Теорія жанрів і стилів

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор ПИЛИПЧУК СвятославФЛо-21м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛо-21мпрофесор ПИЛИПЧУК Святослав

Опис курсу

Курс “Теорія жанрів і стилів” проблематизує питання категорії жанру через розгляд класичних (лінійна, перехресна) та альтернативних (хронотопна, метажанрова, полікритеріальна та ін) генологічних концепцій. Загальне теоретичне окреслення поняття «генологічна одиниця» поєднане із багатоаспектним аналізом окремих жанрів, які у процесі формування жанрової системи літератури виробили комплекс впізнаваних ознак, що виявляються на різних рівнях (змістовому, формальному, ідеологічному, стилістичному та ін.). Запропоновано докладну характеристику найбільш вироблених жанрів (роман, новела, балада, література факту та ін.) крізь призму їх становлення, розвитку та особливостей функціонування. На конкретних прикладах з української та зарубіжної літератури конкретизовано вияви жанрової маркованості художнього твору. Як частина обов’язкової програми цей курс спирається на теоретичні знання і навички дослідницької роботи, отримані попередньо у рамках курсу “Вступ до літературознавства”, а також прослуханих історико-літературних курсів. “Теорія жанрів і стилів” узагальнює набуті знання про жанровий склад літератури. У межах курсу передбачено аналіз основних питань генології як важливої галузі теорії літератури.

Рекомендована література

Основна

 1. Бовсунівська Т. Теорія літературних жанрів. К., 2009.
 2. Галич Олександр, Назарець Віталій, Васильєв Євген.
 3. Теорія літератури. Київ: Либідь, 2001.
 4. Горбей А. О. Художня своєрідність сучасної української малої прози : дипломна робота магістра : 035 Філологія / А. О. Горбей ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 72 с.
 5. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. Львів, 1999. – 278 с.
 6. Ковалів Ю. Жанрово-стильові модифікації в українській літературі: монографія. Київ, 2021. 191 с.
 7. Література. Теорія. Методологія / уп. Данута Уліцька. Київ: Виданичий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2008.
 8. Літературознавчий словник-довідник / ред кол. Роман Гром’як та ін. Київ: Академія, 1997.
 9. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно- критичної думки ХХ століття / ред. Марія Зубрицька. Львів: Літопис, 1996.
 10. Ткаченко, Анатолій. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. Київ: Правда Ярославичів, 2003.
 11. Ткаченко А. Літературна жанристика: спроба новітньої систематизації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2020. No 44. С. 134-140.
 12. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція: монографія / Н. І. Бернадська. К. : Академвидав, 2004. 368 с.
 13. Teorie literatury XX wieku: antologia / uł. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. Kraków: Znak, 2006.
 14. Skwarczyńska S. Wstęp do nauki o literaturze. Warszawa 1954-1965, tomy I-III.
 15. Teorie literatury XX wieku: podręcznik / uł. Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. Kraków: Znak, 2006.
 16. Culler, Johnatan. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000.
 17. Wellek R., Warren A. Theory of literature. New York.  1942-1956.
 18. Hernadi Paul. Beyond Genre : New Directions in Literary Classification. Ithaca and London, 1972.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус