Новітні тенденції у розвитку словацької мови

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ГІЛЕЦЬКА ЗорянаФЛслц-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛслц-11мдоцент ГІЛЕЦЬКА Зоряна

Опис курсу

Опис курсу

Навчальна дисципліна „Новітні тенденції у розвитку словацької мови” рекомендована для студентів спеціальності „Словацька мова та література”, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр”.  Вона є логічним продовженням основного циклу лінгвістичних дисциплін і пропонує поглиблене вивчення динамічних процесів, що визначають розвиток словацької літературної мови на сучасному етапі.

Оволодіння курсом „Новітні тенденції у розвитку словацької мови” за запропонованою програмою допоможе студентам зрозуміти сучасні тенденції розвитку словацької мови, ознайомитися із динамічними процесами в словацькому словотворенні і слововживанні,  а також поглибити знання з лексикології, лексикографії, морфології, правопису цієї слов’янської мови.

Мета навчальної дисципліни „Новітні тенденції у розвитку словацької мови” – ознайомити студентів з актуальними мовними явищами, пов’язаними з динамічними процесами у розвитку сучасної словацької мови, результатами дії цих процесів на різних рівнях мовної системи, що регулюються основними тенденціями її розвитку, дати пояснення причин зростання динаміки тих чи інших процесів на сучасному етапі. Особливу увагу приділено вивченню активних процесів у лексичному фонді сучасної словацької мови, які викликані тенденціями до інтелектуалізації та детермінологізації, інтернаціоналізації, неологізації. У процесі вивчення актуалізуються теоретичні питання про вплив екстралінгвальних факторів на розвиток сучасної словацької мови.

            Завдання: – представити студентам тенденції розвитку словацької мови на всіх її рівнях,

– формування теоретичних знань з дисципліни,

– формування практичних умінь зіставного аналізу окремих мовних явищ з іншими словʼянськими мовами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: – основні тенденції, які визначають розвиток словацької літературної мови на сучасному етапі;

– ставлення словацьких мовознавців до виявів дії визначальних тенденцій розвитку сучасної словацької літературної мови;

– найважливіші праці словацьких лінгвістів з даної проблеми.

            уміти:

–     застосувати отримані знання у плані зіставлення з розвитком інших слов’янських мов;

  • виявляти інновації у тексті;
  • дати загальну характеристику сучасних тенденцій розвитку словацької літературної мови;
  • використати знання при теоретичному осмисленні та практичному опрацюванні власних наукових розвідок.

Програмні результати:

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних  питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної  галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН 18. Володіти на високому рівні словацькою мовою для здійснення професійної діяльності.

Рекомендована література

Рекомендована література

основна

  1. Dolník J. Súčasná spisovná slovenčina a jej problémy. – Bratislava, 2007.
  2. Dolník J. a kol. Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. – Bratislava, 2010.
  3. Horecký J., Buzássyová K., Bosák J. a kol. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. – Bratislava, 1989. – Режим доступу: https://www.juls.savba.sk/ediela/dynamika/
  4. Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. Sibyla Mislovičová. – Bratislava, 2008.
  5. Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Ed. B.Chocholová, L.Molnár Satinská, G. Múcsková. – Bratislava, 2017.
  6. Kačala J. Spisovná slovenčina v storočí. – Bratislava, 1998.
  7. Šimková M., Levická J., Debnár M. Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. – Bratislava, 2018. – 194 s.

додаткова

Див. програму курсу

 

Інформаційні ресурси

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.

https://korpus.sk/

https://slovnik.juls.savba.sk/

https://zborniky.e-slovak.sk/

https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/

https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/

https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/

https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/

https://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус