Актуальні проблеми української граматики (україністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ДОБОСЕВИЧ УлянаФЛу-11м, ФЛу-12м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛу-11мдоцент ДОБОСЕВИЧ Уляна
ФЛу-12м

Опис курсу

Курс спрямований на поглиблене вивчення актуальних і проблемних
питань граматики української мови, а також на формування в студентів
практичних навичок, суть яких полягає у вмінні: 1) сприймати граматичний лад
мови як категорійну систему, сформовану з окремих значень, виражених
відповідною системою граматичних форм; 2) розмежовувати частини мови за
традиційною граматикою та за інноваційними школами І. Вихованця,
К. Городенської, І. Кучеренка, В.Горпинича; 3) аналізувати сучасні тенденції в
трактуванні граматичних явищ; 4) науково обґрунтувати належність будь-якого
слова до відповідної частини мови; 5) виявляти транспозитні зміни в системі
частин мови, ураховуючи різні ступені цього явища; 6) виробити систему
прийомів та засобів для пояснення складних і проблемних явищ морфології у
системі середньої освіти.
У системі середньої освіти важливе значення має оволодіння мовою як
інструментом пізнання і розуміння світу. Українська мова як предмет вивчення у
школі передбачає опанування граматичною структурою і системою мови,
зокрема – морфологією. Свідоме і глибоке оволодіння морфологічною
структурою сучасної української літературної мови з розумінням природи і
механізмів її динамічних процесів є важливим фактором ґрунтовної,
комплексної підготовки учителя-словесника. Воно можливе лише тоді, коли
майбутній фахівець отримає глибокі теоретичні знання з морфології, а також
зуміє застосувати їх на практиці, донести до розуміння учнів.
Серед актуальних питань української граматики виокремлюють низку таких, які
ще потребують наукової інтерпретації та пошуку інструментарію для їх вивчення
у середній школі. Це 1) розроблення частиномовної класифікації, її принципів і
проблемних питань; 2) аналіз морфологічного синкретизму, нейтралізації,
транспозиції, десемантизації граматичних значень; 3) аналіз еволюційних
процесів у сфері морфологічних категорій і систем. Одним із завдань курсу є
адаптувати ці наукові проблеми до вивчення у шкільному курсі, а відтак
запровадити у практику шкільного навчання вміння бачити, аналізувати та
інтерпретувати проблемні питання морфології.
Актуальні проблеми української граматики – це важливий і необхідний
компонент програми професійної філологічної освіти з орієнтацією на потреби
середньої школи.

Мета курсу – допомогти осмислити глибинні динамічні процеси у
морфологічній структурі української мови на синхронному та діахронному
зрізах, сформувати систематизовані наукові знання про традиційні (їх
використовує шкільна граматика) й нові підходи у класифікації та аналізі
морфологічних явищ, адаптувати нові підходи до системи шкільної освіти;
випрацювати методи та підходи, а також систему авторських вправ для
використання у шкільній практиці і у роботі факультативів з української мови

Рекомендована література

Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика
української мови: Морфологія. – К., 1993.
2. Болюх О. В. Морфолого-синтаксичні особливості прислівника //
Мовознавство. – 1994. – № 6.
3. Варзацька Л. О. Вивчення морфології у взаємозв’язку з лексикою,
синтаксисом і стилістикою / Л. Варзацька // Українська мова і
література в школі. – 1978. – №7. – С. 63–69.
4. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. –
К., 1988.
5. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія
української мови. – К., 2004.
6. Глібчук Н.М. Партикуляція – один із шляхів виникнення
міжчастиномовних омонімів // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць /
Донецький нац. ун-т, наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ,
2011. – Вип. 22. – С. 77-82.
7. Глібчук Н.М. Синкретизм у площині функціональної омонімії //
Україноцентризм наукового сумління: Збірник наукових праць на
пошану професора Зеновія Терлака. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 91-
113.
8. Глібчук Н.М. Синкретична природа незмінюваних прикметників / Н.
Глібчук // Вісник Львівського університету. – Львів: Видавничий
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.13 -23. – Серія філологічна. –
Вип. 63. – С. 13-23.
9. Глібчук Н.М. Транспозитний потенціал абстрактних іменників
негативної та позитивної оцінки // Граматичні студії: зб. наук. праць /
Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця: ТОВ
«Нілан-ЛТД», 2015. – С. 33-38.
10. Глібчук Н.М., Добосевич У. Б. Сучасна українська мова. Морфологія.
Практикум. – К., 2009.
11. Глібчук Н.М., Добосевич У. Б. Словник міжчастиномовних омонімів
української мови. – Львів, 2016.
12. Гнатюк Г. М. Ад’єктивація дієприкметників у сучасній українській
літературній мові // Мовознавство. – 1983. – № 1.
13. Гнатюк Г. М. Дієприкметник у сучасній українській літературній
мові. – К., 1982.
14. Горпинич В. О. Морфологія української мови. – К., 2004.
15. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна. – К.,
2011.
16. Гринчишин Д. Г. Явище субстантивації в українській мові. – К, 1965.
17. Добосевич У.Б. До питання про частиномовний статус модальника / У.
Б. Добосевич // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. –
2017. – Вип. 64(1). – С. 151-159.
18. Добосевич У.Б. Критерії та прийоми визначення частиномовного
статусу морфологічних транспозитів // Вісник Львівського
університету. – Серія філологічна. – Вип.57. – 2012. – С.37-47.
19. Добосевич У.Б., Глібчук Н.М. Лексикографічне опрацювання явища
міжчастиномовної омонімії // Слово и словарь. Vocabulum et
vocabularium. Лексикографічний бюлетень. – Харків, 2011.- С.90-92.
20. Добосевич У.Б. Субстантивація як вияв транспозитних можливостей
різних частин мови // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць / Донецький
нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – Вип.
22. – С. 91-97.
21. Добосевич У.Б. Явище морфологічної транспозиції в аспекті
синтаксичних параметрів // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і
новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного
форуму молодих учених, Київ, 24-26 квітня 2012 року. – К.: ІУМ
НАНУ, 2012. – С. 101-105.
22. Дубовик С. Лінгвістичні основи вивчення категорії відмінка іменника
на засадах функціонального підходу у вищій школі / С.Г. Дубовик //
Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 14. — С. 117-
120.
23. Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної
мови. Ч. І. – К., 1972.
24. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. –
Донецьк, 1996.
25. Карпенко Ю. О. Ще раз про критерії виділення частин мови //
Мовознавство. – 2001. – № 3.
26. Костусяк Н.М., Межов О.Г. Системно-структурна організація
морфологічного рівня сучасної української літературної мови:
функційно-категорійний вимір
Рецензія на: І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, А.П. Загнітко, С.О.
Соколова. Граматика сучасної української літературної мови.
Морфологія. Київ, 2017Мова статті: українська • Українська мова,
2019, 4(72):133.
27. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови.
Морфологія. – К., 1961. – Ч. І; 1964. – Ч. II.
28. Кучеренко І. К. Актуальні проблеми граматики. – Львів, 2003.
29. Кушлик О. П. Комплексне визначення частиномовного статусу
“перехідних” одиниць // Мовознавство. – 1997. – № 4-5.
30. Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. – К.,
1983.
31. Методика викладання української мови в середніх освітніх закладах /
за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2009. – С. 305-215.
32. Нагрибельна І. Вивчення службових частин мови у 7 класі
(Функціонально-стилістичний підхід) / Інна Нагрибельна // Дивослово.
– 2002. – № 6. – С. 24–27.
33. Словник української мови: В 11 т. – К., 1970-1980.
34. Стріха А.Д.; Гуревич А.Ю. Цікава граматика / А. Д. Стріха,
А. Ю. Гуревич. – К.: Рад. шк. 1991. – 112 с.
35. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К.
Білодіда. – К., 1969.
36. Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. – 2-ге
вид., перероб. і доп. – К., 1997.
37. Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. – 2-ге
вид., перероб. і доп. – К., 2000.
38. Сучасна українська літературна мова / За ред. О. Д. Пономарева. – К.,
1997.
39. Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000.
40. Український правопис. 2019.
41. Шкільник М. Проблемний підхід до вивчення частин мови: посіб. для
вчителів / М. М. Шкільник. – Київ : Рад. школа, 1986. – 136 с.
42. Широков В. А., Лучик А. А. Парадигмальні засади лінгвістики першої
половини XXI століття// Мовознавство. – 2021 – №5.
43. Ющук І. Художній текст у вивченні мови//Дивослово. – 2021. – №4