Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛо-11мдоцент МИКИТЮК Володимир

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Магістерський семінар» є створення для здобувачів сприятливого фахового середовища для формування структури власного дослідження, визначення найбільш відповідних методів його проведення та опрацювання наукової літератури за напрямом; формування практичних знань, необхідних для належної підготовки та успішного захисту магістерської роботи.

Завдання:

 • створити навчально-наукову дослідницьку групу, робота в якій допоможе здобувачам здійснювати наукові дослідження на належному рівні та відповідно до встановленого плану;

 • сформувати в здобувачів цілісне теоретичне уявлення про методологію наукового пізнання;

 • ознайомити учасників семінару з вимогами до наукових досліджень, основами їх планування, організації;

 • ознайомити здобувачів із науковими методами, які застосовуються в процесі дослідження;

 • передати здобувачам знання та вміння зі здійснення пошукової та творчої діяльності в професійній сфері;

 • навчити магістрантів здійснювати наукові комунікації, брати участь у публічному обговоренні результатів науково-дослідної діяльності на різних етапах виконання дисертаційної роботи;

 • спрямувати здобувачів у сучасне русло гуманітаристики, педагогічної думки, адже магістерська робота має містити покликання на відповідний досвід не лише мовознавства, літературознавста чи педагогіки, а й на досягнення суміжних наук.

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен знати:

  • методологію наукового пізнання;

  • сучасні наукові дослідження з проблематики своєї наукової теми, зокрема бути всебічно обізнаним із історіографією, щоб у своїй роботі врахувати напрацювання попередників;

  • сучасні тенденції, напрями і закономірності розвитку української філологічної та педагогічної науки;

  • принципи організації наукової діяльності та наукових досліджень;

  • алгоритми постановки теми, проблеми та мети наукового дослідження;

  • принципи системного мислення у науковій діяльності;

  • основи методології емпіричних досліджень;

  • методи теоретичних та прикладних досліджень;

  • технологію роботи над дисертацією;

  • принципи організації наукової праці;

  • технологію презентації, захисту та впровадження результатів наукових досліджень;

повинен вміти:

  • ефективно організовувати науково-дослідну діяльність;

  • аналізувати сучасні процеси розвитку мовознавства, літературознавства, методики викладання фахових дисциплін у середній школі вибирати адекватні методи наукових досліджень;

  • формулювати тему, проблему та мету наукового дослідження;

  • виділяти об’єкт і предмет дослідження;

  • розробляти план проведення науково-дослідних робіт;

  • вибирати й ефективно використовувати сучасну методологію дослідження;

  • здійснювати системний підхід до дослідження явищ і процесів;

  • проводити наукові дослідження із застосуванням емпіричних методів;

  • виконувати обробку емпіричного фактажу;

  • формулювати гіпотези, розроблювати класифікації, отримувати і обґрунтовувати наукові результати з використанням методів теоретичного дослідження;

  • ефективно використовувати існуючі інформаційні ресурси з різних джерел, аналізувати й обробляти інформацію;

  • застосовувати сучасні методи та інструменти наукового дослідження;

  • виконувати оформлення, презентацію, захист та впровадження результатів науково-дослідної роботи;

  • аналізувати, оцінювати і порівнювати різні теоретичні концепції в галузі дослідження і робити висновки;

  • проводити самостійне наукове дослідження, що характеризується академічною доброчесністю;

  • генерувати власні нові наукові ідеї, доводити їх до кола зацікавлених осіб, розширюючи межі наукового пізнання;

  • оцінювати достовірність результатів наукових досліджень;

  • провадити наукову дискусію.

Рекомендована література

 1. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.

 2. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во Закарпатського ун-ту, 2003. 62 с.

 3. Вержиховська О.М., Гурський В.А., Плахтій М.П. Науково-дослідна діяльність у галузі освіти.: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2015. 137 с.

 4. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. О.І. Гуторов. Харків : ХНАУ, 2017. 272 c.

 5. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302- 2015.pdf

 6. Каламбет С.В. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2015. 191 с.

 7. Карпаш О.М., Райтер П.М., Карпаш М.О. Методологія наукових досліджень. Івано- Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. 253 с.

 8. Кодекс академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка. URL: https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/

 9. Корягін М.В., Чік М.Ю. Основи наукових досліджень. К.: Алерта, 2014. 622 с.

 10. Мазур О.В. Основи наукових досліджень : посібник для студентів філологічних спеціальностей. Вінниця : Нова Книга, 2013. 119 с.

 11. Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання): Науково-методичний посібник для студентів . Київ : Ленвіт, 2010. 120 с.

 12. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. Підручник. К.: Знання, 2005. 309 с.

 13. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010.

 14. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : Академія, 2010. 215 с.

 15. Ференц Н. Сучасні методологічні засади літературознавства: навчально-методичний посібник. Ужгород, 2021. 140 с.

Допоміжна

 1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. 70 c.

 2. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації науково-дослідної роботи: навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Київ: Форум, 2000. 271 с.

 3. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень. К.: Центр учбової літератури, 2014 142 с.

 4. Глущенко В. А. Лінгвістичний метод і його структура. Мовознавство. 2010. № 6. С. 32–44.

 5. Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Попова Л. О. Магістерська робота: від задуму до захисту: методичний путівник. Луганськ, 2004. 21 с.

 6. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII/ URL: https://zakon.rada.gov.ua/

 7. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015р. № 848- VIII URL: /https://zakon.rada.gov.ua/

 8. Зосимов А. М. Дисертаційні помилки: монографія. Х. : ІНЖЕК, 2009. 264 с.

 9. Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: навч. посіб..Рівне: НУВГП, 2010. 176 с.

 10. Кравченко Н. К. Методи лінгвістичних досліджень [Електронний ресурс]. URL: http://discourse.com.ua/lekcii/

 11. Краус Н.М. Методологія та організація наукових досліджень: навчально-методичний посібник. Полтава: Оріяна, 2012. 183 с.

 12. Мартинюк А. П. Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навч.- метод. посібник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. 40 с. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream

 13. Мороз І. В. Структура дипломних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. Київ, 1997. 56 с.

 14. Мосейчук О. М. Методи проведення лінгвістичних досліджень: нав.- метод. посіб. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2012. 75 с.

 15. Основні вимоги до дипломних та випускних робіт студентів-філологів: метод. рекомендації / Уклад. О. Штонь, В. Буда. – Тернопіль, 2000. 21 с.

 16. Партико З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації: навч. посіб. Запоріжжя : КПУ, 2015. 235 с.

 17. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23.03.2016р. №261/https://zakon.rada.gov.ua/

 18. Русанівський В.М. Методологія, теорія і часткові методи лінгвістичних досліджень. Мовознавство. 1975. № 2. С. 3–12.

 19. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник. Полтава: Довкілля-К, 2008.

 20. Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти. Київ: Вид.центр КНЛУ, 2003. 120 с.

 21. Чернілевський Д.В. Методологія наукової діяльності: Навчальний посібник : Вид. 2-ге, допов. Вінниця, 2010.

 22. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. К.: Знання, 2006. 307 с.

Інтернет-ресурси

 1. Відео матеріали із статистичними методами. URL: https://www.dropbox.com/sh/ytxbpyesea7g5ze/AAA774Urt-lXh8V5RWqQufPUa

 2. Реєстр наукових фахових видань України. URL: http://nfv.ukrintei.ua/

 3. Як створити Google-форму. URL: https://www.youtube.com/watch?v=gDi2V32vlns

 1. Committee on Publication Ethics. URL: https://publicationethics.org

 2. Committee on Publication Ethics. URL: https://publicationethics.org

 3. Google scholar. URL: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk

 4. Open Science in Ukraine (OSU). Комплексна підтримки наукових журналів в мережі Інтернет. URL: https://openscience.in.ua/doi-suffix.html

 5. ResearchGate.URL: https://www.researchgate.net/

 6. Salami publication. Case. URL: https://publicationethics.org/search?t=salami

 7. Scimago Journal & Country Rank. URL: https://www.scimagojr.com

 8. SCOPUS. URL: https://www.scopus.com/home.uri

 9. Universal Decimal Classification. URL: http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y

 10. Web of Science. URL: https://apps.webofknowledge.com

12. Інформаційні ресурси

  1. Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова” URL : http://www.ukrbook.net/

  2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника URL : http://www.lsl.lviv.ua/

  3. Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека. URL : https://lonpb.com.ua/

  4. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка URL : https://lnulibrary.lviv.ua/

  5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. URL : http://www.nbuv.gov.ua/

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус