Практична стилістика словацької мови

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ГІЛЕЦЬКА ЗорянаФЛслц-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФЛслц-11мдоцент ГІЛЕЦЬКА Зоряна

Опис курсу

Для сучасного фахівця зі словацької мови важливим є володіти мовленнєвою компетенцією, правильно і чітко висловлюватися, уміти послуговуватися усіма видами предметно-практичного мовлення. Для успішної комунікації необхідно швидко сприймати будь-яку форму мовлення, виділяти з нього необхідну інформацію, спілкуватися в будь-якій мовленнєвій ситуації. Такі завдання виконує стилістика мови, покликана навчити грамотно користуватися мовними засобами в різних сферах суспільного життя. Курс «Практична стилістика словацької мови» належить до найважливіших дисциплін лінгвістичного циклу підготовки філологів, вивченням якого завершується вивчення лінгвістичних дисциплін у магістратурі словацької філології. Цей розділ мовознавства, спираючись на знання про природу семантики та форм мовних одиниць, здобутих студентами під час вивчення „Словацької мови”, вивчає специфіку стилів мови, характеризує особливості кожного стилю, закономірності його внутрішньоструктурної організації, з’ясовує засоби й прийоми реалізації мовних одиниць в усному й писемному мовленні, в текстах різних стилів і жанрів.

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із поняттями стилістика, стиль, зі специфікою вибору й використання мовних елементів у межах певного функціонального стилю, окреслення основних лексичних і граматичних особливостей стилів мови і мовлення.

Завдання викладання дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних та практичних знань для розуміння й аналізу текстів усіх стилів мови і мовлення; дати загальну характеристику жанрової структури стилів сучасної словацької мови; показати роль фонетичних, лексичних, граматичних, синтаксичних засобів у творенні словацьких текстів різного стилю; навчити студентів виконувати стилістичний розбір тексту; навчити розрізняти нормативні і ненормативні елементи на всіх рівнях мовної системи в текстах різних стилів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: – теоретичний інструментарій, основні поняття і категорії теоретичної та практичної стилістики;

 – основні різновиди функціональних стилів літературної словацької мови;

– основні критерії їх класифікації;

– загальні та специфічні ознаки стилів словацької мови;

особливості жанрового наповнення кожного зі стилів.

уміти: – дати визначення понять стилістика, стиль, функціональна стилістика, функціональний стиль;

     – правильно визначати приналежність певного тексту до конкретного стилю;

      – розрізняти нормативні і ненормативні елементи на всіх рівнях мовної системи в текстах різних стилів;

– виділяти й пояснювати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів;

– застосовувати стилістичні прийоми, способи використання мовного матеріалу відповідно до умов і цільової настанови;

– свідомо добирати найдоцільніші фонетичні, лексичні, фразеологічні і граматичні засоби в усному та писемному мовленні відповідно до стилю й експресивно-емоційної спрямованості висловлювання.

Програмні результати:

ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти філологічної спеціалізації.

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних  питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.

ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН 18. Володіти на високому рівні словацькою мовою для здійснення професійної діяльності.

Рекомендована література

 1. Findra J. Štylistika súčasnej slovenčiny. – Martin: Osveta, 2013. – 319.
 2. Findra J. Jazyk, reč, človek . – Bratislava, 1998.
 3. Findra J., Patáková M. Cvičenia zo štylistiky. – Bratislava: SPN, – 264 s.
 4. Gotthardová G., Rybár L. Slovenský jazyk III. Syntax. Štylistika. – Bratislava: Univerzita Komenského, 1998. – S.115-185.
 5. Horecký J. O jazyku a štýle kriticky aj prakticky. – Prešov, 2000.
 6. Mistrík J. Štylistika. – Bratislava: SPN, – 584 s.
 7. Orgoňová O., Bohunická A. Interakčná štylistika. – Bratislava, 2018. – 208 s.
 8. Slančová D. Praktická štylistika. – Prešov: SLOVACONTACT, 1996. – 178 s.
 9. Slančová , Spáčilová S., Bočák M., Bodnárová M., Gavurová M., Kičura Sokolová J., Klingová J., Mergeš j., Timková Lazurová A. Úvod” do štúdia interaktívnej štylistiky I. – Prešov 2022. – Режим доступу: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Slancova6
 10. Slančová , Spáčilová S., Bočák M., Bodnárová M., Gavurová M., Kičura Sokolová J., Klingová J., Mergeš j., Timková Lazurová A. Úvod” do štúdia interaktívnej štylistiky II. – Prešov 2022. – Режим доступу: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Slancova7
 11. Text a kontext. – Prešov: PF v Prešove UPJŠ v Košiciach, 1993. – 291 s.
 12. Гілецька Зоряна. Тестові та практичні завдання зі стилістики сучасної словацької мови (для студентів слов’янського відділення філологічного факультету). – Львів, 2006. – 23 с.

Додаткова

Див. програму курсу

Інформаційні ресурси

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.

https://korpus.sk/

https://slovnik.juls.savba.sk/

https://zborniky.e-slovak.sk/

https://www.juls.savba.sk/ediela/jc/

https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/

https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/

https://www.juls.savba.sk/ediela/sociolinguistica_slovaca/

https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/

https://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус