Загальне мовознавство (освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор БАЦЕВИЧ Флорій

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни

Процес загальнолінгвістичної підготовки студентів-філологів розпочинається зі вступу до мовознавства, продовжується в теоретичних розділах усіх дисциплін лінгвістичного циклу і закінчується курсом загального мовознавства. Курс «Загальне мовознавство» узагальнює теоретико-лінгвістичні здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, розширює і поглиблює їхню загальномовознавчу підготовку, знайомить з основними лінгвістичними напрямками і школами, дозволяє повніше зрозуміти нові ідеї та течії в науці про мову. Згадана навчальна дисципліна має також велике світоглядне значення, оскільки спрямована на розуміння студентами значення ролі мови в організації життєдіяльності людини і суспільства, механізмів мовної концептуалізації, категоризації, умов і принципів комунікації, тісно пов’язана з філософією, логікою, теорією пізнання, історією матеріальної і духовної культури та іншими науками.

Метою курсу «Загальне мовознавство» є вивчення закономірностей розвитку і функціонування мови в її багатоаспектних зв’язках з людиною, суспільством, історією, культурою з урахуванням методів дослідження та опису мови, а також здобутків лінгвістики за багато віків її розвитку.
Завданням навчальної дисципліни є розширення і поглиблення лінгвістичної підготовки студентів, оволодіння ними досягненнями сучасного світового і вітчизняного мовознавства, розуміння ролі наукових ідей у практиці вузівського і шкільного викладання.

Результати навчання. Оволодівши цим курсом, студенти повинні: 1) знати, що сучасний стан мовознавства є результатом довготривалого розвитку науки про мову, засвоїти найважливіші досягнення світової лінгвістичної думки, традиції вітчизняної лінгвістики; 2) оволодіти теоретичною проблематикою курсу в її найтісніших зв’язках з філософськими, логічними та іншими напрямками; 3) оволодіти методами, методиками і прийомами дослідження мови як соціально-історичного, індивідуально-біологічного, семіотичного тощо явища.

Студент-випускник повинен уміти: 1) застосувати теоретичні знання про мову для вирішення проблем навчання українській, російській та іншим мовам у школі у відповідності з діючими програмами та завданнями національного відродження; 2) уміло використовувати методи і прийоми, опрацьовані в мовознавстві; 3) формувати в учнів знання про основні закономірності, притаманні тій чи іншій мові, функціонування мовних одиниць та категорій, закони її розвитку в тісних зв’язках з історією народу.

Курс «Загальне мовознавство» традиційно зорієнтований на три розділи, які складають його зміст: історію мовознавства (історію лінгвістичних учень), теорію мовознавства і методологію та методи лінгвістичного аналізу.

Форма звітності: екзамен
Мова вивчення: українська

Рекомендована література

Методичне забезпечення
1. Бацевич Ф. Робоча програма курсу “Загальне мовознавство”. – Львів: ЛДУ, 1998.
Рекомендована література
Базова
Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики. – Львів, 2003.
Ковалик І., Самійленко С. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичної думки. – К., 1985.
Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Київ, Академія, 2006.
Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: соціологічний напрям у мовознавстві. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 432 с.

Допоміжна

  1. Фуко М. Археологія знака. – К., 2003.
  2. Bartmiński J. Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki // Jezyk a kultura.– 1988. №12. – S. 63 83.
  3. Fromkin, V., Hayes B., Curtiss S., Szabolcsi A., Stowell T., Steriade D. (2000). Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory. Oxford: Blackwell.
  4. Halliday M.A.K., Webster J. (2006). On Language and Linguistics. Continuum International Publishing Group.
  5. Langacker R.W. Foundations of Cognitive Grammar, Volume I, Theoretical Prerequisites. Stanford, California: Stanford University Press, 1987.
  6. Langacker R.W. Foundations of Cognitive Grammar, Volume II, Descriptive Application. Stanford, California: Stanford University Press, 1991.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус