Українська мова як іноземна (економічний факультет 3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: українського прикладного мовознавства

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
580доцент СТАНКЕВИЧ Ніна
696доцент СТАНКЕВИЧ Ніна

Опис курсу

Курс ”Українська мова як іноземна” призначений для студентів-іноземців ЛНУ ім. І. Франка третього року навчання як нормативна дисципліна.

Програму навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» складено з урахуванням рівня володіння студентами-іноземцями українською мовою,  а також фахової спрямованості навчання студентів гуманітарного напряму у вищих навчальних закладах. Курс дає змогу вдосконалити усне та писемне мовлення в різних сферах: соціально-культурній, навчально-професійній, суспільно-політичній та офіційно-діловій. Навчання спрямоване на оволодіння навичками роботи з текстами, використання яких зумовлено навчальною та науковою роботою студентів і майбутньою професійною діяльністю.

Рекомендована література

Основна

 1. Стандартизовані вимоги: рівні володіння українською мовою як іноземною А1–С2. Зразки сертифікаційних завдань : посібник / Данута Мазурик, Олександра Антонів, Олена Синчак, Галина Бойко. Київ : Фірма «Інкос», 2020. 186 с.
 2. Антонів Л., Паучок Л. Українська мова для іноземців. Модульний курс : навч. посіб. Київ, 268 с.
 3. Дерба С. М., Любчевська-Сокур В. О. Українська мова: навч. посіб. для іноземців. 2-ге вид., випр. і допов. Київ, 2020. 180 с.
 4. Дерба С. М., Любчевська-Сокур В.О. Науковий стиль мовлення: навч. посіб. з української мови для іноземних студентів ; КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т філології, каф. укр. та рос. мов як іноз. Київ : Фенікс, 2014. 212 с.
 5. Зайченко Н.Ф., Воробйова С. А. Практичний курс української мови для іноземців: усне мовлення. Київ, 2005. 324 с.
 6. Станкевич Н. Морфологія сучасної української літературної мови : зб. вправ. Wrocław, 1997.112  s.
 7. Сокіл Б. Вчимося розмовляти українською. Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 94 с.
 8. Мандрівка Україною : навч. посіб. з української мови як іноземної (рівень В2) / [Ірина Ключковська, Олеся Палінська, Ольга Пташник, Оксана Туркевич, Богдан Сиванич, Галина Шміло]. Львів : Дон Боско, 2012. 152 с.
 9. Мій Львів : навч. посіб. з української мови як іноземної  (В2) / [О. Антонів, О. Туркевич, П. Луньо та ін.]. Львів : Дон Боско, 2013. 80 с.
 10. Мазурик Д. Українська мова для іноземців. Крок за кроком : підручник. Харків : Фоліо, 2017. 288 с.
 11. .   Скиба Н. Г. Українська мова для студентів-іноземців (наукове мовлення). Київ : Логос, 2015. 135 с.
 12. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. 4-те вид. Київ : Каравела, 2013. 352 с.
 13. СеменогО. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : ВЦ “Академія”, 2010. 214 с.
 14. Стахів М. Український комунікативний етикет : навч.-метод. посіб. Київ : Знання, 2008. 245с.
 15. Український правопис (2019). – URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf

 

Додаткова

 1. Вивчаймо українську разом! Граматичний довідник / Н. Литвиненко, Н. Місник, О. Яник О. Київ : Вид-во «Фенікс», 2020. 144 с.
 2. Віват Г., Філіпенко О. Спілкуємося українською (книга для читання і розвитку мовних навичок для іноземних студентів, що навчаються в вишах України) : навч. вид. Одеса : ФОП «Бєлий А. Є.», 2020. 172 с.
 3. ДідківськаЛ. П., Швець Г. Д. Сучасна українська мова. Синтаксис : у 2 ч. : навч. посіб. для іноземних студентів. Київ : Фенікс, 2014. 2-ге вид., виправ. і доповн. 2020). Ч. І. 182 с. Ч. ІІ. Тести. 78 с.
 4. Ключ до України: міста і люди : підручник / І. Ключковська та ін. Львів : Колір ПРО, 2020. Ч. 1. 200 с.; Ч. 2. 296 с.
 5. Назаревич Л., Гавдида Н. Українська мова для іноземців. Практикум (Рівні В1–В2). 2-ге вид.; змінене й допов., ілюстр. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. 212 с.
 6. Назаревич Л.Т. Практичний курс української мови. Професійне і ділове мовлення (для студентів-іноземців українською мовою навчання) : підручник. Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. 230 с.
 7. Сокіл. Б., Новіцька Л., Товкало М. Дієслівне керування в українській мові : навч. посіб. для студентів-іноземців. Львів, 2008. 752 с.
 8. ШвецьГ. Д. Знайомтеся: Київ : навч. посіб. з української мови для студентів-іноземців. Київ : Видавець Федоров О. М., 2011. 240 с.
 9. ШвецьГ. Д., Торчинська Ю. О., Літвінчук А. О. Читаймо українською: навч. посіб. з української мови для іноземних студентів / за ред. Г. Д. Швець. Київ : Фенікс, 2012. 112 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус