Історія української літератури (друга половина ХІХ століття)

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Микуш С. Й.ФЛа-21, ФЛп-21, ФЛя-21, ФЛч-21
416доцент Микитюк В. І.ФЛсрб-21, ФЛслц-21, ФЛчес-21, ФЛслн-21, ФЛк-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФЛа-21доцент Микуш С. Й.
ФЛп-21доцент Микуш С. Й.
ФЛч-21доцент Микуш С. Й.
ФЛя-21доцент Микуш С. Й.
ФЛя-21доцент Микуш С. Й.
432ФЛслн-21доцент Микитюк В. І.
ФЛслц-21доцент Микитюк В. І.
ФЛсрб-21доцент Микитюк В. І.
ФЛс-21доцент Микитюк В. І.
ФЛчес-21доцент Микитюк В. І.
ФЛк-21доцент Микитюк В. І.

Опис курсу

Метою курсу є формування у студентів фундаментальних знань з історії української літератури другої половини ХІХ ст., з’ясування особливостей літературного процесу в Наддніпрянській Україні і в Галичині, розкриття жанрового розмаїття національного письменства й стильової манери провідних письменників.

Завдання: розуміння загальних закономірностей розвитку української літератури другої половини ХІХ ст., ідейно-естетичних засад її функціонування; вияснення основних проблемно-тематичних та стилістичних рис творчості українських письменників; представлення кола основних авторів, аналіз їхніх найкращих здобутків у ліриці, прозі, драматургії; визначення місця національного письменства у світовому літературному просторі.

Практичними цілями нормативного курсу є:

 • засвоєння змісту термінів і понять «реалізм-науковий реалізм-позитивізм», «поетична збірка і ліричний цикл», «жанрово-тематичні різновиди ліро-епосу», «історичний, соціально-побутовий, соціально-психологічний, філософський роман, роман виховання», «театр корифеїв», «комедія, трагікомедія», «зародження модернізму» тощо;
 • засвоєння літературно-географічних, ідеологічно-літературних структур періоду;
 • розуміння специфіки естетичної свідомості епохи;
 • мати поняття про ідейно-естетичну «фізіономію» літературних часописів, альманахів, літературно-мистецьких і культурно-просвітницьких товариств тощо.

Курс також допоможе студентові збагнути долю письменника в умовах царських заборон рідного слова; боротьбу з цензурою; особисті й громадські зв’язки митців в умовах бездержавності по обидва боки кордону між двома імперіями.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 1. основні віхи розвитку, події та факти літературного процесу другої половини ХІХ ст.;
 2. етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду розвитку українського письменства;
 3. характерні риси творчості чільних учасників літературного процесу;
 4. місце і значення творчого доробку письменника в літературному процесі цього періоду;
 5. особливості створення і функціонування літературних шкіл;
 6. ознаки еволюції окремих літературних родів та жанрів;
 7. особливості літературних напрямів та стилів в українській літературі другої половини ХІХ ст.

вміти:

 1. визначати основні етапи розвитку, події та факти літературного процесу другої половини ХІХ ст.;
 2. аналізувати етапи історії формування літературознавчих ідей цього періоду розвитку українського письменства;
 3. застосовувати різні методи аналізу літературних родів і жанрів цього періоду;

4.виявляти розуміння рис творчості основних учасників літературного процесу;

 1. аналізувати основні причини еволюції окремих літературних родів та жанрів;
 2. визначати особливості літературних напрямів та стилів у текстах української літератури другої половини ХІХ ст.;
 3. аналізувати твори з урахуванням художньої, естетичної та ідейної цілісності, авторської позиції, сучасного прочитання;
 4. виявляти основні, провідні ознаки й домінанти творів;
 5. зіставляти різні погляди на творчість письменника, виявляти здатність доказувати, аргументувати свої твердження про твір;
 6. користуватися джерелами (монографіями, статтями, енциклопедіями, довідниками, словниками термінів тощо);
 7. готувати доповіді, реферати чи дослідження-повідомлення проблемного характеру на літературну тему.

Рекомендована література

 • Антонович Д. Триста років українського театру: 1619 – 1919. – К., 2003.
 • Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965. – Т.2.
 • Бондар М. Поезія пошевченківської епохи. Система жанрів. – К., 1986.
 • Бунчук Б. Віршування Івана Франка: Монографія. – Чернівці, 2000.
 • Возняк М. З життя і творчості Івана Франка. – Львів, 1955.
 • Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття. – Івано-Франківськ, 2005.
 • Голомб Л. Особа і суспільство в українській ліриці кінця ХІХ – початку ХХ століття. – Львів, 1988.
 • Гром’як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.). – Тернопіль, 1999.
 • Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. – К., 2006.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус