Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік
83Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720ФЛп-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛх-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛя-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛа-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
828ФЛп-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛх-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛя-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛа-41доцент МАЦКЕВИЧ Андрій

Опис курсу

Курс створено, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб орієнтуватися в особливостях сучасних лінгвістичних методологій та володіти відповідним категоріальним апаратом.

Мета та цілі курсу: мета курсу – ознайомити студентів із сучасними методами та методиками лінгвістичних досліджень; ціль – сформувати в студентів-сходознавців цілісне уявлення про галузі й техніки використання сучасних мовознавчих методів і методик, зокрема у контексті підготовки курсової роботи.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– Знати: основні мовознавчі методологічні парадигми; категорійно-понятійний апарат сучасного мовознавства; принципи та техніки лінгвістичної дослідницької діяльності.
– Вміти: орієнтуватися в особливостях мовознавчих методів і методик, володіти категоріальним апаратом.

Теми:

1. Поняття методу, методики та методології в мовознавстві. практичне заняття
2. Загальні й лінгвістичні методи.
Парадигми мовознавства. практичне заняття
3. Порівняльно-історична парадигма мовознавства. практичне заняття
4. Зіставно-типологічне мовознавство практичне заняття
5. Структуралістська парадигма мовознавства. практичне заняття
6. Функціонально-комунікативна (лінгвопрагматична) парадигма мовознавства. практичне заняття
7. Когнітивна парадигма мовознавства. практичне заняття
8. Синергетична парадигма мовознавства. практичне заняття
9. Поліпарадигмальна модель мовознавства. практичне заняття
10. Прикладна лінгвістика. практичне заняття

Пререквізити: для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі “Вступу до загального мовознавства” та “Філософії”

Питання до заліку:
1. Поняття методу, методики та методології.
2. Загальні та лінгвістичні методи.
3. Порівняльно-історичний метод.
4. Зіставно-типологічний метод.
5. Методи структуралістського мовознавства.
6. Методи соціолінгвістики.
7. Когнітивна лінгвістика та методика концептуального аналізу.
8. Методи дослідження тексту.
9. Герменевтика.
10. Методи комунікативного мовознавства.
11. Лінгвопрагматичний аналіз.
12. Дискурс-аналіз.
13. Комп’ютерна лінгвістика та її методи.
14. Статистичні методи в мовознавстві.

Рекомендована література

Базова:

1. Алпатов В. М. История лингвистических учений / В. М. Алпатов. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Языки славянской культуры, 2005. – 368 с.
2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 342 с. – (Альма-матер).
3. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. – 2.вид., випр. і доп. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2006. – 463 с. – (Альма-матер).
4. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 711 c.

Додаткова:

1. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. / Олена Селіванова. – Полтава: Довкілля-К., 2006. – 716 с.
2. Українська мова : енциклопедія / ред. кол. В.М. Русанівський … [та ін.] ; НАН України … [та ін.]. – К. : Українська енциклопедія, 2004. – 821 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус