Методика викладання української літератури та фольклору

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730професор СОКІЛ ГаннаФЛф-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720професор СОКІЛ Ганна

Опис курсу

Мета курсу – висвітлити основні передумови ефективної організації навчального процесу з усної народної словесності у загальноосвітній школі відповідно до стратегії Національної доктрини розвитку освіти, положень Концепції загальної середньої освіти.

Курс «Методика викладання фольклору» має загальнотеоретичні і практичні цілі.

Загальнотеоретичні цілі курсу:

узагальнити і систематизувати відомості про зміст, методи та форми навчання; про сучасні підходи до викладання гуманітарних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах, упровадження ефективних сучасних освітніх технологій;

актуалізувати знання про основні жанри українського фольклору на трьох рівнях: а) історико-фольклористичному (ґенеза жанру, його еволюція, побутування); б) теоретико-фольклористичному (особливості фольклорних жанрів, їх домінантні мотиви, образи та поетика); в) на текстуальному (аналіз змісту, образів, композиції, поетичних засобів конкретних уснословесних текстів).

Практичні цілі курсу вбачаємо в тому, що він допоможе:

  • підготуватися студентам до педагогічної практики, навчити їх  проводити уроки та факультативні заняття з української народної словесності;
  • організовувати позакласну роботу з фольклору (тематичні виховні години, вечори, збір локального уснопоетичного матеріалу).

Рекомендована література

Основна:

Мистецтво бути викладачем: практичний посібник  за ред.. О. Сидоренка. К., 2003.

Штифурак В. Ідеї гуманізму в національній системі виховання. Рідна школа, №11, 1999.

 

Допоміжна:

Бандура О. М., Волошина Н.Й. Вивчення фольклорних творів у середніх класах // Українська мова і література в школі.  1988.  № 9. С.38-45.

Бандура О. М. Ознайомлення дев’ятикласників із народною драмою // Українська мова і література в школі. 1990. №8. С.46-52.

Васьківська Г. Особливості формування знань учнів про українську народну творчість // Українська література в загальноосвітній школі.  2004.  №3.  С.9–12.

Воробйова М. Життєдайне джерело. Підсумковий урок з теми «Усна народна  творчість». 5 клас. // Українська мова та література. 2005. №19. С. 12-15.

Дига Н. Екскурс у минуле – шлях до пізнання: Вивчення літописних оповідей у 5 класі // Українська література в загальноосвітній школі. 2003.  №2.  С.38–43.

Кислий Ф.С. Вивчення байки в школі. К,1982.

Костюк О., Гончаров Н. Байка, її особливості в українській світовій літературі: Інтегрований урок української та зарубіжної літератури // Українська мова та література. 2005. №38–39. – С.22–25.

Паращич В. В. Українська література. 7 клас: плани-конспекти уроків. –Х. : Веста, 2010.272 с.

Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. К.: Ленвіт, 2000.  348 с.

Поліщук Ф.М. Вивчення усної народної творчості. К.,1978

Пультер С. О, Лісовський А. М. Методика викладання української літератури в школі: курс лекцій для студентів-філологів. Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. 144 с.

Ройз С. Цілющі властивості казки відомі віддавна // Урок української.  2005. №11–12..

Савчук Н. Прислів’я і приказки. Ігрові завдання до теми. // українська мова та література. 2006. № 47. С. 22-25.

Семеног О., Сторожук А. Матеріали до вивчення прислів’їв, приказок, загадок, 5 клас. // Українська література в загальноосвітній школі.  2003.  №7.  С.7-10.

Синьоока Г. Легенди – прикраса скарбниці народної творчості. Конспекти двох уроків. 6 клас. // Українська література в загальноосвітній школі. 2003. №7. С.14-19.

Ситченко А. Аналіз балад у школі // Дивослово. 2004. №12. С.34–36.

Степанишин Б.Взаємозв’язок і взаємопроникнення фольклору і літератури /Дума про школу: Літературна освіта й естетичне виховання учнів 5-12 класів загальноосвітньої школи. Рівне: «Формат-А», 2004. С.169-176.

Токмань  Г. Л Методика навчання української літератури в середній школі. Київ: Академія, 2012. 312 с.

Українська фолькористичн аенциклопедія. Львів, 2018.

Циганенко М. Народні перекази та легенди: Конспект уроку. 5 клас // Українська література в загальноосвітній школі. 2004. №4. С. 28–29.

Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні.

Чупринін О. О. Усі уроки української літератури в 5 класі. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 334 с.

Чупринін О. О. Усі уроки української літератури в 6 класі. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 540 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус