Сучасна етномузикологія

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор ДОВГАЛЮК ІринаФЛф-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФЛф-21мпрофесор ДОВГАЛЮК Ірина

Опис курсу

Мета курсу – ознайомлення студентів з напрацюваннями та здобутками сучасної етномузикології у контексті розвитку дисципліни у ХХ – ХХІ століттях.

Цілі курсу – формування цілісного уявлення про діяльність сучасних етномузикознавчих осередків в Україні та за кордоном, формування етномузикознавчих шкіл, дослідницьких напрямків та їх здобутки, а також підготовка до самостійної аналітичної та наукової роботи під час написання магістерського дослідження.

Рекомендована література

а) Основна

 1. Актуальні питання методики фіксації та транскрипції творів народної музики: зб. наук. пр. / ред.-упоряд. Б. Луканюк. Київ, 1989. 100 с.
 2. Боас Франц. Границы сравнительного метода в антропологии / пер. Ю.  Терентьева // Антология исследований культуры. СПб, 1997. Т.1. С. 509–
 3. Вовчак Андрій. Документування українського фольклору у Львівському університеті імені Івана Франка // Вісник Львівського університету. Львів, 2017. С.150–194.
 4. Горюхина Н. Национальный стиль: Понятие и опыт анализа // Проблемы музыкальной культуры. Киев, 1989. Вып. 2. С. 52-65
 5. Гошовский В. Семиотика в помощь фольклористике // Советская музыка. Москва, 1966. С. 100-106.
 6. Гошовский Владимир. У истоков народной музыки славян: Очерки по музы­кальному славяноведению. Москва, 1971. 304 с.
 7. Грица Софія. Питання слов’янських взаємин в українській музичній фольклористиці // Міжслов’янські фольклористичні взаємини. Київ, 1963. С. 56-57.
 8. Грица Софія. Спільність мелодичних типів у слов’янській пісенності Карпат // Фольклор у просторі та часі: вибрані статті. Тернопіль, 2000. С. 21-32.
 9. Грица Софія. Соціологічний напрямок в етномузикології // Трансмісія фольклорної традиції. Київ; Тернопіль, 2002. С. 81-100.
 10. Дельєж Робер. Нариси з історії антропології: школи, автори, теорії / переклад Євгена Марічева. – Київ, 2008.
 11. Довгалюк Ірина. Архів Філарета Колесси у Львові // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси) / упорядники Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. Львів, 2013. С. 14–32. (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми” ; вип. 13).
 12. Довгалюк Ірина. Галицькі колекції фонографічних валиків // Дев’ята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель : матеріали. Львів, 2010. С. 71–84.
 13. Довгалюк Ірина. До історії Львівського філіалу Віденського фонограмархіву // Вісник Львівського університету. Львів, 2015. С. 92-99. (Серія мистецтвознавство; вип. 16, число 1).
 14. Довгалюк Ірина. Музично-етнографічна діяльність Осипа Роздольського. Київ, 1998. 50 с.
 15. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський: Музично-етнографічний доробок. Львів, 2000. 154 с.
 16. Довгалюк, Ірина. До питання про етномузикологічні спеціалізації вищої школи // Музичний фольклор в системі навчання та виховання молоді. Тернопіль, 2000. С. 80–85.
 17. Довгалюк Ірина. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: монографія. Львів, 2016. 650 с. + іл.
 18. Іваницький Анатолій. Українська музична фольклористика (мето­до­логія і методика): навч. посібник. Київ: Заповіт, 1997. 392 с.
 19. Квітка Климент. Вступні уваги до музично-етнографічних студій // Записки Етнографічного товариства. 1925. Кн. 1. С. 8-27.
 20. Квітка К. Музична етнографія на Заході // Етнографічний вісник УАН. 1925. Кн. 1. С. 72-76.
 21. Клименко Ірина. Дискографія української етномузики (автентичне вико­нання). 1908–2010: ілюстрований хронологічний реєстр з анотаціями і покажчиками. Київ, 2010. 360 c.; з іл.
 22. Клименко Ірина, Мурзина Олена. Київська лабораторія етномузикології. 1992 2008 // Проблеми етномузикології, вип.3. Київ, 2008.
 23. Колесса Філарет. До питання про український музичний стиль // Музикознавчі праці. Київ, 1970. С.  456-474.
 24. Колесса Філарет. Кілька слів про збирання і гармонізування українських народних пісень // Музикознавчі праці. Київ, 1970. С. 444-455.
 25. Луканюк Богдан. Найперші фонографічні записи в Україні: Городоцький музей // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. – Рівне, 2003. Вип. IV. С. 19–45.
 26. Луканюк Богдан. Концепція викладання музично-етнографічних дисциплін в системі „школа – училище – вища” // Етномузика, число 5. Львів, 2009. С. 106–158.
 27. Лукашенко Лариса. Методика польової роботи в американській етномузикології другої половини ХХ століття // Вісник Львівського університету. Львів, 2017. С.276-290. (Серія філологічна; вип. 66).
 28. Людкевич Станіслав. Передмова // Галицько-руські народні мелодії: [у 2 ч./ Зібрані на фонограф Йосифом Роздольським, списав і зредагував Станіслав Людкевич. Львів, 1906. Ч.1. (Етнографічний збірник НТШ, т. 21).
 29. Максимюк Степан. З історії українського звукозапису та дискографії. Львів ; Вашингтон, 2003. 288 с.
 30. Путилов Борис. Методология сравнительно-исторического изучения фольклора. Ленинград, 1976.
 31. Пшерембскі Збігнєв. Актуальні тенденції етномузикологічної освіти в Польщі //Етномузика. Львів, 2011. Ч. 7. С. 116-125.
 32. Людкевич Станіслав. Кілька поправок до так званого питання про український пісенний стиль // Дослідження, статті, рецензії, виступи. Львів, 1999. С. 53–61.
 33. Людкевич Станіслав. Націоналізм у музиці // Дослідження, статті, рецензії, виступи. Львів, 1999. С. 35 – 52.
 34. Пальоний Володимир. Історія української музичної фольклористики (1960 – 90-ті роки). Київ, 1997.
 35. Рибак Юрій. Фольклорні матеріали у фондах кафедри музичного фольклору Рівевенського державного гуманітарного університету // Вісник Львівського університету. Львів, 2017. С. 106–114 (Серія філологічна, вип. 66).
 36. Рибак Юрій. Методика ареально-типологічних досліджень в етномузикології. Досвід львівської школи // Етномузика, число 3. Львів, 2007. С. 9–22.
 37. Тюрікова Олена. Сучасний фольклоризм в Україні як актуалізація національних потреб часу // Наукові записки Тернопільського Педуніверситету ім. В.Гнатюка. Тернопіль, 1999. С.82-87. (Серія мистецтвознавство; № 2).
 38. Чекановска Анна. Музыкальная этнография: методология и методика / перевод с польского Г. Блейза. Москва, 1983.
 39. Шуллєр Дітріх. Збирання – зберігання – поширення: традиційні завдання у технічному контексті початку ХХІ століття / переклад з німецької А. Вовчака //Вісник Львівського університету. Львів, 2017. С.9-17. (Серія філологічна; вип. 66)
 40. Ethnomusicology: An Introduction / Edited by Helen Myers. New York, London: W.W.Norton & Company, 1992. 487 p. (The Norton/Grove Handbooks in Music).
 41. Jackowski Jacek Piotr. Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych (przełom XIX i XX w. – do drugiej wojny światowej). – Warszawa, 2014. Cz. 1. 288 s.
 42. Jackowski Jacek Piotr. Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN. Archiwum muzyki tradycyjnej w dobie cyfryzacji i Internetu // Folklor w dobie Internetu. Toruń, 2009. S. 211–222.
 43. Janczewska-Sołomko K. Dyskopedia poloników do roku 1918 : w 3 t. / Katarzyna Janczewska-Sołomko. Warszawa, 2002. T. I. CXII + 494 s.
 44. Merriam Alan P. The Anthropology of Music. Evanston: Northwestern, University Press, 1964. 358 p.
 45. Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. Warszawa, 1967, 1968. Wyd. 2. Cz. 1-2, zesz. 1-2.
 46. Nettl B. Theory and method in ethnomusicology. London: The Free Press of Glencoe, 1964. 306 p.
 47. Stumpf Carl. Das Berliner Phonogrammarchiv // Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik. Berlin, 1908.22.02. S. 225–246.
 48. Żerańska-Kominek Sławomira. Muzyka w kulturze: Wprowadzenie do et-nomuzykologii. Warszawa, 1995. 347 s.

б) допоміжна

 1. Боас Франц. История и наука в антропологии: ответ / пер. Ю. Терентьева // Антология исследований культуры. СПб, 1997. Т.1. С.528–
 2. Боас Франц. Методы этнологии / пер. Ю. Терентьева // Антология исследований культуры. СПб, 1997. Т.1. С.519–
 3. Боас Франц. Некоторые проблемы методологии общественных наук / пер. Ю. Терентьева // Антология исследований культуры. – СПб, 1997. Т.1. С.499–
 4. Боас Франц. Эволюция или диффузия? / пер. Ю. Терентьева // Антология исследований культуры. СПб, 1997. Т.1. С.343–
 5. Горбаль Богдан, Максимович Владек. Лемківська народна музика на американських рекордах. Б. м., 2008. 187 с.
 6. Барток Белла. Народная песня Венгрии и соседних народов. Москва, 1966.
 7. Гарасимчук Роман. Бойківські варіанти російських, чеських та румунських танців // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. 1962. Вип. 7-8.
 8. Гарасимчук Роман. Гуцульські варіанти російських, чеських, польських, угорських та німецьких танців // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. 1961. Вип. 6.
 9. Добрянська, Ліна: Історія формування Музично-етнографічного архіву Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології // Вісник Львівського університету, серія філологічна, вип. 66. Львів, 2017. С. 47–105.
 10. Добрянська Ліна. Інноваційна діяльність ПНДЛМЕ 1990-х – початку 2000-х років: реалізація першого етапу розробки фундаментальної проблеми „Народна музика Галичини та Володимирії” // Етномузика, число 14. Львів, 2018. С. 9–46.
 11. Добрянська Ліна.: Інноваційна етномузикологічна діяльність ПНДЛМЕ та КМФ упродовж 1990–2004 років: наукові студії // Етномузика, число 15. Львів,2019. С. 9–44.
 12. Довгалюк Ірина, Добрянська Ліна. Кафедра музичної фольклористики // Сторінки Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Львів, 2003. С. 169–178.
 13. Довгалюк Ірина, Добрянська Ліна:. Львівська етномузикологія від джерел до сьогодення // 25-ліття львівської Кафедри музичної фольклористики та Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології: історія – персоналії – доробок / упоряд. Довгалюк Ірина. Львів, 2019. С. 5–22.
 14. Довгалюк Ірина. Наукове товариство імені Шевченка та фонографування // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Literatura a kultura. Brno, 2015. C. 359–367.
 15. Довгалюк Ірина. Сто років перших фонографічних записів народно-пісенних мелодій в Галичині // Musica Galiciana: збірка статей. Львів, 2001. Т. VІ. С. 221–225. (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка ; вип. 5).
 16. Довгалюк Ірина. Фоноархів Осипа Роздольського // Вісник Львівського університету. Львів, 1999. С. 165–170. (Серія філологічна; вип. 27).
 17. Квитка Климентий. Избранные труды : в 2 т. / сост. и коммент. В.Гошов­с­ко­го. Москва. Т. 1. 1971. 384 с.; Т. 2. 1973. 423 с.
 18. Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Избран­ные труды: в 2 т. / сост. и коммент. В. Гошовского. Москва, 1971. Т.1. С. 103-155.
 19. Квітка К. Вибрані статті: у 2 ч. / упоряд., передм. та комент. А.І. Іванилиментцького. Київ. Ч. 1. 1985. 142 с.; Ч. 2. 1986.152 с.
 20. Луканюк Богдан, Яцків Юрій. Зібрання Бели Бартока на Закарпатті // Шоста конференція дослідників народної музики червоно­руських (галицько-володимирських) та суміжних земель: матеріали. Львів, 1995. С. 54–65.
 21. Тайлор Эдвард. Первобытная культура / пер. с англ. Москва, 1989.
 22. Фримерштейн В. “Антропологія музики” Алана П. Мерріама: Дипломна ро­бота / наук. кер. Б. Луканюк. Львів, 2001. 70 с. (Препр. / ЛДМА ім. М.В. Ли­сенка).
 23. Фурдичко Андрій.: Сучасний стан зберігання музичної фольклорної спадщини України (1991-2017 рр.) // Мистецтвознавчі записки. Вип. 32. Київ, 2017. С. 304–315.
 24. Хай Михайло. Реформування роботи з фіксації, збереження та науково-виконавської реконструкції традиційної музичної культури українців // Матеріали до української етнології. Київ, 2010. Вип. 9 (12). С. 50–55.
 25. Czekanowska Anna, Dadak-Kozicka J. Katarzyna. Nowoczesne badania porównawcze, problematyka i możliwości realizacyjne // Muzyka. 1970. Nr 2. S. 27-35.
 26. Czekanowska Anna. Do dyskusji o stylu narodowym: Podstawowe pojęcia, główne punkty dyskusji metodologicznej, uzyskane wyniki a perspektywy badawcze // Muzyka. 1990. Nr. 1. S. 3-18.
 27. Harasymczuk-W. Tańce huculskie: Z 26 mapami, 64 rycinami, 6 tabli­cami і 287 melodiami tanecznymi. Lwоw, 1939. (Prace etnograficzne: Wydaw­nictwo Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, № 5 / Pod red. Adama Fischera).

Stęszewski Jan. Der Polnische Nationalcharakter in der Musik: Was ist das? // Stereotypen und Nationen / Ed. T. Walas. Kraków, 1999. S. 274-280.

Силабус:

Завантажити силабус