Історія перської літератури (2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ВИШНЕВСЬКА НадіяФЛп-21
432ВИШНЕВСЬКА НадіяФЛп-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФЛп-21ВИШНЕВСЬКА Надія

Опис курсу

Основна мета курсу – дати студентам систематичні знання про літературу Ірану від давнини до новітнього часу, ознайомити студентів з системою жанрів класичної і сучасної перської літератури, запропонувати аналіз визначних творів і явищ, виділити процеси, що визначали розвиток літературного процесу, виробити навичку самостійного аналізу літературних текстів. На першому етапі студент отримує розгорнуте уявлення про древню і ранньосередньовічну літературу Ірану доісламського періоду, а також про зародження і перший період розвитку класичної літератури ісламського періоду. Загальною концепцією курсу є підхід до історії літератури як до складової частини історії культури, що обумовлює включення в лекційний матеріал розділів, що стосуються міфологічних і релігійних представлень періоду, що вивчається, політичної культури, мистецтва і архітектури. Студенти навчаться аналізувати твори перської літератури з урахуванням особливостей культурно-історичної ситуації і періоду, до якого відноситься створення твору. . Ті навички аналізу художніх текстів, які учні придбають в ході слухання курсу, будуть укріплені і розвинені в ході читання фрагментів творів, що вивчаються, на семінарському зайнятті.

Студент повинен знати:

загальні відомості про перську літературу; її жанрову систему, персоналії та написані ними твори;

– принципи періодизації перської літератури.

Студент повинен вміти:

– читати і перекладати зі словником художню літературу перською мовою.

Рекомендована література

 1. Абдуллаєва Ф. Средневековая персидская поэзия. (Тексты, переводы, комментарии). – СПб, 2001.
 2. Авеста в русских переводах (1861 – 1996) / И. Рак. – СПб., 1997.
 3. Антологія перського гумору / Р.Гамада. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,, 2010.
 4. Бертельс Е. Э. Персидская поэзия в Бухаре. – М.-Л.,1935.
 5. Брагинский И. Абу Абдаллах Джафар Рудаки. – М., 1989.
 6. Брагинский И. С. Из истории персидской и таджикской литератур. – М., 1972.
 7. Брагинский И. С. Из истории таджикской народной поэзии. — М., 1956.
 8. Брагинский И. С. О проблеме периодизации истории персидской и таджикской литератур. – М.,1960.
 9. Ворожейкина З.Н. Литературная служба при средневековых иранских дворах. Очерки истории культуры средневекового Ирана. – М., 1984.
 10. Гюзальян Л. Иранские миниатюры. – М.-Л.,1935.
 11. Дармстетер Д. Происхождение персидской поэзии. – М.,1924.
 12. Занд М. И. Шесть веков славы. – М., 1967.
 13. История персидской и таджикской литературы / Я. Рипка. – М., 1970.
 14. Кримський А. Вибрані сходознавчі праці. — К., 2007.
 15. Крымский А. История Персии, ее литературы и дервишеской философии. — М.,1909.
 16. Кшановський О. Періоди, стилі та жанри перської літератури: Читанка. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eastphil.knlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/Читанка.-Періоди-стилі-жанри…..pdf.kjg
 17. Мирзоев A. Рудаки: Жизнь и творчество. – М., 1968.
 18. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана (зороастризм). СПб. – М., 1998.
 19. Османов М.-Н. Стиль персидско-таджикской поэзии ІХ – Х вв. — М., 1974.
 20. Пригарина Н.И. Индийский стиль и его место в персидской литературе (вопросы поэтики). – М., 1999.
 21. Проблемы периодизации истории литератур народов Востока. Сб. ст. – М.,1968.
 22. Рейснер М.Л. Введение в иранскую филологию. Цикл лекций. – М., 1997.
 23. Рустем и Зораб: Персидская повесть (из Шах-Наме) // Жуковский В.А. Баллады. Поэмы. Дневники, письма, воспоминания современников. М., 1987. – С. 180 – 314.
 24. Фірдоусі А. Шах-наме: розділи з поеми. Книга 1 / Переклав Микола Ільницький; Наукова підготовка тексту Романа Гамади. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017.
 25. Фірдоусі А. Шах-наме: розділи з поеми. Книга 2 / Переклав Микола Ільницький; Наукова підготовка тексту Романа Гамади і Надії Вишневської. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018.
 26. Фірдоусі А. Шах-наме: розділи з поеми. Книга 3 / Переклав Микола Ільницький; Наукова підготовка тексту Надії Вишневської. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019.
 27. Фрай Р. Наследие Ирана. – М.,1972.
 28. Шидфар Б. Ибн Сина. – М., 1981.

.28 ترابی، سيد محمد. نگاهی به تاريخ و ادبيات ايران. تهران، 1382

.29تميم داری، احمد. تاريخ ادب فارسی. تهران، 1379

 1. 30. ادبیات فارسی. پایه دهم، دوره دوم متوسطه حرفه ای / دکتر حسین قاسم پور. – تهران، 1399.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус