Історія перської літератури (3 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52.5Залік
62.5Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ВИШНЕВСЬКА НадіяФЛп-31
632ВИШНЕВСЬКА НадіяФЛп-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФЛп-31ВИШНЕВСЬКА Надія

Опис курсу

Основна мета курсу – дати студентам систематичні знання про літературу Ірану від давнини до новітнього часу, ознайомити студентів з системою жанрів класичної і сучасної перської літератури, запропонувати аналіз визначних творів і явищ, виділити процеси, що визначали розвиток літературного процесу, виробити навичку самостійного аналізу літературних текстів. Загальною концепцією курсу є підхід до історії літератури як до складової частини історії культури, що обумовлює включення в лекційний матеріал розділів, що стосуються міфологічних і релігійних представлень періоду, що вивчається, політичної культури, мистецтва і архітектури.

На першому етапі студент отримав розгорнуте уявлення про древню і ранньосередньовічну літературу Ірану доісламського періоду. Другий етап, що передбачає вивчення середньовічної перської літератури, розрахований на студентів, що мають певну мовну підготовку і здатних знайомитися з пам’ятками літератури не лише в перекладах і переказі викладача, але і в оригіналі. Ті навички аналізу художніх текстів, які учні придбають в ході слухання курсу, будуть укріплені і розвинені в ході читання фрагментів творів, що вивчаються, на семінарському зайнятті. Студенти навчаться аналізувати твори перської літератури з урахуванням особливостей культурно-історичної ситуації і періоду, до якого відноситься створення твору.

Студент повинен знати:

загальні відомості про перську літературу,

– основні етапи розвитку перської літератури;

– специфіку її жанрової системи, етапи її становлення.

– персоналії та написані ними твори

Студент повинен вміти:

– читати і перекладати зі словником художню літературу перською мовою.

Рекомендована література

 1. Акимушкин О.Ф. Средневековый Иран: культура, история, филология. – СПб., 2004.
 2. Ардашникова А.Н. История литературы Ирана в послемонгольское время (XIII-XVII вв.) / Ардашникова А. Н., Рейснер М.A. – М. : ИСАА, 1996.
 3. Бертельс Е.Э. Избр. труды. История персидско-таджикской литературы. – М., 1960.
 4. Бертельс Е.Э. Избр. труды. Суфизм и суфийская литература. – М., 1965.
 5. Брагинский И. С. Литература XI—XII вв.: [Литература Ирана и Средней Азии] // История всемирной литературы: В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1983–1994. – На титл. л. изд.: История всемирной литературы: в 9 т. Т. 2. – 1984. — С. 263—277.
 6. http://feb-web.ru/feb/ivl/vl2/vl2-2632.htm
 7. 6.Ворожейкина З. Н. Исфаханская школа поэтов и литературная жизнь Ирана в предмонгольское время XII -начало XIII в.
 8. М.,1984.- 270 с.
 9. 7.Ворожейкина З.Н. Литературная служба при средневековых иранских дворах. Очерки истории культуры
 10. средневекового Ирана. – М., 1984.
 11. 8.Жирков Л. Персидская литература / Л. Жирков. – Режим доступа :  http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le8/le8-5482.htm
 12. Занд М. И. Шесть веков славы. М., 1967.
 13. История персидской и таджикской литературы. Под ред. Яна Рипки. Пер. с чеш. – М., 1970.
 14. 11.Кшановський О.Ч. Періоди, стилі та жанри перської літератури: читанка (http://eastphil.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0.-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96-%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B8….pdf)
 15. 12.Маленька Т. Ф. Жанри, жанрові форми і стилі перської класичної поезії X–XV ст. / Т. Ф. Маленька // Літературознавчі студії. – 2013. – Вип. 39(2). – С. 136-142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2013_39%282%29__20
 16. 13.Рейснер М.Л. Персидская религиозно-мистическая поэзия XI–XV вв.: учебное пособие / М.Л. Рейснер. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – 224 с.
 17. Тамимдари Ахмад. История персидской литературы. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. – 240 с.
 18. ﺯﻨﺪﮔﻴﻨﺎﻤﻪ ﺸﺎﻋﺮﺍﻥ ﺍﻴﺮﺍﻥﺘﺄﻠﻴﻑ ﻮ ﮔﺮﺪﺁﻮﺮﻯ ﻠﻴﻼﺻﻮﻔﻰ. — ﺘﻬﺮﺍﻦ:  ﺟﺎﺟﺮﻤﻰ٬ ١٣۷٨. — ۴۴۱ ﺺ 15.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус