Методика викладання української літератури_035.10, 035 л

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720доцент МИКИТЮК ВолодимирФЛт-41, ФЛл-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
729ФЛт-41ГЕНЦ Адріана
ФЛл-41ГЕНЦ Адріана

Опис курсу

Методика викладання літератури відіграє важливу роль у підготовці студентів-філологів, адже абсолютна більшість їх стає учителями словесності у середній школі. Власне, майбутній успіх учителя великою мірою залежить від оволодіння методичним інструментарієм, науково-обгрунтованими методами і прийомами навчання-учіння рідної літератури. Ця наукова дисципліна є реалізаією неповторного особистісного досвіду педагога-практика; це педагогічно-літературознавча прикладна наукова дисципліна, яка має свою специфіку і вагу. Актуальною проблемою викладання української літератури у школі є оновлення методології дидактичної взаємодії вчителя та учнів, поєднання історичного та сучасного аспектів вивчення дисципліни, пізнання національного храктеру та особливостей української літератури у західноєвропейському контексті.

Гуманістичні національні і загальнолюдські цінності повинні органічно поєднуватись у шкільному курсі української літератури, адже впродовж століть українська школа не була національною, а найвищі здобутки досягалися сподвижницькою та жертовною працею окремих педагогів. Скасування ідеологічної цензури, нові тексти та нові інтерпретації, індивідуальний характер та поліваріантність методик літературознавчого дослідження, варіативність програм вивчення української літератури у вищій та середній школі вимагають змін та кореляції існуючих навчальних курсів. На часі подолання все ще домінуючих реалізмоцентричних тенденцій, лінійних (чи однолінійних) уявлень про літературний процес, невідхильної ієрархічності  щодо змістових і формальних чинників, щодо героїв, позитивних і негативних; дискусія щодо суспільного призначення літератури.

Сучасне поліваріантне вивчення літератури передбачаємо принаймні у чотирьох основних вимірах: національно-історичному, філософсько-суспільному, естетичному, інструментальному. Громадянське суспільство має визначати свій соціальний стандарт бажаного рівня досягнень змісту освіти, постійно корегувати його, щоб не соціально-економічні умови диктували і зумовлювали недосконалість науки, а нова, динамічна система навчання визначала перспективи розвою національної спільноти. Том особливо актуальною є потреба створення нової моделі гуманітарної освіти і, зокрема, літературної. Нагальною є потреба зміни старих навчальних програм з української літератури у середній та вищій школі, що базуються на вивченні фактологічного матеріал, необхідно створити нові програми, в яких буде передбачено більше часу для розвитку навичок мислення, міжособистісних відносин і творчості. Літературу потрібно вивчати в єдиній системі культури, у єдиній системі розвиту літератури і мистецтва. Роль вчителя та викладача вищої школи у розпочатому процесі реформ є надзвичайно важливою і новаторською.

Результати навчання:

 • знати: основні етапи формування і розвитку методики викладання української літератури;
 • вміти: застосовувати різні моделі викладання літератури.

Рекомендована література

 1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1981.
 2. Антонюк З. Два кінці “етичної драбинки” // Критика. – Липень-серпень 2009. – Число 7-8. – С.28-32.
 3. Баган О. До проблеми переосмислення концепції вивчення творчости І.Франка у школі // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск перший. – Дрогобич, 2003. – С. 15-23.
 4. Бандура О.М. Вивчення елементів теорії літератури у 9-11 класах. Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа. – 1989. ­– 158 с.
 5. Бандура О.М. Засвоєння понять з теорії літератури // Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник. – К., 2002.
 6. Бандура О.М. Навчальні книги з літератури в школах Західної України // Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник / За редакцією доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 292-294.
 7. Бандура О.М. Підручники з літератури в школах Росії ХУІІІ – поч. ХХ ст. // Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник / За редакцією доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 294-296.
 8. Бочарник У. Українська література. 9 клас. Плани-конспекти уроків. – Харків: Ранок, 2001. – 179 с.
 9. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Українська література в середній школі. – К.: Рад. школа, 1962. – 391 с.
 10. Вакарчук І.О. Система тестувань для вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, “Місіонер”, 2002.
 11. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава. 1994. – Т. 1.
 12. Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.
 13. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с.
 14. Волошина Н.Й. Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок учнів // Наукові основи методики літератури. – К., 2002.
 15. Гнаткович Т., Ходанич Л. Як сформувати вчителя інноваційно-компетентною особистістю // Українська мова й література в середніх школах,  гімназіях,  ліцеях  та  колегіумах. – К., 2007. – №8.
 16. Грабовський А.В. “І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь”: Методичні аспекти вивчення української літератури у взаємозв’язках із зарубіжною. – К.: ППРВС “Софія”, 1998. – 255 с.
 17. Демчук О. Нестандартні уроки з української літератури в 9-11 класах. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 144 с.
 18. Демчук О.В. Життєпис письменника: конспекти нестандартних уроків. – К.: Педагогічна преса, 2002. – 192с, іл.
 19. Денисюк І. “Не спитавши броду” як роман виховання // Українське літературознавство. – Випуск 66. – Львів, 2003. – С. 64-78.
 20. Денисюк І. Франкова концепція національної літератури // Денисюк І. Невичерпність атома. – Львів, 2001. – С. 173 -177.
 21. Дейвід Гопкінз. Оцінювання для розвитку школи. Переклад з англ. Галини Вець. –Львів: Літопис, 2003. – 256 с.
 22. Джон Д’юі. Демократія і освіта. – Львів: Літопис, 2003. – 294 с.
 23. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 24. Житник Б. О. Методичний порадник. Форми і методи навчання. – Харків: Видавнича група “Основа”, 2005. – 125 с.
 25. Жулинський М. “Ну що б, здавалося, слова…” // Дивослово. – К., 2002. – Ч. 8. – С. 19-20.
 26. Захлюпана Н. Іван Франко про реформування школи і сучасність // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 924-930.
 27. Зязюн І.А. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / М.М. Зекович, О.М. Семашко та ін. – К.: Знання, 2000. – 622 с.
 28. Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск перший. – Дрогобич: Коло, 2003. – 260 с.
 29. Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск другий. – Дрогобич: Коло, 2010. – 256 с.
 30. …І вічна таїна слова: Аналіз великого епічного твору: Посібник для вчителя / В. П. Марко, Г. Д. Клочек, В. Є. Панченко та ін.; Відп. ред. В. П. Марко. – К.: Рад. школа, 1990. – 205 с.
 31. Капська А.Й. Педагогіка живого слова: Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1996. – 204 с.
 32. Караманов О. Іван Франко як історик школи і освіти // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 930-940.
 33. Киселівська–Ткач Л. Українська література у вищих класах шкіл українознавства (ч. 1). Нариси методики навчання української літератури. – Нью-Йорк: Вид-во Шкільної Ради, 1983.
 34. Копець З. А. Драматичне мистецтво у школі. – К. : Рад. школа, 1981.
 35. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.
 36. Краса педагогічної дії. Навч. посібник. (Зязюн І., Сагач Г. та ін.) – К., 1997.
 37. Куцевол О. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури : монографія / Куцевол О. – Вінниця: Глобус-Прес, 2006. – 348 с.
 38. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – Харків-ОВС, 2002.
 39. Лесик В.В. Елементи теорії літератури в школі. Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа. – 1959. – 219 с.
 40. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федорейко Д. П. Історія української школи і педагогіки. – К.: Знання, 2003.
 41. Мазуркевич О. Нариси з історії методики української літератури. – К., 1961.
 42. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. – К.: Вища шк., 2007. – 415 с.
 43. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. – 200 с.
 44. Микитюк В.І. Методика тестування знань та умінь з української літератури: навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с.
 45. Микитюк В. Практикум з методики викладання української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 186 с.
 46. Микитюк В.І. Вступний іспит з української літератури у Львівському національному університеті ім. І.Франка: досвід і проблеми // Дивослово. – К., 2003. – Ч. 4. – С. 36, 45-49.
 47. Микитюк В. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 444 с. (співавтори: Боднар Л.П., Будний В.В., Корнійчук В.С., Крохмальний Р.О. та ін.)
 48. Микитюк В.І. Принципи проблемності у викладанні української літератури // Дивослово. – К., 2005. – Число 1. – С. 20-23.
 49. Микитюк В.І. Тестування знань з теорії літератури // Дивослово. – К., 2006. – Число 5. – С. 6-10.
 50. Микитюк В.І. Іван Франко і його вчителі // Дивослово. – К., 2007. – Число 8. – С. 17-22.
 51. Микитюк В.І. “Crux professorum”. Сторінками однієї статті Івана Франка // Урок української. – К., 2008. – Число 3-4. – С. 5-9.
 52. Микитюк В.І. Ще раз про тестування (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) // Дивослово. – К., 2009. – С.2-7.
 53. Микитюк В.І. Подільська “бурса” у рецепції Івана Франка // Слово і Час. – К., 2010. – № 1. – С. 72-80.
 54. Микитюк В.І. Франкова концепція учіння літератури // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 940-948.
 55. Микитюк В. Франкова концепція підручника з літератури // Українське літературознавство. ­– Львів, 2012. – Випуск 76. – С. 20-31.
 56. Микитюк В. Іван Франко в історії українського підручникотворення / Володимир Микитюк // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогічні науки» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 277. – С. 167–173.
 57. Микитюк В. Від філантропізму до прагматизму: освітній дискурс Івана Франка / Володимир Микитюк // Збірник наукових праць «Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності». Серія «Педагогічні науки» / Редкол. :  Козяр М. М. (гол. ред.) та ін. – Львів, 2017. – Вип. 16. – С. 173–179.
 58. Микитюк В. Форми і методи дидактичного впливу Івана Франка / Володимир Микитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 4 (59), грудень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 340–345.
 59. Микитюк В. Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури / Володимир Микитюк // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я. М.», 2017. – Випуск 26. – С. 73–84.
 60. Микитюк В. Рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику: шевченкознавчий наратив / Володимир Микитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету іменіВ. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 1 (60), лютий 2018. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 193–199.
 61. Мірошник С. Тестування як метод діагностики навчальних досягнень учнів (На матеріалі завдань з української літератури) // Дивослово. – К., 2011. – Число 1. – С. 2-8.
 62. Мовчан Р. “Зацікавлено вдивляючись у майбутнє…” // Дивослово. – К., 2002. – Ч. 8. – С. 21.
 63. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 9 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. – 208 с.
 64. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури.10 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. – 224 с.
 65. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 11клас. Інтегровані уроки. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. – 224 с.
 66. Нетрадиційні уроки з української літератури. 5-11 класи / Укладачі С. С. Скляр; Л. І. Нечволод. – Харків: Торсінг, 2004. – 224 с.
 67. Наукові основи методики літератури. За ред. Н.Волошиної – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.
 68. Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі. – К.: Рад. школа, 1978. – 248 с.
 69. Падалка О.С., Нісімчук А.С., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології. – К., 1995. – 253 с.
 70. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К., Ленвіт, 2000. – 384 с.
 71. Пастушенко Н.М. Діагностування навченості учнів з української літератури як шлях до педагогіки толерантності (теорія і практика) // Українська мова і література в школі. – К.,1999. – Ч. 2. – С. 28-34.
 72. Пастушенко Н.М., Пастушенко Р.Я. Діагностування навченості. Гуманітарні дисципліни. Львів: ВНТЛ, 2000. – 130 с.
 73. Пастушенко Н. Ці непрості відкриті завдання: приклади текстів-роздумів, їхній критеріальний аналіз // Пастушенко Н. Зовнішнє оцінювання з української мови. Тестові завдання та порадник для учнів і вчителів. – Львів: Літопис, 2007. – С.30 – 41.
 74. Педагогічна майстерність. Підручник / Зязюн І. А, Крамущенко Л. та ін. – К., 1997.
 75. Петраш О. Іван Франко в школі. Коментарі та зауваги до шкільної програми // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 977-985.
 76. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання. 5-11 класи (укладачі: М.Г.Жулинський, Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, М.М.Сулима, В.І.Сулима; К., 2002 р.); опублікована також у журналі “Дивослово” (К., 2002. – Число 8. – С. 19-54), або ж будь-яка редакція шкільної програми останніх років.
 77. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури. Курс лекцій. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 143 с.
 78. П’ятакова Г. М., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. Навчально-методичний посібник для студентів та магістрантів вищої школи. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 56 с. Олійник В. А. Виразне читання. Посібник для вчителів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.
 79. Оліфіренко В. В. Підручник з української літератури: історія і теорія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 324 с.
 80. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – К.: Інкос, 2003. – 352 с.
 81. Равчина Т. Ідеї навчання і виховання у творчій спадщині Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 956-967.
 82. Рева Г. С. Вивчення прози в середній школі. Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа, 1965.
 83. Рижак Л. Національно-освітній ідеал Івана Франка і сучасність // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 918-924.
 84. Романенко Ю., Олійник М. Створення тестів для школи і визначення їх якості // Рідна школа. – Число 7-8. – К., 1999.
 85. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 158-191.
 86. Слабошпицький М. Заперечення віджилої практики і спрага нових відкриттів (Розмова Анатолія Дімарова та Михайла Слабошпицького) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2006. – Ч. 7-8. – С. 31-32.
 87. Словник-довідник з української лінгводидактики. За загальною редакцією М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 149 с.
 88. Слоньовська О. В. Конспекти уроків з української літератури. Нове прочитання творів. 9 клас. – К.: Видавництво “Рідна мова”, 2000. – 592 с.
 89. Слоньовська О. В., Сушевський Б. С. Конспекти уроків з української літератури для 10-х класів. – К.: Видавництво “Рідна мова”, 2000. – 277 с.
 90. Степанишин Б. Вивчення життя і творчості М. Кропивницького // Українська література в школі. – 1998. – № 1. – С. 54-63.
 91. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі. – К.: Проза, 1995. – 254 с.
 92. Степанишин Б. Давня українська література в школі. – Київ: Либідь, 2000. – 504 с.
 93. Степанишин Б. Нові підходи до викладання української літератури // Дивослово. –  К.,1995. – № 1.
 94. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів. – Київ/ Тернопіль, 2003. – 190 с.
 95. Степанишин Б.І. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі: Методична трилогія. – К.: РВЦ “Проза”, 1999. – 384 с.
 96. Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка: [Колективна монографія] / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упорядник та наук. ред. Б. С. Тихолоз. – Львів, 2010. – 288 с.
 97. Сторчак К.М. Основи методики літератури. – К.: Рад. школа, 1965. – 420 с.
 98. Телехова О. П. Українська література. Методичні матеріали до вивчення шкільного курсу. Посібник для вчителів. – Харків, Ранок, 2000. – 111 с.
 99. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. – К.: Міленіум, 2002. – 317 с.
 100. Токмань Г. Методи літературознавчого аналізу в школі // Дивослово. – К.,1999. ­– № 6.
 101. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Г.Л.Токмань. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 312 с. – (Серія «Альма матер»).
 102. Філ Рейс. Секрети успішного навчання. Практичні поради для студентів. – Львів: Свічадо, 2006. – 255 с.
 103. Франко І. Борис Граб // Зібр. тв.: У 50 томах. – Т.18. – С.177-191.
 104. Франко І. Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах // Зібр. тв.: У 50 т. ­– Т.26. – С.320-331.
 105. Франко І. З остатніх десятиліть ХІХ в. // Зібр. тв.: У 50 т. – Т.41. – С.471-529.
 106. Франко І. Історія літератури руської. Написав Омелян Огоновський, часть ІІ, Львів, 1889 // Зібр. тв.: У 50 т. – Т.27. – С.334-336.
 107. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Зібр. тв.: У 50 т. – Т.41. – С.194-470.
 108. Франко І. Не спитавши броду // Зібр. тв.: У 50 томах. – Т.18. – С.325-465.
 109. Франко І. “Середні школи в Галичині в 1875-1883 рр.”, “Ревізія шкільних бібліотек”, “Педагогічні невігласи” // Франко І. Педагогічні статті і висловлювання. – К., 1976 (упорядник та автор передмови “Педагогічні погляди І.Франка” О.Дзеверін), або ж у 50 тт.
 110. Чопик Р. Про читання по-франківськи (“літературоцентричні” причинки) // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 948-956.
 111. Шевченко А., Попова М. Допомогти бідному плакати? //  Дзеркало тижня. – №5, 14 лютого 2009.
 112. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К., 2002. – 215 с.
 113. Allen T. Pearson. Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. Wydavnictwa Szkolne i Pedagogiczne. – Варшава, 1994. – 105 с. (Переклад з англійської).
 114. Bolesław Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliźej dydaktyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997, s. 33-39.
 115. Czesław Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Wydanie II, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt (Warshawa, 2002), 304 s.
 116. Józef Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 2001, Wyd. A. Marszał – С. 199-203.
 117. М.Lipman, A. M. Sharp, F. S. Oscanyan. Potrzeba stworzenia nowego modelu kształcenia // Metodyka literatury. – T. 1. – Варшава, 2001. – С. 9-15.
 118. Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim \ Pod redakcją Barbary Myrdzik\. – Lublin, 2000. – 239 s.
 119. Okoń Wincenty. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. – Wydavnictwo Akademickie “źak”. – Варшава, 1998. – 344 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.ukr-in-school.edu-ua.net/
 2. http://library.lnu.edu.ua/bibl/
 3. http://www.ukrcenter.com
 4. http://poetry.uazone.net/
 5. http://nauka.profi.net.ua
 6. http://www.men.gov.pl/oswiata/podstawa_programowa/podstawa_programowa.php
 7. http://uk.wikisource.org/
 8. http://homes.chass.utoronto.ca
 9. http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm28_01
 10. http://www.testportal.gov.ua/index.php/text/progzno/
 11. http://www.archive.org/search.php?query=ivan%20franko%20AND%20mediatype%3Atexts
 12. http://metodportal.net/taxonomy/term/28

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус