Суспільно-політичний переклад

Тип: На вибір студента

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент МАКСИМІВ ОльгаФЛа-41, ФЛп-41
814доцент ЗАБУРАННА ОрестаФЛя-41, ФЛя-42, ФЛх-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ФЛх-41доцент МАКСИМІВ Ольга
ФЛа-41доцент МАКСИМІВ Ольга
ФЛя-41доцент МАКСИМІВ Ольга
ФЛп-41доцент МАКСИМІВ Ольга

Опис курсу

Курс «Суспільно-політичний переклад» належить до вибіркових дисциплін, що формують перекладацьку базу бакалавра-філолога зі спеціальності 035 “Філологія”. Курс створено, щоб надати студентам необхідні знання та навички з суспільно-політичного перекладу мови, яку вивчають. Курс присвячений вивченню різних аспектів теорії та практики перекладу, особливостям перекладу суспільно-політичних текстів зокрема, вивчаються різні способи передачі лексичних, граматичних і жанровостилістичних труднощів відповідної східної мови українською та навпаки, адекватне відтворення термінології, реалій професійної сфери та суспільного життя тощо.

Мета та цілі курсу
Метою курсу є навчити студентів адекватно передавати зміст і стилістичні особливості перекладних суспільно-політичних текстів. Основні завдання дисципліни:
• навчити студентів визначати жанр вихідного тексту, його проблемні ділянки, стильові особливості і знаходити найбільш прийнятні варіанти перекладу текстів на потрібну мову;
• практикувати письмовий переклад газетно-журнальних матеріалів, офіційних документів.

Очікувані результати навчання. Студент повинен знати функціонально-стилістичні особливості загальнополітичних і публіцистичних текстів необхідний обсяг лексико-фразеологічних одиниць, політичних термінів і реалій суспільно-політичного дискурсу.
Студент повинен уміти використовувати на практиці перекладацькі прийоми; перекладати суспільно-політичні тексти відповідною східною мовою українською у письмовій формі; вибирати перекладацьку стратегію згідно виду перекладу.

Теми:

1-2/4 Тема 1. Суспільно-політичний переклад в контексті
загальнолінгвістичної теорії перекладу. Місце суспільно-політичного перекладу в класифікації видів перекладу. Лекційне
заняття Практичне заняття
3-4/4 Тема 2. Жанрово-стилістичні особливості суспільно-політичних текстів і загальні проблеми їхнього перекладу. Лекційне
заняття Практичне заняття
5-8/8 Тема 4. Стилістичні особливості суспільно-політичних текстів. Лексика. Лекційне
заняття Практичне заняття
9-10/4 Тема 4. Стилістичні особливості суспільно-політичних текстів. Синтаксис. Лекційне
заняття Практичне заняття
11-12/4 Тема 5. Стилістичні особливості суспільно-політичних текстів. Граматика. Лекційне
заняття Практичне заняття
13-14/4 Тема 6. Переклад власних назв і посад в суспільно-політичних текстах. Лекційне
заняття Практичне заняття

Пререквізити. Студент має володіти базовими знаннями відповідної східної мови і теорії та практики перекладу.

Питання до залуку.
1. Структура газети / журналу.
2. Стилістичні особливості суспільно-політичних текстів.
3. Лексичні особливості суспільно-політичних текстів.
4. Публіцистична лексика і її місце в літературній мові, образність і емоційність лексичних засобів в текстах ЗМІ.
5. Особливості перекладу вільних словосполучень.
6. Образна фразеологія. Ідіоми-кліше в текстах публіцистичного дискурсу.
7. Лексичні трансформації при перекладі суспільно-політичних текстів.
8. Граматичні трансформації при перекладі суспільно-політичних текстів.
9. Зміна структури речення при перекладі. Найпоширеніші види змін структури пропозиції при перекладі текстів публіцистичного дискурсу.
10. Переклад власних назв і посад в суспільно-політичних текстах.

Рекомендована література

Основна:
1. Зиборова, Г.М. Трудности перевода общественно-политического текста с английского на русский / Г.М. Зиборова. – М.: Росспэн, 2000. – 228 с.
2. Микоян А.С. Проблемы перевода текстов СМИ [электронный ресурс] / А.С. Микоян. − Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text12/12.htm.
3. Восточные языки: приемы перевода: учеб. пособие / О.В.Дубкова, С.С.Колышкина. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2007. – 80 с.

Додаткова:
1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение / И.С. Алексеева. – 2-е стереотип. изд-е – СПб. : Филологический факультет СПбГУ; М. : Издательский центр “Академия”, 2006. – 352 с.
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода: лингвистические аспекты. – М.: Высш. шк., 1990. – 250 с.
3. Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. – М., 2003.
4. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М.: Воениздат, 1980. – 236 с.
5. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М., 1974.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус