Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛф-11мпрофесор СОКІЛ Ганна

Опис курсу

Дисципліна «Магістерський семінарі» є складовою частиною професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня для магістрів-україністів, котрі навчаються за ОПП «Фольклористика» (035.09). Система контролю знань та умінь  – складання заліку.

Курс дає студентові  узагальнюючі знання основ методології  наукового фольклористичного дослідження, ознайомлює з актуальними проблемами сучасної фольклористики, з особливостями наукового дослідження, допомагає засвоїти сучасні методики та прийоми, поглиблює розуміння тенденцій розвитку системи усної словесности й фольклористики, вчить аналізувати явища, процеси, поглиблює розуміння тенденцій розвитку фольклористики. Курс допомагає сформувати й узагальнити у студентів знання про науково-дослідницьку роботу та сприяє набуттю вмінь, навичок, необхідних для успішного написання магістерського дослідження, розвитку їхнього творчого мислення, навчає  оптимальної  організації дослідницької діяльності.

Цей курс призначений для студентів-магістрів першого року навчання і має засвідчити рівень засвоєння програмного матеріалу зі спеціальності та оволодіння знаннями й навичками, одержаними у процесі навчання, а також уміння застосовувати їх у практичній роботі, зокрема в підготовці, написанні та успішному захисті  магістерської роботи, який проводиться на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії. Мета вивчення дисципліни «Магістерський семінарі» – залучити  студентів до вирішення актуальних проблем української фольклористики,  формувати знання, вміння та навички для проведення наукових досліджень, навчити студентів писати науково-дослідницьку роботу. Практичні  цілі курсу полягають в тому, що він допоможе:

– засвоїти основи методики наукових досліджень з фольклористики;

– набути необхідних знань та вмінь для проведення власної науково-пошукової  діяльності та написання магістерської роботи;

– оволодіти спеціальними знаннями та навичками роботи з науковою літературою;

набути необхідні знання та вміння для написання тез, рецензій,  створення презентації, підготовки виступу.

– залучити  студентів до вирішення актуальних проблем української фольклористики,  формувати знання, вміння та навички для проведення наукових досліджень, навчити студентів писати науково-дослідницьку роботу;

–  оволодіти спеціальними знаннями та навичками роботи з науковою літературою;

– набути необхідні знання та вміння для підготовки наукових доповідей, публічних виступів, дискусій.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

Балух В.О. Магістерські роботи: методичні рекомендації / В.О.Балух. Чернівці: Рута‖, 2003.

Бібліографія українського народознавства у 3-х томах. Т1. Фольклористики. Кн. І /зібрав і впорядкував Мирослав Мороз. Львів: Інститут народознавства НАН України, 1993; Кн. 2. 1999.

Білоусова Т.П. Теорія і практика підготовки наукової роботи: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008.

Волковинський О.С. Написання і захист дипломних та магістерських робіт: методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський: Абетка‖, 2000.

Вовк. М. П. Фольклористика у класичних університетах: Історико-педагогічний аспект. Програма спецкурсу для магістрів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. К., 2013.72 с.

Гінда О.М. Інноваційний формат досліджень традиційної народної магії: оглядово-бібліографічний  дискурс. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2009. Вип. 47. С.106–118.

Гінда О.М. Понятійне поле теоретичної фольклористики (до постановки проблеми) Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2003. Вип. 31. С.32–42.

Копусь О. А. Дидактична стратегія як проект керованої діяльності підготовки майбутніх магістрів-філологів. Наука і освіта.  № 1. 2011. С. 47–50.

Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки.  Житомир: Полісся, 2004.  212с.

Методичні вказівки до написання курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів філологічного факультету / Укладачі: П.І.Білоусенко, Л.П.Бойко. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 64 с.

Нікітіна А. В. Текст. Педагогічний дискурс. Методичні рекомендації до вивчення курсу для магістрантів філологічного факультету.  Луганськ, 2006.

Журнали: «Вища освіта в Україні», «Магістр», «Дивослово», «Освіта України» та ін.

Сидоренко В. Основи наукових досліджень / В.Сидоренко, П.Дмитренко. К., 2008. 259 с.

Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі освіти. К., 2003. 206 с.

Теоретичні основи педагогіки / за ред. О. Вишневського. Дрогобич: Відродження, 2001.

Маркітантов В.Ю. Підготовка та захист магістерської роботи: навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільська міська друкарня, 2008.

Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [yпорядники: А.С.Попович, Н.М.Розумяк; за ред. А.С.Попович]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.

Сокіл Г. Обрядовий фольклор українців. Навчальний посібник. Львів, 2018. 138 с.

Сокіл Г. Культурно-національний потенціал обрядового фольклору в освітній системі. Українська мова та культурав сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференці. 19 лютого 2021 року. Ірпінь. (Ун-т державної фіскальної служби України. Навчально-науковий інститут гуманітарних наук. Кафедра журналістики, української словесності та культури). Ірпінь, 2021. С.131–138

Сокіл Г. Концепційні засади вивчення повстанських пісень. Народознавчі зошити. 2021. № 4.  С.951–959.

Сокіл Г. П. Особливості  художнього змалювання й сприйняття текстів про голодомор.            Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін: збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. П’ятаченко, Т. В. Доган. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. С. 107–113.

Допоміжна

Гордон Драйден, Джаннет Вос. Революція в навчанні [перекл. з англ. М. Олійник]. Львів: Літопис, 2005. 542 с.

Сокіл Г.  Рецепції християнських цінностей у народнопісенній культурі українців. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura. Język. Kultura. Historia. Seria V: Mistycyzm i monastycyzm w literaturze, kulturze i języku Słowian. Suprasl. 2021, s. 139–153.

Сокіл Г. Образ  жінки в українських обрядових піснях: функціональне спрямування, традиційні смисли. SLAVIA ORIENTALIS. 2023. Т.LXXII, s.15– 28.

Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція М. Чорнописького. – Тернопіль: підручники і посібники, 2008.448 с.

Українська фолькористична енциклопедія. Керівн. проекту, наук. редактор, упоряд. В.Сокіл.  Львів, 2018. 808 с.

 Українська фольклористична енциклопедія / голов. ред. Г. Скрипник. Київ, 2019. 840 с.

Архівні матеріали

Архів кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

                        Електронні ресурси

Закон України «Про вищу освіту». Закон від 01.07.2014 № 1556 VII . (Редакція станом на 28.05.2023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://vnz.org.ua/ zakonodavstvo/111_zako n_ukrayiny_pro_vyschu_ osvitu. Стандарт вищої освіти. За спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» для другого(магістерського рівня) вищої освіти //https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf

 1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine.uapravo.net/data2008/base64/ukr64541/index.htm. http://ukraine.uapravo.net/data2008/base64/ukr64541/index.htm– Загол. з екрану. – Мова укр.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/
 2. Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. URL: http://ualib.com.ua/br_6601.html.
 3. Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/popup_article?art_id=10249289. – Загол. з екрану. – Мова укр.
 4. pdf – Заголовок з екрану. – Мова українська. Семеног О.М. Електронний навчально-методичний комплекс “Словесник”: htpp://www.children.edu_ua.ne.”: htpp://www.children.edu_ua.ne.
 5. Корицька Г. Р. Камертон філолога: відлуння : [ел. ресурс] / Г. Р. Корицька. – Режим доступу : http://korycja-kamerton.hol.es/ від 23.04.2014.
 6. https://www.pedrada.com.ua/news/4033-qqn-16-m10-27-10-2016-folklor-kulturniy-kod-u-spadok

Матеріали

Література:

 1. Ковалів Ю. Абетка дисертанта. Київ,,»Твім інтер», 2009.
 2. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня // Автор – упоряд. Л. Пономаренко. – К.,2007.
 3. Гнатюк М. Іван Франко в літературно-естетичних концепціях його часу.-Л., 1999.
 4. Гнатюк М. Літературознавчі  концепції в  Україні другої  половини XIX –  початку XX ст. –  Л., 2002.
 5. Зеров М. Українське письменство. – К., 2003.
 6. Івановська О.  П.  Український  фольклор  як  функціонально-образна система суб’єктності. –  К., 2005.
 7. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від О.Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Л., 2002.
 8. Копистянська Н. X. Жанр, жанрова система в просторі літературознавства.-Л., 2005.
 9. Коцюбинська М. Література як мистецтво слова. – К., 1965.
 10. Мітосек 3. Теорія літературних досліджень. – Сімферополь, 2003.
 11. Наєнко М.  Інтим  письменницької праці: 3 лекцій  про специфіку художньої творчості. –  К., 2003.
 12. Потебня А. А. Теоретична поетика. – М., 1990.
 13. Сиваченко М.  Сторінки  історії української літератури  і  фольклористики.-К., 1990.
 14. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка. – К., 2000.
 15. Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – Львів, НВФ «Українські технології», 2010.
 16. Дуцяк І. Теоретичні засади логіки. – Л„ 2002.
 17. Дуцяк І. Методи формування гіпотез. – К., 2006.
 18. Бовсунівська Т. В. Феномен українського романтизму: Етногенез і теогенез.-К.,1997.
 19. Драгоманов М. Літературно-критичні праці: У 2 т. – К., 1970.
 20.  Літературознавча компаративістика. – Тернопіль, 2002.
 21. Літературознавча рецепція і компаративний дискурс.-Тернопіль,2004.
 22. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К., 2006.
 23. Оляндер Л.К. Сучасна компаративістика: проблеми і перспективи // Науковий вісник Волинського державного університету. Філо­логічні науки. – Луцьк, 2001. –  Ч. 9.
 24. Сосенко К.  Культурно-Історична  постать  староукраїнських  свят Різдва і Щедрого Вечора. –  Л., 1928; К., 1994.
 25. Франко І. Із секретів поетичної творчості. – К., 1969.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус