Фольклор і художня література

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор ПИЛИПЧУК СвятославФЛф-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ФЛф-41професор ПИЛИПЧУК Святослав

Опис курсу

Мета: Висвітлити спільні та відмінні ознаки фольклору та літератури як двох видів словесності (усної та писемної). Окреслити комплекс впізнаваних ознак уснословесних творів та творів художньої літератури. З’ясувати основні точки дотику фольклору та літератури. Представити різні рівні фольклоризму у літературі та осмислити поняття «олітературнення» фольклорних творів.

Завдання: Розкрити наскрізну «присутність» уснословесного начала у літературній спадщині українських письменників (Іван Котляревський, поети-романтики, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Марко Черемшина та ін.)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: особливості художньої парадигми творів усної словесності та творів красного письменства»; рівні фольклоризму у літературі; способи рецепції фольклорних елементів у творчості українських письменників; прикметні риси фольклоризму художнього універсуму провідних українських авторів.

вміти: виокремлювати різнорівневі (рівень жанру, сюжету, мотиву, образу, поетики, ритмомелодики та ін.) уснословесні елементи у текстурі авторських художніх творів; аналізувати творчу спадщину письменника крізь призму рецепції фольклорного елемента.

Рекомендована література

Базова

 1. Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – К., 1993.
 2. Єфремов С. Історія українського письменства. – Київ: Femina, 1995.
 3. Історія української літератури (І половина ХІХ століття): За ред. І. Скрипника. – К., 1980.
 4. Історія української літератури ХІХ ст.: У 2-х книгах. (За редакцією академіка М. Жулинського) – К.: Либідь, 2005.
 5. Історія української літератури ХІХ ст.: У 3-х книгах (За ред. М. Яценка). – К., 1995.
 6. Історія української літератури: Перші десятиріччя ХІХ ст.: П. Хропко, О. Гнідан, П. Орлик. – К., 1992.
 7. Росовецький С. Фольклорно-літературні зв’язки: Компаративний аспект. – К., 2001.
 8. Українські поети-романтики : поетичні твори. – К. : Наукова думка, 1987.
 9. Чижевський Д. Історія української літератури. – К.: Академія, 2003. Франко І. Історія української літератури // Зібрання творів: У 50-ти т. – К., 1976-1986. – Т. 41.
 10. Шамрай А. Харківські поети 30–40 років XIX ст.; харківська школа романтиків. – X. 1930

Допоміжна

 1. Вертій О. Народні джерела творчості Івана Франка. – Тернопіль, 1998.
 2. Волинський П. Іван Котляревський. Життя і творчість. – К., 1969
 3. Гончар О. І. Українська література передшевченківського періоду і фольклору. – К.: «Наукова думка», 1982.
 4. Грицюта М. Художній світ В. Стефаника. – К., 1982.
 5. Дей О. Іван Франко і народна творчість. – К., 1955.
 6. Дей О. Спілкування митців з народною поезією. – К.: «Наукова думка», 1981.
 7. Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX – початку XX століття. – К.,1981.
 8. Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка. – К., 2013.
 9. Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. Л., 2009.
 10. Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка // Фольклористичні праці. – К.: Видавництво «Наукова думка», – 1970.
 11. Комаринець Т. Шевченко і народна творчість. – К.: «Художня література», 1993.
 12. Коцюбинська М.Х. Мої обрії: в 2 т. ‒ К. : Дух і літера, 2004.
 13. Коцюбинський М. Твори в 7-ми т. – К.: Наук. думка, 1974.
 14. Марків Р. Фольклор і література: форми діалогу (Фольклоризм в українській літературі кінця ХІХ – по- чатку ХХ століття): монографія. – Львів: ПАІС, 2013.
 15. Мишанич О. Українська література другої половини XVIII ст. і усна народна творчість. – К.: Наукова думка, 1980.
 16. Мишанич С. Народнопоетична стихія в творчості Василя Стуса // Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 2. – Донецьк: Донецький національний університет, 2003. Соколова А. Міфологічний фольклоризм «Казки про калинову сопілку» Оксани Забужко
 17. Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка (Ейдологічні нариси). – Львів, 2007.
 18. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст – інтертекст – контекст. – Львів, 2015.
 19. Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка. – Львів, 2014.
 20. Піхманець Р. Із покутської книги буття: засади творчого мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича: монографія. – Івано-Франківськ, 2012.
 21. Погребенник В. Ф. Поетична творчість Лесі Українки і фольклор // Народна творчість та етнографія. – 1981. – № 1. – С. 58 – 61.
 22. Погребенник В. Фольклоризм української поезії (ост. трет. ХІХ – пер. десят. ХХ ст.). – К.: Юніверс, 2002.
 23. Правдюк О. Т. Г. Шевченко й музичний фольклор. – К.: Наук. думка, 1966.
 24. Росовецький С. Тарас Шевченко і фольклор. – К., 2011.
 25. Скупейко Л. Міфопоетика «Лісової пісні» Лесі Українки.  – К., 2014.
 26. Українка Леся. Зібрання творів: У 12-ти т. – К.: Наукова думка, 1975 – 1979.
 27. Франко І. Дещо про «Марусю» Левко Боровиковського та її основу / /Зібр. творів: У 50 т. – К., 1982. Т. 33. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Там же. – К., 1984. Т. 41.
 28. Шутенко Ю. М. Фольклорна традиція та авторське «Я»: поезія Василя Голобородька: Монографія. – К.: Наукова думка, 2007.
 29. Янковська Ж. Фольклоризм української романтичної прози: монографія. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016.
 30. Яценко М. Т. На рубежі літературних епох: «Енеїда» Котляревського і художній прогрес в українській літературі. – К, 1977.

Силабус:

Завантажити силабус