Вступ до слов’янської філології

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148МОТОРНИЙ ОлександрФЛС-11, ФЛп-11, ФЛС-12,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛС-11доцент ІГНАТІВ Надія
ФЛп-11доцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛС-12доцент ІГНАТІВ Надія

Опис курсу

Курс «Вступ до слов’янської філології» є вступною дисципліною до вивчення студентами-славістами окремих національних мов і літератур слов’янських народів. Мета курсу – ознайомити студентів з основними відомостями з історії слов’янських мов, історії слов’янських літератур, культури слов’ян, з теоріями походження слов’ян, з історією та основними поняттями, теоріями та концепціями славістики.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;
 • факти і тенденції історії розвитку слов’янських культур, мов, літератур;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;

вміти:

 • аналізувати факти і тенденції історії розвитку слов’янських культур, мов, літератур;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань.

Рекомендована література

 1. Баран В. Д. Давні слов’яни. – Київ: Видавничий дім “Альтернативи”, 1998. – 336 с.
 2. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс лекцій: Навчальний посібник / В. І. Яровий, П.М. Рудяков, В. П. Шумило та ін. – Київ: Либідь, 2001. – 632 с.
 3. Лучик В. В. Вступ до слов’янської філології: Підручник. – Київ: ВЦ “Академія”, 2008. – 344 с.
 4. Чучка П. П. Вступ до слов’янської філології. Частина 1: Навчальний посібник. – Київ: НМК ВО, 1988. – 80 с.
 5. Чучка П. П. Вступ до слов’янської філології. Частина 2: Навчальний посібник. – Київ: НМК ВО, 1989. – 76 с.
 6. Грунський, М. К. Вступ до слов’янського мовознавства: навч. посібник
  / М. К. Грунський. – К. : Радянська школа, 1946. – 148 с.
 7. Петров В. Етногенез слов’ян: джерела, етапи розвитку, проблематика.  – КИїв, 1972
 8. Stieber Z. Swiat jezykowy slowian. – Warszawa, 1974
 9. Moszynski L. Wstep do filologii slowianskej. – Warszawa, 1984.
 10. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс
  лекцій // За ред. В.І. Ярового. – К., 2003.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус