Особливості близькосхідної мовленнєвої етнолінгвокультури

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФЛа-21доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛп-21доцент МАЦКЕВИЧ Андрій
ФЛх-21доцент МАЦКЕВИЧ Андрій

Опис курсу

Курс створено, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб орієнтуватися в особливостях методології аналізу східного мовлення та володіти відповідним категоріальним апаратом.

Мета та цілі курсу: мета курсу – ознайомити студентів із особливостями східного мовлення крізь етнолінгвокультурологічну призму; ціль – сформувати в студентів-сходознавців цілісне уявлення про особливості словесної культури Сходу в її взаємозв’язках з іншими мовами світу.

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде:
– Знати: основні методологічні парадигми аналізу східного мовлення; місце східних мов у світовому контексті; типологічні особливості (спільне та відмінне) східних та західних мов.
– Вміти: орієнтуватися в особливостях методології аналізу східного мовлення, володіти категоріальним апаратом.

Теми:
Схема курсу
№ з/п Назва теми Форма заняття
1. Поняття східного мовлення. лекція
2. Світогляд представників Сходу та їхні цінності. лекція
3. Схід: мовна картина світу. лекція
4. Пост-колоніалізм: орієнтальний вимір. лекція
5. Діалог з “Іншим”. лекція
6. Мова як “домівка буття”. лекція
7. Функціонально-комунікативна парадигма мови. лекція
8. Когнітивна парадигма мови. лекція
9. Системно-структурна парадигма мови. лекція
10. Проблеми міжкультурної комунікації. лекція

Питання до заліку:
1. Поняття східного мовлення.
2. Схід і Захід: тлумачення понять.
3. Світогляд представників Сходу та їхні цінності.
4. Схід: мовна картина світу.
5. “Орієнталізм” Едварда Саїда.
6. Постколоніалізм: орієнтальний вимір.
7. Поняття дискурсу.
8. Проблеми налагодження діалогу з “Іншим”.
9. М. Гайдеґґер як лінгвофілософ.
10. Мова як “домівка буття”.
11. Функціонально-комунікативна парадигма мови.
12. Когнітивна парадигма мови.
13. Системно-структурна парадигма мови.
14. Проблеми міжкультурної комунікації.
15. Типи світогляду.
16. “Орієнталізм” Едварда Саїда.
17. Лінгвістична прагматика.
18. Н. Хомський як лінгвофілософ.
19. Структуралізм та пост-структуралізм у мовознавстві.

Рекомендована література

Базова:
1. Алпатов В. М. История лингвистических учений / В. М. Алпатов. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Языки славянской культуры, 2005. – 368 с.
2. Бацевич Ф. С. Філософія мови : Історія лінгвофілософських учень : підручник / Ф. С. Бацевич . – К. : Академія, 2008 . – 239 с. – (Альма-матер).
3. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. – 2.вид., випр. і доп. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2006. – 463 с. – (Альма-матер).

Додаткова:
1. Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus ; Філософські дослідження / Людвіг Вітгенштайн ; з німецької переклав Євген Попович. – К. : Основи, 1995. – 312 с.
2. Гайдеґґер М. Дорогою до мови / Мартін Гайдеґґер ; Пер. Володимира Кам’янця. – Львів : Літопис, 2007. – 232 с.
3. Гумбольдт В. фон Избранные труды по языкознанию : Пер. с нем. / Вильгельм фон Гумбольдт ; Общ. ред. Г. В. Рамишвили ; Послесл. А. В. Гулыги и В. А. Звегинцева. – 2-е изд. – Москва : Прогресс, 2000. – 400 с.
4. Саїд Е. В. Орієнталізм / Едвард В. Саїд ; пер. з англ. : В. Шовкун. — К. : Основи, 2001. – 511 с.
5. Сепир Э. Положение лингвистики как науки / Э. Сепир // Звегинцев В. А. История языкознания XIX – XX веков в очерках извлечениях : Часть II / В. А. Звегинцев. – Изд. 3-е, доп. – М. : Просвещение, 1965. – С. 231-253.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус