Історія української літератури (перша половина ХІХ століття)_035.06

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316ГЕНЦ АдріанаФЛа-21, ФЛп-21, ФЛч-21, ФЛя-21, ФЛя-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛа-21ГЕНЦ Адріана
ФЛп-21ГЕНЦ Адріана
ФЛч-21ГЕНЦ Адріана
ФЛя-21ГЕНЦ Адріана
ФЛя-22ГЕНЦ Адріана

Опис курсу

В умовах відсутності власної держави, колоніального існування України без власних політичних і соціально-культурних інститутів під владою російської та Австрійської імперій наше письменство було чи не єдиним засобом збереження й розвитку етнічної самосвідомості, національної самобутності й консолідації народу. Саме тому українська література була не лише мистецтвом, а й своєрідною політичною трибуною, тобто виконувала функції суспільно-національних інституцій. Цей період історико-літературного розвитку насамперед важливий як художньо-мистецький феномен завдяки його репрезентантам: Іванові Котляревському, Павлові Гулаку-Артемовському, Євгенові Гребінці, Григорію Квітці-Основ’яненку, Миколі Костомарову, Тарасові Шевченку та іншим митцям. Творчість цих письменників позначена багатством жанрово-стильової системи, наративних стратегій, різноманітністю  образів і характерів та стала справжнім каноном української культури.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів базових знань про історію українського письменства першої половини ХІХ століття як частини світового літературного процесу; з’ясування стрижневих особливостей становлення нової української літератури, розкриття жанрового розмаїття національного письменства й стильової манери представників означеного періоду, вироблення умінь і компетентностей літературознавчого аналізу.

Завдання дисципліни – вивчити основні твори української літератури першої половини ХІХ століття;  пізнати розвиток національного літературного процесу в контексті світового письменства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • головні програмні тексти означеного періоду;
 • літературні концепції першої половини ХІХ століття, зокрема жанрово-стильову палітру;
 • характерні риси творчості письменників першої половини ХІХ століття;
 • особливості творення і функціонування літературних шкіл означеного періоду.

Студент повинен уміти:

 • окреслювати місце і роль українського письменства у розвитку світової літератури першої половини ХІХ століття;
 • визначати стрижневі віхи розвитку українського літературного процесу означеного періоду;
 • характеризувати особливості літературних напрямів та стилів у текстах українського письменства;
 • аналізувати етапи становлення літературознавчих ідей першої половини ХІХ століття;
 • застосовувати загальнонаукові та літературознавчі методи під час аналізу художніх текстів;
 • зіставляти та аналізувати різні літературно-критичні думки про художні тексти та творчість письменників;
 • фахово використовувати літературознавчі джерела (історії літератури, монографії, статті, енциклопедії, довідники, словники тощо).
 • враховувати світовий літературний контекст і множинність рецепції текстів.

Рекомендована література

 1. Айзеншток І. Петро Гулак-Артемовський. Гулак-Артемовський П. Твори. Київ, 1970. 130 с.
 2. Арендаренко І. Преромантизм. По дорозі й назустріч (англійська та українська романтична поезії: порівняльна типологія і поетика). Київ: Фоліант, 2004. С. 13–31.
 3. Балей С. З психології творчости Шевченка. Черкаси: Брама, 2001. 80 с.
 4. Барабаш Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме…»: Гоголь і Шевченко. Харків: Акта, 2001. 375 с.
 5. Барабаш Ю. Тарас Шевченко: Імпеатив України: Історіо- й націєсофська парадигми. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2004. 181 с.
 6. Баран Є. Історична повість М. Костомарова «Черниговка»: Сюжет, проблематика, характери. Дивослово. 1994. № 5. С. 9–11.
 7. Білоус П. Вступ до літературознавства: навч. посібник. Київ: Вид. центр «Академія», 2011. 336 с.
 8. Бовсунівська Т. Історія української естетики першої половини ХІХ ст. Київ, 2001. С. 219–227.
 9. Бовсунівська Т. Українська бурлескно-травестійна література першої половини ХІХ століття (в аспекті функціонування комічного): посібник. Київ, 2006. С. 112–136.
 10. Бовсунівська Т. Український романтизм: Теогонічна систематизація: монографія. Тернопіль: «Крок», 2019. 213 с.
 11. Бондар Л. Шiсть свiтiв «Причинної». 3бірник Харкiвського iсторико-фiлологічного товариства. 1995. Т. 5. С. 91–102.
 12. Бондар Л. Шевченків «Кобзар» 1840 р.: долання стереотипів. Українська філологія: школи, постаті, проблеми: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському Університеті. Львів, 1999. Ч. І. С. 241–247.
 13. Борзенко О. Творчість П. Гулака-Артемовського в аспекті національної ментальності. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. 2006. № 745. Сер.: Філологія. Вип. 49. С. 146–150.
 14. Борзенко О. Художній світ української прози Г. Квітки-Основ’яненка: дис. канд. філол. наук. 10.01.01. Київ, 1996. 157 с.
 15. Боронь О. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка: автореф. дис. к. філол. н..10.01.01. Київ, 2004. 12 с.
 16. Буторіна Н. Національні мотиви у творчості Григорія Квітки-Основ’яненка. Слово і час. 2005. № 6. С. 76–
 17. Вільна Я. Гуманізм прози Г. Квітки-Основ’яненка і засади соціодетермінізму в оцінці творчості письменника . Слово і Час. 2004.№ 9. С. 22–30.
 18. Галич О. «Я полюбив історію над усе …» (М. Костомаров про свої наукові зацікавлення історією України). Слово і час. 1997. № 5– С. 23–27.
 19. Галич О. Назарець В. Васильєв Є. Теорія літератури: підручник / за наук. ред. О. Галича. 2-ге вид. Київ: Либідь, 2005. 488 с.
 20. ГнатюкМ. На шляху національного поступу: від Перемишльського культурно-освітнього гуртка до «Русалки Дністрової». Дзвін.№ 8. С. 115–119.
 21. Гнідан О. Мотиви лірики А. Метлинського (Аналіз в аспекті творчого методу). Історія української літератури ХІХ – поч. ХХ ст. Практичні заняття. Київ: Вища школа, 1987. С. 29–
 22. Гончар О. Українська національна ідея у художній творчості: перша половина та середина ХІХ ст. Слово і час. 1994. № 9-10. С. 65–70.
 23. ГорболісЛ. З’ясування фольклорних джерел творів Григорія Квітки-Основ’яненка. Дивослово. 1994. № 10-11. С. 40–43
 24. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. Київ, 1997. 604 с.
 25. Грабович Г. Поет як міфотворець: Семантика символів у творчості Тараса Шевченка. Київ, 1998. 207 с.
 26. ГречанюкС. «Добридень, падре!», або Маркіян Шашкевич: три дороги «Руської трійці». Урок української. № 9–10. С. 36–43.
 27. Гундорова Т. Повернений Рим, або «Енеїда» Котляревського. Сучасність. 2000. № 4. С. 120–
 28. Гундорова Т. Погляд на «Марусю». Слово і час. 1991. № 6. С. 15–22.
 29. Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX – поч. XXст. Київ: Вища школа, 1981. 216 с.
 30. Деркач Б. П. Гулак-Артемовський. Гулак-Артемовський П. Поезії. Київ: Радянський письменник, 1989. С. 3–
 31. Євшан М. Свято Маркіяна Шашкевича. Критика. Літературознавство. Естетика. Київ, 1998. С. 33–
 32. Єременко О. Модифікація балади в доробку М. Шашкевича. Дивослово. № 1. С. 5–7.
 33. Єременко О. Українська балада ХІХ ст.: історія жанру. Суми, 2004. 216 с.
 34. Єфремов С. Історія українського письменства. Київ: Femina, 1995. 538 с.
 35. Жулинський М. Духовна епоха в історії України («Енеїда» ). Дивослово. 2000. № 8. С. 15–
 36. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. Київ: Факт, 2009. 146 с.
 37. Задорожна Л. Євген Гребінка: літературна постать. Київ: Твім інтер, 2000. 156 с.
 38. Задорожна Л. Філософський концепт «Салдацького патрета» Г. Квітки-Основ’яненка. Українська мова і література. 1998. Ч. 18 (82). С. 1–
 39. Зеров М. Українське письменство ХІХ століття. Твори: в 2 т. Київ: Дніпро, 1990. Т. 2. 601 с.
 40. Іванишин П. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко : монографія. Київ: Академвидав, 2008. 392 с.
 41. Івашків В. Українська романтична драма 30-80-х рр. XIX ст. Київ, 1990. 123 с.
 42. Історія української літератури. ХІХ століття: у 2 кн. /за ред. М. Жулинського. Київ: Либідь, 2005. 656 с.
 43. Кирчів Р. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці». Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. 422 с.
 44. Кирчів Р. Народна легенда і поема І. Вагилевича «Мадей». Нар. творчість та етнографія. № 1. С. 12–16.
 45. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація. Тернопіль: Богдан, 2014. 384 с.
 46. Козак С. Український преромантизм (джерела, зумовлення, контексти, витоки). Варшава: TYRSA, 2003. 227c.
 47. Козачок Я. Українська ідея: з вузької стежки на широку дорогу (художня і науково-публіцистична творчість М. Костомарова). Київ, 2004. 352 с.
 48. Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи українського романтизму (Проблема національного й інтернаціонального). Львів, 1983. 222 с.
 49. Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи українського романтизму: проблема національного й інтернаціонального. Львів, 1983. 223c.
 50. Комаринець Т. Яків Головацький і українське національне відродження. Головацький Я. Твори. Львів, 1999. С. 197–
 51. Комариця М. Фольклорний символ балади: мiф i ритуал. Українське лiтературознавство. Вип. 59. 1994. С. 116–124.
 52. Костомаров М. Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке. Твори: у 2-х т. Київ, 1967. Т. 2. С. 56–
 53. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка: літературно-критичний нарис. Київ: Радянський письменник, 1990. 272 с.
 54. КоцюбинськаМ. Народнопісенне коріння поетики Шевченка. Українське літературознавство. 1990. Вип. 55. С. 105–112.
 55. Коцюбинська М. Специфіка балади українських романтиків. Матеріали до вивчення історії української літератури : у 5-ти т. Т. 2: Література першої половини ХІХ ст. Київ, 1961. С. 274–280.
 56. Коцюбинська М. Специфіка балади українських романтиків. Матеріали до вивчення історії української літератури : у5-ти т. Т. 2: Література першої половини ХІХ ст. Київ, 1961. С. 274–280.
 57. Крижанівський С. Амвросій Могила та Ієремія Галка. Амвросій Могила. Ієремія Галка. Поезії. Київ, 1972. С. 21–
 58. Крижанівський С., Ротач П. Визначний представник українського романтизму. Боровиковський Л. Повне зібр. творів. Київ: Наук. думка, 1967. С. 5–
 59. Крохмальний Р. Українська романтична поезія 20-60-х років ХІХ століття: модуль метаморфози: дис. канд. філол. наук: 10.01.01. Львів, 1997. 193 л.
 60. Крохмальний Р. Метаморфоза в українській літературі першої половини ХІХ століття: : семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. 424 с.
 61. Крохмальний Р. Метаморфози в поезії Миколи Костомарова. Українська філологія: досягнення, перспективи (До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті). Львів, 1994. С. 219–222.
 62. Крохмальний Р. Поетика трансферності у візіях Миколи Костомарова. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2007. Вип. 41. С.44–
 63. Куліш П. Григорій Квітка (Основ’яненко) і його повісті (Слово на новий вихід Квітчиних повістей). Твори: в 2 т. / упор. і склав приміт. М. Гончарук. Київ: Дніпро, 1989. Т. 2. С. 487–
 64. Куценко Л. Байка Гулака-Артемовського «Пан та собака» : національне в соціальному змісті твору. Дивослово. 2003. № 8. С. 23–
 65. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі. Черкаси: Брама-Україна, 2009. 148 с.
 66. Літературознавство: словник основних понять / переклад з нім. А. Цяпи. Тернопіль: Богдан, 2005. 278 с.
 67. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.-уклад. Ю. Ковалів. Київ: ВЦ «Академія», 2007. Т. 1. 608 с.
 68. Літературознавча енциклопедія: у двох томах / авт.-уклад. Ю. Ковалів. Київ: ВЦ «Академія», 2007. Т. 2. 624 с.
 69. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Гром’яка, Ю. Коваліва, В. Теремка. Київ: ВЦ «Академія», 2007. 752 с.
 70. Микитюк В. ГАЛИЦЬКИЙ БАНДУРИСТ. До 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича. Дивослово. 2011. Число 11. С. 60-64.
 71. Микитюк В. Дослідження в галузі історії української літератури у ХІХ столітті. Slavica stetinensia. 1995. С. 35-43.
 72. Наєнко М. Романсеро Євгена Гребінки: до 200-річчя від дня народження митця. Літературна Україна. 2012. №5 (2 лютого). С. 1,4–5.
 73. Нахлік Є. «Нова Елоїза» Ж.-Ж. Руссо та «Наталка Полтавка» І. Котляревського. Всесвіт. 1989. № 12. С. 130–132.
 74. Нахлік Є. «Філософія трагізму»: топос каяття та екзистенційні запитання романтиків. Слово і час. 2003. № 7. С. 3–
 75. Нахлік Є. Історична проза Є. Гребінки. Українська мова і література в школі. 1987. № 2. С. 10–
 76. Нахлік Є. Пекло в «Енеїді» Івана Котляревського: ґенеза й міфологічні сенси (античні та християнські). Дивослово. 2011. № 12. С. 46–51.
 77. Нахлік Є. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст – інтертекст – контекст / наук. ред. В. Панченко; НАН України. Львів, 2015. 543 с.
 78. Нахлік Є. Українська романтична проза 20–60-х років ХІХст. Київ, 1988. 318 с.
 79. Нахлік Є.Українська романтична проза 20-60-х років ХІХ століття. Київ: Наукова думка, 1988. 320 с.
 80. Нудьга Г. Українська балада (З теорії та історії жанру). Київ, 1970. 258 с.
 81. Окара А. Творчість І. Котляревського та нова парадигма української літературної мови. Слово і час. 1999. № 9. C. 22–25.
 82. Павлюк М. П. Гулак-Артемовський з погляду текстології. Слово і час. 1990. № 1. С. 45–
 83. Підгорна Л. Микола Костомаров в оцінках Івана Франка. Українське літературознавство. 2012. Вип. 76. С. 167–
 84. Пінчук Ю. Микола Іванович Костомаров: 1817–1885. Київ: Наук. думка, 1992. 232 с.
 85. Поліщук Я. Найісторичніша і найглибша українська країна (Микола Костомаров на Волині). Слово і час. 1993. № 12. С.45–
 86. Працьовитий В. Мотив зради у трагедії «Сава Чалий» Миколи Костомарова. Працьовитий В. Українська історична драма. Львів, 2002. С. 90–
 87. Сверстюк Є. Іван Котляревський сміється. На святі надій. Київ, 1999. С. 253–
 88. Свириденко О. Історіософська концепція Амвросія Метлинського. Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України. Вип. 2. Київ, 2001. С. 48–
 89. Сивокінь Г. Іван Котляревський на тлі сучасної йому європейської літературної думки. Дивослово. 2003. № 12. С. 2–4.
 90. СмілянськаВ. Літературна творчість Миколи Костомарова. Костомаров М. Твори у 2-х томах. Т. 1. Поезії, драми, оповідання / упор., автор передм. і приміт. В. Смілянська. Київ: «Дніпро», 1990. С. 5–
 91. Степанишина Ю. Розвиток українського байкопису. Українська література в загальноосвітній школі. 2000. № 3. С. 55–
 92. Стратілат М. Євген Гребінка – сучасник і предтеча. Чумацький шлях. 2012. № 1. С. 5–
 93. Сулима М. «Наталка Полтавка» й українська драматургія ХVIІ-ХVІІІ ст. Київська старовина. 1998. № 5. С. 67–
 94. Сулима-Блохина О. Критична аналіза української прози Квітки-Основ’яненка. Вибране. Київ, 1995. С. 177–
 95. Ткачук М. Естетична концепція людини в «Енеїді» Івана Котляревського. Київ: Вища школа, 1995. 55 с.
 96. Трофименко В. Літературно-естетичні погляди Г. Квітки-Основ’яненка в контексті європейського просвітництва. Слово і час. 1997. № 9. С. 36–
 97. Турчин М. Філософська повість на Україні: Про творчість Г. Квітки-Основ’яненка. Українська мова і література в школі. 1993. № 11. С.46–50.
 98. Франко І. Критичні письма о галицькій інтелігенції. Зібр. творів: у 50 т. Т. 26. Київ: Наук. думка, 1980. С. 89–93.
 99. Франко І. М. Шашкевич і галицько-руська література. Зібр. творів: у 50 т. Т. 29. Київ: Наук. думка, 1981. С. 249–
 100. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. Зібр. творів: у 50-ти томах. Т. 41. Київ: Наук. думка, 1984. С. 144–470.
 101. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. Зібр. творів: у 50-ти томах. Т. 41. Київ: Наук. думка, 1984. С. 144–
 102. Франко І. Писання І. П. Котляревського в Галичині. Франко І. Зібрання творів у 50-и томах. Т. 31. Київ: Наукова думка, 1979. С. 321–334.
 103. Хороб С. Українська драматургія: крізь виміри часу (Теоретичні та історико-літературні аспекти драми). Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. 196 с.
 104. Хропко П. Українська драматургія першої половини ХІХ ст. Київ, 1972. С. 94–
 105. Шалата М. Будителі. «Руська трійця» та її послідовники. Дрогобич: Коло, 2011. 109 с.
 106. Шевчук В. «Енеїда» І. Котляревського в системі літератури українського бароко. Львів: Сполом, 1998. 63 с.
 107. Шевчук В. Муза Миколи Костомарова. Дорога в тисячу років. Київ, 1990. С. 262–268.
 108. Шерех Ю. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І. П. Котляревського / упоряд. Л. Тарновецька. Чернівці: Рута, 1998. 79 с.
 109. Ятищук О. Григорій Квітка-Основ’яненко в духовній історії України. Тернопіль: ТДПУ, 2003. 176 с.
 110. Яценко М. Минуле проростає в сучасність (Романтична драматургія Миколи Костомарова). Слово і час. 1992. № 5. С.3–

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус