БУК Соломія

Посада: доцент кафедри загального мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Електронна пошта: solomiia.buk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Комп’ютерна лінгвістика, корпусна лінгвістика, статистична лінгвістика, лінгвістична семантика та прагматика, лексикографія.

Курси

Публікації

Посібники

 • Бук С.Основи статистичної лінгвістикиНавчально-методичний посібник / Відп. ред. проф. Ф.С. Бацевич.— Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.— 124 с.

Рецензія на посібник: О.П. Левченко, Ю.В. Нікольський. Бук С.Н. Основи статистичної лінгвістики: навчально-методичний посібник /Відп. ред. проф. Ф.С. Бацевич. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 124 с. // Лінгвістика № 1, 2010. – С. 237-239.

 

Словники:

 • Buk S. (with coothers) Frequency Dictionary. Vol. 9: UKR Ukrainian Language/ Solomija Buk, Dirk Goldhahn, Uwe Quastho. University of Leipzig. 117 p.
 • Бук С. Частотний словник повісті Івана Франка “Boa constrictor”  // Стежками Франкового тексту. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – C. 202-501.
 • Бук С. Частотний словник роману Івана Франка “Основи суспільності” : Інтерпретація твору крізь призму статистичної лексикографії / Соломія Бук ; Ф. С. Бацевич (наук. ред). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  – 264 с.
 • Бук С., Ровенчак А.Частотний словник роману Івана Франка “Перехресні стежки” // Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексичні виміру роману “Перехресні стежки”) / Ф.С.Бацевич (наук. ред), С.Н.Бук, Л.М.Процак, А.А.Ровенчак, Л.Ю.Сваричевська, І.Л.Ціхоцький.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.— С. 138-369.
 • Бук С.3 000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф.С.Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 192 с.
 • Бук С.3 000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф.С.Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 180 с.
 • Бук С., Ровенчак А.Он-лайн конкорданс роману Івана Франка “Перехресні стежки” <http://www.ktf.franko.lviv.ua/~andrij/science/Franko/concordance.html>

Статті:

2016

 •  Buk S. American Linguistics in Ukrainian Universities : Personalities, Conceptions, Perspectives / S. Buk // A Quarter Century of Ukrainian-American Friendship : an Experience Worth Promoting / Чверть століття українсько-американської дружби : досвід гідний майбутнього. – Collection of the materials III Multidisciplinary Conference on American Studies. Lviv : Pais, 2016. – P. 349–352. [http://international.lnu.edu.ua/us-conference-2016/]

2014

 • Buk S. Quantitative analysis of the novel Ne Spytavšy Brodu by Ivan Franko in the Light of Statistical and Quantitative Linguistics // Speech and context. International Journal of Linguistics, Semiotics, and Literary Science 1(VI) 2014. P. 100-112.
 • Бук С. Багатство словника тексту: досвід полоністики / Соломія Бук // Současná slovanská lexikologie a lexikografie / Современная славянская лексикология и лексикография. Коллективная монография. Отв. ред. Ю. Л. Воротников, Эва Шлауфова (Eva Šlaufová). – Praha, 2014. – P. 276-279.
 • Buk S., Kelih E., Rovenchak A. Analysing h-point in lemmatised and non-lemmatised texts // Studies in Quantitative Linguistics 17: Empirical Approaches to Text and Language Analysis; dedicated to Luděk Hřebiček on the occasion of his 80thbirthday / Ed. by G. Altmann, R. Čech, J. Mačutek, L. Uhlířová. – Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014. – P. 81-93.

2013

 • Бук С. Квантитативна параметризація текстів Івана Франка : проект та його реалізація // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2013. – Вип. 58. – С. 290-307.
 • Бук С., Левус Є., Яворський Є. Алгоритм відображення зміни лексичної насиченості тексту // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2013. – № 771. – С. 353-349

2012

 • Buk S., Rovenchak A. Masadennin (The Little Prince in Bamana): Experimental online concordance with parallel French and English texts // Mandenkan, 2012. – 12 с.
 • Бук С. Архітектура польсько-українського та українсько-польського паралельного корпусу автоперекладів Івана Франка // Slavia Orientalis. — 2012. — T. LXI, Nr 2. — С. 213-230.
 • Buk S. The Epithetization Index in a Work of Fiction (on the basis of the Text Corpus of Ivan Franko’s Long Prose Fiction) // Practical Applications of Linguistic Research Internet conference 2012
 • Бук С. Н. Онімний простір роману Івана Франка “Перехресні стежки” // Λογος όνομαστική. — 2012. — № 4. — С. 68–76.
 • Бук С. Н., Кундис Л. Порівняльна характеристика іспанських та українських текстових корпусів // Проблеми і проекції сучасного українського мовного і літературного процесу: Зб. наук. праць I Міжнародної студентської науково-практичної конференції / Відп. ред. М. Л. Дружинець. — Тирасполь, 2012. — С. 39-42.
 • Buk S., Rovenchak A. Corpus of Texts in Indigenous African Scripts // Proceedings of the 6th World Congress of African Linguistics, Cologne 2009 / ed. by M. Brenzinger & A.-M. Fehn. — Cologne: Köppe Verlag, 2012. — P. 651-658.
 • Бук С. Н. Кількісне зіставлення текстів (на матеріалі редакцій 1884 та 1907 років повісті Івана Франка “Boa constrictor”) / Соломія Бук // Українське літературознавство. – 2012. – Вип. 76. – С. 179-192.
 • Бук С. Н. Корпус текстів у лінгводидактиці (на матеріалі омонімії у корпусі великої прози Івана Франка) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2012. – Вип. 57. – С. 106-116.
 • Бук С. Н. Сучасні методи дослідженні мови письменника у слов’янознавстві // Проблеми слов’янознавства. – 2012. – Вип. 61. – С. 86-95.

2011

 • Buk S. The novel Ne Spytavšy Brodu (Without Asking a Wade) by Ivan Franko in the Light of Statistical and Quantitative Linguistics” // Glottotheory, Vol. 4, 2011.
 • Rovenchak A., Buk S. Application of a quantum ensemble model to linguistic analysis // Physica A. – 2011. – Vol. 390, No. 7. – P. 1326-1331.
 • Rovenchak A., Buk S. Defining thermodynamic parameters for texts from word rank-frequency distributions // J. Phys. Stud. – 2011. – Vol. 15,No. 1. – Article 1005. – 6 p.
 • Бук С. Письменницькі словники української мови // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – №6(105). – С. 109-119.
 • Бук С. Роман Івана Франка “Для домашнього огнища” крізь призму частотного словника // Мовознавство. – 2011. – No.4. – С. 56-66.
 • Бук С. Частини мови у словнику і тексті Івана Франка (на матеріалі великої прози) // Лінгвістичні студії. – 2011. – Вип. 22. – С. 62-66.
 • Бук С. Пряма й авторська мова великої прози Івана Франка: лінгвостатистичне дослідження у контексті корпусної лінгвістики // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 52. Мовознавство. 2011. – С. 199-209.
 • Бук С. Слов’янський досвід укладання частотних словників мови письменника // Проблеми слов’янознавства. 2011. Вип. 60. С. 217–224.
 • Бук С. Лінгвостатистичний опис “Не спитавши броду” ІванаФранка // Вісник ЛНУ. Серія філологічна. Франкознавство. – Львів, 2011. – Вип. 55. – С. 230-242.

 

2010

 • Buk S., Humenchyk O., Mal’tseva L., Rovenchak A.Word-length-related parameters of text genres in the Ukrainian language. A pilot study // Text and Language: Structures – Functions – Interrelations. Quantitative perspectives / Ed. by P. Grzybek, E. Kelih, J. Mačutek.— Wien: Praesens, 2010.— P. 13-19.
 • Бук С. “Захар Беркут” Івана Франка у світлі статистичної лінгвістики // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : Збірник наукових праць / Відп. ред. М. Я. Плющ. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 6. – С. 172-176.
 • Бук С. Інтерпретація лексики роману Івана Франка “Великий шум” у кількісно-статистичному аспекті / С. Бук // Studia Metodologica. – Вип. 30 . – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – С. 145-153.
 • Бук С. Статистична структура роману Івана Франка “Борислав сміється” / С. Бук // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия Филология. – 2010. – Том 23 (62), № 3. – С. 114-118.
 • Бук С.Квантитативна параметризація текстів Івана Франка: спроба проекту // Іван Франко: Студії та матеріали: Збірник наукових статей. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010 (у друці), див. препринт arXiv:1005.5466v1 [cs.CL]
 • Бук С.Лінгводидактичний потенціал корпусу текстів Івана Франка у викладанні української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної.— Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2010.— Вип. 5.— С. 70–74.
 • Бук С.Розрізнення анафори у корпусі текстів Івана Франка: “я” у “Перехресних стежках” // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.— 2010.— №11(198), Ч. 2.— С. 151–162.
 • Бук С.Статистичні характеристики роману Івана Франка “Основи суспільності” (на основі частотного словника твору) // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет “Львівська політехніка”.— 2010.— № 676.— С. 90-93.
 • БукС. Чоловічий антропонімікон роману Івана Франка “Перехресні стежки” // Лінгвістика. Збірник наукових праць.— Луганськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010.— С. 169–176.
 • БукС., Ровенчак А. Засади анотування внутрішніх елементів тексту у збалансованому текстовому банку даних української мови // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Зб. наукових праць / За ред Ф. С. Бацевича.— Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010.— С. 66-69.
 • БукС., Ровенчак А. Онлайн-конкорданс роману Івана Франка “Перехресні стежки” // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня-1 жовтня 2006 р.).— Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010.— Т. 2.— С. 203-211.

 

2009

 • Solomiya Buk Lexical Base as a Compressed Language Model of the World (on the material of the Ukrainian language) // Psychology of Language and Communication. 2009, vol. 13, no.2. P. 35–44.
 • Solomija Buk Writer Vocabularies of Ukrainian Authors // VARIA XVI: Zborník materiálov zo XVI. Kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 8.–10.11.2006).— Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2009. — S. 57–63.
 • Бук С.Структурне анотування у корпусі текстів (на прикладі прози Івана Франка) // Українська мова.— 2009.— № 3.— С. 59-71.
 • Kelih E., Buk S., Grzybek P., Rovenchak A.Project Description: Designing and Constructing a Typologically Balanced Ukrainian Text Database // Methods of Text Analysis: Omnibus volume.— Chernivtsi: ČNU, 2009.— P. 125-132.
 • БукС. Письменницька лексикографія та корпус текстів // Маґістр гри слова: Збірник статей на пошану проф. Ф. С. Бацевича.— Львів: Видавничий центр Львівського університету, 2009.— C. 42-56.

 

2008

 • Бук С.Лінгво-методичний аспект проблеми соціології лексикографії // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия “Филология”.— 2008.— Т. 21(60), №3.— С. 57–61.
 • Buk S., Rovenchak A.Menzerath–Altmann law for syntactic structures in Ukrainian // Glottotheory.— 2008.— V. 1, No. 1.— P. 10-17;arXiv preprint cs.CL/0701194.— 8 p.
 • Бук С.Сучасна лексикографія та корпусна лінгвістика: навчально-методичний аспект // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Зб. наук. праць / За ред. Ф.С.Бацевича.— Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008.— С.186–189.
 • Buk S., Mačutek J., Rovenchak A.Some properties of the Ukrainian writing system // Glottometrics.— 2008.— V. 16.— P. 63-79; arXiv preprint 0802.4198.— 17 p.

 

2007

 • Бук С.Учнівські корпуси в методиці викладання іноземної мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної.— Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2007.— Вип. 2.— С. 19–23.
 • Бук С.Соціологія лексикографії з погляду університетської кафедри та з перспективи ринку: Інтерв’ю з польським лексикографом Мирославом Баньком // Проблеми слов’янознавства.— 2007.— Вип. 56.— С. 327–333.
 • Бук С. Н.Конкорданс роману Івана Франка «Прехресні стежки» та світова практика // Proceedings of the International Conference on Computer Sciences and Information Technologies. September 27th–29th, Ukraine, Lviv.— Львів: В-во НУ «ЛП», 2007.— С. 330–331.
 • Buk, S., Rovenchak, A.Statistical Parameters of Ivan Franko’s Novel Perekhresni stežky (The Cross-Paths) // Quantitative Linguistics.— V. 62: Exact Methods in the Study of Language and Text.— Berlin; New York, 2007.— P. 39-48. arXiv preprint cs.CL/0512102.— 2005.— 11 p.
 • Бук С.Корпус текстів Івана Франка: спроба визначення основних параметрів // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing‑2006: Зб. наук. пр. / НАН України. Укр. мовн.-інформ. фонд, Таврійськ. нац. ун‑т ім. В. І. Вернадського; за ред.В. А. Широкова.— К.: Довіра, 2007.— С. 72–82.

 

2006

 • Бук С.Статистичні характеристики лексики основних функціональних стилів української мови: спроба порівняння // Лексикографічний бюлетень.— 2006.— Випуск 13.— С. 166-170.
 • Бук С.Частотний словник офіційно-ділового стилю: принципи укладання та статистичні характеристики // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць.— 2006.— Випуск 14.— С. 184-188.
 • Бук С.Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет “Львівська політехніка”.— 2006.— №559.— С. 100-103.
 • Бук С.До розрізнення деяких термінів на позначення мінімалізованого словника // Теорія і практика викладання української мови як іноземної.— 2006.— Вип. 1.— С. 76-79.
 • Бук С.Форми нарації в романі Іздрика “Подвійний Леон” // Слово і Час.— 2006.— №2.— С. 63-67.

 

2004

 • Buk, S. N., Rovenchak, A. A.Rank-Frequency Analysis for Functional Style Corpora of Ukrainian // Journal of Quantitative Linguistics.— 2004.— V. 11, No. 3.— P. 161-171; arXiv preprint cs.CL/0311033.— 2003.— 8 p.
 • Buk, S.Lexical Base as a Compressed Language Model of the World (on the material of the Ukrainian language) // arXiv preprintcs.CL/0402055.— 2004.— 8 p.
 • Бук С. Поняття семантизації в сучасній лінгвістиці // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет “Львівська політехніка”.— 2004.— № 503.— С. 63-66.
 • Бук С.Лексична основа української мови як компресована мовна модель // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.— Випуск 34.— Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— С. 289-293.

 

2003

 • Бук С. Дефінітивний мінімум у тлумачному словнику української мови для іноземців (на матеріалі іменників, які позначають тварин і частини їх тіла) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.— Випуск 30.— Львів: В-во ЛНУ імені Івана Франка, 2003.—С. 154-159.
 • Бук С.Частотний словник розмовно-побутового стилю сучасної української мови // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць.— Випуск 11. У 2 частинах / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред) та ін.—Част. І.— Донецьк: ДонНУ, 2003.— 350 c.— С. 266-271.
 • Бук С.Частотний словник наукового стилю сучасної української мови // Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки.— Випуск 44.— Черкаси: Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, 2003.—С. 90-96.
 • Бук С. Н.Методика виділення ядра лексичного мінімуму української мови // Мова і культура (Науковий щорічний журнал).— К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2003.— Вип. VI.— Т. 5, Ч. 1. Національні мови в їхній специфіці та взаємодії.— С. 25-31.

 

2002

 • Бук С. Лексичний мінімум: Теоретичні засади і принципи виділення // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет “Львівська політехніка”.— 2002.— №453.— 554 с.— С. 474-479.
 • Бук С.Проблеми семантичної метамови. (Спроба порівняння окремих концепцій) // Проблеми загального мовознавства.—Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.— С. 12-17.

 

1998

 • Бук Н., Бук С.Щодо вживання віддієслівних прикметників “ведучий” і “ведений” // Вісник: Проблеми української термінології.— Львів: Національний університет “Львівська політехніка”.— 1998.— №336.— С. 62-63.

 

тези доповідей:

 • Бук С. Дослідницький потенціал корпусу текстів у франкознавчих дослідженнях  // тези доповідей міжнародної наукової конференції  «Мова як світ світів: поетика і граматика текстових структур» <http://instpres.univ.kiev.ua/sites/default/files/pdfs/proga2012110809.pdf>
 • Бук С. Письменницький корпус текстів у дослідженні ідіолекту (на прикладі корпусу текстів великої прози Івана Франка) // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції Megaling 2012 <http://megaling.ulif.org.ua/coming-soonhtml>
 • Buk S.The Epithetization Index in a Work of Fiction (on the basis of the Text Corpus of Ivan Franko’s Long Prose Fiction) // Practical Applications of Linguistic Research Internet conference 2012.
 • Buk S. Evolution of the Temperature Parameter in Texts / S. Buk // LT26 : The 26th International Conference on Low Temperature Physics, August 10-17, 2011, Beijing International Convention Center, Beijing, China. – P. 196. (with coauthor)
 • Buk S. Corpus, statistical, and lexicographic aspects of long prose fiction by Ivan Franko / S. Buk // Spis abstraktуw Konferencji Slavicorp (22-23.11.2010). – P. 4.
 • Buk S. Writer’s Text Corpus and the Research of Quantitative Parameters of Author’s Language (Case of Ivan Franko Long Prose Fiction Text Corpus) // Spis abstraktów Konferencji Slavicorp. — P. 4.

<http://www.slavicorp.polon.uw.edu.pl/spis2.pdf >

 • Buk S., Humenchyk O., Mal’tseva L., Rovenchak A. Word-length-related parameters of text genres in the Ukrainian language // International Quantitative Linguistics Conference Qualico 2009: Text and Language: Structures, Functions, Interrelations: Abstracts. Graz, Austria, September 17-20, 2009.— P. 3-4.
 • Buk S., Rovenchak A.Corpus of Texts in Indigenous African Scripts // WOCAL6 – Cologne: World Congress of African Linguistics, 17-21 August 2009.— P. 73-74.
 • Бук С.Частотные словари в лексикографической практике некоторых славянских стран // IV Международная научная конференция «Язык, культура, общество». Москва, 27–30 сентября 2007 г.: Тезисы докладов.— С. 296.
 • Бук С.Корпус текстів Івана Франка: особливості структурної анотації // Горизонти прикладної лінгвістики. Доповіді міжнародної наукової конференції 24-28 вересня 2007, Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарєва. Мовно-інформаційний фонд України. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.— Сімферополь: В-во “ДиАйПи”, 2007.— С. 112–113.
 • Buk S.Ukrainian Language Statistical Researches: Modern State and Prospects // Materialele colocviului comemorativ internaţional „Tradiţie şi modernitate оn abordarea limbajului” consacrat aniversării a 65-a de la naşterea prof. Mircea Ioniţă. Bălţi, 11 noiembrie 2006.— Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2006.— P. 84–85.
 • Buk S., Rovenchak A.Menzerath-Altmann law for syntactic structures in Ukrainian // Abstracts from International scientific conference on Modern Methods in Linguistics held in honour of the anniversary of Prof. Gabriel L. Altmann, October 23rd and 24th, 2006, Budmerice Castle, Slovakia.— P. 2.
 • Бук С.Корпус текстів Івана Франка: спроба визначення основних параметрів // Горизонти прикладної лінгвістики. Доповіді міжнародної наукової конференції 20-27 вересня 2006, Україна, Крим, Партеніт / Ред. В. А. Широков, С. С. Дікарєва. Мовно-інформаційний фонд України. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.— Сімферополь: В-во “ДиАйПи”, 2006.— С. 115-116.
 • Бук С.Лексичні мінімуми в слов’янській лексикографічній традиції (на прикладі польської, російської та української практики) // Проблеми слов’янознавства.— 2004.— Випуск 54.— С. 236.
 • Бук С.Представлення дейктичної лексики в комп’ютерному тлумачному словнику-мінімумі української мови // VIVAT ACADEMIA: Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених-філологів.— Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.— 320 с.— С. 223-225.
 • Бук С.Вплив комунікативної лінгвістики на теорію і практику лексикографії // Комунікативна компетентність правників і їх зв’язки з громадськістю / За заг. ред. Токарської А. С.: Зб. наук. праць.— Львів: Львівський інститут внутрішніх справ, 2003.—168 c.— С. 115-117.

 

рецензії:

 1. Бук С.[Рецензія на:] Флорій Бацевич. Духовна синергетика рідної мови. Київ: Академія, 2009 // Критика.— 2009.— Рік ХІІІ, Число 11-12 (145-146).— С. 23.
 2. Бук С.[Рецензія на:] Світлана Мартінек. Український асоціативний словник: У 2 томах. Том 1: Від стимулу до реакції. Том 2: Від реакції до стимулу.— Львів: Національний університет імені Івана Франка, 2008 // Критика.— 2009.— Рік ХІІІ, Число 11-12 (145-146).—С. 17.
 3. Бук С.[Рецензія на:] Флорій Бацевич. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: Довіра, 2007 // Критика.— 2008.— Рік ХІІ, Число 6 (128).— С. 3.
 4. Бук С.[Рецензія на:] Горбач О. Арґо в Україні. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2006. 688 с. // Україна модерна.— Критика: Київ; Львів, 2007.— Ч. 12(1).— С. 299–304.
 5. Бук С.[Рецензія на:] Żmigrodski P. Wprowadzenie do leksykografii polskiej.— Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.— 286 s. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна.— 2006.— С. 199-201.
 6. Бук С., Ровенчак А.[Рецензія на:] І. Процик, Українська фізична термінологія на зламі XIX-XX століть // Журн. фіз. дослідж.— 2005.— Т. 9, № 3.— С. 273-274.
 7. Соломія Бук“Комунікативна лінгвістика” від Флорія Бацевича [Рец. на Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики.— К.: Видавничий центр “Академія”, 2004.— 344 с.] // Український гуманітарний огляд. Випуск ІІ.— К.: Критика, 2005.—С. 193-196.
 8. Бук С.Комунікативна лінгвістика від Флорія Бацевича [Рецензія на: Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики] // Каменяр.— 2005.— № 4.— листоп.— С. 10.

Наукова біографія

Мовознавець, кандидат філологічних наук (2005), доцент (2008).

Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (2001) з відзнакою за спеціальностями “українська мова та література”, “референт-перекладач” (англійська мова), “зарубіжна література”.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію “Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація” (керівник — доктор філол. наук., проф. Ф. Бацевич).

У 2004–2006 роках асистент кафедри українського прикладного мовознавства, 2006–2007 асистент, а з 2007 доцент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Викладає навчальні курси на філологічному факультеті та факультеті іноземних мов: “Вступ до мовознавства”, “Загальне мовознавство”, “Вступ до комп’ютерної лінгвістики”, “Сучасна лексикографія та корпусна лінгвістика”.

Аспірант ‑ Ілик Ольга, “Дискурсивні слова малої прози І.Франка: корпус, семантика, прагматика”.

Проекти

Розробила курс “Основи статистичної лінгвістики”.

Наукові інтереси: комп’ютерна лінгвістика, корпусна лінгвістика, статистична лінгвістика, лінгвістична семантика та прагматика, лексикографія.

Член редакційної колегії журналу Limbaj şi context = Speech and Context

Член Міжнародної асоціації квантитативної лінгвістики (IQLA — International Quantitative Linguistics Association)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!