БУК Соломія

Посада: професор кафедри загального мовознавства

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Електронна пошта: solomiia.buk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: sites.google.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Наукові інтереси

Корпусна, статистична, комп’ютерна лінгвістика, лінгвістична семантика та прагматика, лексикографія, філософія науки, психологія щастя

Курси

Публікації

Монографія

[Рец.] Шведова М. О. Рецензія на монографію: Бук С. Н. Велика проза Івана Франка: електронний корпус, частотні словники та інші міждисциплінарні контексти : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 424 с. // Мовознавство. 2021. № 4. С. 81–82.

[Рец.] Швець А. Мовний світ Франкової прози крізь призму лінгвостатистики [Рецензія на монографію: Бук С. Н. Велика проза Івана Франка: електронний корпус, частотні словники та інші міждисциплінарні контексти : ЛНУ імені Івана Франка, 2021] // Волинь філологічна: текст і контекст. Луцьк, 2021. Вип. 31. С. 236–240.

Колективні монографії

 • Buk S. The epіthetіzatіon іndex іn a work of fіctіon (on the basіs of the Text Corpus of Іvan Franko’s Long Prose Fіctіon) // Practіcal Applіcatіons of Lіnguіstіc Research / ed. by Anna Obrębska. Łódź : Prіmum Verbum, 2012. P. 73–85.
 • Бук С. Багатство словника тексту: досвід полоністики // Současná slovanská lexіkologіe a lexіkografіe = Современная славянская лексикология и лексикография. Коллективная монография. Отв. ред. Ю. Л. Воротников, Эва Шлауфова (Eva Šlaufová). Praha, 2015. P. 278–283.

Посібник

[Рец.] О.П. Левченко, Ю.В. Нікольський. Бук С.Н. Основи статистичної лінгвістики: навчально-методичний посібник / Відп. ред. проф. Ф.С. Бацевич. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 124 с. // Лінгвістика № 1. 2010. С. 237–239.

[Рец.] О. Палінська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Вип. 52. С. 420–421.

Дисертації

Автореферати

Словники

 • Buk Solomija (with coothers). Frequency Dictionary. Vol. 9: UKR Ukrainian Language/ Solomija Buk, Dirk Goldhahn, Uwe Quastho. University of Leipzig. 117 p.
 • Бук Соломія. Частотний словник повісті Івана Франка “Boa constrictor”  // Стежками Франкового тексту. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013.  C. 202–501.
 • Бук Соломія. Частотний словник роману Івана Франка “Основи суспільності” : Інтерпретація твору крізь призму статистичної лексикографії / Соломія Бук ; Ф. С. Бацевич (наук. ред). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 264 с.
 • Бук Соломія, Ровенчак Андрій. Частотний словник роману Івана Франка “Перехресні стежки” // Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексичні виміру роману “Перехресні стежки”) / Ф.С. Бацевич (наук. ред), С.Н. Бук, Л.М. Процак, А.А. Ровенчак, Л.Ю. Сваричевська, І.Л. Ціхоцький. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. С. 138-369.
 • Бук Соломія. 3 000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / наук. ред. Ф.С. Бацевич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 192 с.
 • Бук Соломія. 3 000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / наук. ред. Ф.С. Бацевич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 180 с.
 • Бук С., Ровенчак А. Он-лайн конкорданс роману Івана Франка “Перехресні стежки”.

Статті

2020

2019

2018

2016

 •  Buk S. American Linguistics in Ukrainian Universities : Personalities, Conceptions, Perspectives / S. Buk // A Quarter Century of Ukrainian-American Friendship : an Experience Worth Promoting / Чверть століття українсько-американської дружби : досвід гідний майбутнього. Collection of the materials III Multidisciplinary Conference on American Studies. Lviv : Pais, 2016. P. 349–352. [http://international.lnu.edu.ua/us-conference-2016/]
 • Solomija Buk. Probing the “Temperature” Approach on Ukrainian Texts: Long-prose Fiction by Ivan Franko / Solomija Buk, Andrij Rovenchak // Studies in Quantitative linguistics 23: Issues in Quantitative Linguistics 4, edited by E. Kelih, R. Knight, J. Mačutek, A. Wilson, 160–175 (Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2016).

2014

 • Buk S. Quantitative analysis of the novel Ne Spytavšy Brodu by Ivan Franko in the Light of Statistical and Quantitative Linguistics // Speech and context. International Journal of Linguistics, Semiotics, and Literary Science 1(VI) 2014. P. 100–112.
 • Бук С. Багатство словника тексту: досвід полоністики / Соломія Бук // Současná slovanská lexikologie a lexikografie / Современная славянская лексикология и лексикография. Коллективная монография. Отв. ред. Ю. Л. Воротников, Эва Шлауфова (Eva Šlaufová). Praha, 2014. P. 276–279.
 • Buk S., Kelih E., Rovenchak A. Analysing h-point in lemmatised and non-lemmatised texts // Studies in Quantitative Linguistics 17: Empirical Approaches to Text and Language Analysis; dedicated to Luděk Hřebiček on the occasion of his 80thbirthday / Ed. by G. Altmann, R. Čech, J. Mačutek, L. Uhlířová. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. P. 81–93.

2013

 • Бук С. Квантитативна параметризація текстів Івана Франка : проект та його реалізація // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2013. Вип. 58. С. 290–307.
 • Бук С., Левус Є., Яворський Є. Алгоритм відображення зміни лексичної насиченості тексту // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2013. № 771. С. 353–349

2012

2011

 • Buk S. The novel Ne Spytavšy Brodu (Without Asking a Wade) by Ivan Franko in the Light of Statistical and Quantitative Linguistics” // Glottotheory, Vol. 4, 2011.
 • Rovenchak A., Buk S. Application of a quantum ensemble model to linguistic analysis // Physica A. 2011. Vol. 390, No. 7. P. 1326-1331.
 • Rovenchak A., Buk S. Defining thermodynamic parameters for texts from word rank-frequency distributions // J. Phys. Stud. 2011. Vol. 15,No. 1. Article 1005. 6 p.
 • Бук С. Письменницькі словники української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2011. №6(105). С. 109-119.
 • Бук С. Роман Івана Франка “Для домашнього огнища” крізь призму частотного словника // Мовознавство. 2011. No.4. С. 56-66.
 • Бук С. Частини мови у словнику і тексті Івана Франка (на матеріалі великої прози) // Лінгвістичні студії. 2011. Вип. 22. С. 62-66.
 • Бук С. Пряма й авторська мова великої прози Івана Франка: лінгвостатистичне дослідження у контексті корпусної лінгвістики // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 52. Мовознавство. 2011. С. 199-209.
 • Бук С. Слов’янський досвід укладання частотних словників мови письменника // Проблеми слов’янознавства. 2011. Вип. 60. С. 217–224.
 • Бук С. Лінгвостатистичний опис “Не спитавши броду” ІванаФранка // Вісник ЛНУ. Серія філологічна. Франкознавство. Львів, 2011. Вип. 55. С. 230–242.

2010

 • Buk S., Humenchyk O., Mal’tseva L., Rovenchak A.Word-length-related parameters of text genres in the Ukrainian language. A pilot study // Text and Language: Structures – Functions – Interrelations. Quantitative perspectives / Ed. by P. Grzybek, E. Kelih, J. Mačutek. Wien: Praesens, 2010. P. 13–19.
 • Бук С. “Захар Беркут” Івана Франка у світлі статистичної лінгвістики // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : Збірник наукових праць / Відп. ред. М. Я. Плющ. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. Вип. 6. С. 172–176.
 • Бук С. Інтерпретація лексики роману Івана Франка “Великий шум” у кількісно-статистичному аспекті / С. Бук // Studia Metodologica. Вип. 30 . Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. С. 145–153.
 • Бук С. Статистична структура роману Івана Франка “Борислав сміється” // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия Филология. 2010. Том 23 (62), № 3. С. 114–118.
 • Бук С. Квантитативна параметризація текстів Івана Франка: спроба проекту // Іван Франко: Студії та матеріали: Збірник наукових статей. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010 (у друці), див. препринт arXiv:1005.5466v1 [cs.CL]
 • Бук С. Лінгводидактичний потенціал корпусу текстів Івана Франка у викладанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2010. Вип. 5. С. 70–74.
 • Бук С. Розрізнення анафори у корпусі текстів Івана Франка: “я” у “Перехресних стежках” // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010. №11(198). Ч. 2. С. 151–162.
 • Бук С. Статистичні характеристики роману Івана Франка “Основи суспільності” (на основі частотного словника твору) // Вісник: Проблеми української термінології. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. 2010. № 676. С. 90–93.
 • Бук С. Чоловічий антропонімікон роману Івана Франка “Перехресні стежки” // Лінгвістика. Збірник наукових праць. Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. С. 169–176.
 • Бук С., Ровенчак А. Засади анотування внутрішніх елементів тексту у збалансованому текстовому банку даних української мови // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Зб. наукових праць / За ред Ф. С. Бацевича. Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. С. 66–69.
 • Бук С., Ровенчак А. Онлайн-конкорданс роману Івана Франка “Перехресні стежки” // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. Т. 2. С. 203–211.

2009

 • Solomiya Buk. Lexical Base as a Compressed Language Model of the World (on the material of the Ukrainian language) // Psychology of Language and Communication. 2009, vol. 13, no.2. P. 35–44.
 • Solomija Buk Writer Vocabularies of Ukrainian Authors // VARIA XVI: Zborník materiálov zo XVI. Kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8.–10.11.2006). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2009.  S. 57–63.
 • Бук С.Структурне анотування у корпусі текстів (на прикладі прози Івана Франка) // Українська мова. 2009. № 3. С. 59–71.
 • Kelih E., Buk S., Grzybek P., Rovenchak A.Project Description: Designing and Constructing a Typologically Balanced Ukrainian Text Database // Methods of Text Analysis: Omnibus volume. Chernivtsi: ČNU, 2009. P. 125–132.
 • Бук С. Письменницька лексикографія та корпус текстів // Маґістр гри слова: Збірник статей на пошану проф. Ф. С. Бацевича. Львів: Видавничий центр Львівського університету, 2009. C. 42–56.

2008

 • Бук С.Лінгво-методичний аспект проблеми соціології лексикографії // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Филология”. 2008. Т. 21(60), №3. С. 57–61.
 • Buk S., Rovenchak A.Menzerath–Altmann law for syntactic structures in Ukrainian // Glottotheory. 2008. V. 1, No. 1. P. 10-17; arXiv preprint cs.CL/0701194. 8 p.
 • Бук С.Сучасна лексикографія та корпусна лінгвістика: навчально-методичний аспект // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Зб. наук. праць / За ред. Ф.С. Бацевича. Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. С. 186–189.
 • Buk S., Mačutek J., Rovenchak A.Some properties of the Ukrainian writing system // Glottometrics. 2008. V. 16. P. 63-79; arXiv preprint 0802.4198. 17 p.

2007

 • Бук С. Учнівські корпуси в методиці викладання іноземної мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2007. Вип. 2. С. 19–23.
 • Бук С. Соціологія лексикографії з погляду університетської кафедри та з перспективи ринку: Інтерв’ю з польським лексикографом Мирославом Баньком // Проблеми слов’янознавства. 2007. Вип. 56. С. 327–333.
 • Бук С. Н. Конкорданс роману Івана Франка «Прехресні стежки» та світова практика // Proceedings of the International Conference on Computer Sciences and Information Technologies. September 27th–29th, Ukraine, Lviv. Львів: В-во НУ «ЛП», 2007С. 330–331.
 • Buk, S., Rovenchak, A.Statistical Parameters of Ivan Franko’s Novel Perekhresni stežky (The Cross-Paths) // Quantitative Linguistics. V. 62: Exact Methods in the Study of Language and Text. Berlin; New York, 2007. P. 39-48. arXiv preprint cs.CL/0512102. 2005. 11 p.
 • Бук С.Корпус текстів Івана Франка: спроба визначення основних параметрів // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing‑2006: Зб. наук. пр. / НАН України. Укр. мовн.-інформ. фонд, Таврійськ. нац. ун‑т ім. В. І. Вернадського; за ред.В. А. Широкова. К.: Довіра, 2007. С. 72–82.

2006

 • Бук С. Статистичні характеристики лексики основних функціональних стилів української мови: спроба порівняння // Лексикографічний бюлетень. 2006. Випуск 13. С. 166-170.
 • Бук С. Частотний словник офіційно-ділового стилю: принципи укладання та статистичні характеристики // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. 2006. Випуск 14. С. 184-188.
 • Бук С. Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект // Вісник: Проблеми української термінології. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. 2006. № 559. С. 100–103.
 • Бук С. До розрізнення деяких термінів на позначення мінімалізованого словника // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. 2006. Вип. 1. С. 76-79.
 • Бук С. Форми нарації в романі Іздрика “Подвійний Леон” // Слово і Час. 2006. №2. С. 63-67.

2004

 • Buk, S. N., Rovenchak, A. A.Rank-Frequency Analysis for Functional Style Corpora of Ukrainian // Journal of Quantitative Linguistics. 2004. V. 11, No. 3. P. 161-171; arXiv preprint cs.CL/0311033. 2003. 8 p.
 • Buk, S.Lexical Base as a Compressed Language Model of the World (on the material of the Ukrainian language) // arXiv preprint cs.CL/0402055. 2004. 8 p.
 • Бук С. Поняття семантизації в сучасній лінгвістиці // Вісник: Проблеми української термінології. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. 2004. № 503. С. 63-66.
 • Бук С.Лексична основа української мови як компресована мовна модель // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 34. Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2004. С. 289-293.

2003

 • Бук С. Дефінітивний мінімум у тлумачному словнику української мови для іноземців (на матеріалі іменників, які позначають тварин і частини їх тіла) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 30. Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2003. С. 154-159.
 • Бук С. Частотний словник розмовно-побутового стилю сучасної української мови // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 11. У 2 частинах / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред) та ін. Част. І. Донецьк: ДонНУ, 2003. 350 c. С. 266-271.
 • Бук С. Частотний словник наукового стилю сучасної української мови // Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки. Випуск 44. Черкаси: Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, 2003. С. 90-96.
 • Бук С. Н. Методика виділення ядра лексичного мінімуму української мови // Мова і культура (Науковий щорічний журнал). К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003. Вип. VI. Т. 5, Ч. 1. Національні мови в їхній специфіці та взаємодії. С. 25-31.

2002

 • Бук С. Лексичний мінімум: Теоретичні засади і принципи виділення // Вісник: Проблеми української термінології. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. 2002. №453. С. 474-479.
 • Бук С.Проблеми семантичної метамови. (Спроба порівняння окремих концепцій) // Проблеми загального мовознавства. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. С. 12-17.

1998

 • Бук Н., Бук С.Щодо вживання віддієслівних прикметників “ведучий” і “ведений” // Вісник: Проблеми української термінології. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. 1998. №336. С. 62-63.

Тези

 • Бук С. Н. Деякі фактори коректного зіставлення кількісних параметрів тексту (на прикладі великої прози Івана Франка) // Українська мова у фокусі інновацій: від досвіду до впровадження. Збірник матеріалів циклу Міжнародних науково-практичних семінарів. Львів, 2019. С. 21–23.
 • Бук С. Н. Корпусно-лексикографічні виміри великої прози Івана Франка // Український мовний світ у слов’янському всесвіті : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 28–29 листопада 2019 р.). К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. C. 10–12.
 • Buk S., Krynytskyі Yu., Rovenchak A. Propertіes of autosemantіc word networks іn Ukraіnіan texts // 12th Workshop on Current Problems іn Physіcs, 14–17 October 2019, Zіelona Góra, Poland: Book of Abstracts. P. 36.
 • Buk S. Amerіcan Lіnguіstіcs іn Ukraіnіan Unіversіtіes: Personalіtіes, Conceptіons, Perspectіves // AQuarter Century of Ukraіnіan-Amerіcan Frіendshіp: an Experіence Worth Promotіng / Чверть століття українсько-американської дружби : досвід гідний майбутнього.
  Collectіon of the materіals ІІІ Multіdіscіplіnary Conference on Amerіcan Studіes. Lvіv: Paіs, 2016. P. 349–352.
 • Бук С. Дослідницький потенціал корпусу текстів у франкознавчих дослідженнях  // тези доповідей міжнародної наукової конференції  «Мова як світ світів: поетика і граматика текстових структур» <http://instpres.univ.kiev.ua/sites/default/files/pdfs/proga2012110809.pdf>
 • Бук С. Письменницький корпус текстів у дослідженні ідіолекту (на прикладі корпусу текстів великої прози Івана Франка) // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції Megaling 2012 <http://megaling.ulif.org.ua/coming-soonhtml>
 • Buk S.The Epithetization Index in a Work of Fiction (on the basis of the Text Corpus of Ivan Franko’s Long Prose Fiction) // Practical Applications of Linguistic Research Internet conference 2012.
 • Buk S. Evolution of the Temperature Parameter in Texts / S. Buk // LT26 : The 26th International Conference on Low Temperature Physics, August 10-17, 2011, Beijing International Convention Center, Beijing, China. – P. 196. (with coauthor)
 • Buk S. Corpus, statistical, and lexicographic aspects of long prose fiction by Ivan Franko / S. Buk // Spis abstraktуw Konferencji Slavicorp (22-23.11.2010).  P. 4.
 • Buk S. Writer’s Text Corpus and the Research of Quantitative Parameters of Author’s Language (Case of Ivan Franko Long Prose Fiction Text Corpus) // Spis abstraktów Konferencji Slavicorp.  P. 4 <http://www.slavicorp.polon.uw.edu.pl/spis2.pdf >
 • Buk S., Humenchyk O., Mal’tseva L., Rovenchak A. Word-length-related parameters of text genres in the Ukrainian language // International Quantitative Linguistics Conference Qualico 2009: Text and Language: Structures, Functions, Interrelations: Abstracts. Graz, Austria, September 17-20, 2009. P. 3-4.
 • Buk S., Rovenchak A.Corpus of Texts in Indigenous African Scripts // WOCAL6 – Cologne: World Congress of African Linguistics, 17-21 August 2009. P. 73-74.
 • Бук С.Частотные словари в лексикографической практике некоторых славянских стран // IV Международная научная конференция «Язык, культура, общество». Москва, 27–30 сентября 2007 г.: Тезисы докладов. С. 296.
 • Бук С.Корпус текстів Івана Франка: особливості структурної анотації // Горизонти прикладної лінгвістики. Доповіді міжнародної наукової конференції 24-28 вересня 2007, Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарєва. Мовно-інформаційний фонд України. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. Сімферополь: В-во “ДиАйПи”, 2007. С. 112–113.
 • Buk S.Ukrainian Language Statistical Researches: Modern State and Prospects // Materialele colocviului comemorativ internaţional „Tradiţie şi modernitate оn abordarea limbajului” consacrat aniversării a 65-a de la naşterea prof. Mircea Ioniţă. Bălţi, 11 noiembrie 2006.  Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2006. P. 84–85.
 • Buk S., Rovenchak A.Menzerath-Altmann law for syntactic structures in Ukrainian // Abstracts from International scientific conference on Modern Methods in Linguistics held in honour of the anniversary of Prof. Gabriel L. Altmann, October 23rd and 24th, 2006, Budmerice Castle, Slovakia. P. 2.
 • Бук С.Корпус текстів Івана Франка: спроба визначення основних параметрів // Горизонти прикладної лінгвістики. Доповіді міжнародної наукової конференції 20-27 вересня 2006, Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарєва. Мовно-інформаційний фонд України. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. Сімферополь: В-во “ДиАйПи”, 2006. С. 115-116.
 • Бук С. Лексичні мінімуми в слов’янській лексикографічній традиції (на прикладі польської, російської та української практики) // Проблеми слов’янознавства. 2004. Випуск 54. С. 236.
 • Бук С. Представлення дейктичної лексики в комп’ютерному тлумачному словнику-мінімумі української мови // VIVAT ACADEMIA: Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених-філологів. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 320 с. С. 223-225.
 • Бук С. Вплив комунікативної лінгвістики на теорію і практику лексикографії // Комунікативна компетентність правників і їх зв’язки з громадськістю / За заг. ред. Токарської А. С.: Зб. наук. праць. Львів: Львівський інститут внутрішніх справ, 2003. 168 c. С. 115-117.

Рецензії

 • Бук С. [Рец.] Флорій Бацевич. Духовна синергетика рідної мови. Київ: Академія, 2009 // Критика. 2009. Рік ХІІІ, Число 11-12 (145-146). С. 23.
 • Бук С. [Рец.] Світлана Мартінек. Український асоціативний словник: У 2 томах. Том 1: Від стимулу до реакції. Том 2: Від реакції до стимулу. Львів: Національний університет імені Івана Франка, 2008 // Критика.  2009. Рік ХІІІ, Число 11-12 (145-146). С. 17.
 • Бук С.[Рец.] Флорій Бацевич. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: Довіра, 2007 // Критика. 2008. Рік ХІІ, Число 6 (128). С. 3.
 • Бук С. [Рец.] Горбач О. Арґо в Україні. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2006. 688 с. // Україна модерна. Критика: Київ; Львів, 2007. Ч. 12(1). С. 299–304.
 • Бук С. [Рец.] Żmigrodski P. Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. 286 s. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2006. С. 199-201.
 • Бук С., Ровенчак А.[Рец.] І. Процик. Українська фізична термінологія на зламі XIX-XX століть // Журн. фіз. дослідж. 2005. Т. 9. № 3. С. 273-274.
 • Бук C. “Комунікативна лінгвістика” від Флорія Бацевича [Рец. на Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. 344 с.] // Український гуманітарний огляд. Випуск ІІ. К.: Критика, 2005. С. 193-196.
 • Бук С. [Рец.] Комунікативна лінгвістика від Флорія Бацевича [Рецензія на: Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики] // Каменяр. 2005. № 4. листоп. С. 10.

Наукова біографія

Мовознавець, кандидат філологічних наук (2005), доцент (2008), доктор філологічних наук (2022).

Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (2001) з відзнакою за спеціальностями “українська мова та література”, “референт-перекладач” (англійська мова), “зарубіжна література”.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію “Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація” (науковий керівник — доктор філол. наук., проф. Ф. Бацевич).

У 2004–2006 роках асистент кафедри українського прикладного мовознавства; 2006–2007 асистент, а з 2007 доцент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2021 році захистила докторську дисертацію «Корпусно-лексикографічні та лінгвостатистичні виміри великої прози Івана Франка: словник і текст» (науковий консультант — доктор філол. наук., проф. Ф. Бацевич).

Автор понад 100 наукових публікацій в Україні та за кордоном, а також відгуків на автореферати дисертацій; рецензент магістерських і бакалаврських робіт. Учасник понад 100 симпозіумів, конференцій та семінарів, серед яких всеукраїнські та міжнародні (Австрія, Китай, Німеччина, Польща, Росія, Словаччина, Чехія, Україна, Франція), понад 10 науково-дослідних проектів в Україні та за кордоном.

Викладає навчальні курси на філологічному факультеті та факультеті іноземних мов: «Основи квантитативної лінгвістики», “Вступ до мовознавства”, “Вступ до прикладної лінгвістики”, “Науковий семінар”.

Запрошені лекції у Варшавському університеті та Національному університеті «Львівська Політехніка».

Аспірантки: Пронь Х. (тема дисертації “Реалізація мовленнєвого жанру дорікання у великій прозі І. Франка”), Гнатишин Т. (тема дисертації “Концептосфера ПАМ’ЯТЬ в українській, польській, англійській та німецькій лінгвокультурах”).

 

 

Проекти

Наукові проекти і стажування

 • “Національна ідентичність у загальноєвропейському контексті: літературно-науковий дискурс Івана Франка” – науково-дослідна фундаментальна робота Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (2022–2024, д/р ІФ-36Ф)
 • «Різномовні тексти і дискурси в соціальнокомунікативних і міжкультурних вимірах» – науково-дослідний проект кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (2019–2022, д/р 0119U002412)
 • «Корпусно-лексикографічні та лінгвостатистичні виміри великої прози Івана Франка: словник і текст» (Київ, лютий 2019) – науковий семінар Мовно-інформаційного фонду НАН України
 • Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича – наукове стажування (березень-червень, 2017)
 • «Соціокомунікативні та когнітивні аспекти організації різномовних дискурсів» – науково-дослідний проект кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (2016–2018, д/р 0116U001697)
 • «Англомовний академічний дискурс у міжнародному контексті: науко метричні видання» – наукове стажування, Центр післядипломної освіти та екстернату, Київський національний лінгвістичний університет МОН України (червень, 2015)
 • «Гуманітаристика Івана Франка: літературознавча, фольклористична та мовознавча парадигми» – науково-дослідний проект Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (2013–2015, д/р 0113U003060)
 • «Актуальні проблеми сучасної дискурсології» – науково-дослідний проект кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (2013–2015, д/р 0113U005126),
 • «Семантико-прагматична організація різномовних дискурсів» – науково-дослідний проект кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (2010–2012, д/р 0110U003154)
 • «Науково-методологічні концепції Івана Франка» – науково-дослідний проект Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (2010–2012, д/р 0110U001391)
 • Інститут міждисциплінарних досліджень Artes Liberales, Варшавський університет – наукові стажування (Варшава, березень-квітень 2012, грудень 2013)
 • «Семантика і прагматика у різних виявах сучасної лінгвістичної парадигми» –науково-дослідний проект кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (2005–2009, д/р № 0105U004924)
 • «Створення збалансованого текстового банку даних української мови» – проєкт програми міжнародного науково-технічного співробітництва між Україною та Австрійською Республікою (2009–2010, д/р 0109U001786, М/6-2009)
 • Міжнародна лінгвістична школа (Нью-Йорк – Санкт-Петербурзький інститут когнітивних і культурологічних досліджень) = International Linguistic School (The New York – St. PetersburgInstitute of Cognitive and Cultural Studies) (липень, 2008)
 • “Семантика, синтактика і прагматика одиниць мови в синхронії та діахронії” –науково-дослідний проект кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (д/р 0103U005927)
 • “Vilem Mathesius Lecture Series” – курс лекцій (Карлів університет, Прага = Charles University, Prague, листопад-грудень 2006)
 • “Основи академічного письма: написання есе англійською мовою” = “Fundamentals of AcademicWriting: Writing an Essay” – дистанційний курс; Центр англомовної академічної комунікації, Партнерська програма “Орегон-Львів” (квітень-травень 2006)
 • “Сучасна лексикографія і корпусна лінгвістика” = “Współczesna leksykografia i lingwistykakorpusowa (наукове стажування, Інститут польської мови, Варшавський університет = InstytutJęzyka Polskiego, Uniwersytet Warszawski, 2005)
 • Лінгвістичні та міждисциплінарні сесії Міжнародної школи гуманітарних наук Центральної та Східної Європи = Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowej i Wschodniej (Варшава, 2003-2010)
 • Фонд підтримки науки, Каса ім. Джозефа Мяновського – наукове стажування (Варшава, грудень 2007)
 • Українсько-польські семінари “Філософія науки”, Міжнародна школа гуманітарних наук Центральної та Східної Європи = Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Środkowej i Wschodniej (Львів-Варшава 2002-2007)
 • Розробила курс “Основи статистичної лінгвістики”.

Членство у редколегіях міжнародних та українських наукових журналів, організацій

 • Член редакційної колегії міжнародного філологічного журналу Limbaj şi context = Speech and Context
 • Член редакційної колегії збірник наукових праць «Іноземна філологія» (Львівського національного університету імені Івана Франка, періодичне видання), внесеного у список фахових видань України Перелік Б.
 • Член IQLA (International Quantitative Linguistics Association / Міжнародна асоціація квантитативної лінгвістики).

 

Нагороди

Відзнаки та дипломи

 • «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння» Dialogue and Mediation: A Way to Understanding, онлайн-курс (BST: The black sea trust for regional cooperation. A projesct of the German Marshall Fund; Robert Bosch Stiftung, 2020)
 • Сертифікат за активну участь у WikiGap 2019 та власний внесок у створення більш гендерно рівного Інтернету та більш гендерно рівного світу (Wikipedia, WikiMedia, Посольство Швеції в Україні, UNFPA, 2019)
 • Літня школа цифрової гуманістики = Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej (Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Cantrum Tehnologii Językowych CLARIN-PL, 2015)
 • Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2008)
 • Подяка міського голови м. Львова за активну участь у громадському житті м. Львова (2006)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!