Основна слов’янська (польська) мова: морфологія

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Кравчук А.ФЛк-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
464ФЛк-21Наконечна А., Євчук У.

Опис курсу

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

що таке граматична морфема, граматичне слово, граматичне значення, парадигма, синкретизм, граматична омонімія та синонімія; традиційні та нові класифікації частин мови, здійснені на основі семантичних, морфологічних та синтаксичних критеріїв; типологію граматичних категорій; системи відмінювання іменників, прикметників, займенників, числівників, дієслів; особливості творення і вживання складних форм польської словозміни іменника, прикметника, займенника, числівника, дієслова; принципи виділення невідмінюваних частин мови, їхню будову та функції; особливості реалізації форм польського мовленнєвого етикету і їхні прагмалінгвістичні функції; основні засади перекладу текстів з польської мови українською та навпаки.

вміти:

Розрізняти аналітичні та синтетичні граматичні форми; синкретизми та граматичні омоніми; аналізувати дистинктивні ознаки граматичних синонімів; класифікувати слова за частинами мови на основі різних класифікаційний критеріїв; характеризувати іменні та вербальні граматичні категорії за прийнятою в польському мовознавстві типологією граматичних категорій; характеризувати граматичні категорії ужитих у текстах іменникових, прикметникових, займенникових, числівникових, дієслівних словоформ; утворювати всі словозмінні форми польського іменника, прикметника, займенника, числівника, дієслова; мотивувати вибір одного із спільнофункційних закінчень в іменниковій словозміні; правильно вживати в текстах граматичні форми іменників, прикметників, займенників, числівників, дієслів, а також невідмінювані частини мови, відповідно до прийнятої в польській культурі мови дворівневої – зразкової та ужиткової – норми; вживати в мовленні форми польського мовленнєвого етикету, відповідно до їхньої прагма- та соціолінгвістичної функції;

читати й розуміти польські тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); розуміти на слух польські тексти різних стилів та різного ступеня складності (відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); говорити польською мовою на різні теми, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); створювати писемні тексти різних стилів, відповідно до певної комунікативної ситуації (відповідно до вимог для рівнів В2-С1 за міжнародною класифікацією рівнів знання іноземної мови); перекладати тексти з польської мови українською та навпаки.

Рекомендована література

Основна література

 1. Кравчук А. Польська мова – українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. Львів, 2008.
 2. Кравчук А. Тестові завдання з морфології сучасної польської мови. Львів, 2001.
 3. Bańko M. Wykłady z polskiej Warszawa, 2002.
 4. Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk i M. Kucała. Wrocław etc., 1999.
 5. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Połański. Wrocław etc., 2003.
 6. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Red. K. Mosiołek-Kłosińska. Warszawa, 2001. Rozdziały: Poprawność fleksyjna – nazwy pospolite – czasownik. S. 40-43; Poprawność fleksyjna i składniowa – liczebnik. 44-48.
 7. Garncarek P. Czas na czasownik. Kraków, 2002.
 8. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. T. I-II. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa, 1999.
 9. Grochowski M. Wyrażenia funkcyjne na tle wyrazów nieodmiennych. [W:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. T. 6.: Części mowy. Lublin, 2004. S. 89-117.
 10. Grzenia J. Nazwy pospolite i nazwy własne. [W:] Grzenia J. Słownik nazw własnych. Warszawa, 2003. S. 16-20.
 11. Huszcza R. Jeszcze o honoryfikatywności polskich zaimków osobowych. [W:] “Poradnik Językowy”. 2000. Z. 6. S. 21-30.
 12. Inny słownik języka polskiego. Red. M. Bańko. T. I, II. Warszawa, 2000.
 13. Jadacka H. Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa, 2005.
 14. Jadacka H. [W:] Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Red. A. Markowski. Warszawa, 2000. S. 1674-1679.
 15. Język polski: Encyklopedia w tabelach. Red. W. Mizerski. Warszawa, 2000.
 16. Język polski. Kompendium. Red. M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska. Warszawa, 2005.
 17. Kita M. Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych). T. I, Katowice, 1998.
 18. Klasyfikacja części mowy. [W:] Język polski. Encyklopedia w tabelach. Red. W. Mizerski. Warszawa, 2000. S. 88-91.
 19. Krawczuk A. Morfologia współczesnego języka polskiego (flrksja). Część I. Lwów, 2007.
 20. Kryżan-Stanojević, Sawicka I. Ćwiczenia z fleksji języka polskiego dla cudzoziemców. Toruń, 2007.
 21. Kucała M. Liczebniki zbiorowe – kategoria fleksyjna czy słowowtórcza? [W:] „Język Polski”. 1978. LVIII. Z. 1.
 22. Lipczuk R. Czy liczebnik jest częścią mowy. [W:] „Język Polski”. 1978. LVIII. Z. 4. S. 244-254.
 23. Łaziński M. Pan ksiądz i inni panowie. Wtórna funkcja lekceważąca jednostki pan. [W:] „Poradnik Językowy”. 2000. Z. 8. S. 29-37; Z. 9. S. 19-28.
 24. Mańczak W. Ile rodzajów jest w polskim? [W:] „Język Polski”. XXXVI, Z. 2. S. 116-121.
 25. Markowski A. Co i jak odmieniamy. [W:] Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa, 2003. S. 83-238.
 26. Mędak S. Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich. Kraków, 2005.
 27. Mędak S. Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich. Kraków, 1997.
 28. Mędak S. Słownik odmiany rzeczowników polskich. Kraków, 2004.
 29. Nagórko A. Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Warszawa, 2000.
 30. Nauka o języku dla polonistów. Wybór zagadnień. Red. S. Dubisz. Warszawa, 1999.
 31. Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Red. A. Markowski. Warszawa, 1999.
 32. Polański E., Nowak T. Leksykon wiedzy o języku polskim nie tylko dla uczniów. Kraków, 2010.
 33. Pyzik J. Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Kraków, 2000.
 34. Saloni Z. Czasownik polski. Odmiana. Słownik. Warszawa, 2007.
 35. Saloni Z. Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich.[W:] „Język Polski”. LIV, Z. 1. S. 3-13. Z. 2. S. 93-101.
 36. Saloni Z. O tzw. formach nieosobowych męskoosobowych we współczesnej polszczyźnie. [W:] Biulrtyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. 1988. Z. XLI. S. 155-166.
 37. Saloni Z. Wstęp do koniugacji polskiej. Olsztyn, 2005.
 38. Satkiewicz H. Odmiana wyrazów. [W:] D. Buttler, H. Kurkowska, H. Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa, 1973. S. 124-300.
 39. Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Warszawa, 1996.
 40. Strutyński J. Gramatyka Kraków, 1998.
 41. Stypka A. Rzeczownik z liczebnikiem. [W:] A. Stypka. Ćwiczenia gramatyczne w klasach 4-8. Warszawa, 1987. S. 144-148.
 42. Szupryczyńska M. Czy stopień przymiotnika jest w języku polskim kategorią fleksyjną? [W:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 2, 1980. S. 265-272.
 43. Tambor J. Po co są końcówki równoległe? [W:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego. A. Achtelik i J. Tambor. Katowice, 2009. S. 9–20.
 44. Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. T. I-IV. Warszawa, 2003.
 45. Wierzbicka-Piotrowska E. Zaimki nieokreślone w wybranych gramatykach języka polskiego. [W:] Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej. Red. H. Karaś. Warszawa, 2006. S. 352-366.
 46. Wróbel H. Gramatyka języka polskiego. Kraków, 2001.
 47. Wróbel H., Kowalik K., Orzechowska A., Rokicka T. Mały słownik odmiany wyrazów trudnych. Warszawa, 1993.
 48. ZdunkiewiczJedynak D. Imiona. [W:] Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Red. A. Markowski. Warszawa, 1999. S. 1645-1652.
 49. ZdunkiewiczJedynak D. [W:] Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Red. A. Markowski. Warszawa, 1999. S. 1686-1698.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус