Теорія і практика перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ЛАЗОР ОксанаФЛк-31
632ЛАЗОР ОксанаФЛк-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛк-31БУНДЗА Ірина, БІЛЕНЬКА-СВИСТОВИЧ Леся
616ФЛк-31БУНДЗА Ірина, БІЛЕНЬКА-СВИСТОВИЧ Леся

Рекомендована література

Основна:

1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение: Учебное пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш.

учеб. заведений. СПб.: Филологический факультет СпбГУ. Москва, 2004.

2. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы: Учебное пособие. Москва, 2004.

3. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. Посібник. Київ, 2003.

4. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу. Вінниця, 2003.

5. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. Вінниця, 2008.

6. Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу. Підручник для студентів вищих

навчальних закладів. Вінниця, 2006.

7. Korunets I. V. A Course in the Theory and Practice of Translation = Корунець І. В. Теорія і практика

перекладу. Київ, 1986.

8. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation = Корунець І. В. Теорія і практика перекладу

(аспектний переклад): підручник. Вінниця, 2000.

Додаткова:

1. Алексеева И. С. Профессиональное обучение переводчика. Москва, 2000.

2. Винонен Р. И. Переводчик как творческая индивидуальность. Тбилиси, 1972.

3. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. Москва, 1986.

4. Гаврилів Т. Текст між культурами. Перекладознавчі студії. Київ, 2005.

5. Гачечиладзе Г. Введение в теорию художественного перевода. Тбилиси, 1970.

6. Гюббенет И. В. Основы философской интерпретации литературно-художественного текста. Москва,

1991.

7. Задорнова В. Я. Филологические основы перевода поэтического произведения. Москва, 1976.

8. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989.

9. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. Львів, 1983.

10. Кундзіч О. Л. Творчі проблеми перекладу. Київ, 1973.

11. Левый И. Искусство перевода. Москва, 1974.

12. Мирам Г. Профессия: переводчик. Киев, 2000.

13. Рильський М. Проблема художнього перекладу. Твори: В 10-ти томах. Т. 9. Київ, 1962.

14. Содомора А. Sub aliena umbra = Під чужою тінню. Львів, 2000.

15. Стиль автора и стиль перевода: Учебное пособие. Киев, 1988.

16. Тороп С. Тотальный перевод. Тарту, 1995.

17. Флорин С. Муки переводческие: Практика перевода. Москва, 1983.

18. Художественный перевод. Вопросы теории и практики. Ереван, 1982.

19. Чередниченко А. И., Бех П. А. Лингвистические проблемы воссоздания образа в поэтическом

переводе: Тексты лекций. Киев, 1980.

20. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя. Київ, 2009. 342 с.

21. Balcerzan E. Literatura z literatury (strategie tłumaczy). Katowice, 1998.

22. Krysztofiak M. Przekład literacki a translatologia. Poznań, 1999.

23. Legeżyńska A. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa, 1999.

24. Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne. Katowice, 1998.

25. Przekład literacki. Teоria. Historia. Współczesność. Warszawa, 1997.

26. Topika erotyczna w przekładzie. Katowice, 1994.

27. Współczesność i awangardowość w przekładzie. Katowice, 1995.