Методика викладання українського фольклору у вищій школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор СОКІЛ ГаннаФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛф-11мпрофесор СОКІЛ Ганна

Опис курсу

Дисципліна «Методика викладання українського фольклору у вищій школі» є складовою частиною професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» і  пов’язана з дисциплінами «Методологія фольклористичних студій» «Напрями сучасної світової фольклористики», «Теорія й поетика фольклору», «Педагогіка та психологія вищої школи».

Система контролю знань та умінь  – складання заліку.

Курс дає студентові знання основ методики  вивчення фольклору та народознавчих дисциплін у вищій школі, ознайомлює з актуальними проблемами сучасної національної вищої школи, традиційними та інноваційним методами, прийомами, поглиблює розуміння тенденцій розвитку системи методики викладання усної словесности та фольклористики. Курс допомагає сформувати у студентів цілісну систему знань про викладацьку навчальну й дослідницьку роботу та сприяє набуттю вмінь, навичок, необхідних для успішного проведення асистентської практики та власної навчально-педагогічної діяльності.

Курс «Методика викладання українського фольклору у вищій школі» призначений для студентів-магістрів першого року навчання. Як частина обов’язкової програми цей курс дає знання з історії вивчення методики викладання фольклору у вищій школі, її національної специфіки, системного вивчення усної словесності; готує до  проходження асистентської практики у вищій школі; вчить аналізувати явища, процеси і закономірності викладання української усної словесності на сучасному етапі, усвідомлювати їхню суть. Завдання курсу «Методика викладання фольклору у вищій школі» – показати процес вивчення та викладання українського фольклору в вищій школі. Практичні  цілі курсу полягають у тому, що він допоможе:

–  підготуватися магістрам до педагогічної праці, якій передує асистентська практика, навчить їх  проводити лекційні, практичні та семінарські заняття з української народної словесності;

– залучити  студентів до вирішення актуальних проблем української фольклористики,  формувати знання, вміння та навички для проведення наукових досліджень, навчити студентів писати науково-дослідницьку роботу;

–  засвоїти основи методики з фольклористики;

– оволодіти спеціальними знаннями та навичками роботи з науковою літературою;

– набути необхідні знання та вміння для підготовки лекцій, практичних занять, семінарів.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

Вергасов В. М. Активізація пізнавальної діяльності студентів вищої школи. К., 1995.

Вовк. М. П. Фольклористика у класичних університетах: Історико-педагогічний аспект. Програма спецкурсу для магістрів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. К., 2013.72 с.

Копусь О. А. Дидактична стратегія як проект керованої діяльності підготовки майбутніх магістрів-філологів // Наука і освіта.  № 1. 2011. С. 47–50

Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки.  Житомир: Полісся, 2004.  212с.

Мистецтво бути викладачем: практ. посіб. / ред. О.Сидоренко; пер. з англ. К., 2003.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К., 1997.

Нікітіна А. В. Текст. Педагогічний дискурс. Методичні рекомендації до вивчення курсу для магістрантів філологічного факультету.  Луганськ, 2006.

Журнали: «Вища освіта в Україні», «Магістр», «Дивослово», «Освіта України» та ін.

Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. Вінниця, 2015. 224 с.

Козлова Г.М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. Одеса, 2014.  200 с.

Семеног О. Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах. Глухів, 2005. 89 с.

Сокіл Г. Обрядовий фольклор українців. Навчальний посібник. Львів, 2018. 138 с.

 

Допоміжна

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України / А. М. Алексюк.

К. : Либідь, 1998. 557 с.

Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти.  К. : ВВП «Компас», 1997. 64 c.

Бондар А., Ранська Л. Лабораторні і практичні роботи у вищій школі. К., 1977.

Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник.  Вид 2-ге, без змін. К.: КНЕУ,2006. 384  с.

Гордон Драйден, Джаннет Вос. Революція в навчанні [перекл. з англ. М. Олійник]. Львів: Літопис, 2005. 542 с.

Закон України «Про вищу освіту» // Урядовий кур’єр. 2002. № 16.  C. 3-15.

Козлова Г. Проблеми підручника вищої школи. Освіта України. 2002.

Кремінь Т.Д. Науково-методичні рекомендації до курсу «Фольклор». Миколаїв. 2007. 60 с.

Методичні вказівки до написання курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів філологічного факультету / Укладачі: П.І.Білоусенко, Л.П.Бойко. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 64 с.

Пультер С. О, Лісовський А. М. Методика викладання української літератури в школі: курс лекцій для студентів-філологів. Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. 144 с.

Ройз С. Цілющі властивості казки відомі віддавна // Урок української.  2005. №11–12.

Сокіл Г. Сокіл Г. Культурно-національний потенціал обрядового фольклору в освітній системі. Українська мова та культурав сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференці. 19 лютого 2021 року. Ірпінь. (Ун-т державної фіскальної служби України. Навчально-науковий інститут гуманітарних наук. Кафедра журналістики, української словесності та культури). Ірпінь, 2021. С.131–138.

Сокіл Г. Концепційні засади вивчення повстанських пісень. Народознавчі зошити. 2021. № 4.  С.951–959.

Сокіл Г.  Рецепції християнських цінностей у народнопісенній культурі українців. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura. Język. Kultura. Historia. Seria V: Mistycyzm i monastycyzm w literaturze, kulturze i języku Słowian. Suprasl. 2021, s. 139–153.

Сокіл Г. П. Особливості  художнього змалювання й сприйняття текстів про голодомор.           Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін: збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. П’ятаченко, Т. В. Доган. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. С. 107–113.

Сокіл Г. П. Образ  жінки в українських обрядових піснях: функціональне спрямування, традиційні смисли. SLAVIA ORIENTALIS. 2023. Т.LXXII, s.15– 28.

Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі освіти. К., 2003. 206 с.

Супрун В.М. Усна народна творчість: тематика, образна система, методика вивчення: Навчально-методичні рекомендації для підготовки до практичних занять магістрантів спеціальності 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література». Вінниця, 2007. 16 с.

Токмань  Г. Л Методика навчання української літератури в середній школі. Київ: Академія, 2012. 312 с.

Українська фолькористична енциклопедія. Керівн. проекту, наук. редактор, упоряд. В.Сокіл.  Львів, 2018. 808 с.

Електронні ресурси

Закон України «Про вищу освіту». Закон від 01.07.2014 № 1556 VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://vnz.org.ua/ zakonodavstvo/111_zako n_ukrayiny_pro_vyschu_ osvitu. Стандарт вищої освіти. За спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для другого

(магістерського рівня) вищої освіти //https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf

  1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine.uapravo.net/data2008/base64/ukr64541/index.htm. – Загол. з екрану. – Мова укр.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/
  2. Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. URL: http://ualib.com.ua/br_6601.html.
  3. Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/popup_article?art_id=10249289. – Загол. з екрану. – Мова укр.
  4. pdf – Заголовок з екрану. – Мова українська. Семеног О.М. Електронний навчально-методичний комплекс “Словесник”: htpp://www.children.edu_ua.ne.
  5. Корицька Г. Р. Камертон філолога: відлуння : [ел. ресурс] / Г. Р. Корицька. – Режим доступу : http://korycja-kamerton.hol.es/ від 23.04.2014.
  6. https://www.pedrada.com.ua/news/4033-qqn-16-m10-27-10-2016-folklor-kulturniy-kod-u-spadok
  7. Петришина О., Гапон Л. Формування медіаграмотності в новій українській школі. Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи. Збірник тез за матеріалами Міжнародноїнауковоїконференції (м. Тернопіль, 16-17 червня 2023 року).Тернопіль, 2023. С. 123–125.

URL:http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/29853/1/46_Petrushuna_Gapon.pdf

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус