Празька школа української поезії

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор ПРАЦЬОВИТИЙ ВолодимирФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛо-31, ФЛо-32

Опис курсу

Мета:

Системно і комплексно представити феномен Празької школи в історико-літературних координатах  доби.

Завдання:

Розтлумачити специфіку поняття Празької школи, його дискусійність, межовість у парадигмі літературних спільнот.

З’ясувати  культурно-історичний контекст появи спільноти, її основні ідеологічно-естетичні установки (ідея чину, мілітаризм, трагічний оптимізм, волюнтаризм)

Окреслити коло митців, дотичних до Празької школи та їхні індивідуальні «пражанські» творчі концепти.

знати: 

 • основні естетичні, стильові, світоглядні тенденції функціонування і розвитку Празької школи як специфічної літературної спільноти у період 20-30-х років та 40-х років;
 • особливості появи терміна, його термінологічної специфіки, дискусії навколо поняття Празької школи, його ідейно-естетичне та персоналійне співвідношення із вісниківством та іншими угрупованнями літературно-ідеологічного напрямку «націоналістів» та на тлі усіх літературно-ідеологічних напрямків міжвоєння («націоналісти», «естетики», «зачаровані на схід»);
 • ідейно-естетичну ієрархію представників у Празької школи («перший поет», «провідний поет», «ядро», «оточення»);
 • основні «ціхи» «пражанського» стилю у творчості його представників
 • парадигму літературних спільнот.

 вміти:

 • аналізувати поняттєву парадигму літературних спільнот (група, покоління, школа) на конкретному історико-літературному матеріалі Празької школи;
 • віднайти ознаки «пражанського» світогляду і стилю у творчості представника Празької школи.

Рекомендована література

 1. Поети Празької школи: Срібні сурми. Антологія / Упорядкування, передмова та літературні сильвети М.Ільницького. – К.: Смолоскип, 2009. – С. 589-613.
 2. Срібні сурми: Поезії /Біогр. нариси, упоряд. та примітки Леоніда Куценка. – Кіровоград: Спадщина, 2003. – 102с.
 3. Срібні сурми: Поезії /Біогр. нариси, упоряд. та примітки Леоніда Куценка. – К.: Веселка, 2004. – 128с.
 4. Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст.: монографія. – Львів-Тернопіль, 2000. – 340с.
 5. Антонич Б.І. Поезія по цей бік барикади // Антонич Б.І. Повне зібрання творів /Передмова Миколи Ільницького; Упорядкування і коментарі Данила Ільницького. – Львів: Літопис, 2009. – С.898-905.
 6. Астаф’єв О. Лірика української еміграції: еволюція стильових систем. – К., 1998. – 313с.
 7. Баган О. Вісниківство як понад часовий феномен: ідеологія, естетика, настроєність // Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Збірник наукових праць, присвячений памяті Василя Іванишина / Ред колегія: Л.Кравченко (голова), О.Баган, П.Іванишин та ін.. – Дрогобич: Коло, 2009. – С. 6-48.
 8. Баган О. та ін. Лицарі духу. – Дрогобич, 1996.
 9. Донцов Д. Дві літератури нашої доби // Поети Празької школи: Срібні сурми. Антологія / Упорядкування, передмова та літературні сильвети М.Ільницького. – К.: Смолоскип, 2009. – С. 581-588.
 10. Ільницький М. Від “Молодої Музи” до “Празької школи”. – Львів: Інститут Українознавства НАН України, Львівський обласний методичний інститут освіти, 1995. – 318с.  У змісті зокрема: Поезія міжвоєнної еміграції міжвоєнного двадцятиліття; Степове прокляття України (Євген Маланюк); Stephanos Олекси Стефановича; «Словам суворість і глибінь» (Оксана Лятуринська); «Одвага. Непохитність. Чистота» (Олег Ольжич); Не зрікайся своєї душі (Юрій Липа), С.196-211; 212-237; 237-253, 254-275; 275-3-3; 303-317.
 11. Ільницький М. Західноукраїнська і емігрантська поезія 20-30-х років. – К., 1992. – 48с.
 12. Історія української літератури ХХ ст. – Кн.І (1910 – 1930-ті роки) / За ред. В.Г.Дончика. – К.: Либідь, 1993.
 13. Клен Ю. Ще раз про сіре, жовте і про «вістникову квадригу» // Поети Празької школи: Срібні сурми. Антологія / Упорядкування, передмова та літературні сильвети М.Ільницького. – К.: Смолоскип, 2009. – С.573-580.
 14. Ковалів Ю. «Празька школа»: На крутосхилах філософії чину. – К., 2001. – 118с.
 15. Координати: Антологія сучасної української поезії на заході /Упорядники Богдан Бойчук і Богдан Т.Рубчак, вступ. ст. Івана Фізера. – Мюнхен: В-во «Сучасність», 1969. – Т.І. -370с.
 16. Липа Ю. Бій за українську літературу: есеї // Липа Ю. Зібрання творів у 10с. – Т.2.
 17. Літературознавча енциклопедія: У 2х т. /Ред-упорядник Ю.Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2008.
 18. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром’яка. – К.: ВЦ “Академія”, 1994.
 19. Нахлік Є., Нахлік О. Євген Маланюк /УСЕ для школи. Українська література. 11 клас. Програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести. Випуск 10 / Головний редактор Григорій Чопик. – К.: Всеувито, 2001. – 64с.
 20. Неврлий М. Празька поетична школа // Поети Празької школи: Срібні сурми. Антологія / Упорядкування, передмова та літературні сильвети М.Ільницького. – К.: Смолоскип, 2009. – С. 589-613.
 21. Олійник-Рахманний Р. Літературно-ідеологічні напрямки в західній Україні (1919-1939 роки). – К.: Четверта хвиля, 1990. – 240 с.
 22. Просалова В. Текст у світі текстів Празької літературної школи: Монографія. – Донецьк, 2005. – 343с.
 23. Роздольська І. «Празька школа» // Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. – 2-ге вид., доопр. І доповн. – К.: Ґенеза, 2001. – С.619-620.
 24. Салига Т.Ю. Високе світло: Літературно-критичні студії. Львів-Мюнхен, 1994.
 25. Салига Т.Ю. Імператив: Літературознавчі статті, критика, публіцистика. Львів: Світ, 1997.
 26. Салига Т.Ю. Продовження: Літ.-критич. студії. Львів: Каменяр,1991.
 27. Слабошпицький Ю. Двадцять п’ять поетів української діаспори. – К.: Ярославів Вал, 2006. – 728с.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус