Історія світової літератури-3

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент ГІРНЯК Мар’янаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛу-31доцент ГІРНЯК Мар’яна
ФЛу-32доцент ГІРНЯК Мар’яна
ФЛу-33доцент ГІРНЯК Мар’яна
ФЛу-34доцент ГІРНЯК Мар’яна

Опис курсу

Курс «Історія світової літератури ХІХ-ХХ століть» належить до нормативних дисциплін, які відіграють дуже важливу роль у формуванні фахівця-філолога. Цей курс розрахований на студентів-третьокурсників, які мають базові знання з літературознавства і які вже ознайомлені з літературою античності, Середньовіччя, Відродження, класицизму, бароко та Просвітництва. Тому студенти матимуть змогу розглядати світову літературу ХІХ-ХХ століть у контексті всього літературного процесу, простежити, як літературні напрями і течії, завмираючи під час однієї епохи, відроджуються в модифікованому вигляді в іншій. Особливу увагу зосереджено на таких літературно-мистецьких напрямах, як романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм (з численними своїми течіями) та постмодернізм, а також на особливостях їхнього розвитку в різних національних літературах. Цей курс тісно пов’язаний з «Історією української літератури», адже українська література є невід’ємною часткою світової, а тому її можна краще зрозуміти і відчитати, якщо провести паралелі до інших національних літератур. Курс «Історія світової літератури» також часто апелює до історії та філософії (зміна напрямів, безперечно, випливає з певної суспільно-історичної ситуації та зміни світоглядної парадигми), до теорії літератури, яка, з одного боку, забезпечує інструментарій для аналізу літературних текстів, а з іншого, сама розвивається разом із розвитком літератури.

Мета курсу – акцентувати на основних тенденціях розвитку літератури в ХІХ-ХХ століттях та її національній специфіці, продемонструвати, як література пов’язана з історією, філософією та різними видами мистецтва, звернути увагу на проблему літературного канону, який неодмінно є суб’єктивним, залежним від цілої низки чинників.

Завдання курсу:

 1. Вироблення навичок аналізу й інтерпретації літературного твору та літературного процесу.
 2. Усвідомлення специфіки національних літератур та їх взаємодії.
 3. Розвиток у студентів аналітичного та критичного мислення.
 4. Розвиток вміння вести дискусію, працювати у групах, обґрунтовувати власну позицію та розуміти позиції й стратегії, відмінні від власної.
 5. Здатність давати поточну оцінку явищам літературного процесу.
 6. Спроможність здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • основні етапи розвитку літературного процесу ХІХ-ХХ століть;
 • термінологічну відмінність понять напряму, течії та стилю;
 • зв’язок світової літератури з історією, філософією та мистецтвом;
 • місце аналізованих творів у доробку письменника та літературному процесі;
 • основні тематичні, наративні, композиційні, жанрові та стильові тенденції у літературі ХІХ-ХХ століть.

вміти:

 • класифікувати літературні явища;
 • зіставляти літературні тенденції, образи та мотиви в різних національних літературах;
 • розпізнавати причини розвитку літературного процесу;
 • характеризувати творчу спадщину видатних майстрів слова;
 • здійснювати аналіз та інтерпретацію літературних творів;
 • застосовувати на практиці різні літературознавчі методології;
 • порівнювати твори, споріднені за жанровими і стильовими особливостями;
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

Навчальна і наукова література до курсу
«Історії світової літератури ХІХ століття»
Базова
1. История всемирной литературы. Том 6. /Отв.ред.И.А.Тертерян. – М.,1989.
2. История всемирной литературы. Том 7. /Отв.ред. И.А.Бернштейн. – М.,1991.
3. История зарубежной литературы ХІХв. /Богословский В.Н. и др. – М., 1991.
4. История зарубежной литературы ХІХв. /Дмитриев А.С. и др. – М., 2000.
5. История зарубежной литературы ХІХв. /Елизарова М.Е. и др. – М., 1972.
6. История зарубежной литературы ХІХв. /под ред. Засурского Я.Н. – М., 1982.
7. История зарубежной литературы ХІХв.: В 2ч. /Н.П.Михальская и др. – М., 1991.
8. История зарубежной литературы ХІХв. /под ред. Соловьевой Н.А. – М., 1991.
9. Наливайко Д.С., Шахова К.С. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. – Тернопіль, 2001.
Допоміжна
10. Адмони В. Генрик Ибсен. – М., 1956.
11. Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М., 1973.
12. Андреев Л.Г. Сто лет бельгийской литературы. – М., 1967.
13. Анисимов И.И. Французская класика со времен Рабле до Ромена Роллана. – М., 1977.
14. Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну. – К., 1993.
15. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – Л., 1973.
16. Вансалов В.В. Эстетика романтизма. – М., 1966.
17. Венедиктова Т. Секрет серединного мира: культурная функция реализма ХІХ в. – М., 1999.
18. Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм: фрагментарный стиль мышления. – Л., 1991.
19. Дмитриев А.С. Теория западноевропейского романтизма. – М., 1980.
20. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. – М., 1978.
21. Дьяконова Н.Я. Стивенсон и английская литература ХІХ века. – Л., 1984.
22. Затонский Д.В. Реализм – это сомнение? – К., 1992.
23. Затонський Д.В. Минуле, сучасне, майбутнє. – К., 1992.
24. Зенкин С.Н. Работы по французской литературе. – Екатеринбург, 1999.
25. Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры. – М., 2002.
26. Клименко Е.И. Английская литература первой половины ХІХ века. – Л., 1971.
27. Литературные манифесты западноевропейских романтиков /Отв .ред. А.С.Дмитриев. – М., 1980.
28. Майор О.А. Літературна творчість Ф.Гельдерліна та її рецепція в Україні. – Мюнхен, 2004.
29. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 2000.
30. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили: В 2 т. — К., 1981, 1985.
31. Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. – Харків, 2003.
32. Ніколенко О.М. Романтизм у поезії. – Харків, 2003.
33. Обломиевский Д. Французский символизм. – М., 1973.
34. Поэзия французского символизма /Сост. Г.К.Косиков. – М., 1993.
35. Пузиков А. Эмиль Золя. – М., 1982.
36. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М., 1994.
37. Реизов Б.Г. Французский роман ХІХ века. – М., 1969.
38. Соколова Т.В. Философская поэзия Альфреда де Виньи. – Л., 1981.
39. Соколянский М.Г. Оскар Уайльд: Очерк творчества. – К.; Одесса, 1990.
40. Шамрай А.П. Ернст Теодор Амадей Гофман. – К., 1969.
41. Шахова К.О. Нариси творчості зарубіжних письменників-реалістів ХІХ – ХХ ст. – К., 1975.

Навчальна і наукова література до
«Історії світової літератури ХХ століття»
Базова
1. История зарубежной литературы ХХ века. 1871-1917 /Богословский В.Н., Гражданская З.Т. – М., 1990.
2. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 /Богословский В.Н., Гражданская З.Т. – М., 1990.
3. История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 /под. ред. Л. Андреева. – М., 1980.
4. История зарубежной литературы ХХ века. 1945-1980 /под. ред. Л. Андреева. – М., 1989.
5. Венгеров Л.М. Зарубіжна література 1871-1973. – К., 1974.
6. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. /за ред. В.І.Кузьменка. – К.,2010.
7. Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ ст. : навч.-метод. посіб. / уклад.: О. О. Юрчук. – Луцьк, 2009.
Допоміжна
8. Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М., 1973.
9. Балашов П.С. Художественный мир Бернарда Шоу. – М., 1982.
10. Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. – Львів, 2014.
11. Батурин С. Портреты американских писателей. – М., 1979.
12. Бикульчюс В. Поэтика философского романа. – Вильнюс, 1988.
13. Блум Г. Західний канон. – К., 2007.
14. Бредбері М. Британський роман нового часу. – К., 2011.
15. Брод М. О Франце Кафке. – Санкт-Петербург, 2000.
16. Буковская А. Сент-Экзюпери, или парадоксы гуманизма. – М., 1983.
17. Бурцев А.А. Английский рассказ конца ХІХ – нач.ХХ века. – Иркутск, 1991.
18. Бютор М. Роман как Исследование. – М., 2000.
19. Великовский С. В поисках утраченного смысла. – М., 1979.
20. Вирмо А. и О. Метры мирового сюрреализма. – СПб, 1996.
21. Вороний М. Театр і драма. – К., 1989.
22. Герасимчук В. Філософський роман ХХ століття. Специфіка тексту. – К., 2007
23. Григорьева Т.П. Японская литература ХХ века. Размышления о традиции и современности. – М., 1983.
24. Давид К. Франц Кафка. – Харьков; Ростов н/д, 1998.
25. Дали С. Поэзия стандарта // Дали С. Дневники. – М., 2001.
26. Денисова Т. Джек Лондон. Життя і творчість. – К., 1978.
27. Денисова Т. Роман і романісти США ХХ століття. – К., 1991.
28. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття. – К., 2012.
29. Дирзен И. Эпическое искусство Томаса Манна. Мировоззрение и жизнь. – М., 1981.
30. Еремеев Л.А. Французский литературный модернизм: традиции и современность. – К., 1991.
31. Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике: в 2-х тт. – М., 1997.
32. Засурский Я.Н. Американская литература ХХв. – М., 1984.
33. Затонский Д. Австрийская литература в ХХ столетии. – М., 1985.
34. Затонский Д.В. Искусство романа и ХХ век. – М., 1973
35. Затонський Д.В. Минуле, сучасне, майбутнє. – К., 1992.
36. Затонський Д. У пошуках сенсу буття: Погляд на літературу сучасного Заходу. – К., 1967.
37. Зверев А.М. Модернизм в литературе США. – М., 1979.
38. Зингерман Б. Очерки истории драмы ХХ века. – М., 1979.
39. Зонина Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60-70-е гг.). – М., 1984.
40. Иванова В.В. Литература Великобритании ХХв. – М., 1984.
41. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М., 1998.
42. Ионкис Г.Э. Английская поэзия ХХ века. 1917-1945. – М., 1980.
43. История литератур Восточной Европы после второй мировой войны. – М., 1995.
44. Каралашвили Р. Мир романа Германа Гессе. – Тбилиси, 1984.
45. Ковригина Н.В. На пути к эпическому театру. Ранняя драматургия Б.Брехта. – Иркутск, 1993.
46. Києнко І.О. Сучасний англійський комічний роман. – К., 1993.
47. Корженевская Н.И. Французская драматургия ХІХ-ХХ веков. – Уфа, 1991.
48. Кундера М. Нарушенные завещания. – М., 2004.
49. Кургинян М.С. Романы Томаса Манна. Формы и метод. – М., 1975.
50. Кутейщикова В.Н., Осповат Л.С. Новый латиноамериканский роман. – М., 1983.
51. Література Англії ХХст. /К.Шахова, Н.Жлуктенко, С.Павличко. – К., 1993.
52. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.
53. Маценка С. Партитура роману. – Львів, 2014.
54. Михальская Н.П., Аникин Г.В. Английский роман 20 века. – М., 1982.
55. Мулярчик А.С. Послевоенные американские романисты. – М., 1980.
56. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М., 2000.
57. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы ХХ века. – М., 1986.
58. Наркирьер Ф. Франсуа Мориак. – М., 1983.
59. Наркирьер Ф. Французский роман наших дней. – М., 1980.
60. Неустроев В.П. Литература скандинавских стран. – М., 1980.
61. Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. – Харків, 2003.
62. Обломиевский Д. Французский символизм. – М., 1973.
63. Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже ХІХ-ХХ веков. – М., 1974.
64. Павличко С. Зарубіжна література: Дослідження та критичні статті. – К., 2001.
65. Павличко С. Лабіринти мислення: Інтелектуальний роман сучасної Великобританії. – К., 1993.
66. Покальчук Ю.В. Сучасна латиноамериканська проза. – К., 1978.
67. Поэзия французского символизма /Сост. Г.К.Косиков. – М., 1993.
68. Прево К., Лебрен Ж.-К. Лицо современного французского романа. – Алматы, 2003.
69. Ревалд Дж. История импрессионизма. – М., 1994.
70. Сануйе М. Дада в Париже. – М., 1999.
71. Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. – Воронеж, 1991.
72. Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури). – Львів, 2010.
73. Фіськова С. Історія німецької літератури. Періоди, напрями розвитку, ідеї, постаті. – Львів, 2003.
74. Шахова К. П’ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури. – К., 2001.
75. Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. – М., 2002.
76. Шпак В.К. Американская поэзия ХХ века: основные направления развития. – К., 1991.

13. Інформаційні ресурси

1. http://books.google.com
2. http://litera-ua.livejournal.com
3. http://www.nbuv.gov.ua
4. http://ae-lib.org.ua
5. http://www.lib.ua-ru.net
6. http://booksshare.net
7. http://www.doaj.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму