МАКСИМІВ Ольга

Посада: завідувач кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-04

Електронна пошта: olha.maksymiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Курси

Публікації

 1. Максимів О. Й. Виноград та фінікова пальма у Біблії та Корані // Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Львів, 20-22 травня 2003 р.). – Львів, 2003. – Кн.2. – С.4448.
 2. Максимів О. Й. Вступ до фонетики сучасної літературної перської мови. Матеріали до практичного курсу. – Львів, 2007. – 50 с.
 3. Максимів О. Й. Передавання перських географічних назв українською мовою // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 42. – Львів, 2007. – C. 169178.
 4. Максимів О. Й. Корпус перської мови як джерело матеріалу для навчальних словників-мінімумів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 45. – Львів, 2008. – С. 164169. 
 5. Максимів О. Й. Корпус перської мови як джерело матеріалу для частотного словника // Східний світ. – № 4. – Київ, 2008. – С. 109114.
 6. Максимів О. Й. Принципи укладання частотного словника газетної лексики сучасної перської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та літератури. – № 14. – Київ, 2009. – С. 811. 
 7. Maksymiv O. Pāygāhdādehā-ye zabāne fārsi va marāhele talife farhange basāmadi // Chekideye maqhālāte sheshomin majma’-e beynolmelaliye ostādāne zabān va adabiyyāte fārsi. – Tehrān, 1387. – S. 179.
 8. Максимів О. Методика виявлення ключових слів на основі зіставлення лексики частотних словників // Studia Linguistica. – Вип. 3. – Київ, 2009. – С. 192–199.
 9. Максимів О. Й. Динаміка етноспецифіки на різних мовних рівнях // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “ХІІІ сходознавчі читання А. Кримського”, м. Київ, 22–23 жовтня 2009 р. – К., 2009. – С. 75–77.
 10. Максимів О. Й. Лексична система перської мови у частотних словниках різних функціональних стилів // Культура народов Причерноморья. – № 182. – Сімферополь, 2010. – С. 85–89.
 11. Максимів О. Й. Проблема меж слова в укладанні частотних словників перської мови // Сходознавство № 51. – Київ, 2010. – С. 81–93.
 12. Максимів О. Й. Мікросемантична етноспецифіка перської та української публіцистики // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 54. – Львів, 2011. – С. 118–129.
 13. Максимів О. Й. Етноспецифіка лексичної системи перської мови (на матеріалі публіцистичного стилю) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 “Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії”. – К., 2012. – 18 с.
 14. Максимів О. Й. Етноспецифіка лексичної системи перської мови (на матеріалі публіцистичного стилю) : дис. канд. філол. наук : 10.02.13 / Максимів Ольга Йосифівна; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2012.304 с.
 15. Максимів О. Й. Топонімія в українській і перській публіцистиці як складник двох етномовних картин світу / Ольга Максимів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 59. – Львів, 2013. – С. 116–123.
 16. Максимів О. Й. Принципи укладання навчального українсько-перського словника / Н. М. Захлюпана, О. Й. Максимів, М. Ю. Стельмах, І. В. Яремчук // Східний світ. – № 1. – Київ, 2013. – С. 4146. 
 17. Максимів О. Й. Лексико-семантична етноспецифіка перської та української публіцистики / Ольга Максимів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 61. – Львів, 2014. – С. 62–71.
 18. Максимів О. Специфіка частотних словників публіцистичного стилю сучасних перської та української мов // Сходознавство. – № 68. – Київ, 2014. – С.  66–76.
 19. Максимів О. Морфосемантична етноспецифіка перської та української публіцистики / Ольга Максимів // Наукові записки. – Випуск 136. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 279–286.

Біографія

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка у 2002 році за спеціальністю «Мова та література (перська)” (кваліфікація – “філолог. Викладач перської мови та літератури. Викладач української мови та літератури”). В ЛНУ працює з вересня 2002 року.

Читає курси: “Теорія і практика перекладу”, “Суспільно-політичний переклад”, “Перська мова”.

Член громадської організації «Всеукраїнська організація викладачів української мови і літератури».

Член експертної комісії під час проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальностей 8.02030302 “Мова і література (китайська)”, 7.02030304, 8.02030304 “Переклад (китайська)”, а також первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Галузевий переклад: перська мова, англійська мова” зі спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Київському національному лінгвістичному університеті.

Методичні матеріали

Максимів О. Й. Вступ до фонетики сучасної літературної перської мови. Матеріали до практичного курсу. – Львів, 2007. – 50 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!