Навчальна музейно-архівна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44.5Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4135ФЛк-21Туз О.
ФЛк-21Филипець О.
ФЛк-21Винниченко С.
ФЛк-21доцент Сливинський О.

Опис курсу

Музейно-архівна практика є органічною частиною навчального процесу студентів спеціалізації 035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська, філологічного факультету. Процес становлення викладача польської мови та літератури, ученого-полоніста передбачає на лише оволодіння знаннями зі спеціальних дисциплін, а й ознайомлення з особливостями роботи інших інституцій, зокрема архівів, музеїв, бібліотек. Практика відбувається протягом трьох тижнів після завершення літньої екзаменаційної сесії.

Протягом практики в музеях та архівах студенти звертають особливу увагу на матеріали, пов’язані з науковими, літературними, мовними та мистецькими зв’язками України з Польщею, з’ясовують можливості їх використання при написанні курсових та дипломних робіт.

Залежно від профілю установи, обраної базою практики, керівник може давати студентам індивідуальні завдання, про виконання яких вони звітують під час захисту практики.

Захист практики організовується у вересні. Студенти подають письмовий звіт й опрацьовані матеріали відповідно до отриманих індивідуальних завдань.

Рекомендована література

Основна

 1. Архівні установи України: Довідник / Держкомархів України. – Київ, 2000. Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / за заг. ред. Я.С. Калакури та І.Б. Матяш. – Київ, 2002.
 2. Архівістика: термінологічний словник / авт.-упоряд. К.Є. Новохатський, К.Т. Селіверстова, Н.І. Гончарова та ін. – Київ, 1998.
 3. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство. – Київ, 2007.
 4. Баско Л. І. Науково-освітня робота: пошук і перспектива // Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи (Збірник тез доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького). – Дніпропетровськ, 1999. – С. 149–151.
 5. Бєлофастова Т. Ю. Музейно-педагогічні програми в контексті соціально-культурних технологій // Друга міжнародна науково-практична конференція «Відкриті еволюціонуючі системи» (1–30 грудня 2003 р.): Збірник матеріалів. – Том ІІ. – Київ, 2004. – С. 12–16.
 6. Білавич Д. Я. Культурно-освітній проект «Львів музичний»: досвід співпраці з партнерами // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Другої науково-практичної конференції (25–26 вересня 2014 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ, 2014. – C. 16–18.
 7. Білик З. Про деякі проблеми музейної справи // Музей ХХІ століття: Матеріали науково-практичної конференції до 115-ї річниці Львівського історичного музею. Львів, 12 жовтня 2008 р. / Львів. іст. музей. – Львів, 2008. – С. 7–11.
 8. Боряк Г.В. Національна архівна спадщина України та державний реєстр “Археографічна Україніка”. Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи. – Київ, 1995.
 9. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: посібник / перекл. з нім. В.Лозинський, О.Лянг, Н.Назаркевич. – Львів, 2005.
 10. Василишин М. С. Інноваційна освітня діяльність музеїв в Україні і Польщі // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції (24–25 вересня 2013 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ, 2013. – C. 15–17.
 11. Вітрик І. С. Музеї в системі освіти (на досвіді роботи Національного музею історії України) // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Другої науково-практичної 10 конференції (25–26 вересня 2014 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ, 2014. – C. 19–21.
 12. Гайда Л. А. Музеєзнавство в закладах освіти: навчально-методичний посібник. – Кіровоград, 2006.
 13. Громадські музеї Львівщини: довідник: у 2 т. / авт.-упоряд.: Л. Перейма, Я. Огоновська, М. Зобків, Г. Івановська; наук. ред.: О. Роман, Л. Перейма, О. Перелигіна; літ. ред. Я. Тучапський; худ. ред. Ю. Поляков; відп. за вип. Б. Чайковський; Львівський історичний музей. – Львів, 2007.
 14. Гуль М., Зарубій Е., Піцишин М., Семенюк Д., Станчак Я. Львівський історичний музей // Матеріали до уроків із використанням елементів музейної педагогіки у 5–6 класах: за матеріалами проекту «Школа і музей: працюємо разом» / за ред. О. Караманова, А. Цибка. – Львів, 2008. – С. 96–112.
 15. Гурець М. П. Роль музейної педагогіки у формуванні музейної культури молоді // Могилянські читання 2006 року: Зб. наук. пр.: Доля музейних зібрань / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник; ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 219– 223.
 16. Енциклопедія Львова. Т. З / за ред. А. Козицького та І. Підкови. Т. І-ІІІ – Львів, 2007–
 17. Закон України «Про музеї і музейну справу» // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 25.
 18. Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15.
 19. Закон України «Про охорону культурної спадщини» // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 39.
 20. Караманов О. В. Застосування біографічних досліджень у музейно-педагогічній діяльності // Треті Зарембівські читання: Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань «Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції», присвячених 20-річчю Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (м. Київ, 23 травня 2011 р.): зб. наук. пр.: Титова О. М. (гол. ред.), Гріффен Л. О., Посохов С. І. та ін. / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ, 2011. – С. 183–187.
 21. Караманов О. В. Методичні аспекти розробки й упровадження музейно-педагогічних програм і проектів в освітньому просторі України // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Другої науково-практичної конференції (25–26 вересня 2014 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ, 2014. – C. 38–41.
 22. Караманов О. В. Музей – ВНЗ: принципи побудови інтегрованого заняття // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 33–36.
 23. Караманов О. В. Музей – школа – університет: особливості педагогічної взаємодії у сучасному «суспільстві знань» // Освіта та педагогічна наука. – 2013. – № 4 (159). – С. 44–50.
 24. Караманов О. В. Роль музейної педагогіки у процесі соціалізації особистості // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2007. – Вип. 22 – С. 58–64.
 25. Кузьміна М., Железник О. Зображення Богородиці на іконах зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького: (урок з циклу «Дорога до храму») // Bолинський музейний вісник: Наук. зб.: Вип. 6. / упр-ня культури Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; каф. документознавства і музейн. справи СНУ ім. Лесі Українки; Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2014. – С. 151–157.
 26. Культурна спадщина України: Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища. Збірник офіційних документів/ відп. ред. М.В.Гарник. – Київ, 2002.
 27. Маньковська Р. Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку // Краєзнавство: науковий журнал. – 2013. – Ч. 3 (84). – С. 75– 84.
 28. Мартем’янова Н. С. До питання про умови особистісноорієнтованої, розвиваючої освіти у музейному середовищі // Вісімнадцяті сумцовські читання. Матеріали наукової конференції на тему «Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства», Харків, 18 квітня 2012 р. / Харківський історичний музей. – Харків, 2012. – C. 119–124.
 29. Мережа центральних державних архівів України // Архіви України. – 1992. – № 4.
 30. Овчарова О. В., Якушева-Омельянчик Р. М., Сургай Л. С. Словник-довідник музейного працівника. – Київ, 2013.
 31. Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Держкомархів України. – Київ, 2001.
 32. Пасічник Р., Білавич Д. Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові // Школа і музей: працюємо разом. Навчально-методичний посібник із музейної педагогіки (5–8 класи) / За ред. О. Караманова (наук. ред.), А. Цибка (відп. ред.). – Львів, 2009. – C. 233–242.
 33. Перейма Л. Музеї Львова, які працюють на громадських засадах: досягнення і проблеми // Музеї Львова: події, колекції, люди: матеріали науково-практичної конференції, Львів, 27–28 жовтня 2011 року / 43 Львівський історичний музей. – Львів, 2012. – С. 185– 212.
 34. Положення про Державний реєстр національного культурного надбання, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 1992 р. – № 466.
 35. Пусепліна Н. Музейно-педагогічна діяльність у системі освіти дорослих // Збірник наукових праць Полтавського держ. педагогічного університету ім. В. Г.Короленка: Педагогічні науки. 03/2011. – Вип. 3: Педагогічні науки. – 2011. – С. 30–34.
 36. Рябчук С. Музей і освітні програми // Музейний простір: науковопопулярний журнал. – № 1 (1). – 2011. – С. 33–35.
 37. Стеценко А. Музейна педагогіка як напрям діяльності Львівського музею історії релігії // Школа і музей: працюємо разом. Навчальнометодичний посібник із музейної педагогіки (5–8 класи) / За ред. О. Караманова (наук. ред.), А. Цибка (відп. ред.). – Львів, 2009. – C. 212–232.
 38. Хмільовський М., Стеценко А. Львівський музей історії релігії // Школа і музей: працюємо разом. Навчально-методичний посібник із музейної педагогіки (5–8 класи) / за ред. О. Караманова (наук. ред.), А. Цибка (відп. ред.). – Львів, 2009.
 39. Червонюк О. Львівська галерея мистецтв // Матеріали до уроків із використанням елементів музейної педагогіки у 5–6 класах: за матеріалами проекту «Школа і музей: працюємо разом» / За ред. О. Караманова, А. Цибка. – Львів, 2008. – С. 91–95.

Інформаційні ресурси

http://www.lhm.lviv.ua/index.htmlhttp://lvivgallery.org.ua/

http://nm.lviv.ua/

http://mydim.ua/companies/museum/artistic-and-memorial-museum-of-olena-kulchytska/

http://ethnology.lviv.ua/ua/57/muzey_etnografi%D1%97_ta_hudojnogo_promyslu.html

https://photo-lviv.in.ua/muzej-oleksy-novakivskoho-zaproshuje-na-ekskursiyu/

http://www.salomeamuseum.lviv.ua/

http://dim-franka.lviv.ua/

http://lvivpharmacy.org.ua/

http://lvivarnya.com.ua/

http://lvivgallery.org.ua/museums/palac-lozynskogo

http://lvivgallery.org.ua/museums/palac-potockyh

http://lvivgallery.org.ua/museums/muzey-zapovidnyk-oleskyy-zamok

http://lvivgallery.org.ua/museums/muzey-zapovidnyk-zolochivskyy-zamok

http://lvivgallery.org.ua/museums/muzey-zapovidnyk-pidgoreckyy-zamok

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Muzejna_sprava

https://tsdial.archives.gov.ua/

 

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму