тональність як складова мовленнєвого спілкування // Наукова спадщина проф. С. В. Семчинського і сучасна філологія: Збірник наукових праць. Частина 1. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. С. 91-98.

2000

 • Основи комунікативної девіатології. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2000. 236 с. (Монографія); Рец.: Феллер Мартен. Українська мова та література. Вересень 2000, число 35 (195). С. 2-3; Загнітко А., Ситар Г. Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць. Вид. 10. Донецьк: ДонНУ, 2002.  С. 215-218; Огуй О. Проблеми мовних помилок та їх типологія // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 155. Германська філологія.  Чернівці: «Рута», 2003.  С. 202-204.
 • Процесс вербализации: факторы выбора лексем (на материале девиативных высказываний) // Вісник Львівського університету. Сер. філолог. Вип. 28. Львів, 2000. С. 96-101.
 • Факторы, влияющие на выбор лексемы в процессе вербализации (на материале девиаций) // Słowo. Tekst. Czas. Materiały IV Międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin 21-22 października 1999 r.). Szczecin, 2000.  S. 59-64.
 • Шляхи розвитку філософії мови у східних слов’ян: теоантропологічна парадигма (загальний нарис) // Мова і культура.  Вип. 1. Т. 1. Київ, 2000. С. 10-15.
 • «Роздуми про мову» Ноама Хомського // Ноам Хомський. Роздуми про мову / Пер. з англ. Львів: Ініціатива, 2000. С. 9-24.
 • Коментарі // Ноам Хомський. Роздуми про мову / Пер. з англ. Львів: Ініціатива, 2000. С. 323-334.
 • Передмова // Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2000. С. 3-5.
 • Про один тип прагматичних аномалій, або Чим можна зіпсувати натяк? // Мовознавство. 2000.  № 2-3. С. 16-23.
 • [Рец. на:] Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. К.: Видавничий центр «Академія», 1999. 288 с. // Мовознавство. 2000. № 2-3. С. 77-79.
 • Ментальные предикаты понимания и осознания: соотношение чувственного, духовного и рационального // Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich.  Tom 2. Katowice, Wyd-wo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. S. 126-134.

1999

 • Бацевич Флорій. Прагматичні аномалії: спроба типології // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Львів: Літопис, 1999. С. 15-26.
 • Бацевич Флорій, Стадник С. Про один тип полісемії ментальних дієслівних предикатів української мови // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Львів: Літопис, 1999. С. 261-266. (Співавтор: Г. С. Стадник).
 • Бацевич Флорій, Помірко Р. С. Від упорядників // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Львів, 1999. С. 3-4. (Співавтор: Р. С. Помірко).
 • Бацевич Флорій. Рефреймінговий дискурс: шляхи руйнування картини світу // Актуальні проблеми менталінгвістики. Київ-Черкаси: Брама, 1999. С. 8-11.
 • Бацевич Флорій. Принципы функционально-ономасиологического исследования лексики (на материале русского глагола) // IХ Международный конгресс МАПРЯЛ. Русский язык, литература и культура на рубеже веков: Тезисы докладов и сообщений. Т. 1. Братислава, 1999. С. 23-24.
 • Бацевич Флорій. Програма до вивчення курсу «Основи комунікативної лінгвістики». Львів: ЛДУ. 28 с.
 • Бацевич Флорій. Некоторые семантические закономерности процесса вербализации (на материале аномальных высказываний русского языка) // Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich.  T. 1.  Katowice, 1999. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śłąskego, № 1765).  S. 153-163.
 • Бацевич Флорій. Філософія мови в Україні // Философия языка: в границах и вне границ.  Вып. 3-4. Харьков: Око, 1999.  С. 284-292. (Передрук статті № 96).
 • Бацевич Флорій. Філософія мови в Україні: дві парадигми розвитку // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.).  Ч. 1.  Львів: Світ, 1999. С. 34-40.
 • Бацевич Флорій. [Рец. на]: Hanna Jadacka. Rzeczownik polski jako baza derywacyjna. Opis gniazdowy / Warszawa: PWN, 1995 // Проблеми слов’янознавства. Вип. 50. Львів, 1999.  С. 228-231. (Співавтор:  С. Парфьонова).

1998

 • Бацевич Флорій. Робоча програма курсу «Загальне мовознавство».  Львів: ЛДУ, 1998. 15 с.
 • Бацевич Флорій. Імпліцитні текстові засоби в повістях І. Франка // Іван Франко: письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25-27 вересня 1996 р.).  Львів: Світ, 1998.  С. 662-666.
 • Бацевич Флорій. [Хронікальне повідомлення]. Про Міжнародний колоквіум, присвячений 100-річчю романістики у Львівському університеті // Мовознавство. 1998.  № 1. С. 79-80. (Співавтор: Р. С. Помірко).
 • Бацевич Флорій. [Рец. на:] Кочерган М. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов.  К.: Академия, 1997. 400 с. // Известия АН России. Серия литературы и языка.  1998. № 1.  Т. 57. С. 78-79.
 • Бацевич Флорій. Аномальная сочетаемость в предложении с точки зрения процесса речепорождения (на материале рассказов И. Бабеля) // Acta Universitatis Vratislaviensis. № 2039. Wrocław, 1998.  С. 115-123.

1997

 • Бацевич Флорій. Очерки по функциональной лексикологии. Львов: Світ, 1997. 391 с. (Монографія). (Співавтор: Т. А. Космеда); Рец.: Кочерган М. // Мовознавство. 1999. № 1.  С. 71-73: Миронюк Л. // Opera Slavica: Slavistické rozhledy. Ročnik IX.  1999. № 4. S. 54-55.
 • Бацевич Флорій. Аномальне высказывания с ментальными предикатами в свете процесса речепорождения (на материале «Одесских рассказов» И. Бабеля) // Язык. Культура. Взаимопонимание: Материалы Международной конференции. Львов, 1997.  С. 170-174.
 • Бацевич Флорій. Аномальное высказывания: конфликт когнитивного и лингвистического в процессе речепорождения // Когнитивная лингвистика конца ХХ века: Материалы Международной научной конференции 7-9 октября 1997 г.  Ч. 1.  Минск, 1997. С. 8-12.
 • Бацевич Флорій. Мовознавство у Львівському університеті (1661-1939) // Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи (до 100-річчя романістики у Львівському університеті).  Львів, 1997.  С. 42-56. (Співавтор: І. Галенко).
 • Бацевич Флорій. Комунікативний статус дієслів, що позначають мимовільні дії (на матеріалі російської мови) // Вісник Львівського університету.  Сер. філолог. Вип. 26.  Львів, 1997. С. 50-53.
 • Бацевич Флорій. Когнітивне і лінгвальне в процесах вербалізації (на матеріалі аномальних висловлювань) // Мовознавство.  1997.  № 6.  С. 30-36.
 • Бацевич Флорій. Божественно-людська природа мови в концепції Олександра Потебні // Записки Наукового Товариства імені Т. Г. Шевченка. Праці філологічної секції.  Т. 234. Львів, 1997.  С. 297-303.
 • Бацевич Флорій. Філософія мови в Україні кінця ХХ століття (Критичний огляд літератури 90-х років) // Записки Наукового Товариства імені Т. Г. Шевченка. Праці філологічної секції. Т. 234. Львів, 1997.  С. 625-634.
 • Бацевич Флорій. [Рец. на:] М. Кочерган. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов.  Киев: Академия, 1997. // НДВШ: Филологические науки.  1997.  № 5.  С. 108-110.

1996

 • Бацевич Флорій. Процес породження мовлення в концепції О. О. Потебні // Наследие А. А. Потебни и развитие современной филологической и исторической науки: Материалы научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения проф. О. П. Преснякова.  Черкассы, 1996.  С. 20-22.
 • Бацевич Флорій. Теоантропологізм філософії мови східних слов’ян // Міжнародна наукова конференція пам’яті проф. А. О. Білецького «Актуальні питання сучасної філології»: Тези доповідей.  Київ, 1996.  С. 6.
 • Бацевич Флорій. Співвідношення значення та інтерпретаційного смислу слова // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Семантика мови і тексту».  Івано-Франківськ, 1996.  С. 22-23.
 • Бацевич Флорій. Образ языка в науке конца ХХ века [Рец. на кн.: Язык и наука конца ХХ века.  М.: РАН, 1995.] // Вестник Московского ун-та. Серия 9. Филология. 1996.  № 4.  С. 175-181. (Співавтор: Р. С. Помірко).
 • Бацевич Флорій. Языковая ситуация в западных областях Украины (сопоставительный анализ данных социолингвистических исследований 1989 и 1995 гг.) // Социолингвистические проблемы в разных регионах мира: Материалы Международной конференции.  Москва, 1996.  С. 65-68. (Співавтор: Т. А. Космеда).
 • Бацевич Флорій. Єдність мовної системи в концепції Є. Куриловича // Мовознавство. 1996.  № 1.  С. 3-7.
 • Бацевич Флорій. Тенденції розвитку мовознавства в Україні в кінці ХХ ст. (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції) // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття: Тези Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26-27 листопада 1996 р.). Львів, 1996.  С. 3-11. (Співавтор: Р. С. Помірко).
 • Бацевич Флорій. Шляхи розвитку філософії мови в Україні: теоантропологічний напрямок // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ ст.: Тези Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26-27 листопада 1996 р.).  Львів, 1996.  С. 19-21.
 • Бацевич Флорій. Комп’ютерний словник-мінімум української мови // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття: Тези Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26-27 листопада 1996 р.). Львів, 1996. С. 17-18. (Співавтори: Р. В. Ардан, І. Я. Кінах, З. В. Партико).
 • Бацевич Флорій. Про один тип мовних аномалій (на матеріалі оповідань І. Бабеля) // Знак. Символ. Образ: Тезисы докладов и сообщений научного семинара по проблемам современной семиотики (ноябрь 1996 г.). Вып. 1.  Черкассы, 1996.  С. 40.
 • Бацевич Флорій. Когнітивний аспект зіставного аналізу мовного образу реалії (на матеріалі англійської та української мов) // Іноземна філологія.  Вип. 109. Львів, 1996. С. 74-80. (Співавтор: Р. А. Пітковська).
 • Бацевич Флорій. Функционально-ономасиологическая лексикология: сущность, основные понятия, перспективы // Studia Slaviсa Savariensia.  1996.  № 1-2.  S. 57-68.
 • Бацевич Флорій. О. О. Потебня і лінгвофілософські ідеї східних слов’ян // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: Збірник наукових праць, присвячених пам’яті проф. С. П. Cамійленка.  Ч. 1.  Запоріжжя: ЗДУ, 1996. С. 18-20.
 • Бацевич Флорій. [Некролог] Т. И. Панько // Съпоставително езикознание. Год. ХХI.
 • Бацевич Флорій. Комп’ютерний словник-мінімум української мови // Мовознавство. 1996.  № 4-5.  С. 34-40. (Співавтори: Р. В Ардан, З. В. Партико).

1995

 • Бацевич Флорій. Російське дієслово в функціонально-ономасіологічному аспекті вивчення: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук.  Київ, 1995.  48 с.
 • Бацевич Флорій. Аспекты сопоставительного исследования языковых картин мира (на материале русского, украинского и польского языков) // Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie.  Rzeszόw, 1995.  S. 13-22.
 • Бацевич Флорій. Лексическое значение слова в когнитивном аспекте рассмотрения // Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвистики: Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции 12-14 мая 1995 г.  Екатеринбург: Изд-во Уральського ун-та, 1995.  С. 56-57.
 • Бацевич Флорій. Олександр Потебня і Казимеж Твардовський: спроба порівняння лінгвофілософських концепцій // Проблеми слов’янознавства.  Вип. 47.  Львів, 1995. С. 142-144.
 • Бацевич Флорій. Єдність мовної системи в концепції Ю. Р. Куриловича // Міжнародна наукова конференція до 100-річчя Ю. Р. Куриловича: Збірник тез. Львів. 1995.  С. 8-9.
 • Бацевич Флорій. Слово в етнокультурно орієнтованому словнику (синхронний та діахронний аспекти) // Міжнародна наукова конференція до 100-річчя Ю. Р. Куриловича: Збірник тез.  Львів, 1995.  С. 25-26. (Співавтор: О. Свідзинська).
 • Бацевич Флорій. Arutjunova, N. D. [red.], Logičeskij analiz jazyka. Protivorečivost’ I anomal’nost, teksta / Moskva: Nauka 1990: 280 ss. // Sygnały semiotyczne.  1995.  № 3.  S. 3.
 • Бацевич Флорій. Avetjan, E.G., Semiotika I lingvistika. Erevan: Izdatelstvo Erevanskogo Universiteta 1989; 188 ss. // Sygnały semiotyczne.  1995.  № 3.  S. 3-4.
 • Krivonosov, A.T. Myšlenie bez jazyka? Voprosy jazykoznanija 1992, 2; s. 69-83. /ROS/ // Sygnały semiotyczne.  1995.  № 3.  S. 6.
 • Materna, P., Pala, K., Zlatuska, J., Logicka analiza prirogenego jazyka. Praha: Academia 1990; 144 ss. // Sygnały semiotyczne. 1995.  № 3.  S. 8-9.
 • Rudenko, D.I., Lingvo-filosofskie paradigmy: granicy jazyka I granicy kul’tury. [W:] Filosofija jazyka: v granicach i vne granic: Meżdunarodnaja serija monografij. T. 1. Char’kov: Oko 1993; s. 101-173. // Sygnały semiotyczne.  1995.  № 3. S. 12.
 • Kobozeva, I.V., Laufer, N.I., Semantika modal’nych predikatov dolżestvovanija. [W:]Logičtskij analiz jazyka. Kul’turnyje koncepty. Moskva: Nauka, 1991; s. 169-175 // Sygnały semiotyczne.  1995.  № 3. S. 19.
 • Šatunovskij I. B., Semantičeskaja structura predlożenija, „svjazka” I nereferentnye slova. Voprosy jazykoznanija 1993, 3; s. 76-85 /ROS/ // Sygnały semiotyczne.  1995.  № 3.  S. 24-25.
 • Avetjan, E.G., Semiotika I lingvistika. Erevan: Izdatel’stvo Erevanskogo Universiteta 1989; 288 ss. // Sygnały semiotyczne. 1995.  № 3. S. 38.
 • Mejzerskij, V.M., Filosofija I neoretorika. Kijev: Lybid’ 1991; 191 ss. // Sygnały semiotyczne.  1995.  № 3.  S. 44-45.
 • Melničuk, A.S. [red.], Metodologičeskije osnovy novych napravlenij v mirovom jazykoznanii. Kijev: Naukova Dumka 1992; 380 ss. // Sygnały semiotyczne.  1995.  № 3.  S. 45-46.
 • Parachonskij, B. A. [red], Logika, filosofija I semiotika. Kijev: Naukova Dumka 1991; 160 ss. // Sygnały semiotyczne. 1995.  № 3. S. 68-69.
 • Poljakov, I. [red.], Znakovye sistemy v social’nych I kognitivnych processach. Novosibirsk: Nauka 1990; 158 ss. // Sygnały semiotyczne.  1995.  № 3.  S. 70-71.
 • Viatkina, N.B., Smysl I ontologija v logike. Kijev: Naukova Dumka 1991; 124 ss. // Sygnały semiotyczne.  1995.  № 3.  S. 81-82.
 • Когнітивний аспект зіставного аналізу «мовного образу» реалії // Проблеми зіставної семантики: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції.  Київ, 1995.  С. 17-18.
 • Співвідношення значення та інтерпретаційного смислу слова у світлі когнітивного підходу до мови // Мова та її функціонування: Вісник Львівського університету. Серія філологічна.  Львів, 1995.  Вип. 25. С. 30-33.

1994

 • Бацевич Флорій. Функціонально-ономасіологічна лексикологія: сутність і основні поняття // Функціональна граматика: Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції. — Донецьк, 1994. — С. 7-8.
 • Бацевич Флорій. Дієслівні предикати у висловлюваннях з іменами суб’єктів одного відображувального класу (на матеріалі російської та польської мов) // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 46. — Львів. 1994. — С. 77-83.
 • Бацевич Флорій. Референциальная вариативность семантики существительного: опыт функционально-ономасиологической типологии // Принципы функционального описания языка: Тезисы Всероссийской научной конференции.  Ч. 1.  Екатеринбург, 1994.  С. 10-11.
 • Бацевич Флорій. Studium językoznawcze fragmentów językowego obrazu świata w języku rosyjskim i polskim: na materiale leksemów czasownikowych // Granice i pogranicza. Język i historia. Warszawa, 1994. —S. 183-187.
 • Бацевич Флорій. Філософія мови в Україні // Українська філологія досягнення і перспективи. До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. Львів, 1994.  С. 71-75.

1993

 • Бацевич Флорій. Функционально-отражательное изучение лексики: теоретические и практические аспекты (на материале русского глагола): Текст лекций по спецкурсу. Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1993.  170 с. (Монографія); Рец.: Панько Т.І. // Мовознавство.  1994.  № 2-3.  С. 73-74.
 • Бацевич Флорій. Співвідношення типів смислової імпліцитності в мові (на матеріалі російської мови) // Мовознавство.  1993.  № 1.  С. 54-59.
 • Бацевич Флорій. Деякі аспекти функціонально-ономасіологічних українсько-іншомовних контрастивних досліджень // Проблеми контрастивної лінгвістики: Тези міжвузівської наукової конференції 18-20 травня 1993 р.  Кіровоград, 1993.  С. 19-20.
 • Бацевич Флорій. Функціонально-відображувальний потенціал українського дієслова // Другий Міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р.: Доповіді і повідомлення. Мовознавство.  Львів, 1993.  С. 162-165.
 • Бацевич Флорій. Слово в функціонально-ономасіологічному аспекті вивчення // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Семантика мови і тексту» 13-15 жовтня 1993 р.  Івано-Франківськ, 1993.  Ч. 2. С. 12-13.
 • Бацевич Флорій. Функционирование как тип глагольного предикатного значения // Вісник Львівського університету.  Сер. філолог.  Вип. 24. Мова та її функціонування.  Львів, 1993.  С. 110-114.
 • Бацевич Флорій. Типы вариативности лексических единиц в аспекте речепорождения // Вариантные отношения в языке и тексте.  Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1993.  С. 96-103.
 • Бацевич Флорій. Референциально обусловленная многозначность имен («предметность /процессуальность») // Имя: слово, словосочетание, предложение, текст (именование на различных уровнях языка).  Киев, 1993.  С. 144-150.

1992

 • Бацевич Флорій. Функционально-отражательное изучение лексики (на материале русского глагола): Учебное пособие по спецкурсу.  Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1992. 71 с.
 • Бацевич Флорій. Глагольные предикаты в предложениях с именами субъектов-психофактов: опыт функционально-ономасиологической классификации // Русский язык: вопросы функционирования и методики преподавания. — Львов, 1992. — С. 144-153. (Співавтор: О. А. Бешкарева).
 • Бацевич Флорій. Функционально-отражательные типы глагольных предикатов и ономасиологические статусы имен субъектов // Мова та її функціонування: Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 23. Львів, 1992.  С. 11-16.
 • Бацевич Флорій. Функционально-ономасиологические группы слов как типы языковых парадигм (на материале глагольной лексики) // Исследования по семантике. Семантические единицы и их парадигмы.  Уфа, 1992. С. 33-41.

1991

 • Бацевич Флорій. Лексическая системность: аспект говорящего и слушающего // Актуальные проблемы лексикологии: Тезисы докладов научно-методической конференции.  Ч. 1.  Даугавпилс, 1991. С. 14-15.
 • Бацевич Флорій. Типы смислового варьирования глагольных предикатов в неизосемичных высказываниях (лингвометодический аспект) // Материалы Республиканской научно-методической конференции «Вопросы совершенствования обучения иностранному языку как средству межнационального общения», 14-16 мая 1991 г. — Ч. 1. — Харьков, 1991. — С. 8-10.
 • Бацевич Флорій. Глагол в «межпарадигматическом» аспекте изучения // Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм: Материалы межведомственной научно-теоретической конференции (Харьков–Сочи, 1991). — Вып. 1. — Харьков, 1991. — С. 170-173.
 • Бацевич Флорій. Скрытые семантические категории в деривационном синтаксическом процессе // Принцип деривации в истории языкознания и современной лингвистике: Тезисы докладов. — Пермь, 1991. — С. 60-62.
 • Бацевич Флорій. Диахронная подвижность словаря языка в функционально-ономасиологическом аспекте (на материале глагольной лексики) // Соотношение синхронии и диахронии в языковой эволюции: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции (Ужгород, 23-25 октября 1991 г.). — Москва; Ужгород, 1991. — С. 87-88.
 • Бацевич Флорій. Субъектно-предикатные связи в функционально-отражательном аспекте // Профессор Е. В. Кротевич и современное языкознание (к 90-летию со дня рождения): Тезисы докладов региональной научной конференции. — Львов, 1991. — С. 80-81.
 • Бацевич Флорій. Дієслівні речення із суб’єктами-натурфактами у російській і польській мовах (функціонально-ономасіологічний аспект) // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 43. — Львів, 1991. — С. 97-101.
 • Бацевич Флорій. Референтная отнесенность имен субъектов и некоторые функциональные типы глагольного действия // Проблемы теоретического языкознания: Тезисы докладов научных чтений памяти Е. Куриловича. — Вып. 1. — Львов, 1991. — С. 8-10.
 • Бацевич Флорій. Функционально-отражательный потенциал русских глагольных предикатов (субъектные связи) // Материалы 2-го Международного семинара «Славянская культура в современном мире (изучение и преподавание в иноязычной аудитории)». — Киев, 1991. — С. 183-184.
 • Бацевич Флорій. Дієслівна метонімія в російській, українській і болгарській мовах (функціонально-типологічний аспект) // Вісник Львівського університету. Сер. філолог. — Вип. 22. Мова і соціальне відродження. — Львів, 1991. — С. 23-30. (Співавтор: І. Є. Грицютенко).
 • Бацевич Флорій. Дієслівна лексика поетичної збірки І. Франка «Зів’яле листя» (функціонально-відображувальний аспект) // Іван Франко і національне відродження: Тези Республіканської наукової конференції (Криворівня, 23-24 вересня 1991 р.). — Львів, 1991. — С. 172-174.
 • Бацевич Флорій. Системна організація лексичного компонента мовленнєвої діяльності (до питання про природу функціонально-ономасіологічних груп) // Мовознавство. — 1991. — № 6. — С. 36-40.
 • Бацевич Флорій. Функционально-ономасиологическая типология русских глагольных предикатов // Русское языкознание. Вып. 22. Киев, 1991. С. 9-16.
 • Бацевич Флорій. Функциональная ономасиология как составная часть «грамматики говорящего»: некоторые методологические принципы построения // Методологія культурного процесу. Проблеми міфології, фольклористики, літературознавства, мовознавства: До 135-річчя Олександра Брюкнера. Тернопіль, 1991. С. 1-2.
 • Обстоятельственная глагольная метонимия в русском языке // Исследования по семантике: Семантика языка и речи.  Уфа, 1991.  С. 80-87.
 • Бацевич Флорій. Предложения с глагольными предикатами одного функционально-ономасиологического класса в русском, украинском и болгарском языках // Съпоставително езикознание. Год. ХVI.  София.  1991. № 3.  С. 5-10.

1990

 • Бацевич Флорій. Предложения с субъектами-натурфактами в письмах В. И. Ленина к родным (функционально-ономасиологический аспект) // Творческое наследие В. И. Ленина и развитие восточнословянских языков: Тезисы докладов республиканской научной конференции 19-21 апреля 1990 г.  Львов, 1990.  С. 63-65.
 • Бацевич Флорій. Семантика граминальных глаголов // Вісник Львівського університету.  Сер. лінгв.  Вип. 21. Мова і сучасність. Львів, 1990.  С. 50-54.
 • Бацевич Флорій. Національно-культурний аспект семантики одиниць мови і деякі проблеми теорії мовленнєвої діяльності // Мова і культура нації: Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції. — Львів, 1990. — С. 62-63.
 • Бацевич Флорій. Языковые средства изображения внутреннего состояния человека в рассказах А. И. Куприна // Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции «Купринские чтения», посвященной 120-летию со дня рождения А. И. Куприна». — Каменец-Подольский, 1990. — С. 112-113.
 • Бацевич Флорій. К основам функционально-ономасиологической комбинаторики (в свете пропозициональной теории предложения К. Айдукевича) // 100-річчя К. Айдукевича: Тези доповідей та повідомлень обласної конференції. — Тернопіль, 1990. — Т. 1. — С. 15-18. (Резюме доповіді див.: Ruch Filozoficzny. — T. XLV111. — № 3-4. — Wrocław — Warszawa — Krakόw, 1991. — S. 229).
 • Бацевич Флорій. Функционально-отражательный неизосемизм: опыт семантической типологии // Матеріали міжвузівської наукової конференції «Семантика мови і тексту» 23-25 жовтня 1990 р. — Івано-Франківськ, 1990. — Ч. 1. — С. 15-16.
 • Бацевич Флорій. Ономасиологическая информация в толковом словаре (на материале глагольной лексики) // Актуальные проблемы разработки нового академического словаря русcкого языка: Тезисы Всесоюзной конференции. — Ленинград: АН СССР, 1990. — С. 13-14.
 • Бацевич Флорій. Функціональна типологія прихованих семантичних категорій дієслівної дії // Мовознавство. — 1990. — № 5. — С. 24-29.
 • Бацевич Флорій. Дієслівна гіпонімія в сучасних російській, болгарській та верхньолужицькій мовах // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 41. — Львів: Світ, 1990. — С. 157-158. (Співавтор: М. О Ярмолюк).
 • Бацевич Флорій. Референтная отнесенность имен субъектов и специфика проявления глагольного действия // НДВШ: Филологические науки. — 1990. — № 5. — С. 67-74.
 • Бацевич Флорій. Имя и глагол в высказывании: функционально-отражательная связь и коммуникативное варьирование // Проблемы функционального описания языковых единиц: Тезисы межвузовской конференции 24-26 октября 1990 г. — Свердловск, 1990. — С. 3-4.
 • Бацевич Флорій. Проспекция русского глагольного слова (функционально-ономасиологический аспект) // Русское языкознание. — Вып. 21. — Киев: Лыбидь, 1990. — С. 49-55.
 • Бацевич Флорій. Скрытые семантические категории в смысловой структуре текстов различной функционально-стилевой организации // Статус стилистики в современном языкознании: Тезисы докладов координационного совещания 13-17 ноября 1990 г. — Пермь, 1990. — С. 15.
 • Бацевич Флорій. Глагольное действие в функционально-ономасиологическом аспекте // Глагол в системе языка и речевой деятельности: Материалы научной лингвистической конференции. — Свердловск, 1990. — С. 49-51.
 • Бацевич Флорій. Референтная отнесенность имен субъектов и некоторые функциональные типы глагольного действия // Типы языковых парадигм. — Свердловск, 1990. — С. 54-58.

1989

 • Бацевич Флорій. Субъектно-предикатные связи в неизосемичных высказываниях: функционально-ономасиологический аспект // Изучение теоретического наследия академика В. В. Виноградова: Методические рекомендации. — Львов, 1989. — С. 23-24.
 • Бацевич Флорій. Глагольное действие в функционально-ономасиологическом освещении (лингвистический аспект) // Актуальные проблемы описания и преподавания русского языка и общенаучных дисциплин на начальном этапе обучения иностранных учащихся. — Харьков: ХПИ, 1988. — С. 11-13.
 • Бацевич Флорій. Субстантно-отражательные аспекты глагольного слова (в свете теории частей речи академика А. А. Шахматова) // Изучение теоретического наследия академика А. А. Шахматова (методические рекомендации). — Львов, 1989. — С. 6-7.
 • Бацевич Флорій. Функционально-ономасиологическое изучение лексики (в трудах украинских ученых) // 50 років возз’єднання Західної України з УРСР у складі Союзу РСР: Тези доповідей та повідомлень республіканської конференції 27-29 вересня 1989 року. — Львів, 1989. — С. 330-331.
 • Бацевич Флорій. Организация самостоятельной работы студентов-иностранцев подготовительного факультета в аспекте межпредметной координации // Интенсификация учебного процесса и интенсивные курсы обучения русскому языку иностранных студентов подготовительных факультетов: Тезисы докладов Всесоюзной научно-методической конференции. — Одесса, 1989. — С. 89. (Співавтори: В. Е. Кревс, Л. Г. Новицкая).
 • Бацевич Флорій. Антропоцентризм лексичної системи як один із способів вияву людського фактора в мові (на матеріалі російського дієслова) // Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції 14-15 листопада 1989 року. — Львів, 1989. — С. 84-85.
 • Бацевич Флорій. Референтная отнесенность имен субъектов и анализ скрытых семантических категорий глагольного действия // Семантика в преподавании русского языка как иностранного. — Вып. 3. — Ч. 1. — Харьков, 1989. — С. 161-163.
 • Бацевич Флорій. Разработка учебного синонимо-антонимического словаря // Учебная лексикография и текстология: Методическое руководство для преподавателей. — Ч.1. — Краснодар, 1989. — С. 28-29. (Співавтор: Л. Г. Новицкая).

1988

 • Бацевич Флорій. Соотношение функционально-ономасиологических и лексико-семантических групп как типов языковых парадигм (на материале глагольной лексики) // Типы языковых парадигм: Тезисы докладов и сообщений конференции кафедр русского языка вузов Урала. 2-5 февраля 1988 г. — Свердловск, 1987. — С. 5-6.
 • Бацевич Флорій. Дієслівна метонімія в сучасній болгарській мові (функціонально-типологічний аспект) // Проблеми слов’янознавства. — Вип. 37. — Львів, 1988. — С. 55-58. (Співавтор: М. О. Ярмолюк).
 • Бацевич Флорій. Функционально-ономасиологическое описание глагольной лексики (в аспекте преподавания русского языка иностранцам) // Семантика в преподавании русского языка как иностранного. — Вып. 2. — Харьков, 1988. — С. 152-153.
 • Бацевич Флорій. Функционально-ономасиологические группы смыслов как деривационная база порождения высказывания // Деривация в речевой деятельности (Общие вопросы. Текст. Семантика): Тезисы научно-теоретической конференции 3-6 октября 1988 г. — Пермь, 1988. — С. 4-5.
 • Бацевич Флорій. Диахронная подвижность функционально-ономасиологических типов лексических значений слов // Актуальные проблемы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков: Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференциию 12-14 октября 1988 г. — Ч. 1. — Днепропетровск, 1988. — С. 211-212.
 • Бацевич Флорій. Семантико-синтаксический характер глагольной метонимии // Классы слов в синтагматическом аспекте. — Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1988. — С. 114-122.
 • Бацевич Флорій. Семантика бестиальных глаголов (функционально-ономасиологический аспект) // Вестник Львовского университета. — Сер. филолог. — Вып. 19. Развитие восточнославянских языков и общественные процессы. — Львов, 1988. — С. 22-25.

1987

 • Бацевич Флорій. О глаголах с противоположным значением // Русский язык в школе. — 1987. — № 4. — С. 86-89.
 • Бацевич Флорій. Учет специфики функционально-системной организации лексики в целях преподавания русского языка как иностранного // Семантика в преподавании русского языка как иностранного. — Харьков, 1987. — С. 60-61.
 • Бацевич Флорій. Функционально-ономасиологическая типология лексических значений русского глагола // Вісник Львівського університету. — Сер. філолог. — Вип. 18. Порівняльно-типологічне вивчення східнослов’янських мов. — 1987. — С. 37-41.
 • Бацевич Флорій. Ретроспекция и проспекция глагольного слова // Семантика языка и текста (К проблеме изучения русского языка в союзных республиках). Вторые Кировоградские семантические чтения: Тезисы межвузовской научной конференции 28-30 октября 1987 г. — Кировоград, 1987. — С. 244-246.
 • Бацевич Флорій. Методы изучения лексики / Отв. ред. проф. А. Д. Зверев. — Черновицкий университет, 1987. — 208 с. Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР от 11.09.1987 г., № 31140 (авторская часть с. 48-51). (Співавтор: А. С. Белая).

1986

 • Бацевич Флорій. Системные связи в семантике и их функциональная динамика // Системные исследования по семантике. — Кировоград, 1985. Рукопись депонирована в ИНИОН АН СССР № 27010 от 03.10.1986 г. — 12 с.
 • Бацевич Флорій. Изучение коммуникативных потребностей в целях достижения преемственности контроля умений иностранных студентов начального и продвинутого этапов в учебно-профессиональной сфере общения // Межвузовская научно-методическая конференция «Содержание и формы контроля в обучении иностранных студентов на подготовительных факультетах: Материалы конференции. — Баку, 1986. — С. 4-5. (Співавтори: С. Г. Борзенко, Ж. В. Бутенко, Е. О. Булычова, И. М. Устименко, Е. П. Тимощук, В.В. Шикула).
 • Бацевич Флорій. Некоторые общие явления в сфере общественно-политической лексики русского и болгарского языков на современном этапе развития // Славянская филология. — Вып.V. — Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1986. — С. 6-13. (Співавтор: І. Є. Грицютенко).
 • Бацевич Флорій. Типология энантиосемичных значений глаголов в современном русском языке // Исследования по семантике. Семантика слова и фразеологизма. — Уфа, 1986. — С. 33-40.

1985

 • Бацевич Флорій. Функциональная динамика внешних связей лексических системных образований // Вестник Львовского университета. — Сер. филолог. — Вып. 16. Русский язык: вопросы типологии и функционального развития в условиях билингвизма: — Львов, 1985. — С. 11-17. (Співавтор: І. Є. Грицютенко).
 • Бацевич Флорій. Некоторые общие процессы номинации новых общественно-политических явлений в русской и украинской газетно-публицистической речи // Русский язык — язык межнационального общения, дружбы и сотрудничества народов СССР: Тезисы Республиканской научно-практической конференции 24-26 октября 1985 г. — Кировоград, 1985. — С. 58-59.

1984

 • Бацевич Флорій. Развитие энантиосемичных значений глаголов в современном русском языке // Вестник Львовского университета. — Сер. филолог. — Вып. 14. Русский язык: вопросы типологии и функционального развития. — Львов, 1984. — С. 50-56.
 • Бацевич Флорій. Системные связи в семантике и их функциональная динамика // Семантика языка и текста (К проблеме изучения русского языка в союзных республиках): Тезисы межвузовской научной конференции. — Кировоград, 1984. — С. 27-28.
 • Бацевич Флорій. Основные лексико-семантические процессы в сфере общественно-политической терминологии // Соотношение интернационального и национального в общественно-политической терминологии восточнославянских языков. — Львов: Вища школа, 1984. — С. 107-145. (Співавтор: І. Г. Галенко).
 • Бацевич Флорій. Активные процессы в лексике и словообразовании русского языка // Русский язык в национальной школе. — 1984. — № 6.  С. 16-20.
 • Бацевич Флорій. О типах синонимизации глагольных неологизмов в современном русском языке (50-70-е годы ХХ века) // Русское языкознание.  Вып. 9.  Киев: Вища школа, 1984. — С. 47-53.

1983

 • Бацевич Флорій. Семантика конверсії // Мовознавство. — 1983. — № 1. — С. 39-43.
 • Бацевич Флорій. Некоторые общие явления в лексике русского, украинского и болгарского языков на современном этапе их развития // Историко-филологически изследвания. — Велико-Търново (Болгария), 1983. — С. 259-268. (Співавтор: І. Є. Грицютенко).
 • Бацевич Флорій. Константа функционального стиля языка в синхронии и диахронии (на материале газетной публицистики) // Краткое содержание докладов и сообщений на Всесоюзном координационном совещании «Стили языка и стили речи как явления функционально-речевой дифференциации» (Орджоникидзе, 19-21 октября 1983 г.). — Орджоникидзе, 1983. — С. 104.

1982

 • Бацевич Флорій. Деякі спільні тенденції розвитку суспільно-політичної лексики української, російської та болгарської мов на сучасному етапі // Лексика українськоъ мови у її зв’язках з сусідніми слов’янськими та неслов’янськими мовами: Тези доповідей. — Ужгород, 1982. — С. 41-42. (У співавторстві з І. Є. Грицютенком).
 • Бацевич Флорій. Внутриструктурное развитие общественно-политической глагольной лексики // Вестник Львовского университета. — Сер. филолог. — Вып. 12. Развитие современного русского языка в условиях сближения социалистических наций. — 1982. — С. 17-21. (Співавтор: А. Н. Тихомиров).
 • Бацевич Флорій. Семантическое варьирование исходных глаголов при конверсных преобразованиях // Исследования по семантике. — Вып. 8. — Уфа, 1982. — С. 48-53.

1981

 • Бацевич Флорій. [Реферат] М. П. Кочерган. Слово і контекст // Реферативный журнал «Общественные науки в СССР». — Серия 6. «Языкознание». — 1981. — № 4. — С. 157-160.
 • Бацевич Флорій. [Реферат] Сопоставительная стилистика русского и украинского языков // Реферативный журнал «Общественные науки в СССР». — Серия 6. «Языкознание». — 1981. — № 5. — С. 185-189.
 • Бацевич Флорій. Процесс неологизации и его влияние на системные отношения в лексике // Русский язык в школе. — 1981. — № 3. — С. 87-91.
 • Бацевич Флорій. [Рец. на:] Ж. П. Соколовская. Система в лексической семантике // Мовознавство. — 1981. — № 5. — С. 90-91. (Співавтор: Т. Панько).

1980

 • Бацевич Флорій. Особенности функционирования и развития общественно-политической глагольной терминологии в эпоху НТР // Научно-технический прогресс и проблемы терминологии: Тезисы докладов Республиканской конференции (Львов, май 1980). — Киев: Наукова думка, 1980. — С. 14-15.
 • Бацевич Флорій. О внутриструктурном развитии глагольной лексики современного русского языка (50-70-е годы) // Русское языкознание. — 1980. — Вып. 1. — С. 41-48. (Співавтор: І. Є. Грицютенко).
 • Бацевич Флорій. Процес неологізації й динаміка структури семантичного поля // Мовознавство. — 1980. — № 3. — С. 54-59.
 • Бацевич Флорій. Внутриструктурное развитие глаголов социальных отношений в современном русском языке (50-70-е годы ХХ века): Автореф. дис. … канд. филол. наук. — Днепропетровск, 1980. — 24 с.
 • Бацевич Флорій. [Рец. на:] Л. А. Введенская, Т. М. Баранов, Ю. А. Гвоздарев. Методические указания к факультативному курсу «Лексика и фразеология русского языка (VII-VIII классы)» // Русский язык и литература в школах УССР. — 1980. — № 6. — С. 73-74.

1979

 • Бацевич Флорій. Процеси лексико-синтаксичної аналогії та включення і динаміка структури лексичної групи // Мовознавство. — 1979. — № 4. — С. 14-19. (Співавтор: І. Є. Грицютенко).

1977

 • Бацевич Флорій. [Рец. на:] Современный русский язык. Сборник программированных заданий. — Часть 1: Морфология. — Часть 2: Лексикология и семасиология. — Часть 3: Синтаксис. — Львов, 1976 // Русский язык и литература в школах УССР. —1977. — № 1. – С.74-76.

Про професора Флорія Бацевича

 1. Бацевич Флорій Сергійович // Українська мова. Енциклопедія // Вид. 3-є, доповнене. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія ім. М.Бажана», 2007. — С. 43.
 2. Космеда Т.А. Вступ. Майстер “гри у бісер” // Майстер гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича / Уклали Оксана Ясіновська, Лідія Сваричевська / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Луцьк: ПВД „Твердиня”, 2009. – С. 9-17.
 3. Кочан Ірина. Слово про Вченого // Там само. – С. 197-201.
 4. Кшановський Олег. Функціонально-структурний підхід у працях професора Ф.С.Бацевича // Там само. – С. 235-249.
 5. Бібліографія праць Бацевича Ф.С. // Там само. – С. 439-469.
 6. Привітання редколегії журналу „Мовознавство” проф. Ф.С.Бацевичу до його 60-ліття: // Мовознавство. – 2009. – № 1. – С. 29-37. – С. 29.
 7. Магістр гри слова // Каменяр. Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. – № 4-5, квітень-травень 2009 р. – С. 3.
 8. Шевченко Л.І. Український мовознавець Флорій Сергійович Бацевич: пошанування з нагоди ювілею // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Вип. XVIII. – К.: Видавництво Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, 2009. – С. 3-5.

Наукова біографія

Народився 4 травня 1949 року у смт. Летичів Хмельницької області.

У 1977 році закінчив філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Кандидатська дисертація “Внутрішньоструктурний розвиток дієслів, що позначають соціальні стосунки в сучасній російській мові” (1981 рік). Докторська дисертація “Функціонально-ономасіологічні аспекти дієслівної лексики” (шифр 10.02.02 – російська мова, 10.02.15 – загальне мовознавство, квітень 1995 року).

Наукові інтереси зосереджені у сфері загального мовознавства, теоретичної семасіології та ономасіології, комунікативної лінгвістики.

Автор понад 300 наукових праць.

Проекти

Редактор наукових і методичних видань

 1. Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття: Тези Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26-27 листопада 1996 р.). — Львів, 1996. — 292 с. (спільно з Р. С. Помірком).
 2. Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи (До 100-річчя романістики у Львівському університеті). — Львів, 1997. — 238 с. (спільно з Р. Помірком та А. Семівим).
 3. Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. — Львів: Літопис, 1999. — 405 с. (спільно з Р. С. Помірком).
 4. Робоча програма курсу «Вступ до мовознавства» / Упорядник доц. Л. Ю. Сваричевська. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. — 16 с.
 5. Хомський Ноам. Роздуми про мову / Переклад з англійської. — Львів: Ініціатива, 2000. — 352 с.
 6. Проблеми загального мовознавства. Збірник матеріалів студентської наукової конференції. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. — 52с.
 7. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 524. Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 112с.
 8. Бук Соломія. 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. — 180 с.
 9. Бук Соломія. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф.С.Бацевич. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 192 с.
 10. Ритми сучасної філології. До 50-річчя професора Т.А.Космеди. Упорядник Ф. С. Бацевич. — Львів: ПАЇС, 2007. — 362 с.
 11. Стежками Франкового тексту. Комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману «Перехресні стежки» / Ф. С. Бацевич (відповідальний редактор), С. Н. Бук та ін. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — 376 с.
 12. Людина. Комп’ютер. Комунікація. Збірник наукових праць / За ред. Ф. С. Бацевича. — Львів: Нац. Ун-т «Львівська політехніка», 2008. — 224 с.
 13. Бук Соломія. Основи статистичної лінгвістики. Навчально-методичний посібник / Відп. ред. проф. Ф. С. Бацевич. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — 124 с.
 14. Стежками Франкового тексту (комунікативні, лінгвосеміотичні, когнітивні та лінгвостатистичні виміри прози) / Ф.С. Бацевич (наук. ред.), С.Н. Бук, Л.М. Процак, Л.Ю. Сваричевська, О.В. Ясіновська.  – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 504 с.

 

Керівництво дисертаціями

 1. Мартинек Світлана. Концептуальна організація та семантична структура іменників зі значенням «водний об’єкт» у свідомості носія російської мови ‑ 1998 р.
 2. Кшановський Олег. Прикметники з просторово-кількісною семантикою в сучасних українській та перській мовах (зіставно-типологічний аналіз лексичних значень) ‑ 2001 р.
 3. Забуранна Ореста. Антропоцентризм фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологічних одиниць української, перської, японської мов зі значенням відносного часу). – 2003 р.
 4. Палінська Олеся. Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської) ‑ 2004 р.
 5. Бук Соломія. Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація ‑ 2005 р.
 6. Парасюк (Мацієвська) Тетяна. Функціонально-ономасіологічний аналіз дієслів на позначення емоційних станів у сучасній українській літературній мові. – 2005 р.
 7. Дерпак Олена. Конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативно прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов) ‑ 2005 р.
 8. Гонтарук Л. В. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень (у контексті творів Д. Наливайка та пам’яток XI — першої половини XVII ст.) – 2008 р.
 9. Заза Ю.Я. Регістрові характеристики ситуації початку комунікативного контакту (на матеріалі української, чеської й арабської мов) – 2010 р.

 

Член редакційних колегій, періодичних і неперіодичних видань

 1. Вісник Львівського університету. Серія філологічна (з 1993 року).
 2. Проблеми слов’янознавства (з 2000 року).
 3. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології (з 2000 року).
 4. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Прикладна лінгвістика (з 2004 року).
 5. «Поліграфія і видавнича справа». Науково-технічний збірник. Українська академія друкарства (з 1999 р.).
 6. Вісник Уманського педагогічного університету ім. П. Тичини. Філологічні науки (з 2004 р.).
 7. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка (з 2006 р.).
 8. Studia Linguistica. Збірник наукових праць кафедри загального мовознавства КНУ ім. Т. Г. Шевчека (з 2008 р.).
 9. Наукові записки Луганського національного університету. Серія „Філологічні науки” (з 2003 р.).
 10. Іноземна філологія. Науковий збіркик Львівського національного університету ім. Івана Франка (з 2006 р.).

 

Участь у роботі наукових, науково-методичних і спеціалізованих рад

 1. Член експертної ради з мовознавства ВАК України (листопад 2001 р. — жовтень 2006 р.).
 2. Член спеціалізованої ради Д.35.051.02 із філософії у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (вересень 2005 р. — даний час).
 3. Член спеціалізованої ради К.26.053.10 із загального мовознавства і германських мов в Одеському національному університеті ім. І. Мечнікова (жовтень 2004 р. — жовтень 2006 р.).
 4. Член спеціалізованої ради К.26.053.15 із порівняльно-історичного і типологічного мовознавства в Київському національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова (лютий 2008 — даний час).

Нагороди

Урядові відзнаки

 1. 9 липня 2009 р. нагороджений знаком Міністерства науки і освіти України «Петро Могила».
 2. 15 травня 2020 р. Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Відзнаки обласного рівня

У 2021 р. з нагоди 360-річчя ЛНУ нагороджений грамотою Львівської обласної Ради.

Університетські відзнаки

У 2012 р. присвоєно звання «Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка».

Наукові відзнаки

14 грудня 2020 р. обраний академіком (дійсним членом) Академії Наук Вищої Школи України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!