Сучасна етномузикологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ДОВГАЛЮК ІринаФЛф-21м, ФЛт-21м, ФЛу-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛф-21мпрофесор ДОВГАЛЮК Ірина
ФЛт-21мпрофесор ДОВГАЛЮК Ірина
ФЛу-21мпрофесор ДОВГАЛЮК Ірина

Опис курсу

Курс “Сучасна етномузикологія” є дисципліною за вибором. Програма курсу передбачає ознайомлення студентів з основними тенденціями та проблемами етномузикології в Україні та за кордоном ХХ початку ХХІ століття. У курсі будуть розглянуті основні школи,  напрямки/спеціалізації у їх історичному розвитку (коротко історія та сучасний стан).

Мета курсу – ознайомлення студентів з напрацюваннями та здобутками сучасної етномузикології у контексті розвитку дисципліни у ХХ – початку ХХІ століттях.

Цілі курсу – формування цілісного уявлення про діяльність сучасних етномузикознавчих осередків в Україні та за кордоном, формування етномузикознавчих і етнопедагогічних шкіл, дослідницьких напрямків та здобутки сучасних етномузикологів.

Рекомендована література

Основна:

 1. Актуальні питання методики фіксації та транскрипції творів народної музики: зб. наук. пр. / ред.-упоряд. Б. Луканюк. Київ, 1989. 100 с.
 2. Вовчак Андрій. Документування українського фольклору у Львівському університеті імені Івана Франка // Вісник Львівського університету. Львів, 2017. С.150–194.
 3. Грица Софія. Питання слов’янських взаємин в українській музичній фольклористиці // Міжслов’янські фольклористичні взаємини. Київ, 1963. С. 56–
 4. Грица Софія. Спільність мелодичних типів у слов’янській пісенності Карпат // Фольклор у просторі та часі: вибрані статті. Тернопіль, 2000. С. 21–
 5. Грица Софія. Соціологічний напрямок в етномузикології // Трансмісія фольклорної традиції. Київ; Тернопіль, 2002. С. 81-100.
 6. Дельєж Робер. Нариси з історії антропології: школи, автори, теорії / переклад Євгена Марічева. Київ, 2008.
 7. Довгалюк Ірина. Архів Філарета Колесси у Львові // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси) / упорядники Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. Львів, 2013. С. 14–32. (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”; вип. 13).
 8. Довгалюк Ірина. До історії Львівського філіалу Віденського фонограмархіву // Вісник Львівського університету. Львів, 2015. С. 92– (Серія мистецтвознавство; вип. 16, число 1).
 9. Довгалюк Ірина. До питання про етномузикологічні спеціалізації вищої школи // Музичний фольклор в системі навчання та виховання молоді. Тернопіль, 2000. С. 80–85.
 10. Довгалюк Ірина. Музично-етнографічна діяльність Осипа Роздольського. Київ, 1998. 50 с.
 11. Довгалюк Ірина. Осип Роздольський: Музично-етнографічний доробок. Львів, 2000. 154 с.
 12. Довгалюк Ірина. Початки народномузичної фонограмархівістики у Європі // Музикознавча думка Дніпропетровщини: збірник наукових статей. Дніпро, 2021. Вип.21 (2). С.32–48.
 13. Довгалюк Ірина. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: монографія. Львів, 2016. 650 с. + іл.
 14. Довгалюк Ірина, Добрянська Ліна. Етномузикологія України на зламі ХХ–ХХІ століть: осередки, педагогіка, документування фольклору // Проблеми етномузикології. Вип. 16 / упор. Маргарита Скаженик, Олена Шевчук. Київ, 2021. С.5–23.
 15. Довгалюк Ірина, Добрянська Ліна. Етномузикологія України на зламі ХХ–ХХІ століть (1991–2022): наука, видання, конференції // Проблеми етномузикології. Вип. 17 / упор. Маргарита Скаженик, Олена Шевчук. Київ, 2022. С. 5–15.
 16. Іваницький Анатолій. Українська музична фольклористика (мето­до­логія і методика): навч. посібник. Київ: Заповіт, 1997. 392 с.
 17. Квітка Климент. Вступні уваги до музично-етнографічних студій // Записки Етнографічного товариства. 1925. Кн. 1. С. 8–
 18. Квітка Квітка. Музична етнографія на Заході // Етнографічний вісник УАН. 1925. Кн. 1. С. 72-76.
 19. Клименко Ірина. Дискографія української етномузики (автентичне вико­нання). 1908–2010: ілюстрований хронологічний реєстр з анотаціями і покажчиками. Київ, 2010. 360 c.; з іл.
 20. Клименко Ірина, Мурзина Олена. Київська лабораторія етномузикології. 1992 2008 // Проблеми етномузикології, вип.3. Київ, 2008.
 21. Колесса Філарет. До питання про український музичний стиль // Музикознавчі праці. Київ, 1970. С.  456-474.
 22. Колесса Філарет. Кілька слів про збирання і гармонізування українських народних пісень // Музикознавчі праці. Київ, 1970. С. 444-455.
 23. Луканюк Богдан. Найперші фонографічні записи в Україні: Городоцький музей // Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. – Рівне, 2003. Вип. IV. С. 19–45.
 24. Луканюк Богдан. Концепція викладання музично-етнографічних дисциплін в системі „школа – училище – вища” // Етномузика, число 5. Львів, 2009. С. 106–158.
 25. Луканюк Богдан. Курс муз. фольклору: підручник: у 3 кн. Л., 2023.
 26. Лукашенко Лариса. Методика польової роботи в американській етномузикології другої половини ХХ століття // Вісник Львівського університету. Львів, 2017. С.276-290. (Серія філологічна; вип. 66).
 27. Людкевич Станіслав. Передмова // Галицько-руські народні мелодії: [у 2 ч./ Зібрані на фонограф Йосифом Роздольським, списав і зредагував Станіслав Людкевич. Львів, 1906. Ч.1. (Етнографічний збірник НТШ, т. 21).
 28. Лукашенко Лариса. Методологія польової роботи в американській етномузикології другої половини ХХ століття // Вісник Львівського університету. Львів, 2017. С.276–290. (Серія філологічна, вип. 66).
 29. Людкевич Станіслав. Кілька поправок до так званого питання про український пісенний стиль // Дослідження, статті, рецензії, виступи. Львів, 1999. С. 53–61.
 30. Людкевич Станіслав. Націоналізм у музиці // Дослідження, статті, рецензії, виступи. Львів, 1999. С. 35–52.
 31. Максимюк Степан. З історії українського звукозапису та дискографії. Львів; Вашингтон, 2003. 288 с.
 32. Пальоний Володимир. Історія української музичної фольклористики (1960 – 90-ті роки). Київ, 1997.
 33. Пшерембскі Збігнєв. Актуальні тенденції етномузикологічної освіти в Польщі //Етномузика. Львів, 2011. Ч. 7. С. 116–
 34. Рибак Юрій. Фольклорні матеріали у фондах кафедри музичного фольклору Рівевенського державного гуманітарного університету // Вісник Львівського університету. Львів, 2017. С. 106–114 (Серія філологічна, вип. 66).
 35. Рибак Юрій. Методика ареально-типологічних досліджень в етномузикології. Досвід львівської школи // Етномузика, число 3. Львів, 2007. С. 9–22.
 36. Тюрікова Олена. Сучасний фольклоризм в Україні як актуалізація національних потреб часу // Наукові записки Тернопільського Педуніверситету ім. В.Гнатюка. Тернопіль, 1999. С.82– (Серія мистецтвознавство; № 2).
 37. Шуллєр Дітріх. Збирання – зберігання – поширення: традиційні завдання у технічному контексті початку ХХІ століття / переклад з німецької А. Вовчака //Вісник Львівського університету. Львів, 2017. С.9-17. (Серія філологічна; вип. 66)
 38. Dahlig Piotr. Tradycje muzyczne a ich przemiany. Warsz., 1998.
 39. Ethnomusicology: An Introduction / Edited by Helen Myers. New York, London: W.W.Norton & Company, 1992. 487 p. (The Norton/Grove Handbooks in Music).
 40. Jackowski Jacek Piotr. Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych (przełom XIX i XX w. – do drugiej wojny światowej). – Warszawa, 2014. Cz. 1. 288 s.
 41. Jackowski Jacek Piotr. Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN. Archiwum muzyki tradycyjnej w dobie cyfryzacji i Internetu // Folklor w dobie Internetu. Toruń, 2009. S. 211–222.
 42. Janczewska-Sołomko K. Dyskopedia poloników do roku 1918 : w 3 t. / Katarzyna Janczewska-Sołomko. Warszawa, 2002. T. I. CXII + 494 s.
 43. Merriam Alan P. The Anthropology of Music. Evanston: Northwestern, University Press, 1964. 358 p.
 44. Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. Warszawa, 1967, 1968. Wyd. 2. Cz. 1–2, zesz. 1–
 45. Nettl B. Theory and method in ethnomusicology. London: The Free Press of Glencoe, 1964. 306 p.
 46. Stumpf Carl. Das Berliner Phonogrammarchiv // Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik. Berlin, 1908.22.02. S. 225–246.
 47. Żerańska-Kominek Sławomira. Muzyka w kulturze: Wprowadzenie do etnomuzykologii. Warszawa, 1995. 347 s.

допоміжна:

 1. Горбаль Богдан, Максимович Владек. Лемківська народна музика на американських рекордах. Б. м., 2008. 187 с.
 2. Гарасимчук Роман. Бойківські варіанти російських, чеських та румунських танців // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. 1962. Вип. 7–
 3. Гарасимчук Роман. Гуцульські варіанти російських, чеських, польських, угорських та німецьких танців // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. 1961. Вип. 6.
 4. Добрянська, Ліна: Історія формування Музично-етнографічного архіву Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології // Вісник Львівського університету, серія філологічна, вип. 66. Львів, 2017. С. 47–105.
 5. Добрянська Ліна. Інноваційна діяльність ПНДЛМЕ 1990-х – початку 2000-х років: реалізація першого етапу розробки фундаментальної проблеми „Народна музика Галичини та Володимирії” // Етномузика, число 14. Львів, 2018. С. 9–46.
 6. Добрянська Ліна. Інноваційна етномузикологічна діяльність ПНДЛМЕ та КМФ упродовж 1990–2004 років: наукові студії // Етномузика, число 15. Львів,2019. С. 9–44.
 7. Довгалюк Ірина, Добрянська Ліна. Кафедра музичної фольклористики // Сторінки Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Львів, 2003. С. 169–178.
 8. Довгалюк Ірина, Добрянська Ліна: Львівська етномузикологія від джерел до сьогодення // 25-ліття львівської Кафедри музичної фольклористики та Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології: історія – персоналії – доробок / упоряд. Довгалюк Ірина. Львів, 2019. С. 5–22.
 9. Довгалюк Ірина. Наукове товариство імені Шевченка та фонографування // Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Literatura a kultura. Brno, 2015. C. 359–367.
 10. Довгалюк Ірина. Сто років перших фонографічних записів народно-пісенних мелодій в Галичині // Musica Galiciana: збірка статей. Львів, 2001. Т. VІ. С. 221–225. (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка ; вип. 5).
 11. Довгалюк Ірина. Фоноархів Осипа Роздольського // Вісник Львівського університету. Львів, 1999. С.165–170. (Серія філологічна; вип. 27).
 12. Квітка Квітка. Вибрані статті: у 2 ч. / упоряд., передм. та комент. А.І. Іваницького. Київ. Ч. 1. 1985. 142 с.; Ч. 2. 1986. 152 с.
 13. Квітка Квітка. Зібрання праць. Прижиттєві публікації (1902–1941). Львів, 2010 // http://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/Квітка_Климент_Прижиттєві-праці_Львів_2010.pdf
 14. Фримерштейн В. “Антропологія музики” Алана П. Мерріама: Дипломна ро­бота / наук. кер. Б. Луканюк. Львів, 2001. 70 с. (Препр. / ЛДМА ім. М.В. Ли­сенка).

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус