Український обрядовий фольклор

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор СОКІЛ ГаннаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , ФЛф-31,

Опис курсу

Мета курсу — допомогти студентові засвоїти основні жанри обрядового фольклору та осягнути їх  функціонально-семантичну цілість з обрядом.

Завдання курсу:

допомогти студентам простежити поетапне становлення духовного середовища українського народу, тісний зв’язок людини з обрядом;

з’ясувати роль усної народної творчості у формуванні світоглядних засад українців;

з’ясувати особливості функціонування  обряду та фольклору на різних етапах розвитку;

ознайомити з географією побутування  не лише загальнопоширених, а й  вузьколокальних, маловідомих у науковому світі обрядів та фольклору.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати:

генезу обрядового фольклору;

історію обряду, географію його побутування;

загальнопоширені, та вузьколокальні, маловідомі обряди та фольклорні зразки;

жанрову систему, тематику, проблематику обрядового фольклору.

Студент повинен уміти:

аналізувати фольклорні твори з погляду різних методів фольклористики, щодо стосунку з обрядом;

визначати і розшифровувати знакову і вербальну символіку;

визначати шляхи і прийоми застосовування здобутих теоретичних знань у своїй професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова:

Грушевський М. Історія української літератури: В 6-ти томах, 9-ти книгах. – К.: Либідь, 1993. – Т. 1.

Вовк Ф.Студії з української етнографії та антропології. – К, 1995.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування  українського народу.– К., 1992.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К. 1992.

Сумцов  Н. Культурные переживания. – К.,  1890.

Сумцов Н. Символика славянских обрядов. Избранные труды. – М., 1996.

Максимович М. Дні і місяці українського селянина. – К., 2002.

Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник.– К., 1994.

Хрестинні пісні / зібрала Ганна Сокіл. – Львів, 2007.

Сокіл Г. Обрядовий фольклор українців. Львів, 2018. 138 с.

 

Допоміжна:

Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 1991. – Т. 1. – 449 с.

Гаївки / Зібр. В. Гнатюк. Мелодії схопив на фонограф Й. Роздольський, списав Ф. Колесса // Матеріали до української етнології. – Львів, 1909. – Т. 12.

Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. – Львів: ЛДУ, 1999. – 144 с.

Гнатюк В. Вибрані статті про народу творчість. – К.,1966.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6-ти томах, 9-ти книгах. – К.: Либідь, 1993. – Т. 1.– 400 с.; 1994. –Т. 4. – Кн. 2.

Дей О. Величальні пісні українського народу // Колядки та щедрівки. – К.: Наук. думка, 1965. – С. 9-40.

Дей О. Народнопісенні жанри. – К.: Музична Україна,  1977. – Вип. 1. – 108 с.; 1983. – Вип. 2. – 111 с.

Дей О. І. Поетика української народної пісні. – К.: Наук. думка, 1978.

Дей О. Українська народна поезія обрядового циклу // Українські народні пісні. Календарно-обрядова лірика / Вступ. ст., упоряд., приміт. О.І. Дея. – К.: Держ. вид-во худож. літ., 1963. – С. 3-34.

Колесса Ф. Вірування про душу й загробне життя в українській похоронній і поминальній обрядності // ЗНТШ.  – 2001. – Т. 242.  – С. 7-82.

Колесса Ф. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і ко­лядок) на Закарпатті // Колесса Ф. Музикознавчі праці. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 368-398.

Колесса Ф. Українська усна словесність (Загальний огляд і вибір текстів).– Львів, 1938. – 645 с.

Колядки і щедрівки / Зібр. В. Гнатюк.  Т. 1 // Етнографічний збірник. – Львів, 1914. – Т. 35. – 269 с.;  Т. 2 // Етнографічний збірник. – Львів, 1914. – Т. 36. – 379 с.

Колядки та щедрівки: Зимова обрядова поезія трудового року / Упоряд., передм. і приміт. О. І. Дея; нотний матеріал упоряд. А. І. Гуменюк. – К.: Наук. думка, 1965. – 804 с.

Костомаров М. Cлов’янська міфологія. Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994. 25. Круть Ю. Хліборобська  обрядова поезія. – К.: Наук. думка, 1973. – 211 с.

Куліш П. Погляд на усну словесність українську // Куліш П. Твори: У 6-ти т. – Львів, 1910. – Т.5. – С.431-435.

Курочкін О. Новорічні свята українців: традиції і сучасність. – К., 1978.

Курочкін О. Українські новорічні обряди: “Коза” і “Маланка” (з історії народних масок). Опішне,  1995. – 392 с.

Народні пісні з батьківщини Івана Франка / Зібр. та упоряд. Василь Сокіл. – Львів: Каменяр, 2003. – 408 с.

Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные  Я. Ф. Головацким. – М., 1878. – Т. 2. – 841 с.; Т.3. – 556 с.

Народные южнорусские песни / Изд. А. Метлинского. – К.: В университет­ской топографии, 1854. – ХVІІІ, 472 с. + ІV.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: Ескіз українського народу. – К.: Обереги, 1992. – 86 с.

Ошуркевич О. Звичаї водіння Куста на Волинському Поліссі // Полісся: Етнікос, традиції, культура. – Луцьк, 1997. – С. 103-109.

Підгорна Л. Фольклористичні концепції Миколи Костомарова. – Львів, 2008.

Петров В. Український фольклор (Заговори, голосіння, обрядовий фольк­лор народно-календарного циклу).  – Мюнхен: Український Вільний Університет,  1948. – 142 с. (На правах рукопису).

Потебня А. А. Объяснения малорусских и сродных народных песен.–Варшава, 1887. – Т. 2: Колядки и щедровки. – 809 с.

Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре. – М.: Лабиринт,  2000.

Потебня О. Естетика і поетика слова: Збірник  / Упор., вступ. ст., приміт. І. В. Іваньо, А. І. Колодної. – К.: Мистецтво, 1985.  – 301с.

Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура.–СПб., 1994.–237 с.

Ребошапка І. Народження символу: Аспекти взаємодії образу та поезії. – Бухарест: Критеріон, 1975. – 252 с.

Свєнціцький І. Образ міжнародного походу колядної словесності // ЗНТШ. – 1925. – Т. 141-143. – С. 1-10.

Свєнціцький І. Різдво Христове в поході віків (Історія літературної теми й форми). – Львів, 1933. – 178 с.

Скуратівський В. Скільки століть Кусту? // Народна творчість та етнографія. – 1988. – № 5. – С. 61-64.

Сокіл Г. Українські обхідні  календарно-обрядові пісні: структура, функції, семантика. – Львів, 2004.

Сокіл Г. Повстанські колядки в системі обхідної календарно-обрядової поезії // Народознавчі зошити. – 1999. – № 1. – С. 40-45.

Сокіл Г. Ритуальні обходи та мотиви календарно-обрядових пісень українців // Матеріали до української етнології. – К., 2002. – Вип. 2 (3). –С.427-431.

Сокіл Г. Християнізація обхідних пісень та обряду в етнокультурній традиції українців // Народознавчі зошити. – 2003. – № 1-2. – С. 46-50.

Сокіл Г. Царинні пісні в контексті ритуального обходу полів // Народо­знавчі зошити. – 2000. – № 3. – С. 535-541.

Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. – М.: Наука, 1979. – 235 с.

Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора. – К.: Сінто, 1994. – 343 с.

Сумцов Н.Ф. Научное изучение колядок и щедровок. – К., 1886.

Сумцов Н. О свадебных обрядах, приемущественно русских // Сумцов Н. Символика славянских обрядов. – М.: Восточная литература, 1996. – С. 6-158.

Сумцов Н. Пожелания и проклятия // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – Харьков, 1897. – Т. 9. – С. 183-208.

Українська народнопоетична творчість /За ред. М.Рильського. – К., 1958.

Українська народнопоетична творчість /За ред. М. Грицая. – К.,1985.

Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і заг. ред.. М.Чорнопиского. – Тернопіль, 2008.

Українські пісні, видані М. Максимовичем. Фотокопія з видання 1827 р. / Підгот. , вид. і розвідка члена-коресп. АН УРСР П. М. Попова.   – К.: Наук. думка, 1962. – 337 с.

Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. – К.: Наук. думка, 1983. – 526 с.

Фольклорні матеріали з отчого краю  / Зібр. В. Сокіл та Г. Сокіл. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1998. – 614 с.

Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 31. – С. 45-120.

Франко І. Наші коляди // Франко І. Зібр. творів: У 50 ти т. – К.: Наук. думка, 1980. – Т. 28. – С. 7-42.

Чубинський П. Мудрість віків. – К.: Мистецтво, 1995. – Кн. 2. – 222c.

Шухевич В. Гуцульщина. – Верховина, 1999. – Ч. 4. – 304 с.

Українська фольклористична енциклопедія / керівн. проекту, наук. ред., упоряд. В.Сокіл. Львів, 2018. 808 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус: Інтерпретація фольклорного тексту (Український обрядовий фольклор)

Завантажити силабус