Українське мовознавство в іменах

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
564МОСУР ОксанаФЛо-31, ФЛо-32,

Опис курсу

Мета: показати студентові широкий спектр лінгвістичних досліджень українських мовознавців.
Завдання: проаналізувати розвідки лінгвістів, які працюють у різних мовознавчих дисциплінах; охарактеризувати мовознавчі погляди Івана Франка; вивчити історію кафедри української мови імені професора Івана Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка та історію Львівської мовознавчої школи; окреслити особливості досліджень Львівської наукової мовознавчої школи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
історію Львівської наукової мовознавчої школи, її місце серед інших наукових шкіл;
історію кафедри української мови імені проф. І. Ковалика;
здобутки мовознавців у різних мовознавчих дисциплінах.

вміти:
назвати історичні передумови, рік заснування кафедри української словесності Львівського університету та прізвища відомих українських мовознавців, які працювали і працюють на кафедрі української мови;
окреслити основні напрямки наукової діяльності кафедри української мови імені професора Івана Ковалика;
назвати праці І. Франка, які показують його хист як мовознавця, охарактеризувати спектр мовознавчої проблематики статей І. Франка;
назвати відомих лінгвістів, дослідження яких присвячені аналізу окремих питань фонетики, лексикології та лексикографії, словотвору, морфології, синтаксису української мови, а також – історії української мови, ономастики, лінгводидактики;
аналізувати наукові статті, монографії;
систематизувати опрацьований матеріал.

Рекомендована література

 • Довбня Л. Е., Товкайло Т. І. Історія українського мовознавства в іменах: навч. посіб. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 171с.
 • Загнітко А. П. Історія українського мовознавства в особах : [наук.-навч. посіб.] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – Ч. 1. – 184 с.
 • Захлюпана Н., Кочан І. Українська лінгводидактика в іменах: словник-довідник / Ірина Кочан, Ніна Захлюпана. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 238 с.
 • Львівський національний університет імені Івана Франка: encyclopedia: [в 2 т.] / [видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова) … [та ін.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011–2014. – Т. 1 (А–К). – 2011; Т. 2 (Л–Я). – 2014.
 • Репресовані мовознавці: збірник наукових праць / [редкол.: Н. І. Бойко … [та ін.]; Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя. – Ніжин: Вид‑во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 103 с.
 • Розвиток мовознавства в УРСР. 1967–1977 / Відп. ред. І. К. Білодід. – К.: Наукова думка, 1980. – 248 с.
 • Шевельов Ю. Портрети українських мовознавців / Юрій Шевельов, Українська Вільна Академія Наук у США, Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ: КМ Академія, 2002. – 128, [2] с.: і

 

Допоміжна

 • Білоус М., Терлак З. Василь Сімович (1880–1944): Життєписно-бібліографічний нарис. – Львів: Вид-во «Вільна Україна», 1995. – 179 с.
 • Галенко І. Загальнолінгвістичні погляди професора І. Ковалика (1907–1989) / Іраїда Галенко // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 49–55.
 • Гринчишин Д. Проблеми дослідження історії української мови у Львівському університеті / Дмитро Гринчишин // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 65–74.
 • Захлюпана Н. Методика викладання української мови на філологічному факультеті / Ніна Захлюпана // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 75–80.
 • Зубрицький М. Іван Франко і Львівський університет / Михайло Зубрицький // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 190–193.
 • Іван Огієнко [Незабутні імена української науки]: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Івана Огієнка (26–27 травня 1992 р.). – Львів: ЛДУ, 1992. – Ч. ІІ. – С. 122–250.
 • Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Світ, 1998. – 872 с.
 • Качмар В. Українці у Львівському університеті: боротьба за національну вищу школу / Володимир Качмар // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 616–627.
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Незабутні постаті / [Авт.-упор. О. Матвійчук, Н. Струк; Ред. кол.: В. В. Скопенко, О. В. Третяк, Л. В. Губерський, О. К. Закусило, В. І. Андрейцев, В. Ф. Колесник, В. В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – С. 200–202.
 • Коструба П. П. Фонетика української літературної мови. Ч.1 – Львів, 1963.
 • Коструба П. П. Фонетика, фонологія і морфонологія (їх предмет і місце в науці про мову) // Методологічні питання мовознавства. – К., 1966. – С. 93–104.
 • Кочан І. Науковий доробок професора Т. Панько / Ірина Кочан // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 100–105.
 • Листування Івана Франка та Бодуена де Куртене / [переклад листів Бодуена де Куртене, підготовка до друку, вступна стаття і примітки Василя Ґрещука]. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 92 с.
 • Мацюк Г. Лексико-граматичні ознаки іменників у граматиці Я. Головацького / Галина Мацюк // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 122–132.
 • Микитюк В. Агатангел Кримський та Омелян Огоновський / Володимир Микитюк // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 132–135.
 • Нариси з осново центричної дериватології [Текст] / В. Ґрещук [і ін.]; ред. В. Ґрещук; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т українознавства, Прикарпатський дериватологічний центр ім. Івана Ковалика. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 348 с.
 • Німчук В. Періодизація як напрямок дослідження генезису та історії української мови // Мовознавство. – 1998. – №1. – С. 3–15.
 • Огієнко І. (Іларіон). Історія української літературної мови. – К.,1995.
 • Панько Т. І. Українське термінознавство : [підручник] / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.
 • Плющ П. П. Історія української літературної мови. – К.,1971.
 • Полюга Л. Українські історичні словники в контексті слов’янської лексикографії // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 51. – 2000. – С. 195–198.
 • Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.,2001.
 • Салига Т. Українська словесність у Львівському університеті: минуле та сучасне / Тарас Салига // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 3–9.
 • Сімович В. Праці у двох томах. Том 1: Мовознавство / Упорядкування і передмова Людмили Ткач. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 520 с.
 • Скаб М. Дмитро Бучко – зразок українця, вченого, учителя та сім’янина (Спогади учня) / Мар’ян Скаб // Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. ІІ (24). – С. 6–8.
 • Терлак З. Експериментальні дослідження з фонетики у Львівському університеті / Зеновій Терлак // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 140–143.
 • Тіменик З. Іван Огієнко (митрополит Іларіон): Життєписно-бібліографічний нарис / Відп. ред. О. Купчинський. – Л.: НТШ, 1997. – 228 с.
 • Тоцька Н. І.  Сучасна українська літературна мова: фонетика,  орфоепія,  графіка,  орфографія. – К., 1981.
 • Тоцька Н. І. Голосні фонеми української літературної мови. – К., 1973.
 • Українська мова: Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. – 752 с.
 • Фаріон І. Ономастичні дослідження у Львівському університеті / Ірина Фаріон // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Ч. 1. – С. 143–148.
 • Феллер М. Зіставлення української та єврейських мов у працях І. Огієнка (на сторінках журналу «Рідна мова») / Мартен Феллер // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.). – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 441–448.
 • Франкіана Василя Сімовича / Упоряд., передмова та приміт. М. Білоус і З. Терлака. – Львів, 2004. – 234 с.
 • Хобзей Н. Діалектна лексикографія сьогодні / Н.В.Хобзей // Укр. мовознавство. – 2008. – Вип. 38. – С. 254–256.
 • Шевельов Ю. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947–1953). – К.: Темпора, 2012. – 664 с.

Інформаційні ресурси

Робоча програма

Завантажити робочу програму