Фольклоризація української поезії

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ТИХОЛОЗ БогданФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

Мета вивчення курсу: полягає у системному вивченні явища фольклоризації,  усвідомленні його ідейно-художнього багатства, різноманітності, як феномену не лише національного, а й світового рівня.

Завдання. Проблему зв’язку фольклорних творів з літературою наука розглядає як нерозривний процес взаємозбагачення і взаємного впливу, що виходить за рамки національної культури. Фольклоризація літературних творів – це вияв активності народного світосприйняття, бо літературний твір у своєму авторському тексті, як правило, не побутує в народі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати основні питання художньої трансформації фольклору в українській літературі.

 

Рекомендована література

 1. Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор / В. П. Адрианова-Перетц. – Ленинград: «Наука», 1974 – 172 с.
 2.  Азадовский М. К. История русской фольклористики / М. К. Азадовский. – Т. 1. – М., 1958. – 478 c.
 3. Бойко В. Г. Поетичне слово народу і літературний процес / В. Г. Бойко. – К.: «Наукова думка», 1965. – 336 с. 56 «Молодий вчений» • № 12 (27) • Частина 3 • грудень, 2015 р.
 4. Вертій О. І. Народні джерела творчості І. Франка / О. І. Вертій. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 255 с.
 5. Гончар О. І. Українська література передшевченківського періоду і фольклору / О. І. Гончар. – К.: «Наукова думка», 1982. – 312 с.
 6. Данилюк Н. Лінгвофольклористичні студії у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. / Ніна Данилюк // Народна творчість та етнографія. — 2007. —№ 3—4. — С. 4—8.
 7. Дей О. І. Спілкування митців з народною поезією / О. І. Дей. – К.: «Наукова думка», 1981. – 336 с.
 8. Колесса Ф. М. Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка / Ф. М. Колесса // Фольклористичні праці. – К.: Видавництво «Наукова думка», – 1970. – С. 172-327.
 9. Комаринець Т. Шевченко і народна творчість / Теофиль Комаринець. – К.: «Художня література», 1993. – 230 с.
 10. Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : підручник / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик — К. : Знання — Прес, 2006. — 591 с.
 11. Марків Р. Фольклор і література: форми діалогу (Фольклоризм в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття): монографія / Руслан Марків. – Львів: ПАІС, 2013. – 288 с.
 12. Маслова В. А. Лингвокультурология: учебное пособие. — М., 2001 [Електронний ресурс] / В. А. Маслова. — Режим доступу : http:// www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/maslova/index.php
 13. Мишанич О. В. Григорій Сковорода і усна народна творчість / О. В. Мишанич – К.: «Наукова думка», 1976. – 152 с.
 14. Мишанич О. В. Українська література другої половини XVIII ст. і усна народна творчість / О. В. Мишанич. – К.: Наукова думка, 1980. – 343 с.
 15. Мишанич С. В. Народнопоетична стихія в творчості Василя Стуса / С. В. Мишанич // Фольклористичні та літературознавчі праці: Том 2. – Донецьк: Донецький національний університет, 2003. – С. 30-95.
 16. Мишанич С. В. Система жанрів в українському фольклорі / С. В. Мишанич / Рад. школа. — 1990. — № 2. — С. 24— 30.
 17. Мовчан П. Возвращение ради обновления / Мовчан П. // Вопросы литературы. – 1978. – № 3. – С. 71-88.
 18. Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посібник / І. Є. Руснак. — К. : ВЦ „Академія”, 2010. — 304 с.
 19. Соколова А. Міфологічний фольклоризм «Казки про калинову сопілку» Оксани Забужко / Соколова А. – С. 131-143. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua
 20. Чижевський Д. І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський; передм. М. Наєнка. – К.: Академія, 2003. – 568 с.