СОКІЛ Ганна

Посада: професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Телефон (мобільний): 0973164594

Електронна пошта: hanna.sokil@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія фольклористики, обрядовий фольклор, теорія фольклору, етнокультура. Автор понад 90 наукових праць.

Курси

Публікації

Монографії

 1. Осип Роздольський: Життя і діяльність. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2000. – 164 с.
 2. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс. – Львів, 2011. – 588 с.

Рецензії:         Костик В. Вагоме дослідження з української фольклористики Галичини // Буковинський журнал. – Чернівці, 2012. – № 1 (83). – С. 251–252; Підгорна Л. Фольклористика «золотої доби» в Галичині // Народознавчі зошити. – Львів, 2012. – № 1. – С. 166–167; Ярмоленко Н. Етапне явище в історії фольклористики  // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2012. – Вип. 5 (218). – С. 147–149. – (Серія : Філологічні науки; Руда Т. Фундаментальне дослідження української фольклористики в Галичині /Тетяна Руда // Міфологія і фольклор. 2012. – № 4. – С.86–89.

 

Фольклорні збірники, навчально-методичні видання

 1. Хрестинні пісні / зібр. та упоряд. Ганна Сокіл. – Львів, 2007. – 208 с.

Рецензії: Іваннікова Л. Перший збірник українських хрестинних пісень // Народознавчі зошити.2009. Зош. 5-6. – С.835-837. Її ж (те саме)// Вісник Львівського університету. 2010. Вип.43. С.372-376 (Серія філологічна); Слово Просвіти (Київ). 2009. – Ч. 34. (27 серпня). – С.10; Нагірняк З. Магія хрестинних пісень // Народна армія. – Київ, 2009, № 187. – С. 7; Димкевич В. Магія хрестинних пісень // Шлях перемоги. – 20 жовтня 2010. – С.8.

 1. Фольклорні матеріали з отчого краю / зібр. В. Сокіл, Г. Сокіл. – Львів, 1998. – 616 с.

Рецензія: Луньо Є. Цінний науковий дарунок отчому краєві // Народознавчі зошити. 2014. – № 4 (серія філологічна). – С. 822–823.

 1. Методичні принципи і прийоми записування усної словесності (для студ. 1-3-х курсів спеціальності “фольклористика”).– Львів, ЛДУ, 1998. – 24 с.
 2. Вивчення повстанських пісень у вузівському курсі «Українська народна словесність» // «Муза і меч»: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. Збірник наукових праць. – Львів, 2005.– С.181-189.

 

Статті, рецензії, матеріали

 1. Оберігач народної скарбниці: До 120-річчя з дня народження Осипа Роздольського // Молода Галичина. – Львів, 1992.– 1 жовтня.
 2. Із неопублікованого листування Осипа Роздольського // Народознавчі зошити. – Львів, 1995. – № 4.– С. 235-240; № 5. – С. 308-312.
 3. До питання взаємовідносин Михайла Грушевського з Осипом Роздольським // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення наукової конференції (м. Львів, 26-28 жовтня 1994 р.). До 100- річчя від поч. діяльності М. Грушевського у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1995.– С.236-238.
 4. Іван Франко та Осип Роздольський // Українське літературознавство. – Львів: Світ, 1996. – Вип. 6.– С.144-150.
 5. Про монографічне дослідження фольклористичної спадщини Осипа Роздольського // Матеріали до української етнології: Матеріали конференцій наукових та польових етнологічних досліджень. – Київ, 1995.– С. 332-333.
 6. Два документи в пам’ять Осипа Роздольського // Народознавчі зошити. – Львів, 1995.– № 2.– С.100-101.
 7. Довбушеві гроші в Кривім, Довбуш брав собі годних витязів // Ходили опришки / Упор. С. Мишанич. – Ужгород, 1983.– С.159, 223.
 8. Зарубове; Воларка; Омноги; Дихтьовець / зап. Г. Сокіл // Писана керниця. Топонімічні легенди та перекази українців Карпат / Зібр. і впорядк. В.Сокіл.– Львів, Ін-т народознавства НАН України, 1994.– С.123; 149-152
 9. Фольклористична діяльність Осипа Роздольського. – Автореферат на здобуття наукового ступеня канд. філолог. наук. – Київ, 1996.– 24 с
 10. Повстанський мартиролог Сколівщини: Верхня Рожанка (у співавт. з Г.Дем’яном) // Сколівщина. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1996.– С. 328-339.
 11. Народна епіка в записах Осипа Роздольського // Народознавчі зошити. – Львів, 1998. – № 1.– С. 99-100.
 12. Іван Франко про систематику казок у записах Осипа Роздольського // І.Франко – письменник, мислитель, громадянин. Матер. Міжнародн. наук. конференц (Львів, 25-27 вересня). – Львів: Світ, 1998. С.524-528.
 13. З любов’ю до України: Спроба портрета Григорія Дем’яна з нагоди 70-ліття (у співавт. з В.Соколом) // Визвольний шлях. – Київ; Лондон, 1999.– № 6.– С.759-761.
 14. Талант, освіченість і подвижницька праця дослідника народнопоетичних скарбів України (у співавт. з В.Соколом) // Народна творчість та етнографія. – Київ, 1999.– № 4. – С.109-113.
 15. З любов’ю до України: Спроба портрета Григорія Дем’яна з нагоди 70-ліття (у співавт. з В.Соколом) // Шлях перемоги. – Київ, 1999. – 2 червня.
 16. Фольклористика Григорія Дем’яна // За вільну Україну. – Львів, 1999. – 4 червня.
 17. Із когорти українських фольклористів // Вісник Львівського університету. Вип. 27: Українська фольклористика. – Львів, 1999.– С.155-164.
 18. Перша наукова експедиція Львівського відділення Інституту фольклору на Дрогобиччину // Народознавчі зошити. – Львів, 1999.– № 3. – С. 399-401.
 19. Фольклорна проза в записах Осипа Роздольського // “З його духа печаттю…”. Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Т. 2. – Львів, 2001. – С. 131-137.
 20. Перша наукова експедиція Львівського відділення Інституту фольклору на Дрогобиччину // Бойківщина: Науковий збірник. – Дрогобич, 2002. – Т. 2. – С. 218–222.
 21. Іван Франко про фольклорні зацікавлення Оскара Кольберґа // Тези доп. ХVІ щорічн. наук. конфер., присв. 145-річчю І.Франка (17-19 жовтня 2001 р.). – Львів, 2002.– С.85-87.
 22. Повстанські колядки // Мета. Часопис Львів. архієпархії УГКЦ.– Львів, 2003.– № 1( січень). – С.7.
 23. Не будьмо байдужими до рідної пісні // Голос Опілля. – 15. ХІ. 2003 р. (м. Рогатин, Івано-Франківської обл.)
 24. Християнський аспект родильно-обрядової поезії українців // Народознавчі зошити. – 2003. – № 1-2. – С. 40-43.
 25. Повстанські пісні – героїчний літопис українського народу // Воля і Батьківщина. – 2004. – № 2-3. – С. 146-152.
 26. Дослідник української народної культури, історії та побуту ХІХ-ХХ ст. // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 4. – С. 28-33 (у співавторстві).
 27. Духовна Маківка Григорія Дем’яна // Бойківська думка. – 2004. – червень.
 28. Змістовна праця з історії фольклористики в Галичині. Рец. на кн.: Дем’ян Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХVІІІ –­ поч. ХІХ ст. // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 6.– С.103-105.
 29. Вагомий внесок в історію української фольклористики. Рец. на кн.: Дем’ян Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХVІІІ –­ поч. ХІХ ст. // Визвольний шлях. – 2004. – Кн.8 (серпень).– С.113-116.
 30. Народні пісні з батьківщини Івана Франка / зібр. та упор. Василь Сокіл. – Львів: Каменяр, 2003. – С. 40-41; 55-57; 62; 108-109; 123-124; 130-131; 141-142; 164-165; 190-192; 201-202; 204; 210-211; 214-215; 254-255; 258; 264; 301; 353-354 (зап. Г.Сокіл).
 31. Фольклористична праця Григорія Дем’яна // Народознавчі зошити. – 2004. – № 1-2. С.191-196 (у співавторстві з В. Соколом).
 32. Філарет Колесса про перспективність дослідження пісенних новотворів // Родина Колессів у духовному житті України кінця ХІХ-ХХ ст. Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів, 2005. – С.94-100.
 33. Іван Франко про фольклористичні зацікавлення Оскара Кольберга //Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Львів: Лвівський національний ун-т імені Івана Франка, 2006. – Вип. 68. – С. 177-183.
 34. Динаміка збирацько-дослідницької роботи в Галичині кінця ХІХ – поч. ХХ ст. // Вісник ЛНУ. – 2006. – Вип. 37. – С. 99 –111.
 35. Питання текстології в науковій діяльності галицьких дослідників (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Збірник наукових праць на пошану професора Степана Мишанича з нагоди 70-річчя. – Донецьк, 2006. – С. 177 – 186.
 36. Натхненник фольклористичної праці // Бойківщина. Науковий збірник (Науково-культурологічнне товариство “Бойківщина”) – Дрогобич: Коло, 2007. – С.151-157.
 37. Пісенні новотвори: Питання традиції та інновації (Сучасний погляд на дослідження галицьких фольклористів кінця ХІХ- початку ХХ ст.) // Нове життя старих традицій. Традиційна українська культура в сучасному мистецтві й побуті. Матер. міжнародн. наук. конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня”. – Луцьк: Твердиня, 2007. – С. 213-220.
 38. Деякі аспекти методики записування фольклору (кінець ХІХ – початок ХХ ст.// Вісник Львівського університету. Серія філологічна.– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 41: До 190-ліття від дня народження М.Костомарова і 110-ліття від дня смерті П.Куліша. – С.141-149.
 39. Опілля в дослідженнях галицьких фольклористів кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Народознавчі зошити. – 2006. – № 5–6. – С.587– 591.
 40. Теоретичні студії Івана Франка в контексті української фольклористики кінця ХІХ– початку ХХ століття // Народознавчі зошити. – 2006. – № 5–6. – С.732– 736.
 41. Регіональне вивчення усної словесності у фольклористиці кінця ХІХ – початку ХХ століття // Українська культура : з нових досліджень. Збірн. наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60-ліття.– Львів, 2007. – С. 381–396.
 42. Наукові взаємини галицьких фольклористів із західно- та південнослов’янськими вченими // Народознавчі зошити. – 2007. – № 5–6. – С. 476–490.
 43. Хрестинні пісні в системі обрядової поезії українців // Хрестинні пісні. – Львів, 2007. – С.3–25.
 44. Роздольський Осип // Мала енциклопедія українознавства / За ред. С.Павлюка. – Львів, 2007.– С.794.
 45. Пісні хрестинні // Мала енциклопедія українознавства / За ред. С.Павлюка. – Львів, 2007.– С.453–454.
 46. Галицькі народні казки // Українська фольклористика. Словник-довідник / Уклад. і заг. ред. М.Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 62–64.
 47. Дитячий фольклор // Українська фольклористика. Словник-довідник/ уклад. і заг ред. М.Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С.81.
 48. Дражнилки // Українська фольклористика. Словник-довідник / уклад. і заг ред. М.Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 86.
 49. Забавлянки (утішки) // Українська фольклористика. Словник-довідник / уклад. ізаг. ред. М.Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С.135–136.
 50. Заклички // Українська фольклористика. Словник-довідник / уклад. і заг ред.. М.Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С.139.
 51. Хрестинні (хрестильні) пісні // Українська фольклористика. Словник-довідник / уклад. і заг ред. М.Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С.418–422.
 52. Вектори дослідження української фольклористики в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Ганна Сокіл // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – Вип. 30. – С. 258–264.
 53. Фольклорна традиція, варіантність у теоретичному осмисленні Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали міжнародного наукового конгресу, присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 вересня–1 жовтня 2006р.). – Львів, 2008. – С.922–929 .
 54. Фольклористична діяльність Івана Франка: організація збирацько-дослідницької роботи // Українське літературознавство. – Львів, 2008. – № 70. – С.255–262.
 55. Інтерпретація фольклорних новотворів у науковому доробку галицьких дослідників кін. ХІХ – поч. ХХ ст. // Народознавчі зошити. – 2008. – № 3-4. С.210–214.
 56. Із доробку Михайла Зубрицького-фольклориста // Народознавчі зошити. – 2008. – № 3-4. С.390– 398.
 57. Осип Роздольський: Матеріали до бібліографії друкованих праць і критичної літератури / уклала Г.Сокіл // Етномузика.– Львів, 2008. – С.165–182.
 58. Науково-категоріальний апарат фольклорних видань НТШ // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К., 2009. – Вип. 31.– С.475–481.
 59. Галицькі фольклористи та їхні записи усної словесності // Народознавчі зошити. – 2009. – № 1–2. – С.147–158.
 60. Олена Пчілка // Погляд у минуле. Календар пам’ятних дат на 2009 рік[Львівська міська громадська організація «Союзу Українок»]. – Львів, 2009 – С.143–145.
 61. Остап Нижанківський // Погляд у минуле. Календар пам’ятних дат на 2009 рік [Львівська міська громадська організація «Союзу Українок»]. – Львів,– 2009. – С.114–116.
 62. Співпраця наддніпрянських фольклористів у Науковому товаристві імені Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К., 2009. – Вип. 32. – С.303–398.
 63. Григорій Дем’ян. Бібліографічний покажчик / Упоряд. Г.Сокіл (у співавторстві з В.Соколом). – Львів, 2009.– 208 с.
 64. Життя і праця на утвердження української нації // Народознавчі зошити. –2009. – №1–2. – С.4–13 (у співавтор. з В.Соколом.) (До 80-річчя від дня народж. і 50-ліття наукової діяльності Г.Дем’яна).
 65. Рецензія на видання: Людмила Іванникова. Фольклористика Півдня України: сторінки історії. Запоріжжя, 2008. – 292 с. // Народознавчі зошити. – 2009. – № 1–2.– С. 292.
 66. Фольклористика в Етнографічних комісіях НТШ і ВУАН // Народознавчі зошити. – 2008. –№ 5–6.–С.465–470.
 67. Едиційно-текстологічні концепції фольклористичної діяльності Етнографічної комісії НТШ у Львові // Народознавчі зошити. – 2009. –№ 5-6. С.714-728.
 68. Буковина у фольклористичних дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХ століття // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С.110–114.
 69. Розвиток української фольклористики в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століть // Записки НТШ: Праці секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2010. – Т.259 (CCLIX). – С.406– 422.
 70. Богдан Заклинський. Спроба фольклористичного портрета // Semper tiro. Наук. збірн. на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВШ, заслуженого діяча науки і техніки Володимира Качкана. – Івано-Франківськ, 2010. – С.226–238.
 71. «Будити нову охоту до збирання творів народних» («Житє і слово» в едиційній практиці Івана Франка) // Українське літературознавство. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С.194–203.
 72. Система жанрів в українській фольклористиці кінця ХІХ – початку ХХ століття / Ганна Сокіл // Вісник Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 43. – С. 132–139. – (Серія філологічна).
 73. Теоретичні засади української фольклористики в Галичині наприкінці ХІХ – в першій третині ХХ століття (деякі аспекти) // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. – Вип. 34. – С. 387–393.
 74. Фольклористика Івана Франка крізь призму епістолярію // Українське літературознавство. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С.239–248.
 75. Галичина у фольклорних обстеженнях Володимира Левинського та Мирослава Капія // Народознавчі зошити.– 2011.– № 3. – С. 489–496.
 76. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історія, напрями, контекст. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора філолог. наук. – Київ, 2012. – 40 с.
 77. Фольклор у науковій діяльності Ярослава Пастернака // Матеріали до української етнології. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 147–152.
 78. Текстологічні засади записування і публікації фольклору (кінець. ХІХ – перша третина ХХ століття) // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Київ: Київськ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2013. – Вип. 38. – С. 264–273.
 79. Роль Наукового товариства ім. Шевченка в історії української фольклористики (до 140-річчя створення Товариства) // Народознавчі зошити. – 2013. – № 5. – С.775–781.
 80. Фольклор Покуття у записах Василя Равлюка // Міфологія і фольклор. – 2013. –№ 1 (13). – С, 72–79.
 81. «А вже осінь прийшла у мій сад…» (Із фольклористичного доробку Василя Сокола) / у співавтор. з Г. Коваль // Народознавчі зошити. 2014.– № 4. – С. 642–668.
 82. Образ Джурила в українському фольклорі // Народознавчі зошити. 2014.– № 4. – С.713–720.
 83. Бойківське весілля із села Довге на Дрогобиччині / у співавтор. з В. Соколом // Народознавчі зошити. 2014.– № 4. – С.801–816.
 84. Фольклористичні здобутки Василя Сокола / у співавтор. з Г. Коваль // Василь Сокіл. Біобібліографічний покажчик / упоряд. Н.Сокіл-Клепар. – Львів, 2014. – С.8–48.
 85. Виміри національного в українській фольклористиці кінця ХІХ– першої третини ХХ століття // Spheres of Culture [Maria Curie-Sklоdovska University in Lublin Faculty of Humanities Branch of Ukrainian Studies]. – Lublin, 2014. – Volume VII. –S. 123–132.
 86. Дослідник духовного скарбу нації (до 85-річчя від дня народження Григорія Дем’яна) // Міфологія і фольклор. – 2014. – №  3–4. –С.79–86.
 87. З народженням Ісуса народилася любов… // Свобода. – 2015. – 1-7 січня. – С. 12.

 

Література про Ганну Сокіл

 1. Дем’ян Г. Родина вчених-фольклористів // Визвольний шлях. – Київ, 2004. – Кн. 4 (673) – С. 32–44.
 2. Коваль Г. Сокіл Ганна // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. – Львів, 2014. – Т. 2.– С. 451.

Біографія

Народилася 24 серпня 1956 року у с. Верхня Рожанка Сколівського району Львівської області.

Закінчила Дрогобицький педагогічний інститут (зараз університет) імені Івана Франка (1977 року). Доктор філологічних наук з 2012 року – Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історія, напрями, контекст», 10.01.07 – фольклористика (Київ). Захистила кандидатську дисертацію 1996 р. – Фольклористична діяльність Осипа Роздольського, 10.01.07– фольклористика (Київ). Працювала учителем (1977–1992) загальноосвітніх шкіл у с. Ялинкувате та с. Підбірці на Львівщині. Здобувач відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України (1992–1995). З 1992 асистент, з 1998 доцент, з 2015 професор кафедри української фольклористики ім. Ф. Колесси Львівського національного університету ім. І. Франка. Учасник міжнародних та загальноукраїнських конференцій, міжнародних конгресів україністів. Член НТШ, член редакційної колегії  журналу «Народознавчі зошити» (серія філологічна).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!