Сучасна українська літературна мова (дериватологія, славісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся, , , , ФЛк-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316БУТКОВСЬКА Оксана
БУТКОВСЬКА Оксана
БУТКОВСЬКА Оксана
ФЛк-21доцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся
доцент

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів із особливостями морфемної та словотвірної будови  української літературної мови на синхронному зрізі.

Завдання – навчити студентів аналізувати морфемну та словотвірну будову слів як основних лексичних одиниць.

У результаті вивчення цього курсу студент  повинен

а) з н а т и:

основні одиниці морфемної підсистеми української мови;

класи морфем за місцем розташування у слові, їхньою роллю,

функціональними ознаками, походженням, структурою;

історичні процеси в морфемній будові слів, їхні причини та наслідки;

закономірності сполучуваності морфем в українських словах;

основні поняття дериватології;

відмінність словотвірної будови від морфемної, методи та прийоми

їх дослідження;

основні способи словотворення;

основні поняття словотвірної системи та її національну специфіку;

дослідження морфемної та словотвірної будови сучасної української

мови: стан і перспективи;

б)  у м і т и:

зробити морфемний аналіз слова:

 • виділити у слові морфи і віднести їх до морфеми;
 • охарактеризувати виділені морфи за всіма класифікаційними ознаками;
 • виявити історичні зміни в морфемній будові слова;

визначити морфемну довжину і глибину слова, тип його морфемної

будови щодо ознак симетрії / асиметрії;

визначити напрям словотвірної похідності, її тип;

зробити словотвірний аналіз слова:

 • визначити твірну базу й твірну основу (основи);
 • визначити словотворчий формант;
 • визначити словотвірне значення похідного слова та його тип;
 • охарактеризувати морфонологічні явища, які беруть участь у творенні слова;
 • визначити, до якого словотвірного типу належить похідне слово;

побудувати словотвірний ланцюжок, словотвірну парадигму, словотвір­не гніздо.

.

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.Морфемна система української мови.

Тема 1. Предмет і об’єкт морфеміки. Поняття морфеми. Морф, аломорф і варіант морфеми.

Тема 2. Класифікація морфем. Кореневі й афіксальні мофеми

Тема 3. Види афіксів за місцем розташування в слові. Інтерфікси. Питання конфіксів Афіксоїди. Поняття аброморфеми.

Тема 4. Типи афіксів за функціями. Функції дериваційних морфем. Типи морфем за походженням, частиномовною належністю, структурою.

Тема 5.Поняття основи слова, її структурні типи. Ступінь подільності основи й слова. Морфемний розбір слова, принципи й послідовність його проведення.

Тема 6. Морфемна будова слова. Історичні зміни в морфемній будові слів української мови. Основні типи морфемних структур у сучасній українській мові в межах різних частин мови.

Тема 7.Закономірності конструювання морфемних структур українських слів. Морфемна довжина і глибина слова.. Національні особливості морфемної будови української мови.

Тема 8. Морфонологія , її об’єкт і завдання. Поняття морфонеми і субморфа.

Основні морфонологічні явища (чергування фонем, усічення твірної основи, накладання морфем та ін..) і їхні функції.

 

Змістовий модуль 2. Словотвір української мови.

Тема 1. Дериватологія як розділ мовознавства, її об’єкт, проблематика і зв’язок з іншими розділами мовознавства. З історії становлення дериватології. Львівська дериватологічна школа. Внесок проф.І.Ковалика в розвиток дериватології.

Тема 2. Основні поняття дериватології. Словотвірна пара й поняття словотвірної похідності.

Структурно-граматичні види вихідних одиниць. Поняття словотвірної будови слова.

Тема 3. Подільність і похідність основи та взаємодія морфемної й словотвірної будови слова. Типи словотвірної похідності. Види формально-змістових відношень між твірним і похідним..

Тема 4.Фразеологічність семантики похідного слова. Словотвірне значення та його типи.

Тема 5. Класифікація способів словотворення. Синхронні й діахронні способи. Афіксальний спосіб творення та його різновиди.

Тема 6.Безафіксні і змішані способи словотворення.

Тема 7.Поняття словотвірної системи. Словотвірна категорія, словотвірний тип, словотвірна модель. Словотвірне гніздо і його будова.

Тема 8.Продуктивні способи творення іменників, прикметників,прислівників і дієслів. Національна специфіка словотвірної системи української мови.

Рекомендована література

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

 

 1. Бабій І.М., Лісняк Н.І. Українська мова. Морфеміка і словотвір: навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006.
 2. Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови. – К., 1987.
 3. Бойко В.М., Давиденко Л.Б. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. – Ніжин, 2005.
 4. Бойко В.М. Давиденко Л.Б. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія: [навч.посіб.] / В.М. Бойко, Л.Б. Давиденко. – Київ: Академвидав, 2014. – 248 с.
 5. Вакарюк Л., Панцьо С. Українська мова. Морфеміка і словотвір. – Тернопіль, 1999.
 6. Вакарюк Л.О. Українська мова. Морфеміка і словотвір: [навч.посіб.] / Л.О. Вакарюк, С.Є. Панцьо. – [Вид.2-ге, переробл. і доп.]. – Тернопіль, 2010. – 200с.
 7. Гірняк С.П. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: [навч.посіб. для студ. внз] / С.П. Гірняк, Н.Р. Лисенко, І.А. Шумей. – Дрогобич, 2009. – 254 с.
 8. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. – К., 1999.
 9. Гримашевич Г.І. Сучасна українська літературна мова. Морфемологія. Дериватологія. – Житомир, 2008. – 88 с.
 10. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. – К., 1998
 11. Муромцев І.В. Морфеміка і словотвір сучасної української мови. – Харків, 1980.
 12. Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: [підручник] / М.Я.Плющ. – К., 2010. – 327 с.
 13. Сікорська З.С. Сучасна українська мова. Словотвір і морфеміка. – Луганськ, 2000.
 14. Стефурак Р.І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2008.
 15. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: [підручник] / О.Я. Лаврінець, К.С .Симонова, І.А. Ярошевич; за ред. О.Я. Лаврінець. – К., 2019. – 524 с.

 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аркушин Г. Лексикалізація афіксів в українській мові // Українська мова. – 2002. – № 3. – С. 81-89.
 2. Бабич Т. Естетична значущість слова у процесі семантичної деривації // Наукові записки. – Випуск 59. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2005. – С.219-224.
 3. Бачкур Р. Причини творення нових слів в інтерпретації Івана Ковалика // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 16-19.
 4. Безпояско О.К. Синонімія інтернаціональнихз та українських префіксів // Мовознавство. – 1979. – №6. – С.66-70.
 5. Білоус М.П. Нові посібники з морфеміки української мови ( Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А. Словотвірна морфеміка сучасної української мови. – К., 1998. – 161с.; Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. – К., 1998. – 182с.). – Рецензія // Вісник Львівського університету.– Серія філологічна. – Львів, 2002.– Випуск 29.– С.314 –318.
 6. Білоусенко П.І. До питання про основний спосіб творення прислівників в історії української мови // Українська мова. – 2008. – №2. – С. 14-27.
 7. Бойченко Л.М. Структурно-семантичні типи абревіатур і діапазон їх дериваційної активності в сучасній українській мові // Мовознавство. – 1982. – №5. – С.75-80.
 8. Брус М. Фемінітивний словотвір у працях І.Ковалика // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С.19-23.
 9. Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Своєрідність терміносистеми сучасного українського словотвору // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С.641-645.
 10. Валюх З. Невідмінювані іменники іншомовного походження та їхні дериваційні можливості // Проблеми сучасної філології. Лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика. – Полтава, 2008. – С.5-10.
 11. Ващук В.О. Флективний спосіб творення похідних іменників // Українська мова та література в школі. – 1973. – №10. – С.39-44.
 12. Вербовська І.Т. Словотвірна синонімія у структурно-системній організації словотвору // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С.162-172.
 13. Віняр Г. Основні тенденції розвитку іменної префіксації в українській мові кінця ХХ ст.. // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2006. – Вип.4. – С.6-24.
 14. Віняр Г.М. Новий префіксоїд у словотвірній системі української мови // Філологічні студії: науковий Вісник КДПУ. – Кривий Ріг, 2011. – Вип.6. – С.100-105.
 15. Возний Т.М. До питання про генезис і функції афіксів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 18. –
 16. Возний Т.М. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською. – Львів, 1981.
 17. Войцехівська В.Г. Просторові значення префіксів // УМЛШ. – 1975. – №4. – С.70-72.
 18. Волкова Н. Аспекти вивчення словотвірної продуктивності // Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць. – Вип.16. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С.214-218.
 19. Глібчук Н. Адвербіалізація іменників як один із шляхів виникнення міжчастиномовних омонімів // Вісник Львівського університету.Серія філологічна. – Вип.57. – 2012. – С.26-36.
 20. Горбачук В.Т. Основні поняття і терміни морфеміки. – Слов’янськ, 1983.
 21. Горбачук В.Т. Основа слова // УМЛШ. – 1988. – №6. – С.37-40.
 22. Горда О. Поняття корінь слова в українських мовознавчих джерелах другої половини ХІХ століття // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип.46. Ч.2 – 2009. – С. 34-39.
 23. Городенська К.Г. Словотвірна структура слова (Відіменні деривати) / К.Г.Городенська, М.В.Кравченко. – К., 1981. – 197 с.
 24. Городенська К.Г. Про префікси і префіксоїди в українській мові // Мовознавство. – 1986. – №1. – С.36-41.
 25. Городенська К.Г. Проблема виділення словотвірних категорій (на матеріалі іменника) // Мовознавство. – 1994. – №6. – С. 22-28.
 26. Городенська К.Г. Нові запозичення і новотвори на тлі фонетичної та словотвірної підсистем української літературної мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 2009. – Вип.5. – С.3-7.
 27. Городенська К.Г. Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм? / К.Городенська // Українська мова. – 2013. – №2. – С.3-12.
 28. Городенська К.Г., Кравченко В.М. Словотвірна структура слова. – К., 1981.
 29. Горпинич В.О. Словотворення і словотвір української мови / В.О.Горпинич. – К., 1995. – 284 с.
 30. Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія. – Дніпропетровськ, 1998.
 31. Гринчишин Д.Г. Явище субстантивації в українській мові. – К., 1965.
 32. Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XIV-XV ст. – К., 1958.
 33. Ґрещук В.В. Поняття словотвірної парадигми в сучасній дериватології // Мовознавство. – 1985. – №1. – С.21-27.
 34. Ґрещук В.В. Деякі теоретичні аспекти словотвірного значення // Мовознавство. – 1991. – №3. – С.34-41.
 35. Ґрещук В.В. Іван Ковалик і розвиток сучасної української дериватології // Актуальні проблеми українського словотвору: Матеріали ІІІ-х наукових читань, присвячених пам’яті професора Івана Ковалика. – Івано-Франківськ, 1995. – С.3-5.
 36. Ґрещук В.В. Український відприкметниковий словотвір. – Івано-Франківськ, 1995.
 37. Ґрещук В.В. Основоцентрична дериватологія: історія, стан, перспективи // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С.68-78.
 38. Ґрещук В.В. Внесок Івана Ковалика в українське і слов’янське мовознавство // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С.3-11.
 39. Ґрещук В.В. Дериватологічна концепція Івана Ковалика // Ковалик І. Вчення про словотвір. Вибрані праці. – Івано-Франківськ – Львів, 2007. – С.6-20.
 40. Ґрещук В.В., БачкурР.О,, Джочка І.Ф., Пославська Н.М. Нариси з основоцентричної дериватології. -Івано-Франківськ, 2007. – 348 с.
 41. Дзензелівський Й.О. Прономіналізація в українській мові // УМШ, 1955. – №1. – С.14-20.
 42. Дика Н. Курс сучасної літературної мови: Словотвір. Морфемна структура слова // Дивослово. – 2004. – №11. – С.50-54.
 43. Дітківська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л.П.Дітківська, Л.О.Родніна. – К., 1982.- 169 с.
 44. Зеленько А. Загальнотеоретичне обґрунтування теорії дериватології // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С.43-45.
 45. Ільїн В. Префікси в сучасній українській мові // Мовознавство. – Т.11., 1952. – С.59-70.
 46. Ільїн В.С. Префікси в сучасній українській мові. – К., 1953.
 47. Каптур Г. Семантичний спосіб творення абстрактних іменників // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С.245-254.
 48. Карпіловська Є.А. Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація. – К.: Ін-т мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, 1999.
 49. Карпіловська Є.А. Системна теорія словотвору І.І.Ковалика та мовна динаміка // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С.11-13.
 50. Каспришин З.О. Складні випадки словотвірного аналізу // Українська мова та література в школі. – –   №11. – С.53-58.
 51. Каспришин З.О. Джерела виникнення множинної словотвірної мотивації // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ, 1995. – Вип.1. – С.88-95.
 52. Кислюк Л.П. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку / Л.П.Кислюк. – К., 2017. – 424 с.
 53. Клименко Н.Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови / Н.Ф.Клименко. – К., 1973. – 186 с.
 54. Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. – К.: Наукова думка, 1984. – 252 с.
 55. Клименко Н.Ф. Як народжується слово. – К., 1991. – 287 с.
 56. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Морфемні структури слів у сучасній українській мові // Мовознавство. – 1991. – №4. – С.10-21.
 57. Клименко Н. Осново- і словоскладання у процесах номінації сучасної української мови // Українська мова. – 2003. – №3-4.
 58. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Морфемно-словотвірний фонд української мови як дослідницька та інформаційно-довідкова система // Мовознавство. – – № 6.
 59. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. – К., 1998.
 60. Климович С.М. Аброморфема як специфічний складник подільних абревіатур у сучасному словотворі / С.М.Климович // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія «Лінгвістика»: [зб.наук. праць]. – Вип. VIII. – Херсон, 2008. – С.49-54.
 61. Ковалик І.І. З методики дослідження слов’янського словотвору. – Львів, 1958.
 62. Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Вип. І-ІІ. – Львів, 1959, 1961.
 63. Ковалик І.І. Проблеми суфіксальної омонімії та синонімії у сфері іменників слов’янських мов // Питання слов’янознавства. – Л., 1962. – С. 5-26.
 64. Ковалик І.І. Основні проблеми вчення про словотвір // Українська мова і література в школі. – – № 10-11. – С.22-30.
 65. Ковалик І.І. Про основну мовну одиницю словотвірного рівня // Українське мовознавство. – 1976. – Вип.4. – С.28-32.
 66. Ковалик І.І. Про корінь слова та його роль у процесі слово­творення // Українська мова і література в школі. – – № 2. – С.69-72.
 67. Ковалик І.І. Основні проблеми вчення про словотвір // Українська мова і література в школі. – 1980. – №2. – С.22-33.
 68. Ковалик І.І. «Словотворчий» чи «словотвірний» // Культура слова. – 1981. – Вип.20. – С.86-87.
 69. Ковалик І.І. Про морфеми (морфи) у сфері мови і мовлення // Мовознавство. – 1982. – №1.
 70. Ковалик І.І. Дериватологія (словотвір) як самостійна лінгвістична дисципліна та її місце у системі науки про мову // Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Вибрані праці. – Івано-Франківськ-Львів, 2007. – Ч.1. – С.170-236.
 71. Ковалик І.І. Семантична функція кореня в словотвірному гнізді // Ковалик І.І. . Вчення про словотвір. Вибрані праці. – Івано-Франківськ-Львів, 2007. – Ч.1. – С.326-346.
 72. Колоїз Ж. В. Українська оказіональна деривація: монографія. Київ: Акцент, 2007. 311 с
 73. Колоїз Ж. Типологія дериваційних процесів / Ж.Колоїз // Українська мова. – 2008. – №4. – С.23-37.
 74. Коржик Л.В. Словотвірні ланцюги як одиниці словотвірної системи мови // Вісник Прикарпатського університету імені В.Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. ХV-XVIII. – С. 149-155.
 75. Костусяк Н.М. Словотвірні категорії // Костусяк Н.М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови: [монографія] / Н.М.Костусяк. – Луцьк, 2012. – С.39-43.
 76. Коць Т.А. Розвиток української дериватології і динаміка словотвірної норми / Т.А.Коць // Мовознавство. -2011. – №1. – С.55-65.
 77. Кузьма І.Т. До питання про неологізацію словотворення: активна лексика сучасних засобів масової інформації в аспекті дериватології // Накові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2014. – Вип.ІІ. – С.138-142.
 78. Кузьма І. Морфологічна форма слова як об’єкт дериватології (до питання про словотворчу спроможність морфологічних форм сучасної української мов) / Ірина Кузьма // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 64. – Ч. 1. – Львів, 2017. – С. 96–101.
 79. Кушлик О. Словотвірна парадигматика відперсональних дієслів в українськіймові. Українськамова. Киїїв, 2014. № 4 (52). C. 65–79.
 80. Лесюк М.П. Транспозиція, мутація та модифікація значення твірного слова // Мовознавство. – 1987. – №3. – С.34-39.
 81. Лесюк М.П. Дослідження словотвору на рівні лексичних гнізд // Вісник Прикарпатського університету імені В.Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. ХV-XVIII. – С. 212-216.
 82. Логвиненко Г. Нульсуфіксальні найменування опредмеченої дії (на матеріалі технічної лексики). Вісник Запорізького державного університету (філологічні науки) :зб. наук. статей. 2002. № 1. С. 79–82.
 83. Мамрак А. Продуктивність словотвірних типів у сучасній українській літературній мові // Мовознавство. – 1982. – №4. – C. 46-49.
 84. Матвеєва Н.П. Багатозначність префікса з- // УМЛШ. – №9. – С.56-58.
 85. Невідомська Л. Ще раз про сутність лексико-семантичної деривації // Актуальні проблеми українського словотвору. – Івано-Франківськ, 2002. – С.105-117.
 86. Нелюба А. М. Прихована економія в словотвірній системі української мови (найзагальніші зауваги).Лінгвістичні студії.2011. Вип. 23. С. 62–67.
 87. Олексенко В. П. Словотвірні категорії іменника : монографія. Херсон : Айлант, 2005. 336 с.
 88. Петров О. Динаміка відфраземного словотвору // Актуальні проблеми українського словотвору: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2002. – С.275-283.
 89. Пінчук О.Ф. До питання про словотвірне значення // Мовознавство. – 1975. – №6. – С. 42-47.
 90. Плахоніна О. Іван Ковалик як дослідник динаміки морфемної будови слова // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С.23-28.
 91. Родзевич Н.С. Про будову складних слів у сучасній українській мові // Українська мова в школі. – 1952. – №6. – С.10-19.
 92. Середа Ф.Я. Складні випадки суфіксального словотворення // УМЛШ. – 1970. – №7. – С.13-16.
 93. Середа Ф.Я. Про похідність слов’янського суфікса –тель // Мовознавство. – 1977. – №4. – С.62-65.
 94. Сікорська З.С. Словотвірна структура похідних слів з різною формально-семантичною відносністю // Словотвірна семантика східнослов’янських мов. – К., 1983. – С.35-46.
 95. Сікорська З. Морфемний аналіз слова // УМЛШ. – 1984. – №8. – С.44-48. Сікорська З.С. Словотвірні частини похідного слова // Актуальні проблеми українського словотвору: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2002. – С.89-97.
 96. Сікорська З. Постфікси в українському мовознавстві // Українська мова. – 2003. – №3-4.
 97. Сікорська З.С., Шарпило Б.А. Твірні слова і твірні основи // УМЛШ. – 1976. – №10. – С.34-43.
 98. Сікорська З.С., Шарпило Б.А. Про інтерфікси та інтерфіксацію // Українське мовознавство. – 1977. – Вип. 5. – С.42-54.
 99. Скляренко В. Префікс об-/о в українській мові // Наукові записки. – Випуск 59. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2005. – С.172-183.
 100. Словотвір сучасної української літературної мови / [відп. ред. М. А. Жовтобрюх]. – К., 1979. – 406 с.
 101. Соколова С.О. Семантичний аспект словотворчої мотивації // Мовознавство. – 2000. – №2-3. – С.33-41.
 102. Соколова С. О. Формально-семантичне варіювання префіксів і проблема єдності слова / С. О. Соколова // Мовознавство. – 2002. – № 1. – С. 32–38.
 103. Соколова С.О. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові. – К., 2003. – 283 с.
 104. Соколова С. О. Словотвірна мотивація в колі суміжних явищ / С. О. Соколова // Мовознавство. – 2004. – № 1. – С. 62–69.
 105. Стишов О.А. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця ХХ століття / О.А.Стишов // Мовознавство. – 2001. – №1. – С.33-40.
 106. Тараненко О.О. Смислова основа процесів словотворення / О.О.Тараненко // Мовознавство. – 1982. – №5. – С.19-27.
 107. Токар В.П. Використання зменшувальних суфіксів у сучасній українській мові // УМЛШ. – 1960. – №5. – С.11-17.
 108. Третевич Л. М. Українські віддієслівні іменники з нульовим суфіксом. Мовознавство.1977. № 6. С. 61–68. 38.
 109. Третевич Л. Про словотвір українських іменників із нульовим суфіксом, мотивованих дієсловами з префіксом ви- // Українське мовознавство. – 1979. – №7.
 110. Третевич Л.М. Нульова суфіксація декад’єктивних іменників у сучасній українській мові // Українське мовознавство. – 1982. – №10.
 111. Третевич Л. М. Про словотвірну семантику віддієслівних іменників з нульовими суфіксами в сучасній українській мові. Словотвірна семантика східнослов’янськихмов :зб. статей / відп. ред. М. А. Жовтобрюх. Київ : Наукова думка, 1983. С. 120–129.
 112. Тропіна Н.П. До питання про сутність лексико-семантичної деривації / Н.П.Тропіна // Мовознавство. -1997. – №1. – С.54-59.
 113. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.
 114. Федурко М. Морфонолдогія відіменникового словотворення. – Київ-Дрогобич, 2003. –271 с.
 115. Федурко М. Морфонологія у структурі вчення Івана Ковалика про словотвір // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С.13-16.
 116. Циганенко Г.П. Словотвірне значення як категорія дериватології // Словотвірна семантика східнослов’янських мов. – К., 1983. – С.15-17.
 117. Черницька Г.В. Українські та іншомовні префікси-дублети // Культура слова. – 1982. – Вип.22. – С.31-34.
 118. Шевчук О.С. Способи словотвору в сучасній українській літературній мові. – Донецьк, 1990. – 296 с.
 119. Шепель Ю.О. Про словотвірний потенціал твірних усередині словотвірного гнізда // Мовознавство. – 1986. – №3. – С.17-22.
 120. Шепель Ю.О. Моделювання словотвірних гнізд та рядів з вільними та зв’язаними коренями // Мовознавство. – 1992. – №2. – С.21-25.
 121. Шепель Ю. Словотвірна інваріантність – варіантність – синонімія (з позиції аналізу словотвірних рядів гнізд) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип. XV-XVIII. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 219-222.
 122. Яценко І.Т. Явище спрощення в морфологічному складі слова // Українська мова та література в школі. – 1973. – №3. – С.18-22.
 123. Яценко І.Т. Семантична і морфемна будова слів з неподільною основою // УМЛШ. – 1976. – №10. – С.24-34.

 

 

СЛОВНИКИ

 1. Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Український словотвір у термінах. – Тернопіль, 2007. – 260 с.
 2. Карпіловська Є.А. Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами – омографічними коренями. – К.: Укр. енциклоп. ім.М.П. Бажана, 2002.
 3. Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П., Клименко Н.Ф., Критська В.І., Пуздирєва Т.К., Романюк Ю.В. Активні ресурси сучасної української номінації: ідеографічний словник нової лексики. – К., 2013.
 4. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Карпіловський Є.С., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем сучасної української мови. – К., 2005.
 5. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.В. Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. – К.: Наукова думка, 2005.
 6. Мазурик Данута. Нове в українській лексиці. – Львів, 2002.
 7. Полюга Л.М. Словник українських морфем. – Львів, 2001.
 8. Полюга Л.М. Словник українських морфем. – Львів, 2003.
 9. Селігей П.О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові. – К., 2014. – 324 с.
 10. Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник. – К., 1995.
 11. Сікорська З.С. Словник лінгвістичних термінів. Словотвір і морфеміка. – К., 2003. – 199с.
 12. Яценко Т.І. Морфемний аналіз: Словник-довідник: У 2т. – К., 1980. – Т.1. – 356 с.; 1981 – Т.ІІ. – 352 с.

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Бабій І.М., Свистун Н.О. Морфеміка і словотвір сучасної української мови: самостійна та індивідуальна робота. – Тернопіль, 2012. – 136 с.
 2. Білоус М., Вербовська І. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови. Практикум: для студентів українського відділення філологічного факультету. – Львів, 2014. – 157 с.
 3. Прус В.В. Морфеміка. Словотвір. Зразки розборів з коментарями. Навчально-методичний посібник. – Житомир, 2009. – 98 с.
 4. Сегін Л. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка, словотвір, морфонологія: [тестові завдання] / Л. Сегін. – Словʼянськ, 2009. – 90 с.
 5. Хрустик Н.М. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір: [практикум] / Н.М. Хрустик, Л.І. Хаценко. – Одеса: Астропринт, 2005. – 136 с.

 

Матеріали

Марія Білоус, Ірина Кузьма. Морфеміка й дериватологія сучасної української літературної мови: практикум. Львів: ПП Сорока Т.Б., 2014. – 157 с.

E-learning courses: СУЛМ (морфеміка і дериватологія) (слов’яни)

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус