Кравчук Алла Миколаївна

Посада: завідувач кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-33

Електронна пошта: alla.kravchuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: philology.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

порівняльне вивчення польської та української граматики, семантики, фразеології, прагмалінгвістики, особливості сучасного мовлення (усного і писемного) осіб польського походження, що мешкають в Україні (мовленнєвий етикет, синтаксис, словозміна, лексика), проблеми нормативістики та лінгводидактики, особливості викла­дання польської мови як іноземної українцям.

Автор понад 180 наукових, навчально-наукових, науково-методичних, енциклопедичних публікацій, серед яких 12 підручників і посібників з польської мови, понад 90 наукових статей (більшість з них  вийшла друком у закордонних наукових виданнях – переважно в Польщі, а також у Литві, Угорщині, є публікації англійською мовою), науковий редактор 13 збірників наукових праць і підручників.

Організатор сертифікаційного іспиту з польської мови як іноземної у ЛНУ імені Івана Франка (від 2018 р.)

Організатор, спільно зі Школою польської мови та культури Силезького університету, проведеного у Львівському університеті польськими науковцями циклу післядипломного навчання за спеціальністю “Польська мова і культура як іноземна” (травень 2008 – жовтень 2009), понад 50 громадян України отримали після завершення курсу диплом Силезького університету.

Була серед ініціаторів та організаторів проведення у Львівському університеті кількох міжнародних наукових конферен­цій, серед яких: “Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами” (23–24 квітня 2009 р.), “Юліуш Словацький: погляд з перспективи ХХІ ст.” (2–3 грудня 2009 р.), “Галичина зламу XIX і XX століть: з українсько-польського діалогу в літературі та куль­турі” (пам’яті Людмили Петрухіної, 28–29 квітня 2011 р.), “Польська мова й полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. З нагоди 10-ліття кафедри польської філології у Львівському національному університеті імені Івана Франка” (24–26 жовтня 2014 р.), “Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. До 190-річчя польської філології у Львівському університеті” (19-20 листопада 2016 р.), Міжнародний науковий симпозіум “Полоністика у Львові: 200 років ідеї. Історія підручників з польської мови. З нагоди 200-річчя цісарського рескрипту про започаткування польської філології у Львівському університеті”(3-4 листопада 2017 р.),  “Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності. До 15-ліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка” (4–6 жовтня 2019 р.).

 

Курси

Публікації

Вибрані наукові статті:

 1. Этнонимы в составе польских устойчивых оборотов // Материалы международной конференции „Язык. Культура. Взаимопонимание” / Под ред. Т. Космеды. – Львов: Львовский государственный университет, 1997. – С. 116–119.
 2. Омонімія у сфері польсько-української ономастичної фразеології // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича: У 2 т. / За ред. В. Моторного. – Львів: Літопис, 1998. – Т. 1. – С. 357–362.
 3. Що означають власні імена людей у фразеології // Нова педагогічна думка. – 1998. – № 2. – С. 61–65.
 4. Проблеми зіставного вивчення української і польської фразеології (на матеріалі фразеологізмів з античними і біблійними власними назвами) // Нова педагогічна думка. – 1998. – № 3. – С. 67–70.
 5. Польська фразеологія з іменами святих і назвами свят // Славістичні записки. – 1998. – № 1–2. – С. 5–8.
 6. Русская ономастическая фразеология античного и библейского происхождения в сопоставлении с польской // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1998. – № 5–6. – С. 54–56.
 7. Проблема семантичного статусу власної назви в лінгвістиці // Нова педагогічна думка. – 1999. – № 2. – С. 88–92.
 8. Антична й біблійна ономастична фразеологія польської та української мов: контрастивний аспект // Slavia Orientalis. – 1999. – T. XLVIII. – Z. 2. – S. 239–253.
 9. Структурно-семантичні моделі польської й української фразеології з власними назвами: поєднання національних та інтернаціональних ознак // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 1999. – Вип. 50. – С. 97–101.
 10. Семантизація значення у фразеологічних словниках слов’янських мов // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.): У 2 т. / Під ред. Т. Салиги. – Львів: Видавництво «Світ», 1999. – Т. 2. – С. 214–219 (співавтор: Тепляков І. М.).
 11. Біблійні образи в мовній свідомості українця та поляка (на матеріалі ономастичної фразеології) // Матеріали наукової конференції «Християнство й українська мова» (Київ, 5–6 жовтня 2000 р.) / За ред. В. Німчука. – Львів: Видавництво Львівської Богословської Академії, 2000. – С. 327–334.
 12. Особливості семантики ономастичного компонента фразеолoгізму (на матеріалі польської фразеології) // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна / За ред. Т. Салиги. Вип. 29. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2000. – С. 130–135.
 13. Семантична природа компонента фразеологізму в працях польських, українських та російських лінгвістів // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2000. – Вип. 51. – С. 258–261.
 14. Власні назви у спільних моделях польської та української фразеології // Prace Językoznawcze / Pod red. Dumy. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. – T. 2. – S. 73–88.
 15. Вплив просторової семантики топонімів на формування фразеологічного значення (на матеріалі українських та польських фразеологізмів з компонентом-топонімом) // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник / За ред. Н. Плющ. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2000. – Вип. 22. – С. 47–51.
 16. Реалізація семантики власної назви у польській фразеології // Мовознавство. – 2001. – № 2. – С. 26–34.
 17. Топоніми в польській фразеології // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті акад. Леоніда Булаховського. – Вип. 3. – Ч. 2. – Київ: Знання, 2002. – С. 66–71.
 18. Національне й інтернаціональне в польській та українській ономастичній фразеології // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – T. 38. – Warszawa, 2002–2003. – S. 101–119.
 19. Етноніми в системі фразеології (польсько-українські паралелі) // Українська мова. – 2003. – № – С. 78–86.
 20. Семантика антропонімів у польській фразеології // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2003. – Вип. 53. – С. 185–191.
 21. Trudne miejsca w gramatyce polskiej dla Ukraińców (w związku z przygotowywaniem podręcznika  «Polska  fleksja z ćwiczeniami dla Ukraińców») // Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej / Pod red. P. Garncarka. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2005. – S. 491–497.
 22. Новий тип дефініцій фразеологізмів у польських словниках // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005. – Вип. 55. – С. 181–196.
 23. Польський мовленнєвий етикет звертання: проблеми засвоєння українцями, що вивчають польську мову як іноземну // Семантика мови і тексту. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (26–28 вересня 2006 року). – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 575–578.
 24. Błędy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej spowodowane polsko-ukraińską interferencją // Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich. – 4 / Pod red. J. Riegera i D.A. Kowalskiej. – Warszawa: Semper, 2010. – S. 349–363.
 25. Відтворення польської фразеології з ономастичним компонентом в українському перекладі // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті акад. Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – Вип. 5. – Київ: Бібліотека українця, 2006. – С. 51–58.
 26. Нові тенденції в польському синтаксисі // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 40. – У 2 ч. – Ч. 2. – С. 143–152.
 27. Керування в українському синтаксисі: проблеми викладання полякам, що вивчають українську мову як іноземну // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Збірник наукових праць. – Вип. 2. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – С. 166–171.
 28. Елементи синтаксису в посібнику з польської іменної словозміни для українців // Київські полоністичні студії – Т. 9: Європейський вимір української полоністики / За ред. Р. Радишевського. – Київ: ТОВ «Інформаційно-довідкове видавництво», 2007. – С. 477–487.
 29. Мовна норма в польських словниках // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць –За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – Вип. 57. – С. 161–173.
 30. Kłopoty z opanowaniem polskiej rekcji w procesie nauczania Ukraińców sprawności pisania // Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym / Pod red. A. Seretny i E. Lipińskiej. – Kraków: UNIVERSITAS, 2008. – 129–140.
 31. Nowe profile ukraińskiego stereotypu Polaka (na podstawie ankietowania studentów lwowskich) // Postscriptum Polonistyczne. – 2008. – Nr 1 (1). – S. 147–170.
 32. Nauczanie Ukraińców polskiej etykiety językowej (zwracanie się do adresata) // W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku / Pod red. W. Miodunki i A. Seretny. – Kraków: UNIVERSITAS, 2008. – S. 301–
 33. Полоністика у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 13–35 (співавтор: Козицький А.М.).
 34. Комунікативні невдачі в польськомовному дискурсі українців з поляками // Маґістр гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича / Укл. О. Ясіновська, Л. Сваричевська / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2009. – С. 209–217.
 35. Стереотип поляка у мовній свідомості української молоді // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 48. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, – С. 212–222.
 36. Соціолінгвістична неоднорідність польських адресативних зворотів (на тлі українських) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 46. – Ч. 1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, – С. 43–53.
 37. Nauczanie filologii polskiej na polonistyce lwowskiej. Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki // Postscriptum Polonistyczne. – 2009. – Nr 1 (3). – S. 223–232 (співавтор: Петрухінa Л.Е.).
 38. Błędy leksykalne i leksykalno-stylistyczne w polszczyźnie Ukraińców // Postscriptum Polonistyczne. – 2009. – Nr 1 (3). – S. 167–183.
 39. Фразеологія у викладанні польської мови як іноземної // Мовознавчі студії. – Вип. 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського) / Упор. К. Іваночко та ін. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 214–
 40. Teksty w podręczniku gramatyki polskiej dla Ukraińców // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17: Teksty i podteksty w nauczaniu jezyka polskiego jako obcego – 2: Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ / Pod red. G. Zarzyckiej i G. Rudzińskiego. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. – 529–537.
 41. Korelacja między programami nauczania na polonistyce lwowskiej a wymaganiami egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego // Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich: Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Lwów, 23–24 kwietnia 2009 roku / Рod red. J. Tambor, A. Krawczuk, O. Antoniw. – Lwów: Ukraińska Akademia Drukarstwa, 2010. – S. 123–135 (співавтор: Rusin M.).
 42. Komunikacyjna kompetencja tekstowa Ukraińców w zakresie polskiej etykiety językowej // Kwartalnik POLONICUM Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. – 2011. – Nr 11. – S. 37–46.
 43. Teksty w nauczaniu Ukraińców łączliwości leksykalno-semantycznej czasowników polskich // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 18: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3 / Pod red. B. Grochali, M. Wojenki-Karasek. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. – S. 223–228.
 44. Między poprawnością a niepoprawnością. Źródła kodyfikacji normy w nauczaniu języka polskiego jako obcego // Polonistyka bez granic. – T. 2: Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata / Pod red. R. Nycza, W. Miodunki, T. Kunza. – Kraków: UNIVERSITAS, 2011. – S. 221–231.
 45. Typowe błędy ukraińskich studentów w zakresie polskiej etykiety językowej // Slavica: Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis (Debrecen). – 2010–2011. – XXXIX– XL. – S. 25–32.
 46. Błędy językowe w polszczyźnie Ukraińców powodujące zakłócenia komunikacji z Polakami // Tożsamość na styku kultur / Pod red. I. Masojć i H. Sokołowskiej. – Vilnius: Vilnians pedagoginio universiteto leidykla, 2011. – S. 480–494.
 47. Лексико-семантична сполучуваністьслівувикладанні польської мови українцям // Київськіполоністичністудії. – Т. XVIII. – Київ: Університет „Україна”, 2011. – С. 406–413.
 48. Łączliwość wyrazów w nauczaniu Ukraińców (i nie tylko) języka polskiego // Kwartalnik POLONICUM Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. – 2012. – Nr 12. – S. 19–30.
 49. Problemy normy języka polskiego w kraju i za granicą (na Ukrainie) // Roczniki Humanistyczne. – 2012. – T. LX. – Z. 6. – S. 133-167..
 50. O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą. Świadomość normatywna ukraińskiego studenta polonisty (na przykładzie lwowskiej polonistyki) // Postscriptum Polonistyczne. – 2012 – Nr 2 (10) – S. 285–301.
 51. Граматика і успішність комунікації (дещо з польсько-українських граматичних контрастів) // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2012 – Вип. – С. 111–128..
 52. O kognitywnych uwarunkowaniach współczesnej glottodydaktyki: kategorie gramatyczne w nauczaniu Ukraińców języka polskiego // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – T. 19: Glottodydaktyka polonistyczna a lingwistyka kulturowa / Pod red. G. Zarzyck – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. – S. 69–82.
 53. Osobliwości etykіety językowej we współczesnej polskojęzycznej prasie na Ukrainie // Kresowe dziedzictwo. Studia z języka, historii i kultury / Pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak i J. Kamienieckiego. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2012. – 219–229.
 54. Wybrane akty etykiety językowej w polszczyźnie ukraińskich studentów // Język a Kultura. – 23: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej / Pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – S. 163–178.
 55. Gramatyczna kategoria rodzaju w języku polskim i ukraińskim: paralele i kontrasty a glottodydaktyka // Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. – 2012. – T. 58. – S. 151–167.
 56. Kultura języka polskiego w nauczaniu studentów polonistyki lwowskiej // Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy / Pod red. A. Kietlińskiej. – Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2012. – S. 84–96.
 57. Nauczyciel i uczeń w językowych relacjach grzeczności. Polskie formy adresatywne na Ukrainie // Słowo. Studia Językoznawcze. – 2012. – Nr 3. – S. 110–124.
 58. Co i jak myślą o polszczyźnie jej ukraińskojęzyczni użytkownicy (na podstawie badań nad świadomością normatywną studentów polonistyki lwowskiej) // Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej / Pod red. A. Rabczuk. – Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 2013. – S. 95–116, http://www.polonicum.uw.edu.pl/pdf/forum_ksiazka.pdf.
 59. Od gramatyki do pragmatyki. Problemy polszczyzny na Wschodzie // Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. T. 3 / Pod J. Od gramatyki do pragmatyki. Problemy polszczyzny na Wschodzie // Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. T. 3 / Pod J. Tambor i A. Achtelik. – Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo GNOME, 2013. – S. 49–65 i A. Achtelik. – Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo GNOME, 2013. – S. 49–65.
 60. O nauczaniu homonimii (na przykładzie polonistyki lwowskiej) // Kwartalnik POLONICUM Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. – 2013. – Nr 14 . – S. 17–22.
 61. Polonistyka ukraińska na przykładzie sytuacji polonistyki lwowskiej. Historia i współczesność, współpraca Lwów – Wrocław // Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach. Zbiór studiów z języka i kultury / Pod A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak, J. Kamienieckiego. – Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2013. – S. 99–118.
 62. Rozwój polonistyki na Uniwersytecie Lwowskim // Język Polski. – T. XCIII. – 2013. – Z. 3. – S. 150–161.
 63. Zwracanie się do adresata w polszczyźnie osób polskiego pochodzenia na Ukrainie // Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju / Pod red. Filip, J. Pasterskiej, M. Patro-Kucab. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – S. 382–394.
 64. Struktury referujące z wyrazami pan / pani w polskojęzycznej prasie na Ukrainie: grzeczność czy niegrzeczność? // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – T. 20: Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej / Pod red. I. Dembowskiej-Wosik, E. Pałuszyńskiej. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – S. 119–129.
 65. «Pogranicza» polsko-ukraińskie. Co zbliża i co oddala polską grzeczność językową w kraju i na Ukrainie // Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka. – T. 3 / Pod red. W. Hajduk-Gawron, A. Madei. – Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Wydawnictwo Gnome, 2013. – S. 153–165.
 66. W świecie bajek… leksykologicznych. O atrakcyjnym nauczaniu semantyki (na przykładzie polonistyki lwowskiej) // Acta Universitatis Vratislaviensis. – Nr 3517: Kształcenie Językowe. – T. 11 (21). – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, – S. 41–56.
 67. Функції стуктур pan / panі + (ім’я) прізвище в текстах польськомовної преси в Україні (на тлі загальнопольських норм) // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2013 – Вип. – С. 147–162.
 68. Polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim: tradycje i współczesność a wyzwania czasu // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2012. Komunikacyjne aspekty badania języka / Pod red. M. Hawrysz i M. Uździckiej. – Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2013. – 39–54.
 69. Studenci polonistyki lwowskiej – w ich «poważnych» tekstach // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2012. Komunikacyjne aspekty badania języka / Pod red. M. Hawrysz i M. Uździckiej. – Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2013. – 55–78.
 70. O normatywnych aspektach etykiety językowej Polaków na Ukrainie // Kultura mówienia dawniej i dziś / Pod red. M. Kułakowskiej i A. Myszki. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 265–273.
 71. O względności normy w zakresie ogólnopolskiej etykiety językowej – rzutowanie na sytuację języka polskiego na Ukrainie // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013. Tożsamość w komunikowaniu / Pod red. M. Steciąg i M. Bugajskiego. – Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2014. – 315–344.
 72. Norma językowa w prasie polskojęzycznej na Ukrainie (wybrane aspekty) // Postscriptum Polonistyczne. – 2014. – Nr 2 (14) – S. 325–354.
 73. Osobliwości etykiety językowej Polaków na Ukrainie – między poprawnością a akceptowalnością // Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej. Brzeg – Opole, 10–13 lipca 2012 r. – T. I–II / Pod red. S. Gajdy i I. Jokiel. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – T. II. – S. 225–236.
 74. Polonistyka we Lwowie // Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej. Brzeg – Opole, 10–13 lipca 2012 r. – T. I–II / Pod red. S. Gajdy i I. Jokiel. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – T. II. – S. 763–768.
 75. 10 lat Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie Lwowskim // Roczniki Humanistyczne. – 2014. – T. LXII. – Z. 10. – S. 172–176 (співавтор: Kowalewski J.).
 76. Wspólne interferеncje gramatyczne z języków wschodniosłowańskich w polszczyźnie mieszkańców Ukrainy, Białorusi, Rosji // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність: Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność: Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki / За ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2015. – С. 386–404.
 77. Десятиліття кафедри польської філології у Львівському національному університеті імені Івана Франка: традиції, сучасність і перспективи львівської полоністики // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність: Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność: Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki / За ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2015. – C. 10–13.
 78. Polonista – semper tiro // Kwartalnik POLONICUM Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. – 2016. – Nr 21. – S. 17–22.
 79. Обучениепольскомупроизношениювукраинскоязычной cреде / Nauczanie polskiej wymowy osób ukraińskojęzycznych // Язык, сознание, коммуникация. Сборник научных статей к юбилею профессора Наталии Ананьевой. – Вып. 55. – Москва: МАКС Пресс, 2017. – С. 127–140.
 80. Frazeologia biblijna wieżą Babel? O znajomości normatywnej frazeologii biblijnej z nomen proprium wśród native speakerów oraz Ukraińców uczących się języka polskiego // Prace Językoznawcze, 2017, XIX / 1, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. S. 101– 120. (у співавторстві з Х. Ніколайчук)
 81. З історії полоністики у Львівському університеті. КафедрапольськоїфілологіїЛьвівськогонаціональногоуніверситетуіменіІванаФранка: здобуткийперспективи // Компаративнідослідженняслов’янськихмовілітератур. Зб. наук. праць. Ювілейний випуск. – Київ: Освіта України, 2017. –  С. 79– 91.
 82. Grzecznie po (staro)polsku? „Pogranicza” językowo-kulturowe gratulacji i życzeń we współczesnej polonijnej wspólnocie komunikatywnej na Ukrainie // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2017. Wokół dziejów używania polszczyzny – wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne / Pod red. M. Hawrysz i M. Uździckiej. – Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2018. – S. 189–203.
 83. Pogranicze językowe: wy czy państwo / panowie / Funkcjonowanie zaimków honoryfikatywnych liczby mnogiej w języku ogólnopolskim oraz w polszczyźnie odziedziczonej na Ukrainie // Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. – T. VII / Pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej i H. Uchto. – Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Akademi im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2018. – S. 55–71.
 84. «Metodyka nauczania języka polskiego. Język і kultura w dydaktyce polonistycznej na Ukrainie»: założenia, cele, materiały podręcznikа na tle problemów nauczania polszczyzny na Ukrainie // Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському університеті / Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym i globalnym. Praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim / За ред. А. Кравчук і І. Бундзи. – Київ: Фірма «Інкос», 2018. – С. 364–378. (у співавторстві з Є. Ковалевським).
 85. Між локальним i глобальним. Львівська полоністика: історія, досягнення, виклики // Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському університеті / Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym i globalnym. Praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim / Заред. А. Кравчук і І. Бундзи. – Київ: Фірма «Інкос», 2018. – С. 8–15.
 86. “Witam cię z urodzinami”: hybrydyzacja gatunków etykietalnych w polszczyźnie na Ukrainie // Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy / Pod red. J. Tambor. – T. VI: Języki i kultury w kontakcie / Pod red. Malejki. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 330–344.
 87. 200 років ідеї та інші полоністичні ювілеї – на тлі підручників з польської мови // Полоністика у Львові: 200 років ідеї. Історія підручників з польської мови. Збірник праць з нагоди 200-річчя цісарського рескрипту про започаткування польської філології у Львівському університеті / За ред. А. Кравчук, В. Кметя. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2018. – С. 7–10.
 88. Wybrane formy grzecznościowe we współczesnej polszczyźnie pisanej na Ukrainie (na tle normy ogólnopolskiej) // Język a Kultura. – 2018. – T. 28. – S. 147–162.
 89. Świadomość językowa osób polskiego pochodzenia na Ukrainie w zakresie używania wybranych form grzecznościowych // Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. – 2019. – T. LXVII (67). – S. 173–190.
 90. Specification of selected honorifics in relation to the general Polish standard in the written Polish as a heritage language in Ukraine (using the material of the Polish-language Gazeta Polska Bukowiny periodical) / Specyfika wybranych form grzecznościowych na tle normy ogólnopolskiej w pisanej odmianie polszczyzny odziedziczonej na Ukrainie (na materiale polskojęzycznej „Gazety Polskiej Bukowiny”) // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 26: Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracje / Pod red. Zarzyckiej,  B. Grochali, I. Dembowskiej-Wosik. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – T. 26. –S. 311–327.
 91. Związki rządu we współczesnej odziedziczonej polszczyźnie pisanej na Ukrainie na tle języka ogólnopolskiego // Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / Pod red. M. Gębki-Wolak i A. Krawczuk. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. – S. 79–102.
 92. Rodzaj gramatyczny w nauczaniu polszczyzny Ukraińców: perspektywa z „wewnątrz” oraz z „zewnątrz” systemu języka polskiego // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – 2020. – T. 27. – S. 133–154.
 93. Odstępstwa od normy ogólnopolskiej w zakresie gramatycznej kategorii rodzaju w tekstach polskojęzycznej „Gazety Polskiej Bukowiny” wydawanej na Ukrainie // Poradnik Językowy. – Z. 5 – 2021. – S. 7–22.
 94. „Gazeta Polska Bukowiny” jako źródło do badań współczesnej polszczyzny pisanej na Ukrainie // Acta Baltico-Slavica. – T. 45. – 2021.  – S. 1– 20.
 95. „Życzę zdrowia i cierpienia…” Pragmatyka życzeń i gratulacji w polszczyźnie młodzieży polskiego pochodzenia na Ukrainie // Tożsamość na styku kultur. – T. 4 / Pod red. I. Masojć, H.Sokołowskiej. – Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.  – S. 211–229.

Підручники й посібники:

 1. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 90 с.
 2. Польський іменник та прикметник: словозміна. Посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 138 с.
 3. Morfologia współczesnego języka polskiego (Fleksja). 1. / Морфологія сучасної польської мови (словозміна). Ч. 1. – Львів: Українська академія друкарства, 2007. – 140 с.
 4. Польська мова – українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. – Львів: Українська академія друкарства, 2008. – 288 с.
 5. Leksykologia i kultura języka polskiego / Лексикологія і культура польської мови. – Т. 1: Leksykologia, frazeologia, leksykografia / Лексикологія, фразеологія, лексикографія: Підручник – Київ: Фірма «ІНКОС», 2011. – 328 с., вид. 2 – 2017.
 6. Leksykologia i kultura języka polskiego / Лексикологія і культура польської мови. – Т. 2: Kultura języka / Культура мови: Підручник – Київ: Фірма «Інкос», 2011. – 520 с., вид. 2 – 2017.
 7. Jestem stąd. Підручник з польської мови – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 128 c. (співавтор: Є. Ковалевський).
 8. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову). – Київ: Фірма «Інкос», 2015. – 111 с.
 9. Польська мова. Граматика з вправами: Підручник. – Київ: Фірма «Інкос», 2015. – 454 с., вид. 2 – 2016.
 10. Методика викладання польської мови. Мова і культура в полоністичній дидактиці в Україні: Підручник / Metodyka nauczania języka polskiego. Język i kultura w dydaktyce polonistyczne na Ukrainie: Podręcznik. – Київ: Фірма «Інкос», 2017. – 324 с. (cпівавтор: Є. Ковалевський).
 11. Польська граматика в таблицях: Посібник. – Київ: Фірма «Інкос», 2018 (І вид.), 2019 (ІІ вид.) –76 с.
 12. Jestem stąd. Підручник з польської мови. Комунікація. Граматика. – 2-ге вид., випр. і доп. Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 336 с. (співавтор: Є. Ковалевський).

Наукова редакція:

1. Postscriptum Polonistyczne – 2009. – Nr 1 (3): «Polonistyka i język polski na Ukrainie» – Katowice, 2009. – 328 s. (z: J. Tambor, M. Rusin).

2. Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich: Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Lwów, 23–24 kwietnia 2009 roku – Lwów: Ukraińska Akademia Drukarstwa, 2010. – 144 s. (z J. Tambor).

3. Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Львів, 23–24 квітня 2009 року – Львів: Українська академія друкарства, 2010. – 144 с. (з: О. Антонів).

4. Джерелознавча практика: Завдання для студентів напряму підготовки «Філологія» («Польська мова та література») / Є.Ковалевський (укл.)., А. Кравчук (наук. ред.) – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 52 с.

5. [ред. пол. мови:]Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. І: А–К. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 716 с. + 112 вкл.

6. Петрухіна Л.Е. Зустрічі на межі світів. Статті, рецензії, нариси. Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 348 с. (з: Фрис І.Б., Сливинським О.Т.)

7.  Ł. Biłeńka-Swystowycz, J. Kowalewski, M. Jarmoluk. Język polski dla 5 klasy (1. rok nauczania) dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym. – Czerniowce: «Bukrek». – 2013. – 224 s.

8. Biłeńka-Swystowycz, M. Jarmoluk, J. Kowalewski. Polski coraz bliżej. Kurs języka polskiego dla początkujących. – Wyd. 1. – Czerniowce: «Bukrek», 2013. – 340 s., Wyd. 2. – Czerniowce: «Bukrek», 2014. – 340 s.

9. Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність: Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność: Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki – Київ: Фірма «ІНКОС», 2015. – 672 с. (з: Бундзою І.В., Ковалевським Є., Сливинським О.Т.).

10. Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 190-річчя польської філології у Львівському університеті / Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym i globalnym. Praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim / За ред. А. Кравчук і І. Бундзи. – Київ: Фірма «Інкос», 2018 (І вид.), 2019 (ІІ вид). – 488 c.

11. Зелінська М. Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областей України (монографія), Дрогобич : «Посвіт», 2018. – 288 с.

12. Полоністика у Львові: 200 років ідеї. Історія підручників з польської мови. Збірник праць з нагоди 200-річчя цісарського рескрипту про започаткування польської філології у Львівському університеті / Polonistyka we Lwowie: 200 lat idei. Dzieje podręczników języka polskiego. Zbiór prac z okazji 200-lecia reskryptu cesarskiego o zapoczątkowaniu filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim / Заред. А. Кравчук, В. Кметя. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2018. – 222 с.

13. Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / Pod red. M. Gębki-Wolak i A. Krawczuk. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. – 280 c.

 

 

Наукова біографія

Кравчук Алла Миколаївна – мовознавець. Народилася 4 квітня 1973 у с. Н. Добрятин Млинівського р-ну Рівненської обл. (Україна) у сім’ї педагогів. 1980–1990 навчалася у Млинівській СШ № 2. Переможниця всеукраїнської (тоді: республіканської) олімпіади з української мови (1989, Житомир) та призер (ІІ місце) всеукраїнських (тоді: республіканських) олімпіад з російської мови (1988, Рівне; 1990, Одеса). Як переможниця олімпіади з української мови за результатами співбесіди вступила 1990 р. на відділення слов’янської філології Львівського державного університету імені Івана Франка. 1995 завершила навчання, отримавши диплом з відзнакою, за спеціальністю “Польська мова та література, українська мова та література”. 1995–1998 – аспірантка кафедри слов’янської філології ЛНУ імені Івана Франка. 1999 захистила написану під науковим керівництвом фразеолога-богеміста доц. І.М. Теплякова кандидатську дисертацію “Польська фразеологія з ономастичним компонентом” (Київ, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ). 1998–2000 була асистентом, а від 2001 – на посаді доцента кафедри слов’янської філології. 2003 отримала вчене звання доцента. Від 2004 завідувач новоствореної у Львівському національному університеті імені Івана Франка кафедри польської філології. 2015 отримала вчене звання професора. 2008–2009 здобувала післядипломну світу за спеціальністю „Польська мова як іноземна і польська культура” (диплом про освіту Силезького університету, Республіка Польща).

Переможниця Всепольського конкурсу з польської мови для іноземців (Республіка Польща, 2004). Відзначена медаллю Товариства співпраці Польща – Схід (Республіка Польща, 2012), відзнакою Полонікум (дипломом і бронзовою статуеткою) за розвиток полоністики за кордоном (Республіка Польща, 2015). 2017 р. керована А.Кравчук кафедра польської філології ЛНУ імені Івана Франка здобула, за рішенням Ради польської мови Академії наук Польщі та Сенату РП титул “Посол польської мови поза межами Польщі”, отримавши відповідний диплом і статуетку.

Наукові зацікавлення: фразеологічна семантика (польська й українська фразеологія з ономастичним компонентом), етнолінгвістика (етностереотипи), граматика (граматичні категорії польської мови у зіставленні з українськими), прагмалінгвістика (польський мовленнєвий етикет осіб польського походження в Україні), нормативістика (специфіка мовлення сучасної польськомовної преси в Україні на тлі польської літературної норми), лінгводидактика (особливості навчання польської мови українців та інших східних слов’ян).

Автор понад 180 наукових, навчально-наукових, науково-методичних публікацій, зокрема й підручників з польської мови (див. рубрику “Публікації”)

Науковий керівник 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.03 “Слов’янські мови (польська)”:

 1. Моклиця А. В. “Мовні домінанти художніх стилів польського модернізму” (2006);
 2. Сагата Ю.І. “Динамічні процеси в сучасній польській фразеології з анімалістичним компоненом” (2013);
 3. Лозинська О. “Польська кінематична фразеологія на позначення емоцій: структура, семантика, функціонування” (2014);
 4. Огорілко О.В. “Синтаксичні особливості текстів сучасної польськомовної преси в Україні” (2014);
 5. Ніколайчук Х.М. “Структура семантичного поля польської фразеології на позначення періодів людського життя” (2015);
 6. Стефанишин Ю. М. “Фразеологічні інновації в сучасній польській прозі” (2016);
 7. Зелінська М. З. “Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областей України” (2018);
 8. Бундза І.В. “Функціонування іменників singularia tantum у сучасній польській мові” (2019).

Член редколегії або наукової ради наукових журналів – 2 в Україні і 9 за кордоном:

 1. «Мова і суспільство» (Львів)
 2. «Проблеми слов’янознавства» (Львів)
 3. «Roczniki Humanistyczne» (Люблін, Польща)
 4. «Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców» (Лодзь, Польща)
 5. «Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze» (Зелена Гура, Польща)
 6. «Kwartalnik Polonicum» (Варшава, Польща)
 7. «Słowo. Studia Językoznawcze» (Жешів, Польща)
 8. «Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych» (Гожув Велькопольський, Польща)
 9. «Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego» (Зелена Гура, Польща)
 10. «Prace Językoznawcze» (Ольштин, Польща)
 11. «Kształcenie Językowe» (Вроцлав, Польща)

Рецензент наукових публікацій статей для польських наукових видань, у тому числі тих, що містяться в наукометричних базах (Скопус та ін.)

Учасниця близько сотні наукових конференцій, зокрема й за кордоном (Польща, Литва, Словаччина) та 4 конгресів світової полоністики (Познань, Краків, Ополє, Катовіце), циклічних міжнародних конференцій Товариства викладачів польської мови як іноземної “Брістоль” та інших наукових форумів (Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Лодзь, Катовіце, Люблін, Жешів, Ополє, Бялисток, Зелена Ґура, Ольштин, Братислава, Торунь, Вільно та ін.). Доповіді на конференціях, виголошених в Україні та за кордоном, комплексно представляють специфіку викладання польської мови українцям, проблеми функціонування сучасного польського мовлення в Україні, а також вибрані зіставні аспекти польської й української граматики, лексики, фразеології.

Підвищувала науково-професійні кваліфікації, стажуючись у Варшавському, Вроцлавському, Ягеллонському, Силезькому, Зеленоґурському, Вармінсько-Мазурському (в Ольштині) університетах, Університеті Миколая Коперника в Торуні, Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.

Гостьові лекції читала у Силезькому, Зеленоґурському, Вроцлавському університетах, Університеті Миколая Коперника в Торуні, Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині, Університеті Яна Кохановського в Кельцях.

На посаді завідувача кафедри польської філології ЛНУ імені Івана Франка А. Кравчук пріоритетними напрямами її розвитку визначила поглиблення наукових досліджень, розвиток міжнародної співпраці, науково-методичну діяльність (створення сучасних навчальних програм, підручників, посібників), новаторське технічне забезпечення навчального процесу. Керувала напрямом наукових досліджень у сфері інноваційних процесів у сучасній польській фразеології, завдяки чому  на кафедрі польської філології плідно розвинулися корпусні дослідження фразеології. Розвиває дослідження у сфері соціо- та етнолінгвістики, проблематики польської мови в Україні та полоністичної лінгводидактики.

Організатор низки міжнародних наукових конференцій у ЛНУ імені Івана Франка, які стали важливими дискусійними полоністичними форумами, результати яких представлені в рецензованих колективних монографіях наукових праць (2009, 2011, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021).

Від 2018 року – організатор у Львівському національному  університетi імені Івана Франка сертифікаційного іспиту з польської мови.

Методичні матеріали

Читає лекційні курси з морфології сучасної польської мови, культури польської мови, актуальних проблем польської мови. Керівник мовознавчого магістерського семінару.

Авторка підручників і посібників:

 1. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 90 с.
 2. Польський іменник та прикметник: словозміна. Посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 138 с.
 3. Morfologia współczesnego języka polskiego (Fleksja). 1. / Морфологія сучасної польської мови (словозміна). Ч. 1. – Львів: Українська академія друкарства, 2007. – 140 с.
 4. Польська мова – українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. – Львів: Українська академія друкарства, 2008. – 288 с.
 5. Leksykologia i kultura języka polskiego / Лексикологія і культура польської мови. – Т. 1: Leksykologia, frazeologia, leksykografia / Лексикологія, фразеологія, лексикографія: Підручник – Київ: Фірма «ІНКОС», 2011. – 328 с., вид. 2 – 2017.
 6. Leksykologia i kultura języka polskiego / Лексикологія і культура польської мови. – Т. 2: Kultura języka / Культура мови: Підручник – Київ: Фірма «Інкос», 2011. – 520 с., вид. 2 – 2017.
 7. Jestem stąd. Підручник з польської мови – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 128 c. (співавтор: Є. Ковалевський).
 8. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову). – Київ: Фірма «Інкос», 2015. – 111 с.
 9. Польська мова. Граматика з вправами: Підручник. – Київ: Фірма «Інкос», 2015. – 454 с., вид. 2 – 2016.
 10. Методика викладання польської мови. Мова і культура в полоністичній дидактиці в Україні: Підручник / Metodyka nauczania języka polskiego. Język i kultura w dydaktyce polonistyczne na Ukrainie: Podręcznik. – Київ: Фірма «Інкос», 2017. – 324 с. (cпівавтор: Є. Ковалевський).
 11. Польська граматика в таблицях: Посібник. – Київ: Фірма «Інкос», 201 –76 с.
 12. Jestem stąd. Підручник з польської мови. Комунікація. Граматика. – 2-ге вид., випр. і доп. Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 336 с. (співавтор: Є. Ковалевський).

 Авторка навчально-методичних матеріалів:

 1. Програми та матеріали практик для студентів I-V курсів слов’янського відділення філологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 19 с. (співавтори: Ванчушович У.М., Лазор О.Я.).
 2. Тестові завдання з лексикології сучасної польської мови для студентів IV курсу слов’янського відділення. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 34 с.
 3. Тестові завдання з морфології сучасної польської мови для студентів IІ курсу слов’янського відділення. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 34 с.
 4. Культура польської мови. Програма курсу для студентів польського відділення філологічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2006. – 22 с.
 5. Сучасна польська мова. Програма курсу для студентів польського відділення філологічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2006. – 43 с. (współautorzy: Біленькa-Свистович Л.В., Хім’як В.М., Чирвa Є.Ф.).
 6. Основні тенденції розвитку польської мови. Програма курсу для студентів польського відділення філологічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 24 c. (współautor: Чирвa Є.Ф.)
 7. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму „Філологія” (слов’янські мови та літератури). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 44 с. ( współautorzy: Петрухінa Л.Е., Албул О.А.)

Редактор:

 1. Джерелознавча практика: Завдання для студентів напряму підготовки “Філологія” (“Польська мова та література”) / Є.Ковалевський (укл.)., А. Кравчук (наук. ред.)  – Львів: Видавничий центрЛНУімені Івана Франка, 2011. – 52 с.
 2.  Ł. Biłeńka-Swystowycz, J. Kowalewski, M. Jarmoluk. Język polski dla 5 klasy (1. rok nauczania) dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym. – Czerniowce: Bukrek. – 2013. – 224 s.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!