Основи наукових мовознавчих досліджень (японісти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛя-21ВИТИЧАК Уляна
432ФЛя-21доцент ЗАБУРАННА Ореста

Опис курсу

Курс «Основи наукових мовознавчих досліджень» входить до циклу лінгвістичних дисциплін, що формують філологічну базу бакалавра зі спеціальності «Японська мова та література»

Мета та цілі курсу
Мета даного курсу – викласти основні вимоги щодо змісту і оформлення курсової роботи, допомогти студентам у формулюванні проблематики дослідження, мети, предмета і об’єкта дослідження тощо.
Завдання – навчити студентів використовувати засвоєний теоретичний матеріал у процесі написання кваліфікаційного дослідження.

Очікувані результати навчання.
Студент повинен знати основні методологічні поняття та категорії, необхідні для проведення кваліфікаційного наукового дослідження; правила оформлення наукової роботи; засади підготовки до захисту кваліфікаційних досліджень.
Студент повинен уміти застосовувати головні методологічні поняття та категорії у проведенні кваліфікаційного наукового дослідження; грамотно оформляти роботу; грамотно готувати та виголошувати усні наукові доповіді та повідомлення.

Теми:
Тема 1. Поняття наукової проблеми та проблемної ситуації. Поняття актуальності/неактуальності наукової тематики. Мета та завдання наукового дослідження.
Тема 2. Категорії об’єкта, предмета та матеріалу наукового дослідження. Типологія філологічних об’єктів, предметів та матеріалу філологічного дослідження. Мета та завдання наукового дослідження
Тема 3. Теоретичне та практичне значення результатів наукового дослідження. Поняття наукової теорії та наукового закону.
Тема 4. Типи японських філологічних джерел наукового матеріалу.
Тема 5. Види роботи з бібліотечними каталогами.
Тема 6. Методи філологічних досліджень. Специфіка методики в японських філологічних дослідженнях.
Тема 7. Технічні вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт. Головні вимоги до наукового тексту. Правила подання цитат та посилань на використані джерела.
Тема 8. Жанри наукових робіт.
Тема 9. Правила оформлення наукової статті.
Тема 10. Головні мовні ознаки наукового стилю.
Тема 11. Головні характеристики наукової термінології.
Тема 12. Правила підготовки та виголошення усного повідомлення.

 

Питання до заліку.
1. Поняття наукової проблеми та проблемної ситуації. Поняття актуальності/неактуальності наукової тематики. Мета та завдання наукового дослідження.
2. Категорії об’єкта, предмета та матеріалу наукового дослідження. Типологія філологічних об’єктів, предметів та матеріалу філологічного дослідження.
3. Мета та завдання наукового дослідження
4. Теоретичне та практичне значення результатів наукового дослідження. Поняття наукової теорії та наукового закону.
5. Типи японських філологічних джерел наукового матеріалу.
6. Методи філологічних досліджень.
7. Специфіка методики в японських філологічних дослідженнях.
8. Технічні вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт. Головні вимоги до наукового тексту. Правила подання цитат та посилання на використані джерела.
9. Жанри наукових робіт.
10. Правила оформлення наукової статті.
11. Головні мовні ознаки наукового стилю.
12. Головні характеристики наукової термінології.

Рекомендована література

Основна література:
1. Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / В. – К.: Вища школа, 2003.
2. Кшановський О.Ч. Методичні рекомендації до проведення спеціалізованих семінарів за спеціальністю “Перська мова та література” (Етапи проведення та правила оформлення результатів кваліфікаційного дослідження) / О. Ч. Кшановський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 35 с.

Додаткова література:
1. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2010. – 80 с..
2. Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – № 5. – К., 2009. – 40 с.
3. Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів ті інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / Упорядник Ю. І. Цеков; за ред. Р. В. Бойка. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2008. – 64 с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус