Історія арабської літератури (2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ЛУЦАН ЛідіяФЛа-21
432ЛУЦАН ЛідіяФЛа-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФЛа-21ЛУЦАН Лідія

Опис курсу

Мета та цілі курсу: мета курсу – ознайомити студентів із основними процесами, які відбувалися в арабській літературі у доісламський період та період Омейядського халіфату; ціль – сформувати у студентів-арабістів цілісне уявлення про витоки, розвиток і тяглість арабської літератури.

Очікувані результати навчання:
• знати: особливості розвитку літературного процесу на тлі історичних і культурних подій доісламського періоду та часів Омейядського халіфату; появу нових і розвиток традиційних літературних жанрів і явищ культури; видатні постаті діячів літератури, культури і просвітництва; кращі твори художньої літератури.
• вміти: визначати жанрові та стильові особливості поетичних та прозаїчних творів доісламської та середньовічної арабської літератури, аналізувати ідейно-тематичні, фабульно-композиційні особливості творів, систему образів, систему художніх засобів виразності, риси індивідуального авторського стилю, визначати значення того чи іншого літературного твору та творчого авторського доробку в цілому в загальному літературному процесі, знаходити вияви літературних впливів тощо.

Теми:
Схема курсу
Змістовий модуль 1. Література доісламського періоду
Тема 1. Витоки арабської словесності. Прислів’я та приказки. Творчість кахінів. Перекази т алегенди циклу «Дні арабів».
Тема 2. Основні поняття аруду – арабської метрики. Основні жанри давньоарабської поезії: насиб, васф, гіджа, фахр, мадх. Структура класичної касиди.
Тема 3. Творчість перших арабських поетів.
Тема 4.Творчість авторів муалляк. Походження терміна, вплив на подальший розвиток арабської поезії.
Тема 5. Творчість ранніх придворних панегіристів.

Змістовий модуль 2. Література періоду Омейядського халіфату
Тема 1. Виникнення та поширення ісламу. Структура і зміст Корану, його вплив на подальший розвиток арабської літератури.
Тема 2. Творчість перших ісламських панегіристів.
Тема 3. Творчість придворних омейядських панегіристів аль-Ахталя, аль-Фараздака та Джаріра.
Тема 4. Виникнення узритської поетичної школи. Творчість основних представників.
Тема 5. Виникнення омаритської поетичної школи. Творчість основних представників.

Питання до іспиту:
1.Витоки арабської словесності.
2.Питання автентичності давньоарабської поезії.
3.Основні поняття аруду.
4. Основні жанри давньоарабської поезій.
5. Цикл легенд «Дні арабів».
6. Творчість авторів муалляк.
7.Творчість перших придворних панегіристів.
8.Структура і зміст Корану.
9. Творчість перших ісламських панегіристів.
10.Творчість омейядських панегіристів.
11. Творчість поетів узритської школи.
12.Творчість поетів омаритської школи.

Рекомендована література

Базова:
1.Аль-Фахури Ханна. История арабской литературы.  М., 1959-61.
2.Гибб Х.А.Р. Арабская литература. Классический период. – М., 1960.
3.Куделин А.Б. Арабская литература: поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи.-М., 2003.
4.Куделин А.Б. Классическая арабо-испанская поэзия (конец X- середина XII в.) – М., 1973.
5.Куделин А.Б. Средневековая арабская поэтика (вторая половина VIII-XI век). – М.,1983.
6.Кримський А. Ю. Вибрані сходознавчі праці. – К., 2007.
7.Крачковский И.Ю. Арабская поэзия // Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. –Т. ІІ М.; Л., 1956.
8.Крачковский И.Ю. Арабская поэтика в IX в. // Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. –Т. ІІ М.; Л., 1956..
9.Мец Адам. Мусульманский ренесанс .  М., 1966.
10.Петрушевский И.П. Ислам в Иране.  М., 1966.
11.Фильштинский И. М. Арабская классическая литература .  М., 1965.
12.Фильштинский И. М. Арабская литература в средние века .  М., 1977.
13.Фильштинский И. М. Арабская литература в средние века VІІ – ІХ в.в.  М., 1978.
14.Фильштинский И. М. История арабской литературы Х-ХVIII века. – М.,1991.
15.Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. – М., 1991.
16.Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы (VI-XII век).  М., 1974.

Додаткова:

1.Бойко К.А. Арабская историческая литература в Испании (VIII- первая треть XI в.). – М., 1976.
2.Гамидов И.Я. О значении трудов Ибн Кутайбы «Поэзия и поэты» и «Источники сведений». // Народы Азии и Африки. – 1970, № 5.
3.Крачковский И.Ю. Арабская культура в Испании. – М.; Л., 1937.
4.Крачковский И.Ю. Арабская поэзия в Испании. // Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. –Т. IІ, М.; Л., 1956.
5.Леви-Провансаль Э. Арабская культура в Испании. Пер. с франц. – М., 1967.
6.Менендес Пиндаль Р. Арабская поэзия и поэзия европейская. // Менендес Пиндаль Р. Избранные сочинения. – М., 1961.
7.Санчес А.А. К вопросу о сущности арабской метрики. // Арабская филология. – М., 1968.
8.Смирнов А. А. Средневековая литература в Испании. – Л., 1969.
9. Уотт У.М., Какия П. Мусульманская Испания. – М., 1976.
10.Шидфар Б.Я. Андалусская литература. – М., 1970.
11.Шидфар Б.Я. Арабская проза и средневековая испанская литература. // «Теоретические проблемы восточных литератур» – М., 1970.
12.Шидфар Б.Я. Арабская фолософская лирика. // Теория жанров литератур Востока. М., 1985.
13.Gibb H.A.R. Arabic Literature. An Introduction. – Oxford, 1963.
14.Monroe J. Hispano-Arabic Poetry. A Student Anthology. – Los Angeles, 1974.
15.Monroe J. Hispano-Arabic Poetry during the Caliphate of Cordoba: Theory and Practice. Wiesbaden, 1973.
16.Grunebaum G.E. Arabic Poetry. Theory and Development. – Wiesbaden, 1973.
17.Nicholson R.A. Literary History of the Arabes. – Cambridge, 1969.
18.Nykl A.R. Hispano-Arabic Poetry and its Relations with the Old Provencal Troubadours. Philadelphia, 1946.
19.Stern S.M. Hispano-Arabic Strophic Poetry. – London, 1974.
أبو حاقة أحمد. أبو فراس الحمدانى. بيروت, 1960
الاختيار نيسب. الشعر الصوفي. بيروت,1950
أمين أحمد. ألنقد العربي. ألقاهرة, 1957
ألبصير محمد مهدى. في الأدب العباس. النجف,1970
بنت الشاطىء. أبو العلاء المعري. ألقاهرة, 1965
الجبوري عبد الله. أبو الطيب المتنبي في اثار الدارسين. بغداد, 1977
حسين طه. مع المتنبي. ألقاهرة,1960
الحوفي أحمد محمد. أبو جيان التوحيدي. ألقاهرة, 1957
الرافعي مصطفى صادق. تأريخ اداب ألعرب. ألقاهرة, 1953-195

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус