СОКІЛ Ганна

Посада: професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Телефон (мобільний): 0973164594

Електронна пошта: hanna.sokil@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

історія фольклористики, обрядовий фольклор, усна словесність і література, фольклор національно-визвольних змагань, методика викладання фольклору, етнокультура

Автор  монографій («Осип Роздольський: Життя і діяльність», 2000; «Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс», 2011),  упорядник двох фольклорних збірників («Фольклорні матеріали з отчого краю», 1998,  «Хрестинні пісні», 2007), двох наукових посібників («Методичні принципи і прийоми записування усної словесності» (для студ. 1-3-х курсів спеціальності “фольклористика”, 1998, «Обрядовий фольклор українців», 2018) та низки наукових статей.

Курси

Публікації

Монографії

 1. Сокіл Г. Осип Роздольський: Життя і діяльність. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2000. 164 с.
 2. Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс. Львів, 2011. 588 с.

Рецензії на монографію:

Костик В. Вагоме дослідження з української фольклористики Галичини // Буковинський журнал.  Чернівці, 2012. № 1 (83). С. 251–252;

Підгорна Л. Фольклористика «золотої доби» в Галичині // Народознавчі зошити. Львів, 2012. № 1. С. 166–167;

Ярмоленко Н. Етапне явище в історії фольклористики  // Вісник Черкаського університету. Черкаси, 2012. Вип. 5 (218). С. 147–149.  (Серія : Філологічні науки;

Руда Т. Фундаментальне дослідження української фольклористики в Галичині  // Міфологія і фольклор. 2012.  № 4.  С.86–89.

Фольклорні збірники, навчально-методичні видання

 1. Хрестинні пісні / зібр. та упоряд. Ганна Сокіл. Львів, 2007. 208 с.

Рецензії на збірник:  Іваннікова Л. Перший збірник українських хрестинних пісень // Народознавчі зошити. 2009. Зош. 5-6. С.835-837. Її ж (те саме)// Вісник Львівського університету. 2010. Вип.43. С.372-376 (Серія філологічна); Слово Просвіти (Київ). 2009. Ч. 34. (27 серпня). С.10; Нагірняк З. Магія хрестинних пісень // Народна армія.  Київ, 2009, № 187. С. 7; Димкевич В. Магія хрестинних пісень // Шлях перемоги.  20 жовтня 2010. С.8.

 1. Фольклорні матеріали з отчого краю / зібр. В. Сокіл, Г. Сокіл. Львів, 1998. 616 с.

Рецензія на збірник: Луньо Є. Цінний науковий дарунок отчому краєві // Народознавчі зошити. 2014. № 4 (серія філологічна). С. 822–823.

 1. Сокіл Г. Методичні принципи і прийоми записування усної словесності (для студ. 1-3-х курсів спеціальності “фольклористика”). Львів, ЛДУ, 1998. 24 с.
 2. Сокіл Г. Вивчення повстанських пісень у вузівському курсі «Українська народна словесність» // «Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. Львів, 2005. С.181-189.
 3. Сокіл Г. Обрядовий фольклор українців. Навчальний посібник. Львів, 2018. 138 с.

Рецензія на посібник: Янковська Ж. Мозаїка обрядового фольклору // Народознавчі зошити. 2019. № 5. С.1358–1360.

  1. Сокіл Г. Народна традиція бойківської кухні. Львів, 2021. 48 с.

Статті, рецензії, матеріали

 1. Сокіл Г. Із неопублікованого листування Осипа Роздольського // Народознавчі зошити. – Львів, 1995. № 4. С. 235-240; № 5. С. 308-312.
 2. Сокіл Г. До питання взаємовідносин Михайла Грушевського з Осипом Роздольським // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення наукової конференції (м. Львів, 26-28 жовтня 1994 р.). До 100- річчя від поч. діяльності М. Грушевського у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1995. С.236-238.
 3. Іван Франко та Осип Роздольський // Українське літературознавство. Львів: Світ, 1996. Вип. 6. С.144-150.
 4. Сокіл Г. Про монографічне дослідження фольклористичної спадщини Осипа Роздольського // Матеріали до української етнології: Матеріали конференцій наукових та польових етнологічних досліджень. Київ, 1995. С. 332-333.
 5. Два документи в пам’ять Осипа Роздольського // Народознавчі зошити. Львів, 1995. № 2. С.100-101.
 6. Сокіл Г. (Фольклорні записи): Довбушеві гроші в Кривім, Довбуш брав собі годних витязів // Ходили опришки / Упор. С. Мишанич. Ужгород, 1983. С.159, 223.
 7. Сокіл Г. (Фольклорні запии) Зарубове; Воларка; Омноги; Дихтьовець / зап. Г. Сокіл // Писана керниця. Топонімічні легенди та перекази українців Карпат / Зібр. і впорядк. В.Сокіл. Львів, Ін-т народознавства НАН України, 1994. С.123; 149–152.
 8. Сокіл Г. Фольклористична діяльність Осипа Роздольського. Автореферат на здобуття наукового ступеня канд. філолог. наук. Київ, 1996. 24 с
 9. Сокіл Г. Повстанський мартиролог Сколівщини: Верхня Рожанка (у співавт. з Г.Дем’яном) // Сколівщина. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1996. С. 328-339.
 10. Сокіл Г. Народна епіка в записах Осипа Роздольського // Народознавчі зошити. Львів, 1998. № 1. С. 99-100.
 11. Сокіл Г. Іван Франко про систематику казок у записах Осипа Роздольського // І.Франко – письменник, мислитель, громадянин. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25-27 вересня). Львів: Світ, 1998. С.524-528.
 12. Сокіл Г. З любов’ю до України: Спроба портрета Григорія Дем’яна з нагоди 70-ліття (у співавт. з В.Соколом) // Визвольний шлях. Київ; Лондон, 1999. № 6. С.759-761.
 13. Сокіл Г. Талант, освіченість і подвижницька праця дослідника народнопоетичних скарбів України (у співавт. з В.Соколом) // Народна творчість та етнографія. Київ, 1999. № 4. С.109-113.
 14. Сокіл Г. Фольклористика Григорія Дем’яна // За вільну Україну. Львів, 1999. 4 червня.
 15. Сокіл Г. Із когорти українських фольклористів // Вісник Львівського університету. Вип. 27: Українська фольклористика. Львів, 1999. С.155-164.
 16. Сокіл Г. Перша наукова експедиція Львівського відділення Інституту фольклору на Дрогобиччину // Народознавчі зошити. Львів, 1999. № 3. С. 399-401.
 17. Сокіл Г. Фольклорна проза в записах Осипа Роздольського // “З його духа печаттю…”. Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. Т. 2. Львів, 2001. С. 131-137.
 18. Сокіл Г. Перша наукова експедиція Львівського відділення Інституту фольклору на Дрогобиччину // Бойківщина: Науковий збірник. Дрогобич, 2002. Т. 2. С. 218–222.
 19. Сокіл Г. Іван Франко про фольклорні зацікавлення Оскара Кольберґа // Тези доповідей ХVІ щорічної наукової конференції, присвячені 145-річчю І.Франка (17-19 жовтня 2001 р.).  Львів, 2002. С.85-87.
 20. Сокіл Г. Християнський аспект родильно-обрядової поезії українців // Народознавчі зошити. 2003. 1-2. С. 40-43.
 21. Сокіл Г. Повстанські пісні – героїчний літопис українського народу // Воля і Батьківщина. – 2004. № 2-3. С. 146-152.
 22. Сокіл Г. Дослідник української народної культури, історії та побуту ХІХ-ХХ ст. // Народна творчість та етнографія. 2004. № 4. С. 28-33 (у співавторстві).
 23. Сокіл Г. Змістовна праця з історії фольклористики в Галичині. Рец. на кн.: Дем’ян Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХVІІІ –­ поч. ХІХ ст. // Народна творчість та етнографія. 2004. № 6. С.103-105.
 24. Сокіл Г. Вагомий внесок в історію української фольклористики. Рец. на кн.: Дем’ян Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХVІІІ –­ поч. ХІХ ст. // Визвольний шлях. – 2004. Кн.8 (серпень). С.113-116.
 25. Народні пісні з батьківщини Івана Франка / зібр. та упор. Василь Сокіл. Львів: Каменяр, 2003. С. 40-41; 55-57; 62; 108-109; 123-124; 130-131; 141-142; 164-165; 190-192; 201-202; 204; 210-211; 214-215; 254-255; 258; 264; 301; 353-354 (зап. Г.Сокіл).
 26. Сокіл Г. Фольклористична праця Григорія Дем’яна // Народознавчі зошити. 2004. № 1-2. С.191-196 (у співавторстві з В. Соколом).
 27. Сокіл Г. Філарет Колесса про перспективність дослідження пісенних новотворів // Родина Колессів у духовному житті України кінця ХІХ-ХХ ст. Збірник наукових праць та матеріалів. Львів, 2005. С.94-100.
 28. Сокіл Г. Іван Франко про фольклористичні зацікавлення Оскара Кольберга //Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Львів: Лвівський національний ун-т імені Івана Франка, 2006. Вип. 68. С. 177-183.
 29. Сокіл Г. Динаміка збирацько-дослідницької роботи в Галичині кінця ХІХ – поч. ХХ ст. // Вісник ЛНУ. 2006. Вип. 37. С. 99 –111.
 30. Сокіл Г. Питання текстології в науковій діяльності галицьких дослідників (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Збірн. наукових праць на пошану проф. Степана Мишанича з нагоди 70-річчя. Донецьк, 2006. С.177 – 186.
 31. Сокіл Г. Натхненник фольклористичної праці // Бойківщина. Науковий збірник (Науково-культурологічнне товариство “Бойківщина”). Дрогобич: Коло, 2007. С.151-157.
 32. Сокіл Г. Пісенні новотвори: Питання традиції та інновації (Сучасний погляд на дослідження галицьких фольклористів кінця ХІХ- початку ХХ ст.) // Нове життя старих традицій. Традиційна українська культура в сучасному мистецтві й побуті. Матер. міжнародн. наук. конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня”. Луцьк: Твердиня, 2007. С. 213-220.
 33. Сокіл Г. Деякі аспекти методики записування фольклору (кінець ХІХ – початок ХХ ст.// Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. Вип. 41: До 190-ліття від дня народження М.Костомарова і 110-ліття від дня смерті П.Куліша.  С.141-149.
 34. Сокіл Г. Опілля в дослідженнях галицьких фольклористів кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Народознавчі зошити. 2006. № 5–6. С.587– 591.
 35. Сокіл Г. Теоретичні студії Івана Франка в контексті української фольклористики кінця ХІХ– початку ХХ століття // Народознавчі зошити. 2006. № 5–6. С.732–736.
 36. Сокіл Г. Регіональне вивчення усної словесності у фольклористиці кінця ХІХ – початку ХХ століття // Українська культура : з нових досліджень. Збірн. наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60-ліття. Львів, 2007. С. 381–396.
 37. Сокіл Г. Наукові взаємини галицьких фольклористів із західно- та південнослов’янськими вченими // Народознавчі зошити. 2007. № 5–6. С. 476–490.
 38. Сокіл Г. Хрестинні пісні в системі обрядової поезії українців // Хрестинні пісні. Львів, 2007. С.3–25.
 39. Сокіл Г. Вектори дослідження української фольклористики в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008. Вип. 30. С. 258–264.
 40. Сокіл Г. Фольклорна традиція, варіантність у теоретичному осмисленні Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали міжнародного наукового конгресу, присв. 150-річчю від дня народження. І. Франка (Львів, 27 вересня–1 жовтня 2006р.). Львів, 2008. – С.922–929.
 41. Сокіл Г. Фольклористична діяльність Івана Франка: організація збирацько-дослідницької роботи // Українське літературознавство. Львів, 2008. № 70. С.255–262.
 42. Сокіл Г. Інтерпретація фольклорних новотворів у науковому доробку галицьких дослідників кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Народознавчі зошити. 2008. № 3-4. С.210–214.
 43. Сокіл Г. Із доробку Михайла Зубрицького-фольклориста // Народознавчі зошити. 2008. № 3-4. С. 390– 398.
 44. Сокіл Г. Осип Роздольський: Матеріали до бібліографії друкованих праць і критичної літератури / уклала Г.Сокіл // Етномузика. Львів, 2008. С.165–182.
 45. Сокіл Г. Науково-категоріальний апарат фольклорних видань НТШ // Література. Фольклор. Проблеми поетики. К., 2009. Вип. 31. С.475–481.
 46. Сокіл Г. Галицькі фольклористи та їхні записи усної словесності // Народознавчі зошити. 2009. № 1–2. С.147–158.
 47. Олена Пчілка // Погляд у минуле. Календар пам’ятних дат на 2009 рік[Львівська міська громадська організація «Союзу Українок»]. Львів, 2009. С.143–145.
 48. Сокіл Г. Остап Нижанківський // Погляд у минуле. Календар пам’ятних дат на 2009 рік [Львівська міська громадська організація «Союзу Українок»]. Львів, 2009. С.114–116.
 49. Сокіл Г. Співпраця наддніпрянських фольклористів у Науковому товаристві імені Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ, 2009. Вип. 32. С.303–398.
 50. Сокіл Г. Григорій Дем’ян. Бібліографічний покажчик / Упоряд. Г.Сокіл (у співавторстві з В.Соколом). Львів, 2009. 208 с.
 51. Сокіл Г. Життя і праця на утвердження української нації // Народознавчі зошити. 2009. №1–2.  С.4–13 (у співавтор. з В.Соколом) (До 80-річчя від дня народження і 50-ліття наукової діяльності Г.Дем’яна).
 52. Сокіл Г. Рецензія на видання: Людмила Іванникова. Фольклористика Півдня України: сторінки історії. Запоріжжя, 2008. 292 с. // Народознавчі зошити. 2009.  № 1–2. С. 292.
 53. Сокіл Г. Фольклористика в Етнографічних комісіях НТШ і ВУАН // Народознавчі зошити. 2008. № 5–6. С.465–470.
 54. Сокіл Г. Едиційно-текстологічні концепції фольклористичної діяльності Етнографічної комісії НТШ у Львові // Народознавчі зошити. 2009. № 5-6. С.714-728.
 55. Сокіл Г. Буковина у фольклористичних дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. Чернівці: Рута, 2008. С.110–114.
 56. Сокіл Г. Розвиток української фольклористики в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століть // Записки НТШ: Праці секції етнографії і фольклористики. Львів, 2010. Т.259 (CCLIX). С.406– 422.
 57. Сокіл Г. Богдан Заклинський. Спроба фольклористичного портрета // Semper tiro. Наук. збірн. на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВШ, заслуженого діяча науки і техніки Володимира Качкана. Івано-Франківськ, 2010. С.226–238.
 58. «Будити нову охоту до збирання творів народних» («Житє і слово» в едиційній практиці Івана Франка) // Українське літературознавство. Львів, 2010. Вип. 72. С.194–203.
 59. Сокіл Г. Система жанрів в українській фольклористиці кінця ХІХ – початку ХХ століття / Ганна Сокіл // Вісник Львівського університету. Львів, 2010. Вип. 43. С. 132–139. (Серія філологічна).
 60. Сокіл Г. Теоретичні засади української фольклористики в Галичині наприкінці ХІХ – в першій третині ХХ століття (деякі аспекти) // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. Вип. 34. С. 387–393.
 61. Сокіл Г. Фольклористика Івана Франка крізь призму епістолярію // Українське літературознавство. Львів, 2011. Вип. 74. С.239–248.
 62. Сокіл Г. Галичина у фольклорних обстеженнях Володимира Левинського та Мирослава Капія // Народознавчі зошити. 2011. № 3. С. 489–496.
 63. Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історія, напрями, контекст. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора філолог. наук. Київ, 2012. 40 с.
 64. Сокіл Г. Фольклор у науковій діяльності Ярослава Пастернака // Матеріали до української етнології. Київ, 2013. Вип. 12 (15). С. 147–152.
 65. Сокіл Г. Текстологічні засади записування і публікації фольклору (кінець. ХІХ – перша третина ХХ століття) // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ: Київськ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2013. Вип. 38. С. 264–273.
 66. Сокіл Г. Роль Наукового товариства ім. Шевченка в історії української фольклористики (до 140-річчя створення Товариства) // Народознавчі зошити. 2013. № 5. С.775–781.
 67. Сокіл Г. Фольклор Покуття у записах Василя Равлюка // Міфологія і фольклор. 2013. № 1. (13). С. 72–79.
 68. Сокіл Г. «А вже осінь прийшла у мій сад…» (Із фольклористичного доробку Василя Сокола) / у співавтор. з Галиною Коваль // Народознавчі зошити. 2014. № 4. С. 642–668.
 69. Сокіл Г. Образ Джурила в українському фольклорі // Народознавчі зошити. 2014. № 4. С.713–720.
 70. Сокіл Г. Бойківське весілля із села Довге на Дрогобиччині / у співавтор. з В. Соколом // Народознавчі зошити. 2014. № 4.С.801–816.
 71. Сокіл Г. Фольклористичні здобутки Василя Сокола / у співавтор. з Г. Коваль // Василь Сокіл. Біобібліографічний покажчик / упоряд. Н.Сокіл-Клепар. Львів, 2014. С.8–48.
 72. Сокіл Г. Виміри національного в українській фольклористиці кінця ХІХ– першої третини ХХ століття // Spheres of Culture [Maria Curie-Sklоdovska University in Lublin Faculty of Humanities Branch of Ukrainian Studies].  Lublin, 2014. Volume VII. S. 123–132.
 73. Сокіл Г. Дослідник духовного скарбу нації (до 85-річчя від дня народження Григорія Дем’яна) // Міфологія і фольклор. 2014.  №  3–4. С.79–86.
 74. Сокіл Г. Агатангел Кримський і Наукове товариство імені Шевченка  у Львові   Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. Вип. 18–20. Черкаси, 2015. С.60–67.
 75. Сокіл Г. Наукові надбання Наталії Кобринської в контексті української фольклористики. «Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним». Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ­–ХХ століття. Збірн. наук. праць. До 160-річчя з дня народження Наталії Кобринської, 90-річчя від часу заснування Союзу Українок Америки. Львів, 2015. С.127–132
 76. Сокіл Г. Дослідження історії української фольклористики в Галичині: здобутки і перспективи // Подвижник. Ювілейний науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, проф. Миколи Дмитренка (до 60-річчя від дня народження).  Київ, 2015. С.191–204.
 77. Сокіл Г. З історії українсько-польських фольклористичних зв’язків Наукового товариства імени Шевченка у Львові // Spheresof Culture [Maria Curie-Sklоdovska Universityin Lublin Facultyof Humanities Branchof Ukrainian Studies].Lublin, 2016.Volume ХV. S. 100–106.

https://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2021/02/Sphere_2016_V_15.pdf

 1. Сокіл Г. Франкова візія народної пісні в національно-культурному поступі України (до160-ліття з дня народження Івана Франка) // Народознавчі зошити. 2016. № 6. С.1263–1267.
 2. Сокіл Г. Із доробку Михайла Зубрицького-фольклориста // Михайло Зубрицький. Зібрані твори і матеріали у трьох томах. Т.2: Матеріали до біографії. Львів: Літопис, 2016. С.456–466.
 3. 80. Сокіл Г. Фольклористика в Науковому товаристві імені Шевченка: історія та перспективи // VІІІ міжнародний конгрес україністів. Фольклористика. Збірник наукових статей. Київ, 2017. С. 195–204.  http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/zbirnyky/2017/folk.pdf
 4. Сокіл Г. «Богородиця в українському фольклорі» (2006) (Матеріали до української фольклористичної енциклопедії) // Народознавчі зошити. 2017 № 3. С. 693–694.
 5. Сокіл Г. Універсальне–національне­–локальне у фольклорі (Матеріали до української фольклористичної енциклопедії) // Народознавчі зошити. 2017. № 3. С. 726–727.
 6. Сокіл Г. Цар Михайло (Матеріали до української фольклористичної енциклопедії). // Народознавчі зошити. 2017. № 3. С. 728–729.
 7. Сокіл Г. Щурат Василь (Матеріали до української фольклористичної енциклопедії) // Народознавчі зошити. 2017. № 3. С.729–730.
 8. Василь Івахів – герой повстанської пісні «Гей, на півночі на Волині» // Народна творчість українців у просторі та часі. Матеріали Міжнародної наукової конференції, проведеної в рамках Восьмого Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня (10–11 серпня 2018 р., м. Луцьк). Науковий збірник. Луцьк, 2018. С. 477–485.
 9. Моделювання фольклорних образів та сюжетів у новелі Марка Черемшини “Парубоцька справа”. DialogderSprachendialogderKulturen. DieUkraine aus globaler Sicht. München, 2019. S. 644–656.
 10. Сокіл Г. Науковий внесок Івана Волошинського в українську фольклористику. Народознавчі зошити. 2019. Ч.5.
 11. Сокіл Г. Баладні мотиви у новелі Марка Черемшини «Парубоцька справа». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич. 2019. Випуск 23. Том 3. С. 38–41.

http://www.aphn-journal.in.ua/archive/23_2019/part_3/10.pdf

 1. 89. Сокіл Г. Повстанська пісня у фольклористичних студіях Григорія Дем’яна. Народознавчі зошити. 2019. Ч.4. С. 811–817 https://nz.lviv.ua/archiv/2019-4/5.pdf
 2. Сокіл Г. Дослідження фольклору Бойківщини. Народознавчі зошити. 2020. Ч. 6. С. 1344–1355. https://nz.lviv.ua/archiv/2020-6/11.pdf

91.Сокіл Г.  Церква Пресвятої Богородиці Володарки України: с.Завадів Жовківський район Львівська область. Львів, 2019. 10 с.

 1. Сокіл Г. «В лісі смерековім у Вишній Рожанці…» Літопис Бойківщини. ЗСА-Канада­-Україна. 2019. Ч.1/96 (107). С. 20–23.
 2. Сокіл Г. Культурно-національний потенціал обрядового фольклору в освітній систем // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Університет державної фіскальної служби України. Навчально-науковий інститут гуманітарних наук. Кафедра журналістики, української словесності та культури). Ірпінь, 2021. С.131–138.

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7479/3/7200_IR.pdf

 1. 94. Сокіл Г. Концепційні засади вивчення повстанських пісень. Народознавчі зошити. 2021. № 4. С.951–959. https://nz.lviv.ua/archiv/2021-4/23.pdf
 2. Сокіл Г. Рецепції християнських цінностей у народнопісенній культурі українців.ChrześcijańskiedziedzictwoduchowenarodówsłowiańskichLiteratura.Język. Kultura. Historia. Seria V. Monastycyzm i mistycyzm w literaturze, kulturze i językuSłowian. Białystok, 2021. S.139–153.

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11465/1/Chrze%c5%9bcija%c5%84skie_dziedzictwo_2021.pdf

 1. Сокіл Г. Особливості  художнього змалювання й сприйняття текстів про голодомор // Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін: збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. П’ятаченко, І. Б. Іванова, З. В. Савченко, Т. В. Доган. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. С. 107–113.
 2. Сокіл Г. Художній простір повісті Миколи Устияновича «Месть верховинця»: фольклорно-етнографічні ремінісценції // Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Literárnévéolny sešit. Brno, Masarykova universita Filozovická fakulta. 2022. S. 7-17.

https://doi.org/10.5817/OS2022-1-1

Енциклопедичні статті 

 1. Сокіл Г. Роздольський Осип // Мала енциклопедія українознавства / За ред. С.Павлюка. Львів, 2007. С.794.
 2. Сокіл Г. Пісні хрестинні // Мала енциклопедія українознавства / За ред. С.Павлюка. Львів, 2007. С.453–454.
 3. Сокіл Г. Галицькі народні казки // Українська фольклористика. Словник-довідник / Уклад. і заг. ред. М.Чорнопиского. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 62–64.
 4. Сокіл Г. Дитячий фольклор // Українська фольклористика. Словник-довідник/ уклад. і заг ред. М.Чорнопиского. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С.81.
 5. Сокіл Г. Дражнилки // Українська фольклористика. Словник-довідник / уклад. і заг ред. М.Чорнопиского. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 86.
 6. Сокіл Г. Забавлянки (утішки) // Українська фольклористика. Словник-довідник / уклад. І заг. ред. М.Чорнопиского. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С.135–136.
 7. Сокіл Г. Заклички // Українська фольклористика. Словник-довідник / уклад. і заг ред.. М.Чорнопиского. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С.139.
 8. Сокіл Г. Хрестинні (хрестильні) пісні // Українська фольклористика. Словник-довідник / уклад. і заг ред. М.Чорнопиского. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С.418–422.
 9. Сокіл Г. «Богородиця в українському фольклорі» (2006) (Матеріали до української фольклористичної енциклопедії) // Народознавчі зошити. 2017 № 3. С. 693–694.
 10. Сокіл Г. Універсальне–національне­–локальне у фольклорі (Матеріали до української фольклористичної енциклопедії) // Народознавчі зошити. 2017. № 3. С. 726–727.
 11. Сокіл Г. Цар Михайло (Матеріали до української фольклористичної енциклопедії). // Народознавчі зошити. 2017. № 3. С. 728–729.
 12. Сокіл Г. Щурат Василь (Матеріали до української фольклористичної енциклопедії) // Народознавчі зошити. 2017. № 3. С.729–730.
 13. Сокіл Г. «Богородиця в українському фольклорі» (2006) // Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник Василь Сокіл. Львів. 2018. С.66–67.
 14. Сокіл Г. Верхратський Іван Григорович Українська фольклористична енциклопедія Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник Василь Сокіл. Львів, 2018. С.104–105.
 15. Сокіл Г. Вечорник, Впівнічник і Світовик // Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С.113.
 16. Сокіл Г. «Етнографічний збірник» (1895–1929). Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 252–253.
 17. Сокіл Г. Єндик Дмитро Семенович // Українська фольклористична енциклопедія. С. 261–262.
 18. Сокіл Г. Зубрицький Михайло Іванович. Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 307–308.
 19. Сокіл Г. Кафедра української фольклористики імені Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка // Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 347–348.
 20. Сокіл Г. Лірницькі пісні // Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С.452–453.
 21. Сокіл Г. Мікула Ольга Іванівна. Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. Львів, 2018. С. 503.
 22. Сокіл Г. Набок Марина Іванівна. Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 519.
 23. Сокіл Г. Остапик Іван Дмитрович // Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 565–566.
 24. Сокіл Г. Пастернак Ярослав Іванович // Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С.581–582.
 25. Сокіл Г. Питальники (квестіонари) Етнографічної комісії НТШ. Українська фольклористична енциклопедія Львів, 2018.  С.596–598.
 26. Сокіл Г. Попович Климентина Карлівна. Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С.620–621.
 27. Сокіл Г. Роздольський Осип Іванович. Українська фольклористична енциклопедія. С.643–644.
 28. Сокіл Г. Універсальне–національне­–локальне у фольклорі // Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 724–725.
 29. Сокіл Г. Фольклор // Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С.727–728.
 30. Сокіл Г. Цар Михайло. Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С.750.
 31. Сокіл Г. Чурило // Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С.761–762.
 32. Сокіл Г. Шалак Оксана Іванівна // Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С.763–764.
 33. 34. Сокіл Г. Щурат Василь Степанович // Українська фольклористична енциклопедія. С.781–782.
 34. Сокіл Г. Юріївські пісні // Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 783–784.
 35. Сокіл Г. Яремко Лілія Миколаївна // Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С.790–791.

Публікації у пресі

 1. Сокіл Г. Оберігач народної скарбниці: До 120-річчя з дня народження Осипа Роздольського // Молода Галичина. Львів, 1992. 1 жовтня.
 2. Сокіл Г. З любов’ю до України: Спроба портрета Григорія Дем’яна з нагоди 70-ліття (у співавторстві з В.Соколом) // Шлях перемоги. Київ, 1999. 2 червня.
 3. Сокіл Г. Повстанські колядки // Мета. Часопис Львівської архієпархії УГКЦ. Львів, 2003. № 1 (січень). С.7.
 4. Сокіл Г. Не будьмо байдужими до рідної пісні // Голос Опілля. 15. ХІ. 2003 р. (м. Рогатин, Івано-Франківської обл.).
 5. Сокіл Г. Духовна Маківка Григорія Дем’яна // Бойківська думка. 2004. червень.
 6. 6. Сокіл Г. «З народженням Ісуса народилася любов» // Свобода. 2015. 1-7 січня. С. 12.
 7. Сокіл Г. «Ой упала колодочка з неба…» // Слово Просвіти. Всеукраїнський культурологічний тижневик. 2019.  Ч.10 (1010). 7­–13 березня. С.13.

Література про Ганну Сокіл

          Дем’ян Г. Родина вчених-фольклористів. Визвольний шлях. Київ, 2004. Кн. 4 (673). С. 32–44;

Коваль Г. Сокіл Ганна. Encyclopedia. Львівський національний  університет імені Івана Франка: в 2 т. Львів, 2014. Т. 2. С. 451;

            Коваль Г. В. Сокіл Ганна. Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник Василь Сокіл. Львів, 2018. С. 677–678;

            Коваль-Фучило І. Сокіл Ганна Петрівна. Українська фольклористична енциклопедія / головн. ред.  Г. А. Скрипник. Київ, 2019. С. 689–690;

            Мушкетик Л. Сокіл (Дронишинець) Ганна Петрівна. Українська славістична фольклористика. Енциклопедичний словник / головн. ред.  Г. А. Скрипник. Київ: В-во ІМФЕ, 2019. С. 241–242.

Біографія

Народилася 24 серпня 1956 року у с. Верхня Рожанка Сколівського району Львівської області. Закінчила Дрогобицький педагогічний інститут імені Івана Франка (1977 р.). Здобувач відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України (1992–1995). Захистила кандидатську дисертацію «Фольклористична діяльність Осипа Роздольського, 10.01.07– фольклористика (1996 р. Київ). Доктор філологічних наук з 2012 року – Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історія, напрями, контекст», 10.01.07 – фольклористика (Київ). Працювала учителем  загальноосвітніх шкіл у с. Ялинкувате (1977–1986) та с. Підбірці (1986–1992) на Львівщині. З 1992 асистент, з 1998 доцент, з 2015 професор кафедри української фольклористики ім. Ф. Колесси Львівського національного університету ім. І. Франка. Учасник міжнародних та загальноукраїнських конференцій, міжнародних конгресів україністів. Член фольклористичної комісії НТШ.

Методичні матеріали

Методичні матеріали

 Сокіл Г.  Методичні принципи і прийоми записування усної словесності (для студ. 1-3-х курсів спеціальності “фольклористика”). Львів, ЛДУ, 1998. 24 с.

Сокіл Г.  Вивчення повстанських пісень у вузівському курсі «Українська народна словесність» // «Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. Львів, 2005. С.181–189.

Сокіл Г.  Обрядовий фольклор українців. Навчальний посібник. Львів, 2018. 138 с.

Сокіл Г. Електронний курс «Український обрядовий фольклор» у системі MOODLE (2022). https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4809

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!