Теоретичні аспекти сучасного слов’янського літературознавства

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент КРАВЕЦЬ ОльгаФЛчес-11м, ФЛхрв-11м, ФЛблг-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛчес-11мдоцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛхрв-11мдоцент КРАВЕЦЬ Ольга
ФЛблг-11мдоцент КРАВЕЦЬ Ольга

Опис курсу

Програма лекційно-практичного курсу «Теоретичні аспекти сучасного слов’янського літературознавства» розрахована на перший семестр І курсу навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» (другому магістерському рівні).

Загальна кількість становить 90 годин, 16 лекційних/16 практичних, самостійна робота – 58 годин. Завдання курсу – висвітлити головні проблеми зазначеної дисципліни «Теоретичні аспекти сучасного слов’янського літературознавства».

Мета

Навчальна дисципліна «Теоретичні аспекти сучасного слов’янського літературознавства» має на меті ознайомити студентів із сучасними тенденціями розвитку слов’янського літературного процесу. Передбачено, що слухачі курсу засвоюють лекційний теоретичний матеріал з метою подальшого вміння застосувати його в практичній діяльності. Саме так студенти розвивають свої літературознавчі компетенції та пізнають особливості слов’янського літературознавчого дискурсу кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Завдання

Навчальна дисципліна «Теоретичні аспекти сучасного слов’янського літературознавства» детально вивчає здобутки сучасного літературознавства. Задля чіткого розуміння тенденцій, притаманних літературознавчій науці, опрацьовуються літературознавчі терміни, які формуватимуть у студентів літературознавчі компетенції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати

· предмет та методи вивчення дисципліни «Теоретичні аспекти сучасного слов’янського літературознавства»

· теоретичний та практичний матеріал зазначених тем

· сучасний літературознавчий дискурс, оперувати літературознавчою термінологією

· знати основні тенденції розвитку сучасного літературознавства в Сербії, Словаччині, Україні та Чехії

знати як ведеться пошук, опрацювання та аналіз інформації з різних джерел

· знати навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

вміти

· аналізувати та осмислювати літературознавчі праці

· опрацьовувати наукову бібліографію та першоджерела

· робити літературознавчий аналіз запропонованих праць

· генерувати нові ідеї (креативність)

· критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки

· застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань

Рекомендована література

Базова

Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. Бердянськ (довільні випуски).

Бача Ю. Мистецька лінія. – Ужгород, 2008.

Білик Н. Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ – ХХІ сторіч. К.: «Освіта України», 2018.

Бовсунівська Т. Схема Діоніза Дюришина у світлі сучасної літературної компаративістики / Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. – 2015. – № 6. – с. 8-12.

Бойченко О. Шатокуа плюс. – Львів, 2004.

Бойченко О. Щось на кшталт шатокуа. – Івано-Франківськ, 2003.

Літературознавча компаративістика7 Навчальний посібник /Ред. Р. Т. Гром’як та ін. – Тернопіль: 2002.

Вальо М. Концепції і проблеми слов’янської і славістичної бібліографії. – Львів, 1999.

Гольберг М. Іван Франко і сербська культура. – Львів, 1991.

Мушинка М. Минуле й сучасне. – АТС, 2009.

Наливайко Д. Літературна теорія і компаративістика. – К., 2005.

Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного українознавства // Урок української. 2000 р. № 11-12.

Національні варіанти літературної компаративістики // Д.С. Наливайко та ін. – Видавнийчий дім «Стилос», 2012.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літератури. – К., 1999.

Питання сорабістики: матеріали ХІІІ Міжнародного сорабістичного семінару (7-8 жовтня р.). Т. 7. /за ред.: В. Моторного, Д. Шольце. Львів; Будишин, 2012. – 240 с.

Питання сорабістики (збірники 1–6). Львів-Будишин.

Проблеми слов’янознавства (довільний випуск).

Сиваченко Г. Словацька компаративістика: Проблеми історії та теорії // Г. Сиваченко // Літературознавча компаративістика, Тернопіль, 2002. – С. 91-151.

Сучасна літературна компаративістика: стратегії та методи. Антологія / За заг. ред. Дмитра Наливайка. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 487 ис.

Трофименко Т. #окололітературне: усе, що ви хотіли знати про сучасну українську літературу – Х., Віват, 2019. – 288 с.

Українська література в загально-слов’янському і світовому літературному контексті. – К., 1987.

Додаткова література

Aktuální problémy současné slavistiky / Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka … 2015.

Durishin, D. Teoria medziliterarneho procesu. – Bratislava: SAV, 1995.

Mitosek, Zofia. Teorie badań literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Mandić, Igor. Književno stratište. Zagreb 1998.

Константиновић, Зоран. Увод у упоредно проучавање књижевности, Српска

књижевна задруга, Београд, 1984.

Eror, Gvozdan. Književne studije i domen komparatistike. Beograd, 2007.

Речник књижевних термина, Нолит, Београд, 1981.

Skwarczyńska, Stefania. Teorіa listu, Warszawa 1937.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус