Історія основної слов’янської літератури (чеської)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316МОТОРНИЙ ОлександрФЛчес-21
432МОТОРНИЙ ОлександрФЛчес-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛчес-21БРИЛИНСЬКА Надія
416ФЛчес-21БРИЛИНСЬКА Надія

Опис курсу

Курс «Історія основної слов’янської літератури (чеської)», поряд із нормативними курсами з чеської мови, є одним з опорних при підготовці фахівців-славістів, що спеціалізуються у галузі богемістики. Його завданням є глибоке ознайомлення студентів з історією становлення красного письменства чеського народу, з тенденціями та особливостями його розвитку. Ця навчальна дисципліна покликана розширити літературознавчі та культурологічні обрії студентів, ознайомити їх з історико-культурними процесами у чеській літературі, з творчістю її видатних представників. Студенти одержують не лише історико-літературні відомості, а й знайомляться також з поетикою видатних чеських письменників, вдосконалюють свої навички літературознавчого аналізу. Даний курс дає студентам можливість усвідомити специфіку розвитку чеської літератури, застосувати навички компаративного літературознавчого аналізу, навчитися оперувати сучасною термінологією.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • факти і тенденції історії розвитку чеської літератури (ІХ – пер. пол. ХІХ ст);
 • знати історію чеської літератури, аналізувати й інтерпретувати літературні твори, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів;
 • знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію чеської і літератури і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності;
 • знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності;

вміти:

 • аналізувати художні твори, літературні явища, вписувати їх у відповідний контекст;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань;
 • здійснювати літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
 • мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Кузнецова Р. Р. История чешской литературы. – Москва, 1981.
 2. История литературы западных и южных славян (Т. 1-3). – Москва, 1997-2001.
 3. Dějiny české literatury. Díl I-III. – Praha, 1959 – 1961.
 4. Lexikon české literatury. – Praha, 1985 – 2008.
 5. Panorama české literatury. – Olomouc, 1994.
 6. Slovník českých spisovatelů. – Praha, 1964.
 7. Антология чешской поэзии. Т. 1-3. – Москва, 1969.
 8. Чеська поезія. – Київ, 1964.
 9. Tisíc let české poezie. Díl I-III. – Praha, 1974.
 10. Бернштейн С. Константин Философ и Мефодий. – Москва, 1984.
 11. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. – Київ, 1988.
 12. Истомин В. 1100 лет славянской азбуки. – Москва, 1988.
 13. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. – Львів, 1993, 2006 (глави про чеську літературу).
 14. Львівська богемістика (програма, методичні рекомендації, бібліографія). – Львів, 2006.
 15. Kopecký Milan. Dějiny starší české literatury. – Opava, 1991.
 16. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. – Praha: Nakladatelství ČSAV,

Матеріали

ОНОВЛЕНО 27 квітня – 11 травня

Дисципліна «Історія основної слов’янської літератури (чеська)» 

Викладач: Моторний Олександр Андрійович

тел. 0636847604
email: oleksandr.motornyy@lnu.edu.ua

Тема лекції 1: Romantismus v české literatuře

Питання для опрацювання:

 • Romantismus v české literatuře: charakteristika
 • Romantismus a historické podmínky v Čechách XIX st.
 • Literární život v Čechách 20-30 let XIX st.

Тема практичного заняття: Romantismus v české literatuře

 • Romantismus v české literatuře: charakteristika, autoři
 • Literární život v Čechách v době Romantizmu
 • Romantismus a historické podmínky v Čechách XIX st. Národní obrození a jeho osud v XIX st.

Тема лекції 2: Karel Hynek Mácha: život a tvorba

Питання для опрацювання:

 • Život K. H. Máchy. Mácha-cestovatel a malíř. Díla K. H. Máchy: Cikáni, Marinka, Máj
 • Poema Maj jako vrchol českého romantismu. Analýza díla
 • Význam Máchova díla pro českou literaturu

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус

Завантажити силабус