Музичний фольклор

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор ДОВГАЛЮК ІринаФЛф-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛф-31професор ДОВГАЛЮК Ірина

Опис курсу

Мета:

 • ознайомити студентів з основними вокальними та інструментальними жанрами музичного фольклору

Завдання:

 • Вивчити жанрову систему музичного фольклору;
 • Вивчити основні музичні жанри родинно-обрядового циклу;
 • Вивчити основні музичні жанри сезонно-трудового фольклору.
 • Вивчити музичні жанри календарно-обрядового фольклору;
 • Ознайомитися з основними жанрами вокально-інструментальної та інструментальної народної традиції;
 • Вивчити основні жанри пісень звичайних;
 • Вивчити особливості міграційного фольклору;
 • Слухати в аудіозаписі зразки музичного фольклору;
 • Переглянути відеозаписи із фрагментами народних обрядів.

Результати навчання:

знати:

 • музичні вокальні та інструментальні жанри родинно-обрядового циклу;
 • музичні жанри дитячого фольклору;
 • жанрові та типологічні властивості обрядової та необрядової трудової пісенної творчості;
 • музичні жанри звичайних пісень;
 • музичні жанри інструментальної музики;
 • репертуар кобзарів та лірників;
 • жанри міграційного фольклору;

вміти:

 • дати характеристику жанрам весільної музики;
 • схарактеризувати типові музично-ритмічні форми весільної вокальної музики;
 • схарактеризувати музику похоронного обряду;
 • дати характеристику жанрам сезонно-трудового фольклору;
 • схарактеризувати основні музичні жанри дитячого фольклору;
 • схарактеризувати репертуар кобзарів та лірників;
 • означити типові риси міграційного фольклору;
 • розрізняти категорії “питоме-напливове”;
 • визначити жанр прослуханого твору.

Форми та методи навчання:

 • лекції, консультації, самостійна робота.

Форма звітності:

 • залік

Мова навчання:

 • українська

Рекомендована література

 1. Весільні пісні: у 2 кн. / упоряд. і прим. М.Шубравської. – Київ: Наукова думка, 1982. – Кн. 1. – 872 с.; Книга 2. – 680 с.
 2. Весільні пісні: у 2 кн. / упор. М. Шубравська, А. Іваницький. – Київ, 1982. – Кн. 1. – 871 с.
 3. Гапон Л. Інсценізація весільних обрядів: Навчальний посібник для студентів спеціалізації «музичний фольклор» / заг. редакція Ю. Рибака. – Рівне, 2006. – 147 с.
 4. Гошовский В. Типы украинских колядок и ареалы их распространения // У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. – Москва: Советский композитор, 1971. – С. 85-97.
 5. Гошовский В. У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. – Москва: Советский композитор, 1971. – 304 с.
 6. Гошовский В. Украинские песни Закарпатья / под. ред. Л. Лебединского. – Москва, 1968. – 468 с.
 7. Грица С. Музичний фольклор з Полісся в записах Ф. Колесси та К. Мошинського // Музичний фольклор з Полісся в записах Ф. Колесси та К. Мошинського. – Київ: Музична Україна, 1995. – С. 3-24.
 8. Грица С. Трансмісія фольклорної традиції: Етномузикологічні розвідки. – Київ –Тернопіль: Астон, 2002. – 236 с.
 9. Грица С. Фольклор у просторі та часі: вибрані статті. – Тернопіль, 2000. – 228 с.
 10. Жниварські пісні / упоряд. та вступ. ст. Ю. Крутя. – Київ, 1971. – 211 с.
 11. Завальнюк А. Українські літні обряди та пісні. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 304 с.
 12. Земцовский И. Мелодика календарных песен. – Ленинград: Музыка, 1975. – 222 с.
 13. Іваницький А. Українська музична фольклористика (методологія і методика): навч. посібник. – Київ: Заповіт, 1997. – 392 с.
 14. Іваницький А. Український музичний фольклор: підручник для вищих учбових закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 320 с.
 15. Іваницький А. Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясненнями та коментарями). – Вінниця: Нова книга, 2008. – 520 с.
 16. Ігри та пісні: Весняно-літня поезія трудового року. Збірник / Упоряд., передм. і прим. О.Дея; Нотний матеріал упоряд. А.Гуменюк. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. – 671 с.
 17. Історія української музики: В 6 т. – Київ, 1989. – Т.1.
 18. Квитка К. Избранные труды: в 2 т. / сост. и коммент. В.Л. Гошовского. – Москва: Советский композитор. – 1971. – Т. 1 – 384 с.; 1973. – Т. 2. – 423 с.
 19. Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Избранные труды: В 2 т. / Сост. и коммент. В. Гошовского. – Москва, 1971. – Т.1 . – С. 103-155.
 20. Квітка К. Вибрані статті: у 2 ч. / упоряд., передм. та комент. А.І. Іваницького. – Київ: Музична Україна, 1985-1986. – Ч. 1. – 1985. – 142 с.; Ч. 2. – 1986. –152 с.
 21. Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні. – Київ, 1980. – 183 с.
 22. Колесса Ф. Мелодії українських народних дум / АН УРСР. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського / підгот. до друку С. Грица. – Київ, 1969. – 591 с.
 23. Колесса Ф. Наверствування і характеристичні признаки українських народних мелодій // Колесса Ф. Музикознавчі праці / підгот. до друку С. Грица. – Київ: Наукова думка, 1970. – С. 248-269.
 24. Колесса Ф. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і колядок) на Закарпатті // Колесса Ф. Музикознавчі праці. – Київ, 1970. – С. 368-397.
 25. Колесса Ф. Українська усна словесність. – Львів, 1936.
 26. Лірницькі пісні з Полісся: Матеріали до вивчення лірницької традиції / зап., упоряд. і прим. О.Ошуркевича; нотні транскрипції Ю.П. Рибака. – Рівне, 2002. – 139 с.
 27. Луканюк Б. Народна музика Галичини та Володимирії: Матеріали до нотографії (1790-1950). – Львів: ТеРус, 2001. – 68 с.
 28. Луканюк Б., Добрянська Л. Спроба мелотипології весільних ладканок і пісень західного Полісся та західної Волині // Етнокультурна спадщина Полісся / ред.-упоряд. В.П. Ковальчук. – Рівне, 2004. – Вип. 5. – С. 95-108.
 29. Матеріали І – VIII Конференцій дослідників народної музики західноукраїнських земель (СІМР) у м. Львові. Ред-упоряд. Б. С. Луканюк.
 30. Мацієвський І. «Троїста музика» (до питання про традиційні інструментальні ансамблі) // Мацієвський І. Ігри й співголосся. Контонація: Музикологічні розвідки. – Тернопіль: Астон, 2002. – С. 95-111.
 31. Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського / упоряд., вступ. ст., прим., пер. з пол. С. Грици. – Київ: Музична Україна, 1995. – 432 с.
 32. Народні мелодії: [У 2 ч.] / З голосу Лесі Українки записав і упорядив Климент Квітка. Ч. 1-2. – Київ 1917/1918. – 229 с.
 33. Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками) / упоряд. А. Іваницький. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 456 с.
 34. Рибак Ю. Музичні особливості лірницьких пісень (на матеріалі репертуару І. Власюка) // Лірницькі пісні з Полісся: матеріали до вивчення лірницької традиції / записи, впоряд. і прим. О. Ошуркевича; нотні транскрипції Ю. Рибака. – Рівне, 2002. – С. 14–19.
 35. Сабан Л. Спроба етнографічної жанрової класифікації гуцульських танців // Перша конференція дослідників народної музики західноукраїнських земель: тези наук. повід. / упоряд. Б. Луканюк. – Львів, 1990. – С. 20-23.

Дискографія:

 1. Берви: Традиційна музична культура України [аудіо компакт-диск] / Проект «Моя Україна. Берви» / Арт Екзистенція, УЕЛФ, Арт Велес. – Київ, 2001.
 2. Зелений шум Полісся: Традиційна культура Поліського краю [мультимедійний компакт-диск] / Арт Екзистенція, УЕЛФ, Арт Велес. – Київ, 2002.
 3. Пісні Погориння: Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Традиційна музика. Ч. 1. / Упоряд. В. Ковальчук. – Київ: Етнодиск, 2004.
 4. «Рано-рано да зійду на гору»: Традиційна музика Полісся: у 2 ч. [аудіо компакт-диск] / Культурологічна експедиція МНС України. – Київ: Українська експериментальна лабораторія фольклору, 1997.
 5. Українська епічна традиція [мультимедійний компакт-диск] / Арт Екзистенція, УЕЛФ, Арт Велес. – Київ, 2003.

Матеріали

Викладач: Довгалюк Ірина Сергіївна

тел. 0667726776 (час консультацій: 19.03.2020; 26.03.2020; 02.04.2020 – з 16.40 до 18.00)

email: iradovhalyuk@gmail.com

 

19 березня 2020 року

Тема лекції: Календарно-обрядовий фольклор.   Народна музика вес­няного обрядового циклу (4 год.)

 1. Ґенеза календарної обрядовості. Теорія кален­дарних циклів Б. Луканюка
 2. Формування весняної обрядовості.
 3. Музична етнографія весняного циклу.
 4. Музичні жанри весняного жанрового циклу. Час і місце виконання.
 5. Регіони поширення.
 6. Питання виконавства.
 7. Вокальні твори весняного циклу: заклички, веснянки, гаївки, ранцівки та ін. Типологія творів весняного календаря. Велика кільцева форма та її еволюційні перетворення у гаївках.
 8. Інструментальна музика в обрядах весняного циклу.

Література.

 1. Возняк Оксана, Луканюк Богдан. Гаївки: спроба генотипної систематизації. – Львів, 2015.
 2. Єфремов Євген. Веснянки // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.56-73.

Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf)

 1. Іваницький Анатолій. Український музичний фольклор. – Київ, 1999. – С. 45-51.
 2. Іваницький Анатолій. Український обрядовий фольклор західних земель. – Вінниця, 2012. – С. 178-279. – С. 73-112.
 3. Іваницький Анатолій. Хрестоматія з українського музичного фольклору. – Київ, 2008. – С. 73-112.
 4. Мишанич Михайло. Українські весняні величальні пісні: ранцівки // Етномузика / упорядник Юрій Рибак. – Львів, 2007. – Число 3. – С. 67-94. – (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка; вип. 15).

Див тут: http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-3.pdf

 1. Колесса Філарет. Українська усна словесність. – Львів, 1938. – С. 35-37, 37-38, 50-57.
 2. Квитка Климент. Об историческом значении календарных песен // Квитка Климент. Избранные труды: в 2 т. – Москва, 1971. – Т.1. – С. 73-102.

За цією адресою Ви знайдете дві статті Климента Квітки: https://photos.google.com/album/AF1QipO5jHULFAcFUv5Bf_6XYVUgYWreqwBk1syA4K37

Статтю “Про історичне значення календарних пісень” прошу підготувати на це практичне заняття. Інша стаття буде на наступні практичні.

 1. Смоляк Олег. Весняна обрядовість в контексті української культури: в 2 ч. – Тернопіль, 2004. – Ч. 1. – Монографія. – 296 с.; 2001. – Ч. 2. – Нотний збірник. – 392 с.

 

26 березня 2020 року.

Тема практичного заняття: Календарно-обрядовий фольклор. Народна музика вес­няного обрядового циклу (2 год.)

Питання на самостійне опрацювання

 1. Поняття: календарно-обрядовий фольклор. Климент Квітка про календарну обрядовість.
 2. Народна музика у весняній обрядовості.
 3. Заклички: регіони поширення, роль, виконання, різновиди, музичні особливості.
 4. Гаївки: музична етнографія.
 5. Велика колісцева (хороводна) форма у гаївках. Строфічні гаївки.
 6. Волочебні обряди. Ранцівки.

Література.

Возняк Оксана, Луканюк Богдан. Гаївки: спроба генотипної систематизації. – Львів, 2015.

Єфремов Євген. Веснянки // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.56-73.

Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf)

Іваницький Анптолій. Український музичний фольклор. – Київ, 1999. – С. 45-51.

Іваницький Анатолій. Український обрядовий фольклор західних земель. – Вінниця, 2012. – С. 178-279. – С. 73-112.

Іваницький Анатолій.  Хрестоматія з українського музичного фольклору. – Київ, 2008. – С. 73-112.

Мишанич Михайло. Українські весняні величальні пісні: ранцівки // Етномузика / упорядник Юрій Рибак. – Львів, 2007. – Число 3. – С. 67-94. – (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка; вип. 15).

Див тут: http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/em-3.pdf

Колесса Філарет. Українська усна словесність. – Львів, 1938. – С. 35-37, 37-38, 50-57.

Квитка Климент. Об историческом значении календарных песен // Квитка Климент. Избранные труды: в 2 т. – Москва, 1971. – Т.1. – С. 73-102.

За цією адресою Ви знайдете дві статті Климента Квітки: https://photos.google.com/album/AF1QipO5jHULFAcFUv5Bf_6XYVUgYWreqwBk1syA4K37

Статтю “Про історичне значення календарних пісень” прошу підготувати на це практичне заняття. Інша стаття буде на наступні практичні.

Смоляк Олег. Весняна обрядовість в контексті української культури: в 2 ч. – Тернопіль, 2004. – Ч. 1. – Монографія. – 296 с.; 2001. – Ч. 2. – Нотний збірник. – 392 с.

Відео для перегляду:

Гріти діда (поминання душ померлих). Передвеликодний тиждень на Гуцульщині

https://www.facebook.com/Smotrychpictures/videos/3261233954134712/UzpfSTE1NjAzNDkwOTM6MTAyMTU4MDk2NDYxODUwMTE/

Сербен, чоловічий танець у час Великодних свят, с. Чортовець Городенківського району Івано-Франківської області (порівняти)

https://www.youtube.com/watch?v=fdJJT-_C8x8

https://www.youtube.com/watch?v=x1kn0be6518

 

2 квітня 2020 року

Тема лекції: Обрядова музика літнього календарно-обрядового циклу (4 год.)

 1. Цикл літньої календарної обрядовості.
 2. Музика троїцького тижня. Музична етнографія. Особливості виконання. Народномузичний супровід.
 3. Купальсько-петрівчані святкування. Музична етнографія. Особливості виконання.
 4. Місце в обрядодіях музики. Музичні типи.

Література.

Іваницький Анатолій. Українська народна музична творчість. Київ, 1999. – С. 51-60.

Іваницький Анатолій. Український обрядовий фольклор західних земель. – Вінниця, 2012. – С. 280-328.

Іваницький Анатолій.  Хрестоматія з українського музичного фольклору. – Київ, 2008. – С. 113-147.

Завальнюк Анатолій. Українські літні обряди та пісні. – Вінниця, 2008.

Квітка К. Про наспіви українських лівобережних купальських пісень // Квітка. К. Вибранні статті. – Київ, 1885. – С. 54-62.

Квітка К. Русальні пісні // Квітка. К. Вибранні статті. – Київ, 1885. – С. 43-53.

Колесса Ф. Українська усна словесність. – Львів, 1938. – С. 57-64, 37-50.

Мишанич М. Царина пісня з Перемишльщини // СІМР. – Львів, 2010. – С. 104-106.

Єфремов Євген. Русальні пісні на Київському Поліссі // Полісся: мова, культура, історія – Київ, 1996. – С.404-411.

Клименко Ірина. Купальські та петрівські пісні // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.74-91. (http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf)

 

 

9 квітня 2020 року

Тема практичного заняття: Обрядова музика літнього календарно-обрядового циклу (2 год.)

Питання на самостійне опрацювання: 1.Цикл літньої календарної обрядовості. Музична етнографія.

 1. Виконавці. Специфіка.
 2. Музика троїцького тижня.

4.Купальсько-петрівчані святкування. Музична етнографія.

 1. Виконавці. Специфіка.
 2. Місце в обрядодіях музики. Музичні типи.
 3. Слухання музики.

 

Література.

Іваницький А. Українська народна музична творчість. Київ, 1999. – С. 51-60 (або інше перевидання підручника).

Іваницький А. Український обрядовий фольклор західних земель. – Вінниця, 2012. – С. 280-328.

Іваницький А.  Хрестоматія з українського музичного фольклору. – Київ, 2008. – С. 113-147.

Завальнюк А. Українські літні обряди та пісні. – Вінниця, 2008.

Див. тут: http://chtyvo.org.ua/authors/Zavalniuk_Anatolii/Ukrainski_litni_obriady_ta_pisni/

Колесса Ф. Українська усна словесність. – Львів, 1938. – С. 57-64, 37-50.

Мишанич М. Царина пісня з Перемишльщини // СІМР. – Львів, 2010. – С. 104-106.

Єфремов Є. Русальні пісні на Київському Поліссі // Полісся: мова, культура, історія – Київ, 1996. – С.404-411.

Клименко І. Купальські та петрівські пісні // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.74-91.

Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf)

 

Дивитися-слухати

Трійця: https://www.youtube.com/watch?v=v5W1tKbe3vA&list=PLaSD7lsTCchFG9Pu7eJ5J2_URPrPfof74&index=11

Проводи русалок:

https://www.youtube.com/watch?v=kL650hKNIeU&list=PLaSD7lsTCchFG9Pu7eJ5J2_URPrPfof74&index=13

Івана-Купала:

https://www.youtube.com/watch?v=Uz1hbAEgGb4&list=PLaSD7lsTCchFG9Pu7eJ5J2_URPrPfof74&index=14

 

 

16 квітня 2020 року

Тема лекції: Календарно-обрядовий фольклор.  Народномузичний супровід зимового циклу (4 год.)

 1. Зимова календарна обрядовість. Вступні зауваги.
 2. Історіографія досліджень музичного фольклору зимового календаря. Перші фольклорні записи. Праці Климента Квітки, Філарета Колесси, Володимира Гошовського.
 3. Колядки, коляди, щедрівки, маланки — основні жанри зимового календаря. Народне та наукове трактування термінів колядка, коляда, щедрівка.
 4. Музична етнографія. Час і місце їх виконання.
 5. Специфіка виконання зимового обрядового пісенного фольклору. Виконавські гурти, їх класифікація.
 6. Зимові народні музичні вистави: “Вертеп”, “Коза”, “Тур”, “Маланка” та ін. Роль та характеристика в них музики.
 7. Композиційна структура творів зимового календарного циклу. Основні складочислові типи та їх музично-ритмічні структури.
 8. Інструментальна музика у зимовій обрядовості. Інформаційні сигнали трембіт та рогів. Інструментальні капели: їхні функції та репертуар.
 9. Танцювальна традиція на колядуванні. Гуцульські плєси та кругляки.

 

Література:

Гайдай М. Народні обрядові мелодії різдвяної гри “Коза”. — Львів, 1929. — (Матеріали до етнографії й антропології. Т. ХХІ–ХХІІ).

Див. тут: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/proekty/elektronna-navchalna-biblioteka-ukrajinskoji-folklorystyky/

Гошовский В. У истоков народной музыки словян. – Москва, 1971. – С. 81-139.

Єфремов Є. Зимові пісні. Колядки і щедрівки // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.41-55.

Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf

Іваницький А. Пісні зимового календаря // Іваницький А. Українська народна музична творчість. — Київ, 1999.— С. 38-45.

Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Квитка К. Избранные труды : в 2 т. — Москва, 1971. — Т. 1. — С. 105-160.

Клименко І. Зимові мелоареали південної Пінщини в системі поліської мелоареалогії // Етнокультурна спадщина Полісся. – Рівне, 2005. – Вип. VІ. – С. 27-36.

Колесса Ф. Українська усна словесність. — Львів, 1938. — С. 50-57.

Колесса Ф. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і колядок) // Музикознавчі праці. — Київ, 1970. — С. 383-392.

Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. — Київ, 1965.

Курочкін О. Українські новорічні обряди. «Коза» і «Маланка». — Опішнє, 1995.

Кушлик Л. Колодчані пісні на Волині // Традиційний музичний фольклор Волині: Збірник статей і матеріалів. — Кременець, 1997. — С. 24-27.

Мишанич М. Щедрівки. — Львів, 1996.

Рибак Ю. Мелотипи зимових обрядів Верхньоприп’ятської низовини // Етнокультурна спадщина Полісся. – Вип. VІ. – С. 6-26.

Сопілка Т. Щедрівки у пісенній традиції Полтавщини (за матеріалами експедицій 1986-2000 рр. ) // Проблеми етномузикології: збірник наукових праць. — Київ, 1998. – Вип. ІІ. — С. 216-221.

 

 

23 квітня 2020 року

Тема практичного заняття: Обрядова музика зимового календарно-обрядового циклу (2 год.)

Питання на самостійне опрацювання:

 1. Музична етнографія зимового циклу.
 2. Народні музичні вистави: “Вертеп”, “Коза”, “Тур”, “Маланка”.
 3. Колядничі гурти.
 4. Народна музика творів зимового календаря: жанри, характеристика, типологія.
 5. Інструментальна музика у зимовій обрядовості.
 6. Слухання музики.

Література:

Гайдай М. Народні обрядові мелодії різдвяної гри “Коза”. — Львів, 1929. — (Матеріали до етнографії й антропології. Т. ХХІ–ХХІІ).

Див. тут: https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/proekty/elektronna-navchalna-biblioteka-ukrajinskoji-folklorystyky/

Гошовский В. У истоков народной музыки словян. – Москва, 1971. – С. 81-139.

Єфремов Є. Зимові пісні. Колядки і щедрівки // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.41-55.

Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf

Іваницький А. Пісні зимового календаря // Іваницький А. Українська народна музична творчість. — Київ, 1999.— С. 38-45.

Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Квитка К. Избранные труды : в 2 т. — Москва, 1971. — Т. 1. — С. 105-160.

Колесса Ф. Українська усна словесність. — Львів, 1938. — С. 50-57.

Колесса Ф. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і колядок) // Музикознавчі праці. — Київ, 1970. — С. 383-392.

Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. — Київ, 1965.

Курочкін О. Українські новорічні обряди. «Коза» і «Маланка». — Опішнє, 1995.

Кушлик Л. Колодчані пісні на Волині // Традиційний музичний фольклор Волині: збірник статей і матеріалів. — Кременець, 1997. — С. 24-27.

Мишанич М. Щедрівки. — Львів, 1996.

 

Дивитися-слухати:

Колядування на Гуцульщині

https://www.youtube.com/watch?v=OEST3A7hMnk

https://www.youtube.com/watch?v=raYgOVMbyak

https://www.youtube.com/watch?v=TTeTYmBUyH0

Різдво на Бойківщині

https://www.youtube.com/watch?v=_Dn5wlY0eBw

Вертеп на Буковині

https://www.youtube.com/watch?v=R-TW1vcPQEU&list=PLaSD7lsTCchFG9Pu7eJ5J2_URPrPfof74&index=28

Ляльковий вертеп

https://www.facebook.com/190841170948677/videos/2220649084924515/UzpfSTE2MDYxNDI4NjQ6MjkxMjIwNjA4MjE5MzIx/

Вертеп тіньовий

https://www.facebook.com/100026864544056/videos/228376684734481/UzpfSTEwMDAwMjIxNTEwMjY5NToyMDUxNzI3NTgxNTc3NzI1/

Старий Новий рік (Миколаївщина, обласна)

https://www.youtube.com/watch?v=pLQUXJnv44w&list=PLaSD7lsTCchFG9Pu7eJ5J2_URPrPfof74&index=29

Маланка  на Буковині

Маланка в смт Красноїльськ Сторожинецького району чернівецької області

https://www.youtube.com/watch?v=japJ7C37VoI

https://www.youtube.com/watch?v=062GSviAjRY

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус