Теорія і практика перекладу (чеська)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ЛАЗОР ОксанаФЛчес-31
648ЛАЗОР ОксанаФЛчес-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛчес-31БРИЛИНСЬКА Надія
616ФЛчес-31БРИЛИНСЬКА Надія

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Теорія і практика перекладу” складається з двох рівноправних і взаємопов’язаних частин – теорії перекладу і практики перекладу, кожна з яких має власну мету.

Мета першої складової зазначеної навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з можливою професією та основами професійної етики, правового статусу перекладача; викладі теоретичних основ перекладу як процесу і результату та висвітленні системи термінів і понять, що використовуються і в теорії перекладу, і в перекладацькій практиці.

Мета другої – в залученні студентів до усвідомленої перекладацької роботи з художніми текстами.

Для досягнення мети навчальної дисципліни “Теорія і практика перекладу” в процесі її викладання необхідно вирішити такі завдання:

 • донести до студентів надзвичайну важливість перекладацької діяльності у сучасному світі;
 • ознайомити їх з вимогами, що ставлять до перекладачів як до носіїв традицій і культури свого народу, людей дисциплінованих, які повно і точно передають зміст і особливості оригінального тексту, завжди вчасно і кваліфіковано виконують покладені на них обов’язки та здають доручені їм переклади;
 • представити історію виникнення окремих видів і типів перекладу та історію виникнення перекладознавства як самостійної наукової дисципліни;
 • висвітлити місце теорії перекладу в комплексі наук, з яких складається перекладознавство;
 • навчити студентів чіткому розумінню і правильному використанню термінів і понять теорії перекладу;
 • навчити студентів застосовувати правила транскодування текстів на практиці: в процесі перекладу художніх текстів, запропонованих викладачем та обраних самостійно.

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мови і літератури, що вивчаються;
 • розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації;
 • правила та особливості транскодування різних видів художнього тексту;

вміти:

 • застосовувати знання про систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, знання з історії мови і літератури, що вивчаються, у професійній діяльності;
 • здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів;
 • застосовувати основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації в професійній діяльності;
 • використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати та систематизувати;
 • організовувати процес свого навчання й самоосвіти;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • перекладати тексти різних стилів і жанрів;
 • застосовувати правила та особливості транскодування різних видів художнього тексту під час перекладацького процесу.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус