ПРАЦЬОВИТИЙ Володимир

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Електронна пошта: volodymyr.pratsovytyy@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Українська драматургія, українська література 20-50-х років ХХ століття.

Курси

Публікації

Монографії:

 1.  Працьовитий В. Національний характер в українській драматургії 20-30-х років ХХ ст. – Львів: Ліга-Прес, 1999. – 282 с.
 2. Працьовитий В. Український національний характер у драматургії Миколи Куліша. – Львів: Світ, 1998. – 184 с.
 3. Працьовитий В. Українська драматургія 20-30-х рр. ХХ ст. Жанрова модифікація. – Львів, 2001. – 132 с.
 4.  Працьовитий В. Українська історична драма. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – 174 с.
 5. Працьовитий В. Національний характер в українській драматургії 20-х – початку 30-х років ХХ століття . Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 300 с.
 6. Працьовитий В. Національна самобутність драматургії Івана Франка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 192.

Методичні праці:

 1.  Працьовитий В. Драма як жанровий різновид („97” Миколи Куліша) / В. Працьовитий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 28 с.
 2. Працьовитий В. Жанрово-стильові особливості комедії („Мина Мазало” Миколи Куліша) / В. Працьовитий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 36 с.
 3. Працьовитий В. Трагедія – вища форма драматичного мистецтва („Патетична соната” Миколи Куліша) / В. Працьовитий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 54 с.
 4. Працьовитий В. Українська історична драматургія: навчальний посібник / В. Працьовитий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 210 с.
 5. Працьовитий В. Мозаїка національно-культурної ідентичності в українській літературі: навчально-методичний посібник / В. Працьовитий.– Львів, 2014. – 400 с.
 6. Працьовитий В. Мозаїка національно-культурної ідентичності в українській літературі: навчально-методичний посібник / В. Працьовитий. Видання друге, доповнене. – Львів, 2016. – 488 с.

Статті:

 1. Працьовитий В. Життєва основа драматургії Миколи Зарудного / В. Працьовитий // Українське літературознавство. – 1982. – № 39. – С. 114-121.
 2. Працьовитий В. Драматург і сучасність (Шлапак Д.Я. З любов’ю до сучасника. – Київ: Радянський письменник, 1981) / В. Працьовитий // Жовтень. – 1982. – С. 119-120.
 3. Працьовитий В. Створення героїчного характеру у драматургії Миколи Зарудного / В. Працьовитий // Українське літературознавство. – 1983. – Вип.41. – С. 9-15.
 4. Працьовитий В. Довга дорога повернення / В. Працьовитий // Дзвін. – 1991. – № 3. – С. 155-156.
 5. Працьовитий В. Проблема творення національного характеру у комедії Миколи Куліша “Отак загинув Гуска” / В. Працьовитий // Українська філологія: досягнення і перспективи. – Львів, 1994. – С. 326-331.
 6. Працьовитий В. Проблема творення національного характеру в драмі Миколи Куліша “97” / В. Працьовитий // Українське літературознавство. – Львів, 1995. – Вип. 61. – С. 30-40.
 7. Працьовитий В. Відтворення українського національного характеру в повісті О. Кобилянської “Земля” / В. Працьовитий // Науковий вісник Чернівецького університету: слов’янська філологія. – Чернівці, 1999. – Вип. 58-59. – С. 47-51.
 8. Працьовитий В. Жанрова модифікація української драматургії в 20-30-х роках ХХ століття / В. Працьовитий // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Львів, 1999. – Т. 1. – С. 688-694.
 9. Працьовитий В. Феномен українського національного характеру в українській драматургії 20-30-х років ХХ століття / В. Працьовитий // Наукові записки (Серія літературознавство”). – Тернопіль, 1999. – Вип. 5. – С. 168-179.
 10. Працьовитий В. Самчук Улас / В. Працьовитий // Довідник з історії України. – Т. 3. (Р-Я) / За ред. І. Підкови, Р. Шуста. – Київ, 1999. – С. 124 (у співавторстві).
 11. Працьовитий В. Хвильовий Микола / В. Працьовитий // Довідник з історії України. – Т. 3. (Р-Я) / За ред. І. Підкови, Р. Шуста. – Київ, 1999. – С. 522-523.
 12. Працьовитий В. Образи-символи у драматургії Миколи Куліша / В. Працьовитий // Сучасний погляд на літературу. – Київ, 2000.– Вип. 2. – С. 116-130.
 13. Працьовитий В. Проблема національного самоусвідомлення у комедії Миколи Куліша “Мина Мазайло” / В. Працьовитий // Наукові записки.– Кіровоград, 2000. – Вип. 27. – С. 280-293. (Серія “Філологічні науки (літературознавство)”).
 14. Працьовитий В. Виховування тележурналіста на національних святинях / В. Працьовитий // Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С. 91-102.
 15. Працьовитий В. Іронія та сарказм у комедії “Отак загинув Гуска” Миколи Куліша / В. Працьовитий // Вісник Львівського університету. – Львів, 2000. – Вип. 29. – С. 214-220. – (Серія філологічна).
 16. Працьовитий В. Жанрово-стильові особливості трагікомедії “Народний Малахій” Миколи Куліша / В. Працьовитий // Сучасний погляд на літературу. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 91-108.
 17. Працьовитий В. Гуманістична концепція особистості в драмах Миколи Куліша / В. Працьовитий // Наукові записки. – Тернопіль, 2000. – Вип. 7. – С. 129-139. – (Серія „Літературознавство”).
 18. Працьовитий В. Образ Діви Марії в українській поезії ХХ століття / В. Працьовитий // Київська церква. – 2000. – № 1(7). – С. 113-116.
 19. Працьовитий В. Курбас Лесь: Довідник з історії України (А-Я) / В. Працьовитий // За ред. І.З. Підкови, Р.М.Шуста. 2-е, доповн. і доопрац. вид. – Київ, 2001. – С. 384-385 (у співавторстві).
 20. Працьовитий В. Трагедія українського роду у драмах “Зона” і “Закут” Миколи Куліша / В. Працьовитий // Обрії. – № 1. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 42-46.
 21. Працьовитий В. Образ Богдана Хмельницького у шкільній драмі “Милость Божія” / В. Працьовитий // Сучасний погляд на літературу. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 7-21.
 22. Працьовитий В. Мова як засіб вираження національного характеру в українській драматургії 20-30-х років ХХ століття / В. Працьовитий // Мова і культура нації: Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 103-111.
 23. Працьовитий В. Художня інтерпретація історичних постатей у драматичній поемі “Ярослав Мудрий” Івана Кочерги / В. Працьовитий // Збірник праць кафедри української преси. – Львів, 2001. – Вип. 4-6. – С. 137-147.
 24. Працьовитий В. Біблійні мотиви у драматургії Миколи Куліша / В. Працьовитий // Літературознавчі зошити. – Львів, 2001. – Вип. 1. – С. 57-63.
 25. Працьовитий В. Ідея самопожертви у драматичній поемі “Вербунок” Юрія Липи / В. Працьовитий // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. – Львів, 2001. – С. 162-168.
 26. Працьовитий В. Проблема трагічного гуманізму у “Патетичній сонаті” Миколи Куліша / В. Працьовитий // “З його духа печаттю…” (на пошану професора Івана Денисюка): Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – Т. 1. – С. 144-152.
 27. Працьовитий В. Проблема утвердження християнства у шкільній драмі “Владимир” Феофана Прокоповича / В. Працьовитий // Сучасний погляд на літературу. – Київ, 2001. – Вип. 6. – С. 23-39.
 28. Працьовитий В. Національна ідентичність української драматургії 20-30-х років ХХ століття / В. Працьовитий // Збірник праць міжнародної наук.-техн. конференції “АВІА– 2001”. – Київ, 2001. – С. 151-158.
 29. Працьовитий В. Мотив зради у трагедії “Сава Чалий” Миколи Костомарова / В. Працьовитий // Наук. записки. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – Вип. 7. – С. 171-186. – (Серія „Літературознавство”).
 30. Працьовитий В. Неоромантична трагедія “Патетична соната” Миколи Куліша / В. Працьовитий // Літературознавчі та історичні студії Наукового товариства ім. Шевченка: філологічна секція. – Львів, 2002. – С.142-156.
 31. Працьовитий В. Національна природа комічного у драматургії Миколи Куліша / В. Працьовитий // Вісник Львівського університету, 2004. – Вип. 35. – С. 422-429. – (Серія філологічна).
 32. Працьовитий В. З любов’ю до рідного краю / В. Працьовитий // Драматург Петро Войчишен-Лугівський і його п’єси: Літературний портрет. – Хмельницький, 2004. – С. 3-12.
 33. Працьовитий В. Проблема української ментальності в народних піснях Волині в записах Оскара Кольберга / В. Працьовитий // Фольклорист. зошити. Збірник наукових праць. – Луцьк, 2004. – Вип. 7. – С. 13-18.
 34. Працьовитий В. Пафос патріотичного чину у поезії періоду національно-визвольних змагань УПА / В. Працьовитий // “Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – С. 120-128.
 35. Працьовитий В. Поетика драми „Маклена Ґраса” Миколи Куліша / В. Працьовитий // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 67. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 155-162.
 36. Працьовитий В. Історичність і художність драматургічного конфлікту: „Три князі на один престол” / В. Працьовитий // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 68. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 137-143.
 37. Працьовитий В. Жіночі образи в драматургії Івана Франка / В. Працьовитий // Рецептивні моделі творчості Івана Франка. Збірник наукових праць на пошану професора Романа Гром’яка з нагоди його 70-ліття. / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – С. 130-155.
 38. Працьовитий В. Жанрово-стильові особливості комедії „Генерал” Івана Багряного / В. Працьовитий // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – Вип. 22. – С. 41-62.
 39. Працьовитий В. Національний оптимізм у ліриці Івана Франка (Микола Ткачук. Лірика Івана Франка. Монографія. – Київ: Світ знань, 2006. – 296 с.) / В. Працьовитий // Наукові записки. Серія :Літературознавство / За ред. проф. М.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – Вип. 22. – С. 355-361.
 40. Працьовитий В. Естетична програма МУРу / В. Працьовитий // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 24. – С. 121-136.
 41. Працьовитий В. Мала драматургія Івана Франка / В. Працьовитий // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Львів, 2008. – Вип. 70. – С. 193-210.
 42. Працьовитий В. Основи суспільності у драмі „Рябина” Івана Франка / В. Працьовитий // І.Франко. Статті та матеріали. – Львів, 2008. – С. 115-142.
 43. Працьовитий В. Образи-характери в драмі „Учитель” Івана Франка / В. Працьовитий// Для добра мільйонів хай вічно живе: Збірник наукових праць на пошану 150-річчя від Дня народження Івана Франка. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – С. 281-302.
 44. Працьовитий В. Проблема розшарування української нації в трагедії „Сава Чалий” Івана Карпенка-Карого / В. Працьовитий // Наукові записки. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вип. 26. – С. 126-140.
 45. Працьовитий В. Національний феномен кіноповісті „Україна в огні” Олександра Довженка / В. Працьовитий // Наукові записки. Серія: Літературознавство: Збірник наукових праць з нагоди 60-річчя доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука / За ред д.ф.н. Н. Поплавської. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вип. 27. – С. 165-173.
 46. Працьовитий В. Утвердження національних ідеалів у романі “Вогненні стовпи” Романа Іваничука / В. Працьовитий // Меч і мисль: творчість Романа Іваничука у національних вимірах української культури: Збірник наукових праць. – Львів-Ужгород, 2009. – С. 127-138.
 47. Працьовитий В. Український світ у кіноповісті “Зачарована Десна” Олександра Довженка / В. Працьовитий // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 3-18.
 48. Працьовитий В. Михайло Возняк про п’єсу “Украдене щастя” Івана Франка / В. Працьовитий // Українське літературознавство, 2010.– Випуск 69. – С. 144-159.
 49. Працьовитий В. Проблема національного усвідомлення в романі “Повнолітні діти” Ірини Вільде / В. Працьовитий //Українське літературознавство. – 2010. – Випуск 69. – С. 224-232.
 50. Працьовитий В. Соцреалістичне трактування образів-характерів у драмі “Фронт” Олександра Корнійчука / В. Працьовитий // Наукові записки. Серія: Літературорознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2011.– Вип. 31. – С. 33–47.
 51. Працьовитий В. Проблема роздвоєння української душі в драматичній поемі “Бояриня” Лесі Українки // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип. 34.– С. 125-142.
 52. Працьовитий В. Драматургія веснівки “Цвітка дрібная” Маркіяна Шашкевича // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип. 35. – С. 73-83.
 53. Працьовитий В. Художня інтерпретація постаті Мазепи в однойменному романі Богдана Лепкого // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 29-33.
 54. Працьовитий В. Драма “Назар Стодоля” Тараса Шевченка– феноменальне явище української культури // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – Вип. 37. – С. 77-97.
 55. Працьовитий В. Реальність і надреальність у трагедії “Дійство про Юрія-переможця” Юрія Косача // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – Вип. 38.– С. 104-120.
 56. Працьовитий В. Утвердження морально-етичних ідеалів у драмі “Наталка Полтавка” Івана Котляревського // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 169-177.
 57. Працьовитий В. Творча концепція Олеся Гончара в романі “Прапороносці” // Українське літературознавство. – 2014. – Випуск 77. – С. 85-101.
 58. Працьовитий В. Естетична функція хронотопу в трагедії “Украдене щастя” Івана Франка // Українське літературознавство. – 2014. – Випуск 78. – С. 60-68.
 59. Працьовитий В. Драма “Назар Стодоля” Тараса Шевченка – феноменальне явище української культури // Наукові записки. Серія: Літературознавство. Тернопіль. 2014.– Випуск 40. – С. 168-187.
 60. Працьовитий В. Відтворення глибинної стихії української душі у романі “Чого не гоїть огонь” Уласа Самчука // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – Вип. 42.– С. 3-14.
 61. Працьовитий В. Концепція світобудови в романі “Жовтий князь” Василя Барки // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – Вип. 43. – С. 20-39.
 62. Працьовитий В. Морально-етичний вимір дійових осіб у маленькій трагедії “Чи вдуріла?” Івана Франка // Українське літературознавство. – Львів, 2015. – Випуск 79. – С. 19-25.
 63. Працьовитий В. Проблема екзистенціального вибору в романі “Сад Гетсиманський” Івана Багряного // Наукові записки ТНПУ. Літературознавство. № 45. С. 92-118.
 64. Працьовитий В. Націєтворчі мотиви у поезії Євгена Маланюка // Євген Маланюк: «…Його постать роки одягають у бронзу…»: збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 218 – 229.
 65. Працьовитий В. Національно-культурна ідентичність української літератури // Дивослово. – № 4. – 2019. – С. 31-36.
 66. Працьовитий В. Ідея національного самоусвідомлення у драмі «Учитель» Івана Франка // Іван Франко: «Я єсть пролог…». Матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22-24 вересня 2016 р.): У 2 т. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 739-758.
 67. Працьовитий В. Концепція національної літератури як естетична засада Мистецького українського руху (МУРу) // Українське літературознавство, 2020. № 85. С. 1-12.
 68. Працьовитий В. Жанрово-стильовий синтез в одноактівці “Будка ч. 27” / В. С. Працьовитий // Українське літературознавство. – 2022. – Вип. 86. – С. 96-107.

Біографія

Народився 15 липня 1949 року у селі Баківці Жидачівського району Львівської області.

У 1975 році закінчив українське відділення філологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. 1987 року захистив кандидатську дисертацію “Творчість Миколи Зарудного та її місце в радянській драматургії” (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Леоніла Міщенко). 2004 року захистив докторську дисертацію “Проблема національного характеру в українській драматургії 20-х – початку 30-х років ХХ століття” (науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрій Ковалів).

Володимир Працьовитий працює в університеті з 1975 року на посадах старшого лаборанта, асистента, доцента і з 2007 року перебуває на посаді професора кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2011 року присвоєно вчене звання професора кафедри української літератури. У галузі літературознавства опублікував понад 100 праць.

Працює в галузі драматургії. Автор драматичних творів “Весняні пориви”, “Остання полеміка професора Добренка”, “Прощання з матір’ю”, “Докторська дисертація”, “Заповіт для нащадків”, “Сповідь”, “Студентські варіації”, “Сімейні пристрасті”, “Іван Франко”, “Останнє кохання Тараса Шевченка” та “Італійська мрія”, “Професорська консультація”

Нагороди

Нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!