Національна специфіка українського фольклору

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор ГАРАСИМ ЯрославФЛф-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФЛф-11мпрофесор ГАРАСИМ Ярослав

Опис курсу

Курс “Національна специфіка українського фольклору” проблематизує питання співвіднесення категорій універсальне/національне у контексті аналізу творів усної словесності. Загальне теоретичне окреслення поняття «національне у фольклорі» поєднане із багатоаспектним вивченням окремих текстів, які у процесі формування складної жанрової системи фольклору виробили комплекс етнічно маркованих ознак, що виявляються на різних рівнях (змістовому, формальному, ідеологічному, стилістичному та ін.). Запропоновано інтерпретацію головних фольклорних жанрів (казка, оповідання, легенда, переказ, паремія, колядка, щедрівка, веснянка, гаївка, балада, дума, історична пісня, коломийка та ін.) крізь призму ґенези та формування національно істотних елементів та етноментальної специфіки. На конкретних прикладах виявлено національну експресію мови українського пісенного фольклору та осмислено національний канон фольклорної символіки.

Мета курсу – ознайомлення з дисципліною “Національна специфіка українського фольклору” як систематизованим знанням про жанрову систему усної словесності крізь призму національної своєрідности її формально-змістового вияву; застосування критеріїв розмежування фольклорних творів за дихотомічною категоріальною ознакою «універсальне/національне», опанування синхронного та діахронного підходів до оцінки національно значущих елементів як в усній словесності загалом, так і на рівні окремих жанрових різновидів.

Дисципліна «Національна специфіка українського фольклору» має загальнотеоретичні цілі, які полягають в тому, щоб:

– визначити національно специфічну природу досліджуваних фольклорних явищ;

– осмислити та критично оцінювати різні інтерпретаційні підходи до розуміння категорії «національне у  фольклорі»;

– актуалізації дослідницьких питань під час інтерпретаційної та текстологічної роботи;

– зорієнтувати здобувачів у сучасному полі теоретичної фольклористики, сформувати в них власну позицію під час вибору відповідного інструментарію.

 

Рекомендована література

Основна:

 • Антонович В. Три національні типи народні // http://litopys.org.ua/anton/ant03.htm
 • Вовк Хв. Етнографічні особливості українського народу // Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. К.: Мистецтво, 1995
 • Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору : монографічне дослідження / Ярослав Гарасим. Львів : НВФ „Українські технології”, 2010. 376 с
 • Гарасим Я. Об’єкт дослідження – українська ментальність // Монастирський острів. Культурологічний журнал. Дніпропетровськ,1996. №5. С.137–156.
 • Гримич М. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (Когнітивна антропологія). К.: б.в., 2000. 379 с.
 • Ґірц К. Етос, світогляд та аналіз сакральних символів // Гірц К. Інтерпретація культур. К.: Дух і літера, 2001. С.151–170.
 • Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. К.: Либідь, 1993. Т.І. – 392 с.
 • Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. К.: Либідь, 1994. Т.IV. Кн.2. 262 с.
 • Давидюк В. Кроковеє колесо: Нариси з історичної семантики укр. фольклору. К.: Наук. думка, 2002. 188 с.
 • Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору // Слово і чаc. 2003. №9. С. 16-24.
 • Дмитренко М. Символи українського фольклору: Монографія. К.: УЦКД, 2011. 400 с.
 • Донцов Д. Дух нашої давнини. Прага: Вид-во Ю.Тищенка, 1944. 271 с.
 • Єрмоленко С. Фольклор і літературна мова. К.: Наук. думка, 1987. 246 с.
 • Жайворонок В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. К.: Довіра, 2006. 703 с.
 • Жам М., Легенький Ю., Сікорський М. Українська народна естетика. Київ, 1996. 254 с.
 • Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. Львів, 2002. 350 c.
 • Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. Львів: Українознавча бібліотека НТШ, 2000. 284 с.
 • Кульчицький О. Український персоналізм. Мюнхен; Париж: Укр. вільн. ун-т, 1985. 192 с.
 • Леві-Строс К. Первісне мислення. К.: Український центр духовної культури, 2000. 322 с.
 • Липа Ю. Призначення України. Л.: Просвiта, 1992.
 • Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Нью-Йорк: Булава, 1954. 470 с.
 • Мірчук І. Світогляд українського народу. Спроба характеристики // Науковий збірник Українського університету в Празі. 1942. Том 3. С.225-243.
 • Ребошапка І. Народження символу: аспекти взаємодії обряду та обрядової поезії. Бухарест: Критеріон, 1975. 252 с.
 • Русов Ю. Душа народу і дух нації. Філадельфія: Америка,1948. 153 с.
 • Ткаченко О. Мова і національна ментальність (спроба сучасного синтезу). К.: Грамота, 2006. 240 с.
 • Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності). Львів: Місіонер, 2000. 300 с.
 • Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти т. К.: Наук. думка, 1976–1986. Т.42. 598 с; Т.43. 482 с.
 • Чабаненко В. Стилістика експресивних засобів української мови: Монографія. Запоріжжя: ЗДУ, 2002. 351 с.
 • Чижевський Д. Український народній характер і світогляд // Чижевський Д. Філософські твори: У 4 т. / Під заг. ред. В.Лісового. К.: Смолоскип, 2005. Т.1. 400 с.
 • Щербаківський В. Формація української нації. Нарис праісторії України. Нью-Йорк: Говерля, 1958. 214 с
 • Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. К.: Знання, 2006. 341 с.
 • Ярема Я. Українська духовність в її культурно-історичних виявах. Львів, 1937

   Допоміжна

 • Балагутрак М. Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історикоетнологічний аспект : монографія / М. Балагутрак. Л. : Інститут народознавства, 2007. 222 с.
 • Барка В. Подвиг при сфері добропрекрасного // Михайло Черешньовський. Статті. Спогади. Матеріяли. Нью-Йорк, б.в, 2000. С.45–52.
 • Безверха Г., Логвин В. Світоглядні орієнтації в усній творчості українського народу. К.: ІЗМН, 1996. 160 с.
 • Бібліографія українського народознавства у 3-х томах / Зібрав і впо-рядкував Мирослав Мороз. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1999. Т.1. Кн. 1–2. 1096 с.
 • Буряк В. Українська фольклорна свідомість: генетично-формотворчий дискурс // Література і фольклор: Проблеми поетики. – К.: Київський університет, 2009. Вип. 31. С.92–98.
 • Гайдай М. Народна етика у фольклорі східних та західних слов’ян. К.: Наук. думка, 1972. 200 с.
 • Гарасим Я. Категоріальна опозиція „універсальне/національне” в етноестетичних вимірах // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2007. Вип. 31. С. 131–139.
 • Григоріїв Н. (Гр. Наш). Мораль (природи, зміст, історія та норми її). Прага; Львів; Ляйпціг: Вільна Спілка, 1923. 190 с.
 • Гримич М. В. Два виміри національного характеру. Наука і суспільство. 1991, № 8.
 • Грица С. Фольклор у просторі і часі. Тернопіль, 2000. 460с.
 • Гриценко О. „Своя мудрість”: Національні міфології та „громадянська релігія” в Україні. Київ: УЦКД, 1998. 184 с.
 • Грушевська К. Українські народні думи / К. Грушевська. К., 1927. Т. І. 516 с.
 • Давидюк В. Українська міфологічна легенда. Львів: Світ, 1992. 176 с.
 • Демедюк М.В. Національна специфіка української народної казки. Автореф. на здобуття наук. ст. канд. філол. наук за спец. 10.01.07 – фольклористика. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2010.
 • Дем’ян Г. Християнська тематика в повстанських піснях // Визвольний шлях. 2002. Кн.5 (650). С.38–48; Кн.6(651). С.45-55.
 • Драгоманов М. Науковий метод в етнографії // Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. Львів: З дру-карні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1899. Т.ІІІ. С.117–128.
 • Драгоманов М. Нові українські пісні про громадські справи (1764–1880). Женева, 1881. 132 с.
 • Драгоманов М. Політичні пісні українського народу ХVІІІ–ХІХ ст., з увагами М. Драгоманова. Женева, 1883. Ч. І. 138 с.
 • Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій: монографія. 2-ге вид., стереотип. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 304 с.
 • Жайворонок В. Етносимволіка форми слова й висловлення // Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: Нариси. К.: Довіра, 2007. С.58–66.
 • Жайворонок В. Етнософія речей та етносимволіка імен // Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: Нариси. К.: Довіра, 2007. С.54–58.
 • Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів. Підручник. К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. 336 с.
 • Кирчів Р., Мишанич С., Пазяк М. Спільнослов’янська і національна своєрідність в художній системі української балади // Історія, культу-ра, фольклор та етнографія слов’янських народів: ІХ Міжнародний з’їзд славістів. К.: Наукова думка, 1983. С.195–210.
 • Кобринська Н. Символізм в народній пісні // Кобринська Н. Вибрані твори. К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. С.381–389.
 • Колесса Ф. До питання про український музичний стиль. Львів, 1907. 84 с.
 • Колесса Ф. Про генезу українських народніх дум (Українські народні ду-ми у відношенні до пісень, віршів і похоронних голосінь). Львів, 1921. 132 с.
 • Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень // ЗНТШ. 1907.Т.LXXVI. С.64–116.
 • Колеса Ф. Українська усна словесність. Львів, 1938.
 • Кримський С. Архетипи української культури // Вісник НАН України.  1998.  № 7-8.  С. 74-87.
 • Куліш П. Погляд на усню словесність українську // Куліш П. Твори: У 6-ти т. Львів, 1910. Т.6. С.429–435.
 • Кульчицький О. Риси характерології українського народу. Енциклопедія українознавства. Загальна частина: у 2 т. Інститут української археографії та джерелознавства НАН України. Київ, 1995. Т.2. С.708-718.
 • Лещинська С. Національна специфіка зображувально-виражальних засобів українських та польських ліричних моностроф // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Випуск 21. С.219-228.
 • Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм. К., 1955. 216 с.
 • Маланюк Є. Малоросійство // http:// ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13777
 • Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. Нью-Йорк: Український народний університет, 1954. 80 с.
 • Маленко О. Мовно-естетична модель буття в українській народнопоетичній практиці // Маленко О.  Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну): Монографія / Олена Маленко. Харків, 2010. С.102-177.
 • Мельник Н. Г. Українська народна соціально-побутова пісня: етико-естетичні модуси: Монографія. К.: Айс-Принт. 195 с. URL:  ttp://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2809
 • Метлинський А. Замітки про українсько-руську мову // Твори Амвросія Метлинського і Миколи Костомарова. Вид. 2. Львів: Друкарня НТШ, 1914.
 • Микитюк Б. Християнські і позахристиянські елементи в українських народних звичаях // Релігія в житті українського народу / За ред. В.Янева. Мюнхен; Рим; Париж: б.в., 1966. С.93–129.
 • Мишанич С. Спільнослов’янська і національна своєрідність у художній системі української балади // Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці. Донецьк: Донецький національний університет, 2003. Т.1. 556 с.
 • Найден О. Мотиви походження та функції мистецтва в українському фольклорі // Мистецтво та етнос: культурологічний аспект. К.: Наук. думка, 1991. С.35–72.
 • Нудьга Г. У колі світової культури. Львів, 2006. (Серія „Укр. філологія: школи, постаті, проблеми”. Вип. 6). 440 с.
 • Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. Київ, «Довір’я», 1992. 141 c.
 • Орлова Т. Етноестетика в поняттєвому контексті сучасного мистецтвознавства // Українська народна творчість у поняттях міжнародної термі-нології. К.: Музей Івана Гончара, Родовід, 1996. С.13–18.
 • Орлова Т. Етноестетика як креативний фактор художньої діяльності // http://newacropolis.org.ua/ua/ gum2003.htm/orlova74/htm.
 • Пазяк М. Українські прислів’я та приказки. Проблеми пареміології та пареміографії. Київ: Наукова думка, 1984. 204 с.
 • Петров В. Передохристиянські релігійно-світові елементи. Генеза народних звичаїв і обрядів // Енциклопедія українознавства: В 2 т. Мюнхен; Нью-Йорк: Молоде життя, 1949. Т.1. С.244–249.
 • Попович М. Українська національна ментальність // Проблеми теорії ментальності. К.: Наук. думка, 2006. С.234–250.
 • Потебня О. Естетика і поетика слова. К.: Мистецтво, 1985. 316 с.
 • Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка. Львів, 2014. 466 с.
 • Розвідки Михайла Драгоманова про українську народну словесність і письменство: в 4 т. Львів, 1899-1905.
 • Росовецький С. Генеза українського національного фольклору: До постановки проблеми // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць / Редкол.: Н.Гаєвська (Відп. ред.) та ін. К.: ІСДО, 1994. Вип. 1. С.36–44
 • Росовецький С. Український фольклор у теоретичному висвітленні. К. : Київський університет, 2008. 623 с.
 • Рубчак Б. Уваги до засобів народної поезії // Сучасність. № 3 (27). С.24–59.
 • Рубчак Б. Уваги до засобів народної поезії // Сучасність. № 4 (28). С.25–43.
 • Руснак І. Український фольклор. Київ: Академія, 2010.
 • Сегеда С. П. Українська антропологія : курс лекцій. К., 1995
 • Січинський В. Чужинці про Україну. Ауґзбурґ, 1946. 118 с.
 • Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого вечора. Київ, 1994. 360 с.
 • Сумцов М. Вага української народної поезії // Сумцов М. Малюнки з життя українського народного слова. Харків: б.в., 1910. С.62–92.
 • Сумцов М. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка // Сумцов М. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України. Вибра-ні праці. Харків: АТОС, 2008. С.57–193.
 • Фаріон І. Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ – середині ХІХ ст. Львів: Вид-во Національного університету „Львів. політехніка”, 2007. 168 с
 • Франко І. Bel parlar gentile // Зібрання творів: у 50 т. Т. 37. Київ: Наукова думка, 1982. С. 8–20.
 • Франко І. „Наймичка” Т.Шевченка // Франко І. Зібр. творів: У 50-ти т. К.: Наук. думка, 1976–1986. Т.29. С.447–470.
 • Франко І. Михайло Євграфович Салтиков (Щедрiн) // Франко І. Зібр. тв.:У 50 т. К.: Наук. думка, 1980. Т.26. С.127–130
 • Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних // Зібрання творів: у 50 т. Т. 26. Київ: Наукова думка, 1980. С. 332-346.
 • Франко І. Старинна романсько-германська новела в устах руського народу // Зібрання творів: у 50 т. Т. 26. Київ : Наукова думка, 1980. С. 266-279.
 • Франко І. Студії над українськими народними піснями // Зібрання творів: у 50 т. Т. 42. Київ: Наукова думка, 1984. 598 с.
 • Франко І. Студії над українськими народними піснями // Зібрання творів: у 50 т. Т. 43. Київ: Наукова думка, 1986. 482 с.
 • Фурман А. Психокультура української ментальності. Тернопіль, 2011. 168 с.
 • Хоткевич Г. Гуцули й Гуцульщина / Репринтне видання. Косів: Писаний Камінь, 2008. 36 с.
 • Храмова В. До проблеми української ментальності // Українська душа. К.: Фенікс. С.3–35.
 • Хрущ В. Етнопсихологiчнi аспекти вивчення української ментальностi // Ментальнiсть. духовнiсть. Саморозвиток особистостi: Тези доповiдей та матерiали Мiжнар. наук.-практ. конф. К.; Луцьк, 1994.
 • Чмихов М. Від Яйця-райця до ідеї Спасителя: Монографія. К.: Либідь, 2001. 432 с.
 • Шлемкевич М. Загублена українська людина. Київ, 1992.
 • Bartmiński J. Folklor – język – poetyka. Wrocław; Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990. 240 s
 • Burszta J. Chłopskie żrodła kultury. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1935. – 343 s.
 • Bystroń J. Artyzm pieśni ludowej. Poznań; Warszawa: Nacładem księgarni Św. Wojciecha, 1921. 180 s.
 • Bystroń J. Kultura ludowa. Warszawa: Nasza księgarnia, 1936. 462 s.
 • Cieński M. Folklor a stereotypy // Literatura ludowa. Wrocław, 1982. № 2 (XXVI). S.3–14.
 • Dębicki Z. Podstawy kultury narodovej. Warszawa: Ad astra, 2000. 142 s.
 • Dębicki Z. Ziemia a naród // Dębicki Z. Podstawy kultury narodowej. Warszawa: Ad astra, 2000. S.20–28.
 • Grabowich H. Przyroda w pieśniach ludowych polskich i ruskich. Samborz, 1890. 84 s.
 • Lord A. O formule / Tłum. W.Krajka // Literatura ludowa. Wrocław, 1975. № 4–5. S.58–64.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус