Актуальні проблеми перекладу художніх текстів Далекого Сходу

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ГОРОШКЕВИЧ ОленаФЛя-31

Опис курсу

Курс створено з метою надати студентам знання з теоретичних основ перекладу художніх текстів, необхідні для подальшого поглибленого вивчення та практичного застосування як на заняттях з «Теорії та практики перекладу», так і в самостійній перекладацькій і дослідницькій діяльності.

Мета та цілі курсу

Метою курсу є ознайомлення студентів з теоретичними основами художнього перекладу та формування навичок адекватного літературного перекладу фрагментів прозового, поетичного та драматичного текстів першотвору.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

  • Базові поняття та категорії лінгвістики тексту, рівні актуалізації інформації в тексті;

  • Особливості художнього тексту в аспекті перекладознавства;

  • Види і жанри художніх творів, особливості їх композиційної організації;

  • Поняття ідіостилю, стилістичні засоби та прийоми досягнення образності;

  • Перекладацькі трансформації у художньому перекладі;

  • Лексичні, граматичні та стилістичні проблеми перекладу художнього тексту

Повинні вміти:

  • Визначати жанрові, стильові, структурні та тематичні складові тексту, що підлягають відтворенню при перекладі;

  • Здійснювати порівняльний аналіз художнього тексту оригіналу та перекладу;

  • Визначати типи перекладацьких трансформацій;

  • Перекладати уривки художніх текстів різних літературних родів і жанрів зі збереженням стилістики, засобів виразності тексту оригіналу.

Рекомендована література

Базова

Білоус О.М. Теорія і технологія перекладу. Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів перекладацьких відділень. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 200 с.

Бондаренко І.П., Комарницька Т.К., Семенко С.М. Методологія художнього перекладу. Навчальний посібник для студентів-японістів. – К. Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 412 с.

Дащенко Г.В., Аулова М.В., Гаджиєва Г.Ю. Теорія та практика перекладу (з китайської, японської, турецької мов). Навчальний посібник до курсу «Теорія та практика перекладу». – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2015. – 55 с.

Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. – Л.: Вища школа, 1983. – 158 с.

Комиссаров В.Н. Теорияперевода: лингвистическиеаспекты. – М.: Высшая школа, 1990. – 250 с.

Коптілов В.В. Теорія та практика перекладу. – К.: Юніверс, 2003. – 280 с.

Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова кн., 2003. – 448 с.

Додаткова

Савчин В.Р. Микола Лукаш – подвижник українського художнього перекладу. – Львів: Літопис, 2014. – 374 с.

Содомора А. Історія одного перекладу, або моя перша книжка. – Львів: Літопис, 2017. – 292 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус