Українська література в середній школі

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент КРУПАЧ МиколаФЛо-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛо-11мдоцент КРУПАЧ Микола

Опис курсу

Курс «Українська література в середній школі» є невід’ємною складовою підготовки магістрів за спеціальністю «філологія». Основним завданням курсу є ознайомлення магістрів  із проблемами інтерпретації творчості провідних вітчизняних письменників, котрі проживали як на території України, так і в еміграції.

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у системному і послідовному висвітленні здобутків української методики викладання літератури як науки у загальноєвропейському дидактичному контексті, виробленню у магістрів фахових методичних умінь і навичок, засвоєнні психолого-педагогічних знань та їх застосування у практичному викладанні української літератури.

Основними завданнями дисципліни є забезпечення процесу методичної підготовки магістрів, який повинен ґрунтуватися на основі компетентнісного та особистісно-зорієнтованого підходів. Пріоритетним є розвиток міжпредметних зв’язків, зокрема вивчення дисципліни із урахуванням навчального матеріалу з педагогіки, психології та філологічних дисциплін відповідної спеціалізації; розроблення та введення у навчальний процес інтегрованих спецкурсів. Вироблення креативно-творчого мислення майбутніх викладачів, розвиток самостійності в інтерпретації текстів, творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей, особистісного і професійного самовизначення.

Рекомендована література

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у системному і послідовному висвітленні здобутків української методики викладання літератури як науки у загальноєвропейському дидактичному контексті, виробленню у магістрів фахових методичних умінь і навичок, засвоєнні психолого-педагогічних знань та їх застосування у практичному викладанні української літератури.

Основними завданнями дисципліни є забезпечення процесу методичної підготовки магістрів, який повинен ґрунтуватися на основі компетентнісного та особистісно-зорієнтованого підходів. Пріоритетним є розвиток міжпредметних зв’язків, зокрема вивчення дисципліни із урахуванням навчального матеріалу з педагогіки, психології та філологічних дисциплін відповідної спеціалізації; розроблення та введення у навчальний процес інтегрованих спецкурсів. Вироблення креативно-творчого мислення майбутніх викладачів, розвиток самостійності в інтерпретації текстів, творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей, особистісного і професійного самовизначення.

Базова

1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1981.

2. Антонюк З. Два кінці “етичної драбинки” // Критика. – Липень-серпень 2009. – Число 7-8. – С.28-32.

3. Баган О. До проблеми переосмислення концепції вивчення творчости І.Франка у школі // Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск перший. – Дрогобич, 2003. – С. 15-23.

4. Бандура О.М. Вивчення елементів теорії літератури у 9-11 класах. Посібник для вчителя. – К.: Рад. школа. – 1989. – 158 с.

5. Бандура О.М. Засвоєння понять з теорії літератури // Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник. – К., 2002.

6. Бандура О.М. Навчальні книги з літератури в школах Західної України // Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник / За редакцією доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 292-294.

7. Бандура О.М. Підручники з літератури в школах Росії ХУІІІ – поч. ХХ ст. // Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник / За редакцією доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 294-296.

8. Бочарник У. Українська література. 9 клас. Плани-конспекти уроків. – Харків: Ранок, 2001. – 179 с.

9. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Українська література в середній школі. – К.: Рад. школа, 1962. – 391 с.

10. Вакарчук І.О. Система тестувань для вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, “Місіонер”, 2002.

11. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава. 1994. – Т. 1.

12. Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.

13. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с.

14. Волошина Н.Й. Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок учнів // Наукові основи методики літератури. – К., 2002.

15. Гнаткович Т., Ходанич Л. Як сформувати вчителя інноваційнокомпетентною особистістю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2007. – №8.

16. Грабовський А.В. “І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь”: Методичні аспекти вивчення української літератури у взаємозв’язках із зарубіжною. – К.: ППРВС “Софія”, 1998. – 255 с.

17. Демчук О. Нестандартні уроки з української літератури в 9-11 класах. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 144 с.

18. Демчук О.В. Життєпис письменника: конспекти нестандартних уроків. – К.: Педагогічна преса, 2002. – 192с, іл.

19. Денисюк І. “Не спитавши броду” як роман виховання // Українське літературознавство. – Випуск 66. – Львів, 2003. – С. 64-78.

20. Денисюк І. Франкова концепція національної літератури // Денисюк І. Невичерпність атома. – Львів, 2001. – С. 173 -177.

21. Дейвід Гопкінз. Оцінювання для розвитку школи. Переклад з англ. Галини Вець. –Львів: Літопис, 2003. – 256 с.

22. Джон Д’юі. Демократія і освіта. – Львів: Літопис, 2003. – 294 с.

23. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

24. Житник Б. О. Методичний порадник. Форми і методи навчання. – Харків: Видавнича група “Основа”, 2005. – 125 с.

25. Жулинський М. “Ну що б, здавалося, слова…” // Дивослово. – К., 2002. – Ч. 8. – С. 19-20.

26. Захлюпана Н. Іван Франко про реформування школи і сучасність // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 924-930.

27. Зязюн І.А. Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / М.М. Зекович, О.М. Семашко та ін. – К.: Знання, 2000. – 622 с.

28. Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск перший. – Дрогобич: Коло, 2003. – 260 с.

29. Іван Франко в школі. Збірник науково-методичних праць. Випуск другий. – Дрогобич: Коло, 2010. – 256 с.

30. …І вічна таїна слова: Аналіз великого епічного твору: Посібник для вчителя / В. П. Марко, Г. Д. Клочек, В. Є. Панченко та ін.; Відп. ред. В. П. Марко. – К.: Рад. школа, 1990. – 205 с.

31. Капська А.Й. Педагогіка живого слова: Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1996. – 204 с.

32. Караманов О. Іван Франко як історик школи і освіти // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150- річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 930-940.

33. Киселівська–Ткач Л. Українська література у вищих класах шкіл українознавства (ч. 1). Нариси методики навчання української літератури. – Нью-Йорк: Вид-во Шкільної Ради, 1983.

34. Копець З. А. Драматичне мистецтво у школі. – К. : Рад. школа, 1981.

35. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.

36. Краса педагогічної дії. Навч. посібник. (Зязюн І., Сагач Г. та ін.) – К., 1997.

37. Куцевол О. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури : монографія / Куцевол О. – Вінниця: ГлобусПрес, 2006. – 348 с. 49.

38. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. Навчальний посібник. – Харків-ОВС, 2002.

39. Лесик В.В. Елементи теорії літератури в школі. Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа. – 1959. – 219 с.

40. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федорейко Д. П. Історія української школи і педагогіки. – К.: Знання, 2003.

41. Мазуркевич О. Нариси з історії методики української літератури. – К., 1961.

42. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. – К.: Вища шк., 2007. – 415 с.

43. Микитюк В. Іван Франко і методика викладання української літератури : навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017. – 200 с.

44. Микитюк В.І. Методика тестування знань та умінь з української літератури: навчально-методичний посібник / Володимир Микитюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 224 с.

45. Микитюк В. Практикум з методики викладання української літератури : навч. посібник / Володимир Микитюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 186 с.

46. Микитюк В.І. Вступний іспит з української літератури у Львівському національному університеті ім. І.Франка: досвід і проблеми // Дивослово. – К., 2003. – Ч. 4. – С. 36, 45-49.

47. Микитюк В. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 444 с. (співавтори: Боднар Л.П., Будний В.В., Корнійчук В.С., Крохмальний Р.О. та ін.)

48. Микитюк В.І. Принципи проблемності у викладанні української літератури // Дивослово. – К., 2005. – Число 1. – С. 20-23.

49. Микитюк В.І. Тестування знань з теорії літератури // Дивослово. – К., 2006. – Число 5. – С. 6-10.

50. Микитюк В.І. Іван Франко і його вчителі // Дивослово. – К., 2007. – Число 8. – С. 17-22.

51. Микитюк В.І. “Crux professorum”. Сторінками однієї статті Івана Франка // Урок української. – К., 2008. – Число 3-4. – С. 5-9.

52. Микитюк В.І. Ще раз про тестування (Погляд крізь призму Франкових сентенцій) // Дивослово. – К., 2009. – С.2-7.

53. Микитюк В.І. Подільська “бурса” у рецепції Івана Франка // Слово і Час. – К., 2010. – № 1. – С. 72-80.

54. Микитюк В.І. Франкова концепція учіння літератури // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150- річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 940-948.

55. Микитюк В. Франкова концепція підручника з літератури // Українське літературознавство. – Львів, 2012. – Випуск 76. – С. 20-31.

56. Микитюк В. Іван Франко в історії українського підручникотворення / Володимир Микитюк // Науковий вісник національного університету 50 біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогічні науки» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 277. – С. 167–173.

57. Микитюк В. Від філантропізму до прагматизму: освітній дискурс Івана Франка / Володимир Микитюк // Збірник наукових праць «Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності». Серія «Педагогічні науки» / Редкол. : Козяр М. М. (гол. ред.) та ін. – Львів, 2017. – Вип. 16. – С. 173–179.

58. Микитюк В. Форми і методи дидактичного впливу Івана Франка / Володимир Микитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 4 (59), грудень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 340–345.

59. Микитюк В. Погляди Івана Франка на програми викладання української літератури / Володимир Микитюк // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – Серія «Педагогіка». – Переяслав-Хмельницький : «ФОП Домбровська Я. М.», 2017. – Випуск 26. – С. 73–84.

60. Микитюк В. Рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику: шевченкознавчий наратив / Володимир Микитюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 1 (60), лютий 2018. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 193–199.

61. Мірошник С. Тестування як метод діагностики навчальних досягнень учнів (На матеріалі завдань з української літератури) // Дивослово. – К., 2011. – Число 1. – С. 2-8.

62. Мовчан Р. “Зацікавлено вдивляючись у майбутнє…” // Дивослово. – К., 2002. – Ч. 8. – С. 21.

63. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 9 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. – 208 с.

64. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури.10 клас. Інтегровані уроки. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. – 224 с.

65. Надурак С., Слоньовська О. Вивчення української літератури. 11клас. Інтегровані уроки. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. – 224 с.

66. Нетрадиційні уроки з української літератури. 5-11 класи / Укладачі С. С. Скляр; Л. І. Нечволод. – Харків: Торсінг, 2004. – 224 с.

67. Наукові основи методики літератури. За ред. Н.Волошиної – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.

68. Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі. – К.: Рад. школа, 1978. – 248 с.

69. Падалка О.С., Нісімчук А.С., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології. – К., 1995. – 253 с.

70. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. – К., Ленвіт, 2000. – 384 с. 51.

71. Пастушенко Н.М. Діагностування навченості учнів з української літератури як шлях до педагогіки толерантності (теорія і практика) // Українська мова і література в школі. – К.,1999. – Ч. 2. – С. 28-34.

72. Пастушенко Н.М., Пастушенко Р.Я. Діагностування навченості. Гуманітарні дисципліни. Львів: ВНТЛ, 2000. – 130 с.

73. Пастушенко Н. Ці непрості відкриті завдання: приклади текстів-роздумів, їхній критеріальний аналіз // Пастушенко Н. Зовнішнє оцінювання з української мови. Тестові завдання та порадник для учнів і вчителів. – Львів: Літопис, 2007. – С.30 – 41.

74. Педагогічна майстерність. Підручник / Зязюн І. А, Крамущенко Л. та ін. – К., 1997.

75. Петраш О. Іван Франко в школі. Коментарі та зауваги до шкільної програми // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 977-985.

76. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання. 5-11 класи (укладачі: М.Г.Жулинський, Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, М.М.Сулима, В.І.Сулима; К., 2002 р.); опублікована також у журналі “Дивослово” (К., 2002. – Число 8. – С. 19-54), або ж будь-яка редакція шкільної програми останніх років.

77. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури. Курс лекцій. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 143 с.

78. П’ятакова Г. М., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі. Навчально-методичний посібник для студентів та магістрантів вищої школи. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 56 с. Олійник В. А. Виразне читання. Посібник для вчителів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.

79. Оліфіренко В. В. Підручник з української літератури: історія і теорія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 324 с.

80. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – К.: Інкос, 2003. – 352 с.

81. Равчина Т. Ідеї навчання і виховання у творчій спадщині Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 956-967.

82. Рева Г. С. Вивчення прози в середній школі. Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа, 1965.

83. Рижак Л. Національно-освітній ідеал Івана Франка і сучасність // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І.Франка ( Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 918-924.

84. Романенко Ю., Олійник М. Створення тестів для школи і визначення їх якості // Рідна школа. – Число 7-8. – К., 1999. 52.

85. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 158-191.

86. Слабошпицький М. Заперечення віджилої практики і спрага нових відкриттів (Розмова Анатолія Дімарова та Михайла Слабошпицького) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2006. – Ч. 7-8. – С. 31-32.

87. Словник-довідник з української лінгводидактики. За загальною редакцією М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 149 с.

88. Слоньовська О. В. Конспекти уроків з української літератури. Нове прочитання творів. 9 клас. – К.: Видавництво “Рідна мова”, 2000. – 592 с.

89. Слоньовська О. В., Сушевський Б. С. Конспекти уроків з української літератури для 10-х класів. – К.: Видавництво “Рідна мова”, 2000. – 277 с.

90. Степанишин Б. Вивчення життя і творчості М. Кропивницького // Українська література в школі. – 1998. – № 1. – С. 54-63.

91. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі. – К.: Проза, 1995. – 254 с.

92. Степанишин Б. Давня українська література в школі. – Київ: Либідь, 2000. – 504 с.

93. Степанишин Б. Нові підходи до викладання української літератури // Дивослово. – К.,1995. – № 1.

94. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів. – Київ/ Тернопіль, 2003. – 190 с.

95. Степанишин Б.І. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі: Методична трилогія. – К.: РВЦ “Проза”, 1999. – 384 с.

96. Стереометрія тексту: Студії над поетичними творами Івана Франка: [Колективна монографія] / М. М. Барабаш, В. В. Неборак, Б. С. Тихолоз, Н. Б. Тихолоз; Упорядник та наук. ред. Б. С. Тихолоз. – Львів, 2010. – 288 с.

97. Сторчак К.М. Основи методики літератури. – К.: Рад. школа, 1965. – 420 с.

98. Телехова О. П. Українська література. Методичні матеріали до вивчення шкільного курсу. Посібник для вчителів. – Харків, Ранок, 2000. – 111 с.

99. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. – К.: Міленіум, 2002. – 317 с.

100. Токмань Г. Методи літературознавчого аналізу в школі // Дивослово. – К.,1999. – № 6.

101. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Г.Л.Токмань. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 312 с. – (Серія «Альма матер»).

102. Філ Рейс. Секрети успішного навчання. Практичні поради для студентів. – Львів: Свічадо, 2006. – 255 с.

 

Допоміжна

МЕТОДИЧНА І ПЕДАГОГІЧНА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ

1. Дивослово (Українська мова і література в навчальних закладах). Науково-методичний журнал Міністерства освіти, науки і спорту України.

2. Українська мова і література в школі (Науково-методичний журнал Інституту педагогіки АПН України).

3. Українська література в загальноосвітній школі. Науково-методичний журнал Інституту педагогіки АПН України).

4. Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах. Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. Видається за сприяння Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка.

5. Урок української. Науково-публіцистичний журнал Києво-Могилянської Академії.

6. Українська мова та література. Газета приватного підприємства «Перше вересня».

7. Освіта України. Щотижнева газета Міністерства освіти, науки і спорту України.

8. Сільська школа. Щотижнева газета Міністерства освіти, науки і спорту України.

9. Освіта. Щотижнева громадсько-політична газета.

10. Освіта України. Щотижнева газета Міністерства освіти, науки і спорту України.

11. Літературна Україна. Щотижнева газета Спілки письменників України.

12. Слово і час. Науково-мистецький журнал Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та Спілки письменників України.

 

15. Інформаційні ресурси

1. http://www.ukr-in-school.edu-ua.net/

3. http://www.ukrcenter.com

4. http://poetry.uazone.net/

5. http://nauka.profi.net.ua

6. http://www.men.gov.pl/oswiata/podstawa_programowa/podstawa_programo wa.php 54

7. http://uk.wikisource.org/

8. http://homes.chass.utoronto.ca

9. http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page =rm28_01

10. http://www.testportal.gov.ua/index.php/text/progzno/

11. http://www.archive.org/search.php?query=ivan%20franko%20AND%20me diatype%3Atexts

12.  http://metodportal.net/taxonomy/term/28

Силабус:

Завантажити силабус