Польська стилістика

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916НІКОЛАЙЧУК ХристинаФЛк-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛк-51мНІКОЛАЙЧУК Христина

Рекомендована література

Основна:

1. Bańkowska E. Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów. Warszawa, 2003.

2. Kida J. Stylistyka, styl i język artystyczny w edukacji polonistycznej. Rzeszów, 1998.

3. Kopertowska D. Analiza stylistyczno-językowa tekstu. Kielce, 1992.

4. Kurkowska H., Skorupka S. Stylistyka polska. Warszawa, 1959.

5. Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. S. Gajda. Opole, 1995.

6. Skubalanka T. Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje. Wrocław, 1984.

7. Skudrzyk A., Urban K. Znaleźć słowo trafne… Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny.

Katowice, 2007.

8. Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-

Bednarczuk. Kraków, 2013.

9. Zdunkiewicz-Jedynak D. Wykłady ze stylistyki. Warszawa, 2008.

Додаткова:

1. Beńkowska D. Polski styl biblijny. Łódź. 2002.

2. Bralczyk J. Język na sprzedaż. Gdańsk, 2004.

3. Gajda S. Współczesna polszczyzna naukowa – język czy żagon? Wrocław, 1990.

4. Grzenia J. Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa, 2006.

5. Grybosiowa A. Tendencja do przekształcania fleksji nominalnej w oficjalnej odmianie polszczyzny. [W:]

A. Grybosiowa. Język wtopiony w rzeczywistość. Katowice, 2003. S. 111-116.

6. Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki. Red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski. Zielona

Góra, 2009.

7. Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych. Red. J. Brzeziński. Zielona Góra, 1988.

8. Korolko K. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa, 1998.

9. Krawczuk A. Leksykologia i kultura języka polskiego. T. 1-2. Kijów, 2011. T. 1: Leksykologia, frazeologia,

leksykografia. Kijów, 2011.

10. Markowski A. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny. Wrocław, 1992.

11. Pędzich B. Język polski. 365 ćwiczeń ze słownictwa. Leksyka, semantyka, stylistyka. Warszawa, 2007.

12. Polszczyzna płata nam figle: Poradnik językowy dla każdego. Red. J. Podracki. Warszawa, 1993. S. 115-156.

13. Skubalanka T. O stylu poetyckim i innych stylach języka: studia i szkice teoretyczne. Lublin, 1995.

14. Skubalanka T. Podstawy analizy stylistycznej: rozważania o metodzie. Lublin, 2002.

15. Skudrzykowa A., Urban K. Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej.

Kraków – Warszawa, 2000.

16. Stylistyka a leksykologia: związki, zależności, metody. Red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski. Zielona Góra,

2008.

17. Systematyzacja pojęć w stylistyce. Red. S. Gajda. Opole, 1992.

18. Słownik synonimów polskich. Red. Z. Kurzowa i in. Warszawa, 2002.

19. Tokarski R. Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście. Lublin, 1987.

20. Wilkoń A. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice, 1987.

21. Współczesny język polski. Red. J.Bartmiński. Lublin, 2001.

22. Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T. Sztuka pisania: przewodnik po tekstach użytkowych.

Warszawa, 2008.