Теорія і практика перекладу (японісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516БАТЮК ІринаФЛя-31
616БАТЮК ІринаФЛя-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛя-31БАТЮК Ірина
616ФЛя-31БАТЮК Ірина

Опис курсу

Курс «Теорії і практики перекладу» входить до циклу лінгвістичних дисциплін, що формують філологічну базу бакалавра зі спеціальності «Японська мова та література»

Мета та цілі курсу

Метою курсу є ознайомлення студентів з технологіями перекладацької практики. Основні завдання дисципліни:
• розкрити основні поняття та терміни теорії перекладу;
• висвітлити основні види перекладацьких трансформацій;
• систематизувати основні методи, засоби та прийоми адекватного перекладу;
• практикувати письмовий переклад газетно-журнальних матеріалів, офіційних документів та уривків літературних текстів.

Очікувані результати навчання

Студент має знати основні положення теорії перекладу, способи перекладу; лексичні та граматичні проблеми перекладу; стилістичні проблеми перекладу; трансформації, які відбуваються при перекладі.
Студент повинен уміти використовувати на практиці перекладацькі прийоми; перекладати японські тексти українською у письмовій формі; перекладати фахові тексти; вибирати перекладацьку стратегію згідно виду перекладу.

Теми:
1) Предмет теорії перекладу. Перекладознавство як наука. Види перекладу. Проблема типології текстів.
2) Поняття фонових знань. Теорії художнього перекладу.
3) Відтворення власних назв, безеквівалентної лексики та реалій у перекладі.
4) Відтворення діалектизмів, просторічних елементів, вульгаризмів, жаргону, сленґу й арґо.
5) Специфіка перекладу застарілої та книжкової лексики. Особливості перекладу авторських неологізмів.
6) Особливості перекладу ономатопоетизмів.
7) Способи перекладу фразеологізмів.
8) Морфологічні перекладацькі трансформації.
9) Синтаксичні перекладацькі трансформації.
10) Переклад епітетів та порівнянь у художньому тексті.
11) Переклад метафор, уособлень, метонімії та синекдохи.
12) Способи перекладу каламбурів та гри слів. Переклад дитячого мовлення.
13) Переклад офіційних документів.
14) Особливості перекладу публіцистичних текстів.

Рекомендована література

Основна література:

1. Бондаренко І.П. Методологія художнього перекладу: Навчальний посібник для студентів-японістів / І. П. Бондаренко, Т. К. Комарницька, С. М. Семенко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.
2. Букрієнко А. О., Комісаров К. Ю. Теорія і практика перекладу. Японська мова. Том 2: Навч. посіб. / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014.
3. Hasegawa Yoko. The Routledge Course in Japanese Translation / Yoko Hasegawa. – London: Routledge, 2012.

Додаткова література:

1. Букрієнко А. О., Комісаров К. Ю. Японсько-український переклад. Том 1: Практичний курс / А.О. Букрієнко, К.Ю. Комісаров. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус